Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1 Třídění odpadů, druhotné suroviny, recyklace Prevence vzniku odpadů, obalové materiály.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1 Třídění odpadů, druhotné suroviny, recyklace Prevence vzniku odpadů, obalové materiály."— Transkript prezentace:

1 1 Třídění odpadů, druhotné suroviny, recyklace Prevence vzniku odpadů, obalové materiály.

2 2 Definice Druhotná surovina – není definováno Materiálové využití odpadu – způsob využití odpadů zahrnující recyklaci a další způsoby využití odpadů jako materiálu k původnímu nebo jiným účelům, s výjimkou bezprostředního získání energie (zákon 185/2001 Sb. o odpadech) Recyklace odpadu - jakýkoli způsob využití, jímž je odpad znovu zpracován na výrobky, materiály nebo látky, ať pro původní nebo pro jiné účely. Zahrnuje přepracování organických materiálů, ale nezahrnuje energetické využití a přepracování na materiály, které mají být použity jako palivo nebo jako zásypový materiál. Směrnice ES č. 98/2008 ze dne 19. listopadu 2008 o odpadech Směrnice ES č. 98/2008 ze dne 19. listopadu 2008 o odpadech

3 3 Definice Předcházení vzniku - Opatření přijatá předtím, než se látka, materiál nebo výrobek staly odpadem, která omezují: –a) množství odpadu, a to i prostřednictvím opětovného použití výrobků nebo prodloužením životnosti výrobků; –b) nepříznivé dopady vzniklého odpadu na životní prostředí a lidské zdraví nebo –c) obsah škodlivých látek v materiálech a výrobcích; (Směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 98/2008 o odpadech )

4 4 Nakládání s odpady 1 stupeň: zabránění vzniku odpadu uplatňováním principů nízkoodpadových a bezodpadových technologií 2 stupeň: recyklace odpadu v původním výrobním cyklu 3 stupeň: využití odpadu v následných technologiích jako vedlejší suroviny, zdroje energie apod. 4 stupeň: nejméně vhodný je návrat do přírody organizovaným skládkováním

5 5 Předcházení vzniku odpadu Úprava vstupních surovin –V–Využívání druhotných surovin Řízení technologie Využívání nových technologií –P–Potravinářství enzymová katalýza Membránové reaktory Nové kmeny MO Nejlepší dostupné techniky (BAT) –B–BREF (BAT Reference documents) – příklady BAT

6 6 Nejlepší dostupné techniky (BAT) Nejúčinnější a nejpokročilejší stadium vývoje technologií a činností a způsobů jejich provozování, které ukazují praktickou vhodnost určitých technik navržených k předcházení, a pokud to není možné, tak k omezování emisí a jejich dopadů na životní prostředí, přičemž –1. technikami se rozumí jak použitá technologie, tak způsob, jakým je zařízení navrženo, vybudováno, provozováno, udržováno a vyřazováno z provozu, –2. dostupnými technikami se rozumí techniky vyvinuté v měřítku umožňujícím zavedení v příslušném průmyslovém odvětví za ekonomicky a technicky přijatelných podmínek s ohledem na náklady a přínosy, pokud jsou provozovateli za rozumných podmínek dostupné bez ohledu na to, zda jsou používány nebo vyráběny v České republice, –3. nejlepšími se rozumí nejúčinnější technika z hlediska dosažení vysoké úrovně ochrany životního prostředí.

7 7 Nejlepší dostupné techniky (BAT) Pro všechny závody FDM platí, že BAT znamená provádět všechno následující : 1 zajistit, např. školením, že si všichni zaměstnanci budou vědomi ekologických aspektů operací společnosti a své osobní odpovědnosti; 2 projektovat a volit zařízení, které optimalizuje úrovně emisí a spotřeby a usnadňuje správný provoz a údržbu, např. optimalizovat soustavu potrubí na kapacitu, snižující na minimum ztráty produktu, a montovat trubky se spádem pro podporu samovolného vyprazdňování; 5 uplatnit a udržovat metodiku pro prevenci a minimalizaci spotřeby vody a energie a produkce odpadu a to včetně: 5.1 dosažení zaangažovanosti vedení, organizace a plánování; 5.2 analýzy výrobních procesů, včetně jednotlivých procesních kroků,s k identifikací oblastí vysoké spotřeby vody a energie a vysokých emisí odpadu, za účelem zjištění příležitostí k jejich snížení na minimum; uvážení požadavků na jakost vody pro každou aplikaci, na hygienu a bezpečnost potravin; 5.3 posouzení úkolů, konkrétních cílů a hranic systémů; 5.4 identifikace možností pro minimalizaci spotřeby vody a energie a produkce odpadu pomocí systematického přístupu, jako je techniky „pinch“;

8 8 Nejlepší dostupné techniky (BAT) Příklady Nemusí jít přímo o konkrétní techniky, většinou spíše principy, popř. limity emisí Půdní biofiltry v podmínkách zařízení na odstraňování nebo využití konfiskátů živočišného původu a živočišného odpadu Uzení - udírny opatřené systémem katalytického dospalování odpadních plynů a filtrem (aktivní uhlí)

9 9 Třídění odpadu Na počátku cyklu odpadu –Nejlevnější, nejefektivnější Domácnosti –Sběrné nádoby Papír Sklo Plasty Nápojové kartony Bioodpad Baterie Hliník –Sběrné dvory Nebezpečný a velkoobjemový odpad –Kovošrot Železo a neželezné kovy –Návrat původci Léky, chladničky, mrazničky

10 10 Třídění odpadu –Průmysl (zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech) (1)Původce odpadů je povinen z. –a) odpady zařazovat podle druhů a kategorií podle § 5 a 6, –b) zajistit přednostní využití odpadů v souladu s § 9a, (2) Pokud vzhledem k následnému způsobu využití nebo odstranění odpadů není třídění nebo oddělené shromažďování nutné, může od něj původce upustit se souhlasem místně příslušného orgánu státní správy s navazujícími změnami v kompetencích.

11 11 Drcení odpadu – nadrcení na menší zrnitost Natrhání kartonů Perforace PET lahví Magnetická separace magnetických a nemagnetických kovů Ruční dotřídění odpadu Drcení vytříděného odpadu Lisování vytříděných odpadů – Třídění odpadu - technologie třídící linky

12 12 Co by vás více stimulovalo či přesvědčilo ke třídění odpadu?

13 13 Recyklace odpadu Opakované, sekundární použití stejné suroviny na shodný způsob upotřebení –Vratné lahve –Chladící a oplachové vody –Polevy, těsta –Vadné odlitky

14 14 Recyklace odpadu Opakované využití a regenerace (zachycení, separace, úprava nebo přeměna odpadních látek a energie, případně jejich opětovné upotřebení v původní výrobě –Papír – obalové materiály –Vyslazené řízky – výroba ethanolu –Regenerovaná rozpouštědla –Kovy – sběr a opětovné využití –Jaderné palivo – množivé reaktory – dosud jen pokusné a demonstrační elektrárny

15 Recyklace – vždy ekologická? Trhací holendr – trhání na větší kusy Máčení – trhání a rozvláknění Míchání – horká voda –další rozvláknění –Odstranění klihu, pryskyřic, parafínu –Přídavek NaOH, bělící látky  odpadní vody Deinking (NaOH, Na 2 SO 4, komplexon DTPA (kyselina dietylenpentaoctová), mýdlo, vodní sklo (křemičitan sodný) –Flotace (přídavek detergentů), –Praní – velké množství vody – velmi vysoké energetické nároky +spotřeba chemikálií na vyčištění

16 Recyklace – vždy ekologická? Dispergace polymerních látek –Chemická –Mechanicko-tepelná – velká spotřeba energie (t>150°C) Zesvětlení (bělení) - Na 2 S 2 O 3, H 2 O 2, ClO 2, NaOH, O 2, O 3 Následně je zpracování shodné s nerecyklovanou papírovinou Dočištění odpadních vod – přídavek KMnO4, peroxidu vodíku, chloru, ozónu, nebo oxidace UV zářením Výsledek – kal – skládkování, spalování

17 17 Recyklace odpadu Další zpracování a použití (použití odpadních látek nebo tepla po odpovídajícím biologickém, chemickém nebo fyzikálním zpracování v jiné oblasti) –PET lahve – příze –Organický materiál – kompost, methanizace –Popílky – stavební materiál –Čistírenské kaly – rekultivace –Skleněný odpad – stavební materiály (izolace) –Papír – izolační materiály –Zbytky z potravinářských výrob – krmné směsi

18 18 Limitující faktory recyklace Používání recyklace jen tehdy, pokud nemá negativní vliv na životní prostředí Odpad ve velkém množství, stejné kvality – konkurence pro primární zdroje Náklady na dopravu, třídění, přípravu a předběžné zpracování

19 Obaly Zákon č. 477/2001 Sb. o obalech –§3 odst. 1) Osoba, která uvádí na trh obal, je povinna zajistit, aby hmotnost a objem obalu byly co nejmenší při dodržení požadavků kladených na balený výrobek a při zachování jeho přijatelnosti pro spotřebitele nebo jiného konečného uživatele, s cílem snížit množství odpadu z obalů, který je nutno odstranit. Dodržuje se? –Vrstvené obaly –Obaly násobně větší než je nutno Výsledek – násobné množství obtížněji zpracovatelného odpadu

20 Vaše otázky, prosím 20

21 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "1 Třídění odpadů, druhotné suroviny, recyklace Prevence vzniku odpadů, obalové materiály."

Podobné prezentace


Reklamy Google