Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Vývoj nových technologií pro účely zeměměřictví a katastru (2012 – 2016) Ing. Milan Kocáb, MBA Ing. David Vilím.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Vývoj nových technologií pro účely zeměměřictví a katastru (2012 – 2016) Ing. Milan Kocáb, MBA Ing. David Vilím."— Transkript prezentace:

1 Vývoj nových technologií pro účely zeměměřictví a katastru (2012 – 2016) Ing. Milan Kocáb, MBA Ing. David Vilím

2 Projektové řízení Řízení projektu je metodicky přizpůsobeno k fázovému členění projektu s důrazem na konkrétní výstupy jednotlivých fází (etap) projektu. Hlavní důraz je kladen na koordinaci projektových činností ve vazbě na řešitelské skupiny a programování. Koordinace probíhá s ohledem na schválený projekt jeho časovou náročnost (deníky), řízení veškerých nákladů na projekt, řízení kvality dílčích výsledků, řešení případných rizik ( nemocnost, vytížení řešitelů), řízení komunikace hlavně s GEOLINE, řízení plynulého a koordinovaného zásobování uznaných nákladů, kontrola milníků. Hlavním nástrojem komunikace jsou otevřené webové stránky projektu (http://www.geometrplan.cz/).http://www.geometrplan.cz/ Pravidelné pracovní porady, termíny, osobní odpovědností s cílem, nejen řešit problematiku, ale i motivovat kolektiv řešitelů. 25.11.20152

3 Zapojení GEOLINE,s.r.o. (spoluřešitel) Zapojení je na základě společných úkolů z pracovních etap stanovených na poradách a vypracovaném harmonogramu postupu pro daný rok a GEOLINE s.r.o. je organizace, která bez problémú zatím přispívá k řešení. Jako výrobní organizece se zapojuje do polních měřicích prací, přispívá k řešení svým vlastním technickým vybavením, jako je počítačová síť, programy pro grafiku jako MicroStation a vlastní program GROMA. Zkušenosti s programováním vlastních programů (know-how) uplatnuje i v tomto projektu. Spoluřešitel pracuje výhradně na svých materiálních a technických prostředcích (počítače, totální stanice, auto, přenosové sítě). Spolupráce funguje bez problémů. 25.11.20153

4 Zapojení klíčových osob na řešení Řešitel projektu plní funkci hlavně koordinační, zpracovává dokumentaci (dílčí zprávy, harmonogramy, vypracování výsledné technologie) Ing. Zaoralová Ph.D, (VÚGTK) je zkušenou výzkumnou pracovnicí, která se podílí na návrzích pro nových technologii a její hlavní úkol je příprava kvalitní programátorské podpory pro novou technologii. Testuje programy, udržuje v chodu server a zpracovává příručku k programúm. Ing. Ilja Umnov (VÚGTK) řeší v projektu experimentální a testovací práce spojené s vyměřováním v lokalitě Chloumek, vytyčováním podrobných bodů a zaměřováním vytyčovací a měřické sítě. Provádí i výpočetní a zobrazovací práce. Ing.David Vilím (Geoline) je hlavním zástupcem spoluřešitele a podílí se na projektu hlavně programátorskými pracemi. Vypracovává programy pro komunikační server, který je momentálně uložen ve VÚGTK, provádí experimentální pokusy v komunikační síti a vypracovává aplikační programy pro uživatele Ing. Jan Sehnal (Geoline) je zkušený programátor a zajišťuje programy pro komunikaci mezi elektronikým dálkoměrem, totální stanicí a aplikačním programem Groma. Komunikaci vytvořil pro stanice Trimbl i Leica. Tým je zárukou splnění všech úkolů v projektu. Tým je zárukou splnění všech úkolů v projektu. 25.11.20154

5 Milníky, dílčí cíle projektu  Období - rok 2012 Vývoj technologie zpracování záznamů z podrobného měření a tvorby geometrického plánu včetně SW  Období - rok 2013 Vývoj technologie zpracování technické mapy včetně SW  Období - rok 2014 Vývoj technologie pro vytyčování staveb a hranic včetně SW  Období - rok 2015 Vývoj nové technologie budování bodů podrobného bodového pole prostřednictvím GNSS včetně SW  Období - rok 2016 Vývoj nové technologie uplatnění laserového skenování 25.11.20155

6 RIV výstupy projektu ( Rejstřík informací o výsledcích – RIV, IS výzkumu experimentálního vývoje a inovací  Výsledek projektu r.2012 1.Ověřená technologie 1.Ověřená technologie zpracování záznamů z podrobného měření a tvorby geometrického plánu 2.Software 2.Software pro zpracování měření a tvorbu geometrického plánu  Výsledek projektu r.2013 1.Ověřená technologie 1.Ověřená technologie zpracování technické mapy 2.Software 2.Software pro podporu tvorby technické mapy  Výsledek projektu r.2014 1.Ověřená technologie 1.Ověřená technologie pro vytyčování staveb a hranic pozemků 2.Software 2.Software pro podporu vytyčování staveb a hranic pozemků  Výsledek projektu r.2015 1.Ověřená technologie budování bodů podrobného bodového pole prostřednictvím GNSS 2.Software pro podporu budování bodů podrobného bodového pole prostřednictvím GNSS  Výsledek projektu r.2016 1.Ověřená technologie uplatnění laserového skenování 2.Software pro podporu uplatnění laserového skenování 25.11.20156

7 Budoucí uplatnění v praxi Vysoká pravděpodobnost pro uplatnění v praxi vychází z toho že: Vysoká pravděpodobnost pro uplatnění v praxi vychází z toho že: a)Testovací práce prokazují vysokou míru operability (data jsou okamžitě u zpracovatele), b)Zvýšení kvality (data jsou přenášena bez opisování dat) c)Výzkum je fázován v každém roce řešení pro nový SW nástroj d)SW zvýší spolehlivost dat při rozhodovacích procesech (informace z terénu jde přímo k uživateli) e)Lepší uplatnění na trhu v podmínkách kdy se rozšiřuje pokrytí rychlou mobilní sítí LTE. f)Možnosti uplatnění produktů pro stěžejní technologie v geodézii a katastru jsou značné, vezmou-li se v úvahu počty všech organizací, které vytvářejí geodata. g)Komora zeměměřičů (Zeměměřická komora), která považuje toto řešení za prioritní a pomůže i při komercializaci produktu v rámci své organizační struktury soukromých podniků a organizací. h)GEOLINE, spol. s r.o. osloví své tradiční zákazníky a partnery pro uplatnění v praxi. i)SW produk bude později také upraven jako placená služba VÚGTK, v.v.i. a GEOLINE, spol. s r.o. prostřednictvím webových služeb. 25.11.20157

8 Vypořádání doporučení předchozích řízení 2012 a 2013 „Stanovisko zpravodaje“ k průběžné zprávě za rok 2012 a 2013 nebylo shledáno žádného pochybení. Za rok 2014 Za rok 2014 bylo uvedeno ve stanovisku zpravodaje k průběžné zprávě ve finanční části 3.2. „Zhodnocení čerpání neinvestiční nákladů“ uvedeno: Finanční prostředky byly u řešitele GEOLINE, spol. s r.o. není možné relevantně posoudit, jelikož nebyl přiložen položkový rozpočet, jen sumární čerpání. Byly zde navyšovány režijní náklady, avšak není popsáno určení Full-cost. Vysvětlení. Vysvětlení. Podle „výsledovky“ - přiložena byla - náklady na služby (nájem, účetnictví) byly přesunuty do čerpání režie jako přesun nákladů do výše 20%. Podle rozpočtu měly být čerpány náklady takto: - služby provozní náklady - služby … 12 tis. Kč - na externí programátorské práce a zpracování posudků. Dále další - - - provozní náklady + cestovné - 25 tis. Kč – na zahraniční cestovné zvláště pro prezentaci výsledků projektu v zemích EU, dále na zkoumání podmínek komercionalizace SW v zahraničí.Zdůvodnění. Programátorské práce Programátorské práce provedl náš zaměstnanec Ing. David Vilím převážně ve svém volném čase (kvalitně, rychleji než externista), takže se to promítlo do nepatrného zvýšení osobních nákladů, ale nebyly čerpány služby. zahraniční cesty Přímé náklady na zahraniční cesty nebyly čerpány, k propagaci a komunikaci byly využity služby v rámci nájmu nebytových prostor (kanceláře), náklady na internet a přenos dat.. 25.11.2015 8

9 Principy smlouvy o spolupráci na projektu  Smlouva o spolupráci na řešení projektu mezi VÚGTK, v.v.i. a GEOLINE, spol. s r.o. je jak ve věcné části tak části finanční plněna oběma stranami bez jakýchkoli problémů.  Všichni řešitelé a spoluřešitelé komunikují a termíny předávání dílčích pracovních úkolů se daří plnit.  Přístup k dílčím výstupům a všem poznatkům z projektu je k dispozici pro obě strany a na webových stránkách projektu je možno získat další informace týkající se projektu.  Přístup k výsledkům je možný po zpracovávaných (ucelených) ročních výstupech TP a SW formou i klasické publikace dostupmé pro obě strany 25.11.20159

10 II.1 - Výsledky ověření – přínos dosavadního řešení – r. 2012 25.11.201510 Centrální uživatelský server pro přenody dat z terému ke zpracovateli

11 Systém pro měření v terénu Technologická linka pracuje následujícím postupem: Geodetický přístroj (totální stanice Leica …) se propojí s notebookem, který je připojen pomocí mobilního připojení k internetu (modem, telefon). Provede se připojení k serverové databázi, případně k místní síti v případě nedostupnosti internetového připojení. Pokud je předpoklad, že nemusí být k dispozici připojení k internetu, pomocí aplikace se předem „stáhnou“ na lokálním disk notebooku ze serveru potřebná digitální data. Provede se měření např.na body geodetického základu a podrobné body polohopisu katastrální mapy (ověření stávajících – určení nových bodů). Programový systém umožňuje v terénu odesílání naměřených a vypočtených souřadnic z totální stanice na uživatelský server ke kterému je připojen zpracovatel v kanceláři. Pokud není připojení k internetu, data se ukládají do místní databáze a po připojení k internetu se data hromadně odešlou na uživatelský server. Zpracovatel v kanceláři pracuje taktéž ze stejným aplikačním systémem, který mu příchozí souřadnice bodů a jejich čísla kontinuálně zobrazuje v grafickém prostředí MicroStationu v.8 ve výkresu DGN. Následně se provádí ze zobrazených bodů konstrukce změněné části mapy a ověří stávající stav v mapě.

12 Systém Geo Plan pro měření v terénu Geo PlanKomunikaci se serverem je pomocí komunikačního modulu Geo Plan a služby GPRS - všichni účastníci měření a zpracování dat jsou připojeni k Internetu. Není vyžadována velká přenosová rychlost Internetu, protože se většinou přenášejí textové informace (souřadnice) nebo malé výkresové soubory. Modul pro nastartování komunikace se vzdálenou databází a ukončení spojení

13 Oblasti řešení a uplatnění pro DTM měst 25.11.201513

14 Ověření systému měření a uplatnění pro monitorování prací - kanalizace 25.11.201514

15 Oblasti řešení a uplatnění pro vytyčování hranic a na stavbách  Pracuje se s projektem a databází bodů, zajišťující administraci projektu a práci s body, jejich editaci a zobrazení v grafické části obecným systémem pro přenos dat v reálném čase.  vytyčování souřadnic bodů na stavbách a vytyčování hranic pro katastr nemovitostí.  Systém pracuje s daty uloženými v serverové uživatelské databázi a umožňuje spojení a přenosy dat pro vytyčovací práce mezi kanceláří a terénem. Aplikace nevyžaduje žádnou instalaci a je nezávislá na operačním systému. 25.11.201515

16 25.11.201516

17 CZEPOS (Česká permanentní síť pro určování polohy je síť permanentních stanic GNSS umožňující geodetům přesné určení pozicena cm.

18 Výstup projektu pro měření a vyrovnání sítě pomocí GNSS 25.11.201518 Protokol o vyrovnání sítě Grafické znázornění sítě

19 Aplikace pro práci z body PPBP - seznam 25.11.201519

20 Aplikace pro práci z body PPBP - zobrazení 25.11.201520

21 Aplikace pro práci z body PPBP - místopisy 25.11.201521

22 Oblasti řešení a uplatnění přenosu dat pro místopisný náčrt PBPP 25.11.201522

23 Využití QR kódu pro vyhledání bodu pomocí mobilního telefonu 25.11.201523

24 Oblasti řešení a uplatnění  VÚGTK, v.v.i. má dlouholeté zkušenosti s aplikacemi výsledků výzkumu do praxe jak na úrovni nových technologií, tak hlavně nových SW nástrojů.  Výsledky výzkumu byly realizovány v resortu ČÚZK na všech 114 katastrálních úřadech. Hlavním realizačním (aplikačním) výstupem je SW pro obnovu katastrálního operátu, pro který zajišťujeme i SW podporu.  Úspěch má VÚGTK, v.v.i. také v rámci své hospodářské činnosti, kde prodáváme i SW nástroje soukromým firmám 25.11.201524

25 25.11.201525

26 25.11.201526

27 Vypořádání nedostatků a náprava nálezů Náprava: čerpání rozpočtu Hlavním řešitelem budou lépe kontrolovány nejen výsledky a výstupy projektu, ale i čerpání rozpočtu podle plánovaných rozpočtových položek u Geoline. Například v roce 2015 uzavřel již GEOLINE,s.r.o., smlouvu s dodavatelem doplňkových programátorských prací podle plánu v rozsahu 12 tis.Kč a byla již uskutečněna i plánovaná služební cesta. Posudek - náprava V roce 2016 budou provedeny srovnávací testy pro ověření úspory času a určeny podmínky mající vliv na srovnání TP Vypracování srovnávacího stavu řešení v ČR a v zahraničí. V etapě konečné vytvořit jeden výstup 2012 – 2016 v podobě jedné TP a SW 25.11.201527

28 Vývoj nových technologií pro účely zeměměřictví a katastru Milan.Kocab@vugtk.cz


Stáhnout ppt "Vývoj nových technologií pro účely zeměměřictví a katastru (2012 – 2016) Ing. Milan Kocáb, MBA Ing. David Vilím."

Podobné prezentace


Reklamy Google