Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Směrnice č. V-2/2012. Směrnice upravující postupy Ministerstva dopravy, investorských organizací a SFDI v průběhu přípravy a realizace investičních a neinvestičních.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Směrnice č. V-2/2012. Směrnice upravující postupy Ministerstva dopravy, investorských organizací a SFDI v průběhu přípravy a realizace investičních a neinvestičních."— Transkript prezentace:

1 Směrnice č. V-2/2012. Směrnice upravující postupy Ministerstva dopravy, investorských organizací a SFDI v průběhu přípravy a realizace investičních a neinvestičních akcí dopravní infrastruktury, financovaných bez účasti státního rozpočtu aneb Aktuální metodické otázky schvalování projektů SŽDC s.o. na základě nové Směrnice pro zpracování, předkládání a schvalování investičních záměrů projektů v oblasti investiční a neinvestiční výstavby dopravní infrastruktury, financovaných bez účasti státního rozpočtu.

2 Agenda – seminář MD, 4.12.2012 I.Blok – 10:00 – 12:00
Aktualizace Směrnice MD č. 1/2011 Efektivnost dopravních staveb Obecný metodický přístup hodnocení projektů Novinky aktualizované metodiky pro hodnocení efektivnosti investic na železniční infrastruktuře Diskuze / otázky II.Blok – 12:30 – 14:00 Ekonomické hodnocení investičních akcí na SŽDC, s.o. Problémy při hodnocení staveb železniční infrastruktury v ČR a v zahraničí Magdalena Konvičková Luděk Sosna Dominik Žďánský Jan Kašík Alena Heinišová Paul Riley

3 Aktualizace Směrnice MD č
Aktualizace Směrnice MD č. 1/2011 pro zpracování, předkládání a schvalování investičních záměrů projektů v oblasti investiční a neinvestiční výstavby dopravní infrastruktury, financovaných bez účasti státního rozpočtu. Směrnice č. V-2/2012 Platnost od: Co je nového? Součástí bude - Metodika hodnocení efektivnosti investic na železniční infrastruktuře

4 I. Všeobecný úvod do metodiky
Aktualizace metodiky pro hodnocení efektivnosti investic na železniční infrastruktuře Nová struktura - III pilíře I. Všeobecný úvod do metodiky Standardní přístup Analýza nákladů a přínosů (CBA) Alternativní přístup II. Popis tvorby CBA zaměření celé aktualizace Multikriteriální analýza metodika z DSS II III. Přílohy Kalibrovaná data, EA a FA tabulky

5 II. Popis tvorby CBA Obecné zásady tvorby : Odbornost zpracovatele Transparentnost analýzy Doložení předpokladů Odůvodnění vstupů

6 Aktualizace metodiky pro hodnocení efektivnosti investic na železniční infrastruktuře
II. Popis tvorby CBA V případech, kdy jsou investice ze zákona povinné prostřednictvím nařízení TSI, může být taková investice vyloučena z analýzy nákladů a přínosů pouze tehdy, pokud jsou požadavky TSI ekonomicky odůvodněné již jako součást evropské úrovně nebo tomu podobné studie.

7 Aktualizace metodiky pro hodnocení efektivnosti investic na železniční infrastruktuře

8 Aktualizace metodiky pro hodnocení efektivnosti investic na železniční infrastruktuře
NOVINKY Nový název + nová struktura + nové tabulky Kapitola – Dopravní analýza a prognóza dopravy Kapitola – Hodnocení rizik Doba hodnocení Zůstatkové hodnota Fiskální úpravy (často se opomíjelo) Aktualizace a „valorizace“ jednotkových měrných hodnot Odstranění výpočtu „finanční mezery“ z metodiky (odkaz na jiný dokument) Náklady na řízení dopravy – součást finančních toků SŽDC Práce s hodnotou času Přínos z bezpečnosti – odstranění 3% z IN Identifikace jiných nákladů a přínosů projektu CBA tabulky – FA a EA tabulky jako nedílná součást každého hodnocení. Závěr hodnocení projektu

9 Kapitola – Dopravní analýza a prognóza dopravy
Aktualizace metodiky pro hodnocení efektivnosti investic na železniční infrastruktuře Kapitola – Dopravní analýza a prognóza dopravy Dezagregovaná vstupní data Generalizované náklady Přepravní prognóza vývojové trendy, změny produktivity a atraktivity, rozdělení na přepravní vztahy, převedená a indukovaná doprava, dělba přepravní práce demografie, ekonomika, zaměstnanost, HDP, infrastruktura, dopravní nabídka cena, cestovní doba Scénáře: Minimální, maximální, trend Stavby nižšího významu: zjednodušená prognóza pro projekt, vývoj za 3 roky, regresní analýza Stavby vyššího významu: přepravní prognóza na trati, vývoj za 5 let, model nested logit (dělba přepravní práce), převedená a indukovaná doprava Stavby vysokého významu: síťová komplexní přepravní prognóza, vývoj za let, čtyřstupňový dopravní model (vznik cest, rozdělení cest, dělba přepravní práce, zatížení) Výstupy = vstupy do CBA: vlkm, hrtkm (náklady vč. dopravní cesty), oskm, tkm, oshod, thod (výnosy pro ekonomickou analýzu)

10 Aktualizace metodiky pro hodnocení efektivnosti investic na železniční infrastruktuře
Doba hodnocení - „+“ Základní doba hodnocení je 30 let. Možnosti práce s dobou hodnocení. Změny na základě: Investiční fáze – prodloužení hodnocení o dobu investiční fáze v případě investiční fáze delší než 3 roky. Vážené průměrné účetní doby životnosti stavebních a provozních souborů – kratší nebo delší o více než 25% než je základní doba hodnocení Limity jsou dány na 15 let až 50 let.

11 Zůstatková hodnota - „+“
Aktualizace metodiky pro hodnocení efektivnosti investic na železniční infrastruktuře Zůstatková hodnota - „+“ Zůstatková hodnota se počítá na základě odpisové sazby skupin stavebních objektů a provozních souborů. Doba životnosti jednotlivých prvků je dána přílohou č.1 Směrnice SŽDC č.12/ změna 2010 Dochází k procentnímu rozpočítání nepřímých nákladů rozdílu mezi stavební náklady (CIN – SN) Tzn. rozpočítání rozdílu CIN-SN do zůstatkové hodnoty investice. V případě likvidace investice je potřeba zahrnou náklad na likvidaci.

12 Konverzní faktor - „+“ i „-“
Aktualizace metodiky pro hodnocení efektivnosti investic na železniční infrastruktuře Konverzní faktor - „+“ i „-“ Fiskální úpravy = odstranění daní z ekonomických výpočtů Změna spočívá v tom, že se nebude užívat 1 globální konverzní faktor. Uplatnění konverzního faktoru ve výpočtech (vynásobení indexem): Investiční náklady – ( 0,86 ) Náklady na údržbu a opravu infrastruktury – ( 0,86 ) Náklady na řízení dopravy – ( 0,52 ) Náklady na provoz vlaků (v případě kdy nejsou hodnoty v ekonomických cenách) – ( 0,82 )

13 Aktualizace a „valorizace“ jednotkových měrných hodnot - „+“
Aktualizace metodiky pro hodnocení efektivnosti investic na železniční infrastruktuře Aktualizace a „valorizace“ jednotkových měrných hodnot - „+“ Přílohy jsou nastaveny na CÚ 2012 CBA pracuje bez vlivu změny cenové hladiny Všechny hodnoty je potřeba nastavit na výchozí CÚ Následně v jednotlivých letech „valorizovat“ (zhodnocovat nikoliv zavádět inovace) Inflace, jádrová inflace, spotřebitelské ceny, index cen stavebních prací, růst HDP, růst HDP na hlavu, nominální a reálný růst mezd (časté chyby) Elasticita – hodnota času není přímo úměrná růstu HDP, proto se hodnota růstu HDP násobí indexem 0,7 = růst hodnoty času. Měrné hodnoty času – (růst HDP na hlavu * 0,7) Měrné hodnoty negativních účinků na životní prostředí – (dtto *1,0 ) Náklady na řízení dopravy – (lze užít reálný růst mezd)

14 Řízení dopravy – součást SŽDC / dříve ČD
Aktualizace metodiky pro hodnocení efektivnosti investic na železniční infrastruktuře Řízení dopravy – součást SŽDC / dříve ČD Součást finančních toků SŽDC = součást finanční analýzy (dříve CF ČD a.s.) Velký vliv do CBA – protože se musí uplatnit fiskální korekce. Přínos z bezpečnosti – 3% z IN - „+“ i „-“ Požadavek Evropské komise na odstranění ve smyslu vazby na IN V některých případech/projektech šlo o totálně nesmyslný výpočet. Hodnocení 30 let x 3% = 90% - pro zařízení s životností let Zavedení individuální kalkulace v projektu – základní rozlišení na : Cestující Zaměstnanci Účastníci silničního provozu Ostatní

15 Přínosy z úspory času - „+“
Aktualizace metodiky pro hodnocení efektivnosti investic na železniční infrastruktuře Přínosy z úspory času - „+“ „Valorizace“ hodnot času Hodnota času v roce 2012 bude mít na základě růstu blahobytu (měřeno růstem HDP na hlavu) v roce 2030 vyšší hodnotu, což by měla CBA zohledňovat Osobní doprava Časové úspory z přístupu na nádraží Časové úspory v důsledku změn jízdních řádů (snížení čekání, plánování cesty, spolehlivost) Časové úspory při přestupu Časové úspory vlaků Váha času – pro různé druhy časových úspor lze volit různé váhy času na základě dostupných studií.

16 Identifikace jiných přínosů projektu - „+“ i „-“
Aktualizace metodiky pro hodnocení efektivnosti investic na železniční infrastruktuře Identifikace jiných přínosů projektu - „+“ i „-“ Přínosy z vyvolané investice (nový most, mimoúrovňový přejezd) Snížení hlukové zátěže (Výzkum zátěže životního prostředí z dopravy – CDV 2005) Přínosy a náklady při výstavbě (odliv zákazníků vs. zvýšení zaměstnanosti) Přínosy z mobility a dostupnosti území (multiplikační efekt) Ostatní Zvýšení komfortu (zlepšení kolejových vozidel, změna v jízdním řádu, informační služby a systémy, kryté zastávky, všeobecně dostupný maloobchodní služby) Nevyčíslitelné bezpečnostní výhody Provozní spolehlivost Další přínosy pro životní prostředí Širší ekonomické a kulturní dopady

17 Kapitola – Hodnocení rizik
Aktualizace metodiky pro hodnocení efektivnosti investic na železniční infrastruktuře Kapitola – Hodnocení rizik IDENTIFIKACE rizik Stavebně technologická a projekční rizika (kvalita, čas, cena) Tržní rizika (náhlá změna poptávky, měnové riziko) Vnější rizika (politické riziko, katastrofa, změna legislativy, odložení) Operativní rizika (drahé vstupy, ZH, lidský faktor, bezpečnostní riziko) Strategická rizika (změna smlouvy, špatné strategické rozhodnutí) Společným základem je textový popis každého rizika 2 skupiny: Rizika kvantifikovatelná x ostatní rizika Kvantitativní analýza = analýza citlivosti, stanovení kritických proměnných Analýza pravděpodobnosti rozdělení kritických proměnných pro NPV a IRR, experimentální metoda Monte Carlo Kvalitativní analýza = ostatní rizika založena na pravděpodobnosti výskytu rizika a závažnosti následků. (zanedbatelné až nepřijatelné riziko v 5-ti stupních) Závěr : Je projekt vhodný pro financování ? Tzn. ekonomicky vyhovující a finančně způsobilý. Za jakých rizik ? Jsou opatření dostačující ?

18 Aktualizace metodiky pro hodnocení efektivnosti investic na železniční infrastruktuře
Závěr Shrnutí cílů a jejich dosažení Popis předpokladů vstupujících do analýzy Popsání finančních a ekonomických výsledků Okomentování přínosů Shrnutí zjištění z hodnocení rizik Výběr varianty je třeba objektivně zdůvodnit Nemonetizované přínosy zapracovat do závěru hodnocení.

19 DISKUZE/OTÁZKY Děkuji za pozornost www.NDCON.cz
Aktualizace metodiky pro hodnocení efektivnosti investic na železniční infrastruktuře Děkuji za pozornost DISKUZE/OTÁZKY


Stáhnout ppt "Směrnice č. V-2/2012. Směrnice upravující postupy Ministerstva dopravy, investorských organizací a SFDI v průběhu přípravy a realizace investičních a neinvestičních."

Podobné prezentace


Reklamy Google