Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Zpracoval Ing. Jan Weiser Formy velkoobchodní činnosti.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Zpracoval Ing. Jan Weiser Formy velkoobchodní činnosti."— Transkript prezentace:

1 Zpracoval Ing. Jan Weiser Formy velkoobchodní činnosti

2 Osnova výkladu Definice velkoobchodu Sortiment velkoobchodu Charakteristika velkoobchodu, formy podnikatelských subjekt ů Formy velkoobchodu Ř et ě zcové Obchodní aliance Samoobslužné Zprost ř edkovatelské Dodávkový Regálový Prodejní sklady Zásilkový Klí č ová slova Otázky a úkoly

3 Definice velkoobchodu Velkoobchod je definován v Odv ě tvové klasifikaci ekonomických č inností (OKE Č ) jako č innost: nákupu a prodeje zboží ur č eného pro další prodej nebo na další zpracování, velkoobchodních zprost ř edkovatel ů, skladování, balení apod. VELKOOBCHOD A ZPROST Ř EDKOVÁNÍ OBCHODU PODLE OKE Č (OBOROVÝ KATALOG EKONOMICKÝCH Č INNOSTÍ) ZAHRNUJE: další prodej (bez jakékoliv zm ě ny) nového nebo použitého zboží maloobchodním prodejc ů m, pr ů myslovým nebo obchodním institucím č i profesionálním uživatel ů m, nebo jiným velkoobchodník ů m; velkoobchodní prodej nových a ojetých dvoustopých a jednostopých vozidel;

4 Definice velkoobchodu velkoobchodní prodej sou č ástek a dopl ň k ů ; č innost agent ů kupujících nebo prodávajících zboží osobám nebo spole č nostem; č innost velkoobchodník ů, p ř ekupník ů, zástupc ů, exportér ů, importér ů,družstevních nákupních sdružení,obchodních a komoditních zprost ř edkovatel ů ; č innost kupc ů a družstevních organizací zapojených do obchodu se zem ě d ě lskými produkty; obvyklé manipulace spojené s velkoobchodem, jako jsou kompletace, t ř íd ě ní a rovnání zboží ve velkém, rozd ě lování velkých partií na menší, p ř ebalování a stá č ení, redistribuce v menších množstvích (nap ř. u lék ů a lé č iv), skladování, chlazení; rozvoz a dodávky na vlastní ú č et; č innosti provizních zástupc ů, zprost ř edkovatel ů nebo jiných velkoprodejc ů, kte ř í obchodují v zastoupení nebo na ú č et jiných; č innosti t ě ch, kte ř í zprost ř edkují spojení mezi prodávajícími a kupujícími nebo provád ě jí obchodní transakce v zastoupení jiného p ř íkazce.

5 Rozdělení sortimentu Základní rozd ě lení spot ř ebního zboží ve velkoobchod ě je č len ě ní na potraviná ř ské (food) a nepotraviná ř ské zboží (non- food). Potraviná ř ské zboží se b ě žn ě č lení na trvanlivé potraviná ř ské zboží (dry food) a na rychle se kazící potraviná ř ské zboží (perishable food). Nepotraviná ř ské zboží se č lení na "m ě kké" nebo "jemné" nepotraviná ř ské zboží (soft non-food), reprezentované p ř edevším velkou skupinou odívání (textil, od ě vy, obuv, módní dopl ň ky) a na "tvrdé" nepotraviná ř ské zboží (hard non-food) p ř edstavované p ů vodn ě p ř edevším železá ř ským sortimentem, dnes také nábytkem, pot ř ebami pro domácnost a pot ř ebami pro volný č as.

6 Velkoobchodní sortiment I když je prioritní pozornost v ě nována velkoobchodnímu sortimentu spot ř ebního zboží a služeb, je nutno p ř ipomenout, že do sortimentu procházejícího velkoobchodními sklady zem ě d ě lské a pr ů myslové výroby pat ř í nejen spot ř ební zboží, ale také materiály, suroviny, paliva, polotovary, kooperované výrobky a výrobní prost ř edky z tuzemské i zahrani č ní produkce ur č ené pro výrobní spot ř ebu

7 Základní členění sortimentu zboží a služeb podle CZ-COICOP má 12 oddílů: 01/ Potravinářské zboží a nealkoholické nápoje (mlýnské, pekárenské a těstárenské výrobky; maso; ryby; mléko, sýry a vejce; oleje a tuky; ovoce; zelenina; brambory; cukr, marmeláda, med,čokoláda, cukrovinky a cukrářské zboží; káva, čaj, kakao; nealkoholické nápoje; ostatní potravinářské výrobky a přípravky) 02/ Alkoholické nápoje (pivo, víno, lihoviny), tabák a narkotika 03/ Odívání (textil; oděvy; obuv; oděvní doplňky; textilní galanterie; doprovodné služby) 04 / Bydlení (voda; energie; paliva; výrobky pro údržbu a opravy; doprovodné služby - nájemné, odvoz odpadků, ostatní služby související s bydlením) 05 / Bytové vybavení, zařízení dom ácnosti (nábytek; koberce a podlahové krytiny; bytový textil; sklo a porcelán; elektrické a neelektrické spotřebiče; nářadí a nástroje; čistící a udržovací prostředky pro údržbu domácnosti; ostatní spotřební zboží pro domácnost; doprovodné služby) 06 / Zdravotnické zboží a služby (léky a léčiva; výrobky zdravotnické techniky; zdravotní, lázeňské a lékařské služby placené pacientem) 07 / Doprava (automobily, motocykly a jízdní kola; náhradní součásti a příslušenství; pohonné hmoty, oleje a autokosmetika; doprovodné služby individuální soukromé a hromadné veřejné dopravy) 08 / Spoje (poštovní služby; telefonní a faximilní zařízení; veřejné telekomunikační služby) 09 / Zboží a služby pro rekreaci, kulturu a sport (zboží pro příjem, záznam a reprodukci obrazu a zvuku, výrobky pro zpracování dat, sportovní potřeby, hudební nástroje, hry a hračky, květiny a potřeby pro pěstitele a chovatele, noviny, knihy a papírenské zboží, doprovodné služby) 10 / Výrobky a služby pro vzdělávání (učebnice a školní potřeby, vzdělávací služby placené obyvatelstvem ) 11 / Stravovací a ubytovací výrobky a služby (restaurační, závodní a školní stravování; ubytovací služby placené obyvatelstvem) 12 / Ostatní zboží a služby jinde neuvedené (přístroje, předměty a výrobky pro osobní péči; výrobky pro osobní hygienu a kosmetika; klenoty, hodiny a hodinky; kuřácké potřeby; kožená galanterie; cestovní potřeby; dětské

8 Charakteristika VO Velkoobchod je zprost ř edkovatelským č lánkem mezi výrobou a maloobchodem. M ů že být i sou č ástí výrobního podniku,nebo m ů že být obchodní spole č nosti. Nakupuje zboží od výrobce a prodává maloobchodu. Funkce VO: p ř etvá ř í sortiment výrobní na obchodní p ř ekonává č asový nesoulad mezi výrobou a spot ř ebou vytvá ř í zásoby k plynulému zásobování p ř ebírá riziko spojené s nákupem,dopravou a skladováním podílí se na reklam ě a podpo ř e prodeje kompletuje a balí zboží podle požadavku odb ě ratele zajiš ť uje dopravu,kontroluje jakost poskytuje výrobc ů m informace týkající se poptávky

9 Velkoobchod – formy podnikání Velkoobchodní podnikatelské struktury p ř edstavují subjekty v podob ě fyzických a právnických osob v r ů zných právních formách podnikání ve smyslu obchodního zákoníku a živnostenského zákona. Charakteristika firem: Firmy pod zahrani č ní kontrolou prezentují progresivní obchodní podnikání moderním ř ízením po č ínaje, p ř es progresivní techniku, technologii, provoz, know-how až po širokou a hlubokou nabídku tuzemského i zahrani č ního sortimentu Č eské velkoobchodní firmy zatím jsou menší, výrazn ě pokulhávají za firmami s cizí zahrani č ní kontrolou. Následuje p ř ehled nejvýznamn ě jších forem VO

10 Řetězcové firmy s MO a VO činností Ř et ě zcové firmy (retailingové) s p ř evažující maloobchodní č inností, které v rámci své smíšené obchodní č inností provozují také č innost velkoobchodní zpravidla v rámci firmy organiza č n ě a ekonomicky odd ě lenou. Jejich velkoobchodní č innost má všechny znaky č innosti velkoobchodu: centrální jednotný nákupu zboží z výroby a z dovozu p ř ejímka a skladování kompletace, expedice a rozvoz v rozhodující mí ř e pouze do vlastní firemní maloobchodní sít ě. budují firemní logistické centrum, v n ě mž soust ř e ď ují velkoobchodní č innosti.

11 Příklady Tesco, Albert, Delvita, Kaufland, Globus, COOP Centrum, COOP Morava

12 Obchodní aliance Koopera č ní aktivity velkoobchodu a maloobchodu se prosazují p ř edevším na stupni menších a st ř edních podnikatel ů (“nezávislého obchodu”). Jedná se o aliance v oblasti p ř edevším spole č né nákupní č innosti a velkoobchodu nebo o dobrovolné ř et ě zce maloobchodník ů se spole č ným nákupem (velkoobchodem) a dalšími spole č nými aktivitami posilujícími jejich postavení na trhu.

13 Samoobslužná forma VO Velkoobchodní struktury p ř edstavuje v tomto smyslu p ř edevším samoobslužný velkoobchod (cash & carry, zkrácen ě C&C), který je výrazn ě zam ěř en na široký sortiment potraviná ř ského a rychloobrátkového nepotraviná ř ského sortimentu. Je ur č en pro menší odb ě ry vlastními dopravními prost ř edky vlastník ů drobných provozoven, hotel ů, restauratér ů a poskytovatel ů služeb.

14 Příklady Carrefour

15 Zprostředkovatelská forma agenturní (tra ť ový) velkoobchod nezajiš ť uje fyzický pohyb zboží p ř es vlastní sklad, ale organizuje dodávky z výroby č i od jiných velkých dodavatel ů (importér ů ) odb ě ratel ů m, p ř edevším maloobchodník ů m, ale i velkoobchodník ů m

16 Dodávkový velkoobchod je obvyklý systém velkoobchodu s klasickými velkoobchodními sklady, s nákupem ve výrob ě a u importér ů zahrani č ního spot ř ebního zboží a s prodejem do maloobchodu (cizího i vlastního); sou č ástí dodávkového velkoobchodu bývá i vlastní autodoprava, pokud velkoobchod nepoužívá služeb specializovaných dopravních firem.

17 Regálový velkoobchod je v dohod ě mezi maloobchodníkem a velkoobchodníkem o tom, že maloobchodník bude na riziko velkoobchodníka prodávat ve vymezené č ásti prodejny sortiment, který velkoobchodník dodává, dopl ň uje a obm ěň uje; p ř edm ě tem této formy velkoobchodu je p ř edevším nabídka nepotraviná ř ského zboží v potraviná ř ské prodejn ě.

18 Prodejní sklady (demigrosisté) Zahrnují prodejny stavebnin a stavebních hmot, ř eziva, pevných paliv a palivového d ř íví, hutních výrobk ů apod. N ě které prodejní sklady preferují velkoodb ě ratele motivované sníženými cenami podle velikosti odb ě ru, jiné drobný prodej ur č ený ke kone č né spot ř eb ě. V ě tšina prodejních sklad ů poskytuje službu všem typ ů m zákazník ů. Prodejní sklady jsou p ř i klasifikaci provozních jednotek za ř azovány i mezi maloobchodní typy provozních jednotek.

19 Zásilkový VO Zasilatele posílají potenciálním kupujícím katalogy a propaga č ní literaturu. Ti si na jejich základ ě vybírají a objednávají zboží pro sv ů j maloobchod. Uplat ň uje se u zboží jako klenoty, hudební nástroje, papírnické zboží.

20 Klíčová slova

21 Otázky a úkoly Jak byste definovali VO? Jak d ě líme obchodní sortiment? Jaké jsou hlavní charakteristiky (význam) velkoobchodu? Charakterizujte nejznám ě jší formy VO: Ř et ě zcové Obchodní aliance Samoobslužné Zprost ř edkovatelské Dodávkový Regálový Prodejní sklady Zásilkový


Stáhnout ppt "Zpracoval Ing. Jan Weiser Formy velkoobchodní činnosti."

Podobné prezentace


Reklamy Google