Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 11.12.2012 Porada vedoucích ekonomických a finančních odborů obcí II. a III. typu.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 11.12.2012 Porada vedoucích ekonomických a finančních odborů obcí II. a III. typu."— Transkript prezentace:

1 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 11.12.2012 Porada vedoucích ekonomických a finančních odborů obcí II. a III. typu

2 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 11.12.2012 Program 2 1.Zahájení 2.Zpracování účetní závěrky za rok 2012 3.Účtování transferů 4.Volby do kraj. zastupitelstev a Senátu PČR 5.Příprava rozpočtu obcí na rok 2013 6.Zákon o státním rozpočtu na rok 2013 7.Souhrnný finanční vztah státního rozpočtu k rozpočtům obcí na rok 2013 8.Daňový výhled pro rok 2013 9.Aktuální vývoj legislativy 10.Novela vyhlášky č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě 11.Dotazy, diskuse a závěr

3 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 11.12.2012 3 Zpracování účetní závěrky za rok 2012 Termín předání účetních dat na JMK zaslání účetní dávky za měsíc prosinec elektronicky – 21. ledna 2013 pohyby na účtech i v pokladně jsou do 31.12.2012 tato data zaúčtovat a zaslat první verzi – pro kontrolu dotací, konsolidací aj. OPRAVA ÚČETNÍCH VÝKAZŮ - doúčtování předpisů faktur, inventurních rozdílů, opravy na základě přezkumu hospodaření atd. je možné zasílat v opravné dávce i v průběhu února 2012 vždy po dohodě s příslušným metodikem účetnictví

4 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 11.12.2012 4 Zpracování účetní závěrky za rok 2012 - Rozvaha hodnoty se vykazují s kladným znaménkem vyjma 345, 346, 347, 348, 349, 371, 372,373, 374, 401, 405, 406, 407, 408, 458, 468, 471, 472,43x a 49x plovoucí účty 336, 341, 342, 343, 344 a 363 drobné majetky (netto hodnoty musí být 0) uspořádací účty technického zhodnocení (k 31.12. stav 0) limitky (od roku 2012 účtujeme na účet 231) kontokorentní úvěry 431 k 31.12. musí mít stav 0

5 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 11.12.2012 5 Zpracování účetní závěrky za rok 2012 - VZZ POZOR na využívání závazných analytik hlavní činnost x hospodářská činnost změny v používání účtů bankovní poplatky (účet 518), neživotní pojištění (účet 549) aktivace - minusový náklad (účet 506, 507, 508) drobné majetky (účet 558) daň z příjmů za obec ( odhad daňového přiznání do nákladů 591/341)

6 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 11.12.2012 6 Zpracování účetní závěrky za rok 2012 - Příloha pro přenos textů je důležitý formát přenosů ve čtvrtletí a zejména v závěru roku (formát GXML) podrozvahové účty krátkodobost - splnění všech podmínek pro provedení účetního zápisu v hlavní knize nastane v období do jednoho roku včetně část C. - POZOR NA ANALYTIKY ÚČTU 403 ! části E.1. - E.4. - POZOR NA způsob vyplňování textů ! část E. fondy ÚSC - POZOR NA ANALYTIKY ÚČTU 419 ! části G. a H. - POZOR NA ANALYTIKY ÚČTŮ 021 A 031. část K. - Ocenění majetku určeného k prodeji - analytika 790 !

7 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 11.12.2012 7 Výkaz Příloha - část C. Závazné analytiky účtu 403 Z 01xx svěření majetku příspěvkové organizaci (Příloha č. 4 - A.III.1.) Z 02xx bezúplatné převody (Příloha č. 4 - A.III.2.) Z 03xx investiční transfery (Příloha č. 4 - A.III.3. a Příloha č. 5 - C.1.) Z 06xx Z 04xx dary (Příloha č. 4 - A.III.4.) Z 05xx snížení investičních transferů ve věcné a časové souvislosti Z 07xx (Příloha č. 4 - A.III.5. a Příloha č. 5 - C.2) Z 00xx ostatní (Příloha č. 4 - A.III.6.) Z 08xx, 09xx

8 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 11.12.2012 8 Výkaz Příloha - část C. Účet 403 ve výkazu Příloha - JAK ZMĚNIT ANALYTIKY? v části C se mají v obou položkách C.1. i C.2. vykázat jen změny během roku (tedy z obratů) "nutnost" převést v PS roku 2013 analytické členění na vyhlášené závazné analytiky platné od roku 2012 všechny transfery přijaté do roku 2011 přeúčtovat na analytiky 03xx+06xx, samozřejmě v PS, je nutné použít druh dokladu 1 rozpouštění investičních transferů v souvislosti s odpisováním účtujeme na analytikách 05xx+07xx rozpad "pravidla" - vše o jedné dotaci na jedné analytice, "svázání" AU - ORJ, Org …

9 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 11.12.2012 9 Zpracování účetní závěrky za rok 2012 Výkaz cash-flow Přehled o peněžních tocích a Přehled o změnách vlastního kapitálu (§ 18 odst. 1 zákona č. 563/1991 Sb.) kritéria: aktiva celkem (brutto) > 40 mil. Kč výnosy > 80 mil. Kč 2 roky za sebou k 31.12.2011 - 23 obcí a 10 PO bude-li účetní jednotka zasahovat do C-F je nutné to předem nahlásit - příprava převzetí "upraveného" hotového výkazu ve formátu XML (který by převzal CSÚIS)

10 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 11.12.2012 Majetek - odpisování POZOR!!! končí zjednodušený způsob odepisování přechod v příspěvkových organizacích na odpisování podle ČÚS 708 je možné využít metodický pokyn pro PO zřízené krajem nadále diskutované problematiky odpisování po celou dobu užívání majetku poslední odpisy při čtvrtletní či roční frekvenci odpisování zohlednění "zbytkové" hodnoty při výpočtu odpisů 10

11 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 11.12.2012 11 Ocenění majetku podle § 25, odst. 1, písm. k) 1,- Kč možnost ocenění kulturních památek, sbírek muzejní povahy, předmětů kulturní hodnoty a církevních staveb 1,- Kč Čl. II zákona č. 304/2008 Sb. Přechodné ustanovení V případě kulturních památek, sbírek muzejní povahy, předmětů kulturní hodnoty a církevních staveb jsou účetní jednotky povinny provést ocenění podle § 25 odst. 1 písm. k) zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, nejpozději do 3 let ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. (Poznámka: tj. do 31.12.2011) do 31. 12. 2011 bylo tedy třeba takto ocenit majetky, které byly vedeny již v jiných evidencích, nebyla známa jejich pořizovací cena a nebylo o nich tedy možné účtovat, v zákoně je uvedeno jako pravidlo ocenění, nejen jako dočasná metoda - pro nové případy lze užít i nadále.

12 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 11.12.2012 12 Účetní metoda - opravné položky k pohledávkám tvoříme k pohledávkám ve výši 10 % za každých 90 dnů po splatnosti, tvorba zákonných opravných položek není povinností, opravné položky k pohledávkám je možno vytvářet jednou za rok, k datu roční účetní závěrky rok 2012 - tvorba opravných položek i k účtu 315 za období do 31. 12. 2011 vytvoření OP MD 406 / D 192

13 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 11.12.2012 13 Účetní metoda - opravné položky k majetku vyjadřují významné přechodné snížení hodnoty majetku, za významné se považuje více než 20 % snížení hodnoty majetku, vytvářejí se zejména na základě inventarizace majetku, první použití - k 31. 12. 2011 jako oceňovací rozdíl při změně metody možné příklady použití projekty a projektové dokumentace na účtech 041 a 042, které nebudou pravděpodobně realizovány problémové finanční investice, kterou nejsou oceněny podle § 27 zákona podíl na vlastním kapitálu společností nižší než účetní hodnota účasti účetní hodnota účasti při ocenění nepeněžním vkladem.

14 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 11.12.2012 14 Účetní metoda - ocenění majetku určeného k prodeji reálnou hodnotou princip významnosti, od 2013 i v případě směn majetku - ČÚS 709 - Vlastní zdroje, problematické při vyřazování části majetku prodávaný majetek musí být evidován samostatně. strana 46 metodiky JMK přecenění na reálnou hodnotu k datu rozhodnutí zastupitelstva o prodeji pozemku rozhodnutí o záměru prodeje, nikoliv o vlastním prodeji pozemku…

15 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 11.12.2012 15 Účetní metoda - časové rozlišení náklady a výnosy se zachycují zásadně do období, s nímž časově a věcně souvisí, náklady a výdaje, které se týkají následujících účetních období, je nutno časově rozlišit ve formě nákladů příštích období (nájemné dopředu,...) výdajů příštích období (nájemné placené pozadu,...) výnosy a příjmy, které se týkají následujících účetních období, je nutno časově rozlišit ve formě výnosů příštích období (předplacené nájemné,...) příjmů příštích období znát musíme - věcné vymezení, výši a období, kterého se týkají.

16 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 11.12.2012 16 Účtování transferů investiční x neinvestiční neinvestiční transfery - účet 672 – stojí oproti nim náklad na akci investiční transfery - účet 403 – majetek, do nákladů se dostane až s odpisy, s odpisy se rozpouští transfer ze 403 do výnosů bez vypořádání x s vypořádáním zálohové x poskytnuté následně (ex post) Finanční dary = transfery Musí o nich být účtováno jako o transferu! Věcné dary (poskytnuté i přijaté) transferem nejsou!!! Rozpočtová skladba se nemění, zůstává stejná, jaká byla u darů v minulosti!!!

17 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 11.12.2012 17 Nutné změny v účtování transferů v roce 2012 metodické pokyny a postupy do roku 2011 - dotace s možností čerpání pouze v daném roce finančně vypořádat k 31.12. dopad – rozdílný okamžik zúčtování dotace z účtu záloh u příjemce a u poskytovatele ROK 2012 - ZVÝŠENÍ DŮRAZU NA ÚČTOVÁNÍ TRANSFERŮ V SOUVISLOSTI SE ZAVEDENÍM KŘÍŽOVÝCH KONTROL V RÁMCI VÝKAZU PAP, např. obec A vykazuje pohledávku 348 - obec B musí vykázat závazek 349 obec A vykazuje náklad 572 - obec B musí vykázat výnos 672 zálohy na transfery - v rámci kontrol prozatím jen 471 x 472, poněkud nesystémově zatím není nastaveno 373 x 374 metodiku je nutné zachovat stejnou pro všechny typy VÚJ (tedy i PAP nepředávající) !

18 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 11.12.2012 18 Účtování dotace na volby neinvestiční dotace - s možností použití do 31.12.2012 dotace poskytovaná ze státního rozpočtu, která podléhá finančnímu vypořádání za dané účetní období - okamžik vyúčtování k 31. 12. daného období resorty o okamžiku vyúčtování konečné příjemce neinformují (kraj vystupuje jako zprostředkovatel dotace = průtok) dotace kryje 100 % způsobilých nákladů.

19 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 11.12.2012 19 Účtování dotace na volby - nevyčerpáno

20 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 11.12.2012 20 Účtování dotace na volby - přečerpáno

21 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 11.12.2012 21 Účtování krajských dotací z rozpočtu JMK investiční i neinvestiční dotace možnost použití dotace pouze do 31.12. daného roku i v následujících letech drtivá většina dotací poskytována zálohově dotace poskytované následně (ex-post) - územní plány dotace kryjí pouze určité % způsobilých nákladů finanční vypořádání dotací podání vyúčtování není zde zpětná informace o tom, že JMK považuje dotaci za vypořádanou.

22 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 11.12.2012 22 Účtování krajské neinvestiční dotace s použitím do 31.12.

23 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 11.12.2012 23 Účtování krajské neinvestiční dotace s použitím do 31.12.

24 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 11.12.2012 24 Účtování krajské neinvestiční dotace s použitím do 31.12.

25 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 11.12.2012 25 Účtování krajské neinvestiční dotace s použitím do 31.12.

26 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 11.12.2012 26 Účtování krajské investiční dotace na hasiče s použitím do 30.6. následujícího roku

27 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 11.12.2012 27 Účtování krajské neinvestiční dotace na hasiče s použitím do 30.6. následujícího roku

28 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 11.12.2012 28 Účtování krajské neinvestiční dotace na hasiče s použitím do 30.6. následujícího roku VARIANTA 1 - v dalším roce již žádné náklady

29 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 11.12.2012 29 Účtování krajské neinvestiční dotace na hasiče s použitím do 30.6. následujícího roku VARIANTA 2 - v dalším roce další náklady

30 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 11.12.2012 30

31 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 11.12.2012 31 Účtování krajské investiční dotace na územní plán

32 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 11.12.2012 32 Účtování krajské investiční dotace na územní plán

33 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 11.12.2012 33 Další typy dotací dotace PRV/SZIF/EAFRD dotace ex-post (pohledávka příjemce dotace vznikne okamžikem schválení úplné a řádné Žádosti o proplacení poskytovatelem dotace, tj. po obdržení dokumentu "Oznámení o schválení platby" tímto okamžikem lze účtovat MD 346 / D 672, 403, 388... dotace MŽP/SFŽP/OP ŽP okamžik vypořádání stanoven ve smlouvě - do té doby je třeba držet zálohově poskytnuté prostředky na zálohách dotace MMR/dětská hřiště standardní postup - čerpání limitkou praxe - dotace často proplacena přímo na účet.

34 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 11.12.2012 34 Další typy dotací - k dořešení.... dotace na základě veřejnoprávních smluv "fakturace" - 311 x 349 nebo 348 x 321 dopravní obslužnost kraj MD 377 / D 649 + MD 231 pol. 2324 / D 377 obce MD 572 / D 349 + MD 349 / D 231 pol. 5193 Úřad práce předepisuje celou smlouvu jako závazek...

35 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 11.12.2012 Sběr výkazů PAP 35 výkazy v období 06/2012 i 09/2012 předány, největší problémy kontrola IČ nadměrné vykazování IČa "111" - např. pro účet 231, optimální varianta - zasílat výkazy Rozvaha a Výkaz zisku a ztráty společně s výkazy PAP dočasná úleva pro rok 2012 pro sestavování - počáteční stavy v Pomocném analytickém přehledu se nebudou muset vykazovat; koncové stavy se budou vykazovat pouze až ve výkazu Pomocného analytického přehledu sestaveného ke dni 31. prosinci 2012. rozúčtování počátečních stavů 2012.

36 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 11.12.2012 Sběr výkazů PAP - křížové kontroly nový typ kontroly od 3. čtvrtletí 2012 pro sběr a zpracování PAP za 3. čtvrtletí 2012 má informace o vzniklé chybě KRK pro danou ÚJ informativní charakter Křížové kontroly PAP (KRK) – „Metodika Křížových kontrol – PAP“ 36

37 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 11.12.2012 Sběr výkazů PAP v roce 2013 příspěvkové organizace aktiva celkem (netto) > 100 mil. Kč ve dvou bezprostředně předcházejících účetních obdobích … zjistíme až při předání výkazů za 12/2012 … musí si ÚJ hlídat sama!!! obce počet obyvatel > 3000 (k 1.1.2012) zachování hranic platných pro rok 2012 je nově řešeno přímo v § 3a technické vyhlášky, nikoli přechodnými ustanoveními pro případné snížení hranic by bylo nutné změnit znovu vyhlášku. 37

38 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 11.12.2012 Obce s PAP v roce 2013 38

39 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 11.12.2012 Dotace SDH-zabezpečení akceschopnosti účelový znak 14004, smlouva o poskytnutí dotace uzavřena s JMK, dotace poskytnuta z MV, rozdělena Hasičským záchranným sborem JMK – charakterem průtoková dotace: Okruhy dotovaných výdajů: A) věcné vybavení neinvestiční povahy–zálohová dotace, podléhá vypořádání, B) výdaje na odbornou přípravu – dotace na již vynaložené výdaje, nepodléhá vypořádání, C) úhrada nákladů za zásahy mimo územní obvod jednotky SDH – dotace na již vynaložené výdaje, nepodléhá vypořádání, Pokud nemáme výdaje dle bodu B) je možno dotaci použít na výdaje dle bodu A) – pak však dotaci musíme vypořádat!!!!! či na výdaje dle bodu C), Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 39

40 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 11.12.2012 Dotace SDH-zabezpečení akceschopnosti Účtování dotace: pohledávkový účet 348 (kraj) vs. 346 (ministerstvo)?, JMK bude účtovat jako průtokovou dotaci jen přes účet 374, dotace dle bodu B) a C) – při podpisu smlouvy předpis 346 MD / 672 D, dotace dle bodu A) – při příjmu dotace předpis zálohy 231 MD / 374 D, k 31.12.2012 účtujeme o dohadě 388 MD / 672 D. partnerem transakce pak není JMK ale Ministerstvo vnitra ČR! Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 40

41 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 11.12.2012 Volby do kraj. zastupitelstev a Senátu PČR předběžné vyúčtování zaslat do 26.11.2012 (elektronicky i písemně), v případě změny ve vyúčtování zaslat novou tabulku! neposílat kopie dokladů! vratky a doplatky budou řešeny až v rámci finančního vypořádání tj. v roce 2013, (vratky zasílat od 2.1. 2013 do 15.2.2013), veškeré výdaje spojené s volbami sledovat na § 6115 tj. i ty výdaje, které obec hradí ze svého rozpočtu a nebude je nárokovat v rámci poskytnuté dotace, výdaje způsobilé dle směrnice MF ČR vynaložené nad rámec poskytnuté dotace označit také ÚZ 98193! (doplatek bude dokryt v rámci FV), zaměstnanec obce - odvádí z odměny člena OVK sociální a zdravotní pojištění? – stanovisko MV neodvádí! Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 41

42 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 11.12.2012 Volba prezidenta ČR bude probíhat v termínu 11. a 12. ledna 2013 (I. kolo), pro rok 2012 obdržely dotaci na přípravnou fázi volby pouze obce II. typu, dotace na jejich samotné zabezpečení bude uvolněna v lednu 2013! samostatná směrnice MF k financování této volby (okruh výdajů obdobný jako u ostatních typů voleb) – zveřejněna na stránkách MF ČR, výdaje v roce 2013 budou sledovány na § 6118 – Volba prezidenta republiky, ÚZ 98008, pro rok 2012 budou výdaje sledovány na § 6115!!!!!!! VEŠKERÉ VÝDAJE SMĚŘOVAT (HRADIT) AŽ V ROCE 2013! – dotace bude určena na výdaje roku 2013 a podléhat finančnímu vypořádání za rok 2013! zohlednit v svém rozpočtovém provizoriu či rozpočtu na rok 2013 i výdaje na konání této volby. Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 42

43 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 11.12.2012 43 Vyhlášky č. 52/2008 Sb., kterou se stanoví zásady a termíny finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem, státními finančními aktivy nebo Národním fondem Dotace, které obce a DSO obdržely prostřednictvím Jihomoravského kraje, budou vypořádány prostřednictvím kraje na příloze č. 9 – termín 5.2. nebo 15.2. Dotace, které obce a DSO obdržely přímo z resortního ministerstva nebo fondu (bez prostřednictví Jihomoravského kraje), budou vypořádány přímo s poskytovatelem dotace na příloze č.11 – termín 15.2. Finanční vypořádání za rok 2012

44 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 11.12.2012 44 dotace z Národního fondu (pol. 4118, 4218) příjemce předloží FV přímo poskytovateli dotace v termínu do 15. února rozpočtového roku následujícího po roce, v němž byl projekt ukončen. Ve stejném termínu příjemce převede i případné nevyčerpané vratky dotací na účet cizích prostředků poskytovatele (příloha č. 16). Dotace v rámci programového financování (ISPROFIN) účastníci programu předloží FV přímo správci programu v termínu do 15. února a to na tiskopisech Neinvestiční a investiční bilance S05 150 a S05 160, které jsou součástí informačního systému financování reprodukce majetku (vyhl. č. 560/2006 Sb.). Ve stejném termínu převedou i případné nevyčerpané vratky dotací na účet cizích prostředků správce programu. Dotace poskytnuté na projekty spolufinancované z rozpočtu Evropské unie a z prostředků finančních mechanismů finanční vypořádání se provádí až po ukončení projektu a předložené podklady se týkají celé doby trvání projektu. Finanční vypořádání za rok 2012

45 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 11.12.2012 45 z jednotlivých resortů kromě Ministerstva financí (pol. 4116, 4216) termín předložení 5.2.2013 včetně převedení vratek dotací na účet JMK 27- 7203250247/0100 (příloha č. 9), z kapitoly Všeobecná pokladní správa (pol. 4111, 4211) a Ostatní finanční aktiva (pol. 4160, 4240) termín předložení 15.2.2013 včetně převedení vratek dotací na účet JMK 27-7203250247/0100 (příloha č. 9), vypořádání příspěvku na vybraná zdravotnická zařízení (samostatná příloha), dotace na sociálně-právní ochranu dětí - samostatné přílohy budou zaslány v průběhu měsíce ledna 2013. při vrácení nevyčerpaných prostředků je třeba ve variabilním symbolu použít číslo ÚZ a e-mailem poslat avízo na příslušného metodika rozpočtu. Finanční vypořádání za rok 2012

46 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 11.12.2012 46 Příloha č. 9A – vzor vyplnění volby do KZ a S Příloha č. 9 k vyhlášce č. 52/2008 Sb. Příjemce: Město XY Kraj nebo hlavní město Praha 1 : Jihomoravský Kapitola: Všeobecná pokladní správa Finanční vypořádání dotací a návratných finančních výpomocí poskytnutých obcím, dobrovolným svazkům obcí, příjemcům dotace na poskytování sociálních služeb prostřednictvím kraje nebo hlavního města Prahy Část A. Finanční vypořádání dotací a návratných finančních výpomocí poskytnutých ze státního rozpočtu s výjimkou dotací na projekty spolufinancované z rozpočtu Evropské unie a z prostředků finančních mechanismů v Kč na dvě desetinná místa Čj. účelový znak Ukazatel Poskytnuto k 31.12.2012 Čerpáno k 31.12.2012 Vráceno v průběhu roku na účet kraje Skutečně použito k 31.12.2012 Vratka dotací a návratných finančních výpomocí při finančním vypořádání abc1234 5 = 2 - 3 – 4 A.1. Neinvestiční dotace celkem 66 000,00 0,0060 357,205 642,80 v tom: 88701/2012/12 -12198193 Volby do krajských zastupitelstev a Senátu PČR46 000,00 0,0045 358,00 642,00 56373/2012/12-121 98008 Přípravná fáze volby prezidenta ČR20 000,00 0,0014 999,205 000,80

47 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 11.12.2012 Dotace poskytnuté z prostředků EU Vypořádání na příloze č. 9B, MPSV (ÚZ 13233) – sociální projekty v rámci OPLZZ MV (ÚZ 14012) – Vzdělávání v Egoncentrech krajů a ORP MV (ÚZ 14013, 14924) – Zvýšení kvality řízení v úřadech územní veřejné správy MŠMT (ÚZ 33123) – EU peníze školám v rámci OPVK Problematické oblasti: Ukončení realizace projektu x kdy předložit FV? x známe tyto termíny? x budou informace od jednotlivých resortů či žadatelů? Vratky dotací v průběhu realizace projektu (MV ÚZ 14013,14924) – zohlednění v přílohách k FV v tabulce č. 9B 47

48 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 11.12.2012 48 U vypořádání dotací z rozpočtu Jihomoravského kraje (pol.4122, 4222) je třeba se držet ustanovení týkajících se vyúčtování dotace, která jsou uvedena v uzavřené smlouvě o poskytnutí dotace – termín předložení vypořádání uveden ve smlouvě! V rámci finančního vypořádání bude v termínu do 5.2.2013 na OFO předložena vyplněná příloha č. 99, která bude mít pouze informativní charakter potřebný pro provedení kontroly v účetnictví obce a v žádném případě nenahrazuje vyúčtování dotace podle uzavřené smlouvy. Nezapomenout zahrnout také dotace přijaté v roce 2011 a dříve, které jsou čerpány v roce 2012 (např. pro SDH či ze zvláštního účtu vodního hospodářství apod.) Vypořádání dotací z rozpočtu JMK

49 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 11.12.2012 49 V případě odvodu nevyčerpané části dotace z rozpočtu JMK, která má třímístný účelový znak je třeba zaslat na účet JMK, ze kterého Vám byla dotace poskytnuta: variabilní symbol platby – číslo dotační smlouvy a to pouze numerické hodnoty před lomítkem – např. číslo smlouvy 014592/12/OK do variabilního symbolu uvede obec 14592, specifický symbol platby – IČO obce či DSO. Současně je třeba e-mailem poslat krátké avízo na příslušného pracovníka oddělení účetnictví JMK (jejich seznam bude součástí metodického pokynu k FV). dotační výdajový účet 35-1416620267/0100 (konvickova.jana@kr- jihomoravsky.cz)konvickova.jana@kr- jihomoravsky.cz zvláštní účet pro vodní hospodářství 27-9408320287/0100 (uherkova.irena@kr-jihomoravsky.cz)uherkova.irena@kr-jihomoravsky.cz Vypořádání dotací z rozpočtu JMK

50 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 11.12.2012 50 Způsob zpracování komentáře – Komentářem se rozumí stručné zdůvodnění výsledků, v němž se uvedou skutečnosti, které ovlivnily užití prostředků, které jsou předmětem finančního vypořádání (dle §18, vyhlášky č. 52/2008 Sb.). Způsob zatřídění – Veškeré vratky dotací zaslané v rámci finančního vypořádání za rok 2012 na účet Jihomoravského kraje budou v účetnictví obcí a DSO zaúčtovány následujícím způsobem: § 6402, položka 5366, ÚZ (bez záznamové jednotky) Všechny podklady k finančnímu vypořádání posílejte nejdříve elektronicky na příslušného metodika rozpočtu a následně obyčejnou poštou případně prostřednictvím datové schránky ve stanovených termínech. Finanční vypořádání za rok 2012

51 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 11.12.2012 51 Zprávy MF ČR č. 3/2010 a č. 4/2010 Pro účely vyhlášky č. 52/2008 Sb. se termínem pro převod nevyčerpaných prostředků obcí na účet kraje rozumí datum odepsání finančních prostředků z účtu obce, tj. podle této vyhlášky se jedná o 5. nebo 15. únor příslušného roku. K porušení rozpočtové kázně u obcí dojde ode dne následujícího po marném uplynutí lhůty stanovené pro převod vratky. V případě, kdy jsou prostředky z účtu obce odepsány po termínu (tedy 6. 2. nebo 16. 2. a více) kraj je vrátí zpět na účet obce a ta řeší situaci vratkou do státního rozpočtu prostřednictvím příslušného finančního úřadu. O této skutečnosti kraj informuje v komentáři k finančnímu vypořádání jak příslušné ministerstvo, tak i místně příslušný finanční úřad. Obec zašle krajskému úřadu kopii bankovního výpisu o převodu těchto prostředků finančnímu úřadu. Krajský úřad zašle kopii na vědomí ministerstvu. Finanční vypořádání za rok 2012

52 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 11.12.2012 52 Vyhláška č. 419/2001 Sb., v platném znění, o rozsahu, struktuře a termínech údajů předkládaných pro vypracování návrhu státního závěrečného účtu a o rozsahu termínech a sestavení návrhů závěrečných účtů kapitol státního rozpočtu, Obce předkládají krajskému úřadu podklady za vlastní hospodaření v termínu do 20.2.2013 Tabulkovou část tvoří: tabulka č. 1b – Přehled úvěrů přijatých obcemi a DSO od peněžních ústavů v r. 2012 – nové úvěry uzavřené v roce 2012, zaslat i negativní! tabulka č. 5 – Výdaje územního samosprávného celku, které vyplývají z koncesních smluv podle zákona č. 139/2006 Sb., o koncesních smlouvách a koncesním řízení v roce 2012 Komentář za vlastní hospodaření obce Předložení údajů pro sestavení SZÚ 2012

53 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 11.12.2012 Příprava rozpočtu obcí na rok 2013 Aktuální informace k přípravě rozpočtu na rok 2013 budou zveřejněny na stránkách JMK: Krajský úřad » Dokumenty odborů krajského úřadu » OE Odbor ekonomický » Příprava rozpočtu obcí na rok 2013 Vyhláška č. 281/2012 Sb., o podílu jednotlivých obcí na stanovených procentních částech celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty a daní z příjmů – dle původního znění zákona o RUD, Příloha k vyhlášce č. 281/2012 Sb. – dle původního znění zákona o RUD, Aktuální daňová predikce 2012/2013 – aktualizována, Metodika výpočtu příspěvku na výkon státní správy, Příspěvek na výkon státní správy pro rok 2013, Souhrnný finanční vztah pro obce na rok 2013. 53

54 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 11.12.2012 Zákon o státním rozpočtu na rok 2013 Sněmovní tisk 812 předložený vládou do PS PČR 27.9.2012 – vrácen zpět k přepracování, Nový návrh státního rozpočtu (ST 857) zatím projednán v 1. čtení v PSP ČR 28.11.2012 – hrozba rozpočtového provizoria pro rok 2013? Opět počítá i s příjmy dosud neschváleného zákona o změně některých daňových a pojistných zákonů – tzv. konsolidačního balíčku, Schodek státního rozpočtu ve výši 100 mld. Kč, Přílohy č. 5, 6, 7 – finanční vztahy SR k územním rozpočtům, Příloha č. 8 – Postup pro stanovení příspěvku na výkon státní správy, Součástí i materiál Rozpočty územních samosprávných celků, DSO a Regionálních rad (predikce hospodaření ÚSC, daňová predikce, vybrané dotace z kapitoly VPS) – sešit J. Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 54

55 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 11.12.2012 Zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní  vydání nové vyhlášky, o podílu jednotlivých obcí na stanovených procentních částech celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty a daní z příjmů v souladu s platnou novelou zákona o RUD,  nepřesnosti v počtu žáků v materiálu zveřejněném na stránkách MF ČR (teoretický propočet sdílených daní….)  údaje o počtu žáků jsou předávány z MŠMT, chyby by měly být odstraněny, odbor školství odsouhlasil počty žáků za obce JMK,  novela školského zákona – zákon č. 370/2012 Sb. - vypuštění nároků obcí na úhradu neinvestičních výdajů na žáka v souvislosti s RUD. 55

56 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 11.12.2012 Daňový výhled pro rok 2013 Původní predikce MF ČR pro rok 2013 předpokládala nárůst daňových příjmů pro obce oproti roku 2012 o 11 % (13,9 mld. Kč). Nárůst způsoben novelizací zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní, Stávající predikce MF ČR však již počítá s příjmy, které by měl přinést tzv. stabilizační balíček (SN 801), Jeho neschválení znamená propad celkových daňových příjmů o cca 25 mld. Kč, v případě obcí by to představovalo snížení daňových příjmů o cca 5 mld. Kč. 56

57 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 11.12.2012 57

58 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 11.12.2012 Příprava rozpočtu pro rok 2013 Jak přistoupit ke stanovení daňových výnosů pro rok 2013? 1. varianta vycházet ze skutečnosti roku 2012, případně zvolit mírný nárůst v souvislosti s novelou RUD? tento způsob nemůže zohlednit změnu kritérií rozdělení daní a to zejména zavedení kritéria počtu žáků ZŠ a MŠ, 2. varianta vyčkat na novou predikci MF ČR, na jejímž základě bude sestavena nová varianta státního rozpočtu, vyčkat na vydání nové vyhlášky MF ČR, kterou se stanoví procentní podíly obcí na sdílených daní, propočítat jednotlivé sdílené daně dle této vyhlášky – nový teoretický propočet sdílených daní na stránkách MF ČR! 58

59 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 11.12.2012 59 Aktuální vývoj legislativy Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech – účty státní pokladny, schváleno v PS PČR ve 3. čtení a předloženo do Senátu, kde byl tento návrh projednán 25.října-pozměňující návrhy, vrácen zpět do PS PČR, zařazen na schůzi PS od 4.12.2012 Vyhláška č. 323/2000 Sb., o rozpočtové skladbě, zatím nebyly ze strany MF vypořádány připomínky, Vyhláška č. 449/2009 Sb., o způsobech o způsobu, termínech a rozsahu údajů…. připomínkové řízení, zrušení atributů nástroj a zdroj, v souvislosti s novelou vyhlášky o rozpočtové skladbě tj. zavedení nového třídění prostorového a nástrojového, stávající podoba výkazu FIN 2-12 M zůstane víceméně zachována - nutná úprava účetních softwarů..

60 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 11.12.2012 60 Sociální dávky Finanční vypořádání za rok 2012 (ÚZ 13008) ????? doplatky dotací na sociální dávky vyplacené nad rámec poskytnuté dotace v roce 2011, dotace na sociální dávky pro zdravotně postižené, které si nepřevzal Úřad práce ČR vyplácené městy v roce 2012, dle sdělení s MPSV se finanční vypořádání bude provádět klasicky. vratky nesprávně vyplacených dávek z minulých let z prostředků MF ČR: poslední vratky připsány na účet kraje nejpozději do 27.12.2012 !!!! avízo k platbě na adresu: kurka.marek@kr-jihomoravsky.czkurka.marek@kr-jihomoravsky.cz

61 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 11.12.2012 Novela vyhlášky č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě  11. novela rozpočtové skladby,  z hlediska obcí nepřináší připomínkovaná novela zásadnější změny,  změna názvu územních finančních orgánů na orgány Finanční správy ČR v náplních položek 1211 a 5362,  zavedení položky 5198 na výplatu sociálních dávek poukázkami,  zavedení dalších nových položek do třídy 8 – Financování pro účely státního rozpočtu s dočasnou platností týkajících se kapitoly OSFA, úvěrů z EIB, jaderného a důchodového účtu, 61

62 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 11.12.2012 Novela vyhlášky č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě  položka 8216 - Změna stavu bankovních účtů krátkodobých prostředků z dlouhodobých úvěrů ze zahraničí - pro změny stavu běžného účtu (platebního účtu), na který přijímá a z nějž převádí peněžní prostředky od Evropské investiční banky, které představují dlouhodobé úvěry od této banky.  paragraf 4350 – Domovy pro seniory - příjmy a výdaje domovů pro seniory (§ 49 zákona č. 108/2006 Sb.)  paragraf 4357 – Domovy pro osoby se zdravotním postižením a se zvláštním režimem - příjmy a výdaje domovů pro osoby se zdravotním postižením (§ 48 zákona č. 108/2006 Sb. a domovů se zvláštním režimem (§ 50 zákona č. 108/2006 Sb.) 62

63 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 11.12.2012 Novela vyhlášky č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě  paragraf 6118 – Volba prezidenta republiky,  paragraf 6119 – Ostatní zastupitelské orgány a volby - výdaje na činnost jiných zastupitelských orgánů, než jsou Parlament ČR a zastupitelstva ÚSC, pokud by vznikly, a příjmy z této činnosti. Výdaje na volby do jiných zastupitelských orgánů než do Parlamentu ČR, zastupitelstev ÚSC a Evropského parlamentu, pokud by se zavedly, a případné příjmy, které s nimi souvisejí.  připomínkovány náplně položek 8902 (kurzové rozdíly) a 8905 (kontokorentní úvěry) v tom smyslu, že jejich použití představuje účetní operaci. 63

64 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 11.12.2012 Přenesená daňová povinnost PDP - reverse charage základní - běžný - režim DPH odběratel platí dodavateli včetně DPH pokud má odběratel nárok na odpočet, tak mu jej FÚ vrací v podobě tzv. nadměrného odpočtu na příslušné výdajové položce (5171, 6121) je celá cena včetně DPH tento příjem nadměrného odpočtu přijme odběratel na MD pol. 5362 pokud odběratel nemá nárok na odpočet, pak je jeho pozice vůči FÚ "neutrální" - nic nedluží, ani nic nenárokuje. 64

65 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 11.12.2012 Přenesená daňová povinnost PDP - reverse charage přenesená daňová povinnost odběratel platí dodavateli jen základ daně DPH na výstupu (příjem státu) odvádí odběratel finančnímu úřadu pokud má odběratel plný nárok na odpočet, pak FÚ nic "nedluží" výsledek ve finančním výkazu na příslušné výdajové položce (5171, 6121) je pouze základ daně na položce MD pol. 5362 není "vidět" nárok na odpočet pokud nemáme nárok odpočet, musí ovšem FÚ odvést DPH za dodavatele takový odvod se "standardně" účtuje D pol 5362 Cílem účetních postupů (použití položky 8901) je docílit stejného výsledného stavu na položkách rozpočtové skladby jako u standardního režimu DPH. 65

66 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 11.12.2012 Přenesená daňová povinnost PDP - reverse charage - limitka bez nároku na odpočet 66

67 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 11.12.2012 Přenesená daňová povinnost PDP - reverse charage - limitka bez nároku na odpočet 67 výsledek položka 6121 = základ daně + DPH položka 8901 = 0 položka 5362 = 0 pokud by byl nárok na odpočet, tak by nemohlo být DPH z limitky proplaceno u předpisu faktury rozúčtování MD 231 8901 / D xxxx, 6121 u vypořádání DPH potom MD 231 6399 5362 / D 231 8901....

68 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 11.12.2012 Další porada vedoucích ekonomických a finančních odborů obcí II. a III. typu březen - duben 2013 68

69 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 11.12.2012 Přejeme krásné a pohodové Vánoce a do roku 2013 jenom to nejlepší….. 69

70 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 11.12.2012 Děkujeme Vám za pozornost Oddělení financování obcí odboru ekonomického Krajský úřad Jihomoravského kraje Ing. Ludmila Hrachovinová Ing. Antonín Špaček, tel. 541 65 2233 Ing. Jana Tomková, tel. 541 65 2200 Ing. Marek Kurka, tel. 541 65 2202 70


Stáhnout ppt "Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 11.12.2012 Porada vedoucích ekonomických a finančních odborů obcí II. a III. typu."

Podobné prezentace


Reklamy Google