Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

VOLEBNÍ ROK 2016 Volby do zastupitelstev krajů Volby do Senátu Parlamentu ČR Ing. Martina Věntusová Ing. Petr Sordyl Ing. Václav Seidler.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "VOLEBNÍ ROK 2016 Volby do zastupitelstev krajů Volby do Senátu Parlamentu ČR Ing. Martina Věntusová Ing. Petr Sordyl Ing. Václav Seidler."— Transkript prezentace:

1 VOLEBNÍ ROK 2016 Volby do zastupitelstev krajů Volby do Senátu Parlamentu ČR Ing. Martina Věntusová Ing. Petr Sordyl Ing. Václav Seidler

2 OBSAH voličské průkazy volební seznamy krajské volby senátní volby (jen v některých obcích) Bratříkovice, Brumovice, Dolní Životice, Hlavnice, Holasovice, Jakartovice, Jezdkovice, Lhotka, Litultovice, Mladecko, Neplachovice, Sosnová, Stěbořice, Velké Heraltice

3 Voličské průkazy - nový tiskopis voličského průkazu od roku 2014, -přísně zúčtovatelný tiskopis s ochrannými prvky, -voličský průkaz je jednotný pro všechny druhy voleb

4 Voličské průkazy -první objednávku voličských průkazů za ORP řešil MMO, -na obce v rámci ORP byly tyto průkazy distribuovány pokud zásoba voličských průkazů došla nebo se jeví jako nedostatečná, je nutné je objednat individuálně dle potřeby přímo u Tiskárny MVČR

5

6 Volební okrsky, seznamy voličů Volební okrsky Zadávali jste do RUIAN Dělali jste opravy Seznamy voličů Samostatně!!! Přes CzechPoint

7

8

9 Termín voleb pátek 7. října 2016 a sobota 8. října 2016 případně pátek 14. a 15. října 2016 – druhé kolo voleb do Senátu

10 § 26a Voličské průkazy KOMU: voliči, který nebude moci volit ve volebním okrsku, v jehož stálém seznamuje zapsán KDO: obecní úřad na žádost voliče KDY a JAK: ode dne vyhlášení voleb –podáním doručeným do 30. záři 2016; v listinné podobě –opatřené úředně ověřeným podpisem voliče v elektronické podobě –podepsané uznávaným elektronickým podpisem voliče –zaslané prostřednictvím osobní datové schránky –osobně do okamžiku uzavření stálého seznamu (o osobně učiněné žádosti se sepíše úřední záznam) – do 5. října 2016 – 16:00 hod. obecní úřad poznamená tuto skutečnost do stálého seznamu voličů

11 § 26a Voličské průkazy obecní úřad předá voličský průkaz –osobně voliči –osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání voličského průkazu –pokud nepředá osobně, tak zašle voliči. voličský průkaz opravňuje k zápisu do výpisu ze stálého seznamu ve dnech voleb ve volebním okrsku spadajícím do územního obvodu kraje (§ 26a, odst. 3) do Senátu ve volebním okrsku spadajícím do volebního obvodu, kde jsou volby vyhlášeny a v jehož územním obvodu je volič přihlášen k trvalému pobytu, popřípadě v jakémkoli volebním okrsku spadajícím do volebního obvodu, kde jsou vyhlášeny volby, jde-li o voliče, který nebydlí na území České republiky. volič, který se dostavil do volební místnosti s volebním průkazem je povinen tento průkaz odevzdat OVK (§ 31, odst. 6)

12

13

14 Krajský úřad projednává a registruje kandidátní listiny poskytuje adresy zmocněnců zaregistrovaných volebních stran zajišťuje tisk hlasovacích lístků sestavuje přehled o telefonním spojení do voleb. místn. vyhlašuje a uveřejňuje výsledky voleb předává osvědčení zvoleným kandidátům kontroluje průběh hlasování archivuje volební dokumentaci

15 Pověřený obecní úřad zajišťuje místnosti a pomocné prostředky pro činnost pracoviště Českého statistického úřadu při přejímce, kontrole a zpracování zápisů přebíraných od okrskových volebních komisí, sestavuje přehled o telefonním spojení do každé volební místnosti ve svém správním obvodu z podkladů obecních úřadů, zasílá jej nejpozději 4 dny přede dnem voleb krajskému úřadu a zveřejňuje jej způsobem umožňujícím dálkový přístup, kontroluje průběh hlasování ve volebních místnostech, kontroluje sčítání hlasů okrskovou volební komisí, archivuje volební dokumentaci

16 Obecní úřad zajišťuje volební místnosti pro OVK, včetně vybavení a pracovních sil, zajišťuje telefonní spojení do každé volební místnosti a toto číslo nahlásí do 28. září 2016 MMO – Ing. Věntusové, Nahlášení proběhne stejně jako při minulých volbách vyplněním tabulky, kterou následně zašlete na pověřený obecní úřad na uvedenou mailovou adresu. vydává voličské průkazy – viz výše archivuje volební dokumentaci

17 Starosta stanoví s přihlédnutím k počtu voličů ve volebním okrsku minimální počet členů okrskové volební komise, - nejméně 6, s výjimkou volebních okrsků do 300 voličů, kde může být okrsková volební komise čtyřčlenná, do 08.08.2016(§15/c) poskytuje každé politické straně, politickému hnutí a koalici, jejichž kandidátní listina byla zaregistrována, informace o počtu a sídle volebních okrsků zveřejněním na úřední desce obecního úřadu do 23.08.2016 (§15/f) jmenuje a odvolává zapisovatele okrskové volební komise do 27.08.2016 (§15/e) zajišťuje informování voličů o době a místě konání voleb v obci (§15/a) svolá první zasedání okrskové volební komise nejpozději do 16.09.2016(§15/d) zajišťuje distribuci hlasovacích lístků voličům do 4. 10. 2016 (§24/4) plní další úkoly podle tohoto zákona (např.: stanoví počet prostorů pro úpravu hlasovacích lístků, jmenuje členy OVK pokud delegovaní členové neobsadí min. počet členů OVK, … - viz harmonogram MV ČR)

18 Okrsková volební komise Členem okrskové volební komise může být státní občan České republiky, –který v den složení slibu dosáhl věku nejméně 18 let, –u něhož nenastala překážka výkonu volebního práva a –který není kandidátem pro volby do krajského zastupitelstva (resp. není kandidátem v senátních volbách) –dle Usnesení NSS čj. Vol 23/2014-110 ze dne 20.11.2014 má právo delegovat člena a náhradníka do OVK ve volebním obvodu také subjekt kandidující toliko ve volbách do Senátu zaregistrovaná volební strana, může delegovat 1 člena a 1 náhradníka do okrskové volební komise, do 07.09.2016 (§17/2) delegováním se rozumí doručení jejich seznamu starostovi. jmenování členů OVK na neobsazená místa – starosta do data prvního zasedání OVK(§17/2) členství v okrskové volební komisi vzniká složením slibu, slib skládá delegovaný nebo jmenovaný zástupce tak, že se podepíše pod písemné znění slibu; tím se zároveň ujímá své funkce zapisovatel je členem okrskové volební komise s hlasem poradním

19 Informování voličů Starosta zveřejní způsobem v místě obvyklým oznámení o době a místě konání voleb v obci. Bylo-li na území obce zřízeno více volebních okrsků, uvede, které části obce náleží do jednotlivých volebních okrsků, a oznámení zveřejní na území každého z nich. Zároveň starosta uvede v oznámení adresy volebních místností. do 22.09.2016 Starosta v oznámení upozorní voliče na povinnost prokázat při hlasování totožnost a státní občanství České republiky a uvede další potřebné údaje nutné k nerušenému průběhu voleb. V obci, ve které se zřizuje výbor pro národnostní menšiny se oznámení zveřejní i v jazyce příslušné národnostní menšiny.

20 Volební místnost vybavení: –volební schránkou, –přenosnou volební schránkou, –dostatečným množstvím hlasovacích lístků, –dostatečným množstvím prázdných obálek opatřených úředním razítkem –konají-li se volby do zastupitelstev krajů společně s jinými volbami, musí být úřední obálky pro volby do ZK odlišeny barevně od obálek pro jiné volby –psacími potřebami, –výpisy ze stálého seznamu a zákonem pro úpravu hlasovacích lístků jsou určeny zvláštní prostory, oddělené tak, aby byla zajištěna tajnost hlasování. Počet těchto prostorů určí starosta s přihlédnutím k počtu voličů ve volebním okrsku. na objektu, ve kterém se nachází volební místnost, se vyvěsí státní vlajka České republiky a ve volební místnosti se umístí velký státní znak.

21 Volební místnost ve volební místnosti musí být na viditelném místě vyvěšeny hlasovací lístky označené nápisem "vzor" a prohlášení o vzdání se kandidatury nebo odvolání kandidátů, pokud byla doručena do 48 hodin před zahájením voleb. barvy hlasovacích lístků a obálek: –krajské volby – ŠEDÉ –1. kolo senátních voleb - ŽLUTÉ –2. kolo senátních voleb - ŠEDÉ úřední obálky musí být neprůhledné, stejné velikosti, papíru stejné jakosti a barvy. po obdržení úřední obálky, popřípadě hlasovacích lístků, vstoupí volič do prostoru určeného k úpravě hlasovacích lístků. V tomto prostoru vloží volič do úřední obálky 1 hlasovací lístek. Na hlasovacím lístku může přitom zakroužkováním pořadového čísla nejvýše u 4 kandidátů vedených na témže hlasovacím lístku vyznačit, kterému z kandidátů dává přednost. Jiné úpravy hlasovacího lístku nemají na jeho posuzování vliv.

22 Info k materiálům Volební materiály budou k dispozici v zasedací místnosti Krnovská 71D (pro krajské i senátní volby) Pro senátní volby budou pro 1. kolo úřední obálky žluté a pro případné 2. kolo šedé V časovém předstihu bude zaslán mail s uvedením informací kdy, kde a jaké materiály budou k vyzvednutí. Ve výjimečných případech se dá domluvit individuální termín vyzvednutí. V současné době nám není znám harmonogram rozvozu materiálů. Žádáme o kontrolu úplnosti materiálů v dostatečném předstihu před zahájením voleb!!!

23 Kontroly ve volební místnosti KDO? –krajský úřad kontroluje průběh hlasování –pověřený obecní úřad kontroluje průběh hlasování a sčítání OPRÁVNĚNÍ KE KONTROLE –pověření k provedení kontroly na konkrétní osobu vydaný ředitelem KÚ nebo tajemníkem MMO

24 Předávání výsledků Krnovská 71/D – jídelna Parkování na parkovišti (ne před jídelnou!) Až na základě bezchybně předaných výsledků (na základě potvrzení ČSÚ), se rozpouští OVK

25 Areál Krnovská

26 Kontakty na zaměstnance MMO: Ing. Petr Sordyl 604 229 347, petr.sordyl@opava-city.czpetr.sordyl@opava-city.cz Ing. Martina Věntusová 604 229 370, martina.ventusova@opava-city.czmartina.ventusova@opava-city.cz Ing. Václav Seidler 604 229 348, vaclav.seidler@opava-city.czvaclav.seidler@opava-city.cz

27 Děkujeme za pozornost


Stáhnout ppt "VOLEBNÍ ROK 2016 Volby do zastupitelstev krajů Volby do Senátu Parlamentu ČR Ing. Martina Věntusová Ing. Petr Sordyl Ing. Václav Seidler."

Podobné prezentace


Reklamy Google