Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

SEMINÁŘ PS PČR 25. 2. 2015 ZDEŇKA SALCMAN KUČEROVÁ, VZP ČR SPRÁVNOST A OPRÁVNĚNOST VYKAZOVÁNÍ ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB V PZSS K ÚHRADĚ Z PROSTŘEDKŮ V. Z. P.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "SEMINÁŘ PS PČR 25. 2. 2015 ZDEŇKA SALCMAN KUČEROVÁ, VZP ČR SPRÁVNOST A OPRÁVNĚNOST VYKAZOVÁNÍ ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB V PZSS K ÚHRADĚ Z PROSTŘEDKŮ V. Z. P."— Transkript prezentace:

1 SEMINÁŘ PS PČR 25. 2. 2015 ZDEŇKA SALCMAN KUČEROVÁ, VZP ČR SPRÁVNOST A OPRÁVNĚNOST VYKAZOVÁNÍ ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB V PZSS K ÚHRADĚ Z PROSTŘEDKŮ V. Z. P. SEMINÁŘ PS PČR 25. 2. 2015 ZDEŇKA SALCMAN KUČEROVÁ, VZP ČR

2 SITUACE – FAKTA A MÝTY odbornosti 913 V PZSS jsou na základě tzv. Zvláštní smlouvy hrazeny zdravotní služby – vykázané výkony odbornosti 913 Podmínkou úhrady je a)Zvláštní smlouva b)Indikace na dokladu 06/orp c)Zdravotní dokumentace d)Poskytnutí služby k tomu kvalifikovaným zdravotníkem 2

3 FAKTA II 06613 Základním výkonem odbornosti 913, a tak činností sester, v PZSS je výkon 06613 - časová intervence. Výkon nemá stanovený obsah (!) – jde o čas strávený sestrou při výkonu její činnosti, ta by měla identifikována materiálovým výkonem. Jak ale hodnotit odůvodněnost a správnost indikace a vykázání výkonu 06613 bez výkonu materiálového Jak ale hodnotit odůvodněnost a správnost indikace a vykázání výkonu 06613 bez výkonu materiálového? 3

4 FAKTA II 06635 Materiálový kód výkonu 06635 obsahuje možnost ošetření biolampou, třebaže je to péče nehrazená! Odb. 913 neobsahuje adekvátní výkony pro potřeby zajištění rehabilitace Doklady 06/ORP vyplňují sestry PZSS Indikována a vykazována je pak často péče, která je sociální službou, např.: a)aktivizace, pomoc při chůzi, doprovod na WC, nácvik chůze… b)polohování na lůžku c)podávání léků, aplikace mastí, kapek, čípků 4

5 MÝTY, NEPRAVDY Mzdy zdravotních sester a ostatního ošetřovatelského personálu jsou odvislé od příjmů od zdravotních pojišťoven málo příjmů znamená malé mzdy, více příjmů větší mzdy) (málo příjmů znamená malé mzdy, více příjmů větší mzdy) Činnosti zdravotníků, zaměstnaných v PZSS, jsou financovány výhradně z příjmů za vykázanou péči od zdravotních pojišťoven 5

6 NUTNÉ - I Sdílení informací o úhradě zdravotních a sociálních služeb pro potřebu objektivní kontroly veřejných financí T.č. např. nevíme, jestli u pojištěnce – obyvatele PZSS, který má přiznaný příspěvek na péči, nejsou vykazovány stejné úkony duplicitně k úhradě 6

7 NUTNÉ - II Současný systém financování péče v PZSS NEVYHOVUJE Nerozlišuje kvalitu péče, dispozic, VTP PZSS avizují provozní problémy Je nutné garantovat občanům ČR důstojné podmínky v PZSS Je nutné zajistit ústavní sociální péči dostupnou všem potřebným, zejména seniorům se základními důchody Je vhodné zvážit rozpočtové financování Je žádoucí, aby objem přidělených veřejných prostředků reflektovat kategorii PZSS, klientelu,.. 7

8 PODÁVÁNÍ LÉČIV P. O. Od 1. 1. 2012 došlo k významné změně ve vyhlášce 134/1998 Sb., u materiálového kódu výkonu 06623 (aplikace léčebné terapie i.m., s.c., i.v.) autorské odbornosti 913 – všeobecná sestra v sociálních službách kód materiálového výkonu 06623 od 1. 1. 2012 není určen pro podávání léků per os potřeba zajištění asistence nebo samotného podání léčiv perorálně u intermitentně či chronicky ordinované medikace zaměstnanci PZSS až na výjimky není relevantním důvodem pro indikaci časového výkonu 06613 na dokladu 06/ORP a jeho úhradu z v.z.p 8

9 PODÁVÁNÍ LÉČIV P. O.  kód výkonu 06623 lze od 1. 1. 2012 indikovat a vykazovat jen pro potřeby a zajištění aplikace léčebné terapie parenterálně, tedy formou i.m., s.c., i.v. injekcí  Upozorňujeme na 1.společné stanovisko VZP ČR, SPL ČR a SZP ČR v této záležitosti ze dne 10. 4. 2012 uveřejněné na stránkách VZP: www.vzp.cz www.vzp 2.stanovisko MZ ČR k podávání léčiv per os ze dne 25. 2. 2014 na stránkách MZ ČR: www.mzcr.cz 9

10 DOKLAD O6/ORP- NEJČASTĚJŠÍ NEDOSTATKY – I.  nevyplňuje ho lékař, jen ho orazítkuje a podepíše, někdy i zpětně  je na něm škrtáno, přepisováno, není čitelný původní text a chybí identifikace, kdo a kdy opravu provedl  chybí jasná specifikace indikované zdravotní péče (např. obsah ošetřovatelské intervence, odbor biolog. materiálu, ošetření rány…) 3

11 DOKLAD O6/ORP- NEJČASTĚJŠÍ NEDOSTATKY – II.  není uvedeno pořadové číslo dokladu 06/ORP u dlouhodobé péče  není uvedena podrobná informace o pacientovi, kompletní medikace, mobilita, schopnost základní sebeobsluhy, atd.  chybí cíl – medicínské zdůvodnění a očekávaný efekt 11

12 zdroj: DOKLAD O6/ORP - NEJČASTĚJŠÍ NEDOSTATKY – III.  není vůbec potvrzen indikujícím lékařem (porušení zákona č. 48/1997 Sb., § 18)  indikovaná je péče jasně sociální službou - polohování, krmení, hygienická péče, doprovod při chůzi, bazální stimulace, nutriční screening, apod. 12

13 zdroj: 13 UPOZORNĚNÍ hrazené  doklad 06/ORP je objednávkou na poskytování hrazené zdravotní péče srozumitelná a konkrétní  tato objednávka však má být srozumitelná a konkrétní a na hrazené zdravotní služby není automaticky hrazenou  činnost kvalifikovaného zdravotnického personálu vykonávaná v rámci zákonem stanovených kompetencí není automaticky hrazenou a tak odůvodněně indikovatelnou zdravotní službou nesmí být vynucován  doklad 06/ORP nesmí být vynucován na ošetřujících lékařích nikoliv jediným zdrojem  prostředky PZSS získané za vykázanou péči – výkony 913 jsou jen jedním nikoliv jediným zdrojem pro mzdové zajištění zdravotnického personálu

14 zdroj: 14 ZDRAVOTNICKÁ DOKUMENTACE – I. Nedostatky ve vedení zdravotnické dokumentace:  ze záznamů o poskytnuté péči nevyplývá, že byla péče vůbec poskytnuta, resp. jak a v jakém rozsahu (smí být poskytnuta výhradně v požadovaném rozsahu indikace a je nepřípustné, aby byl záznam omezen např. na číselný kód výkonu a parafu provádějící sestry)  záznam ve zdravotní dokumentaci zcela chybí  záznamy jsou nečitelné  záznamy jsou bez autorizace provádějící sestry  záznamy provádí a autorizuje pracovník, který péči neposkytl

15 zdroj: 15 ZDRAVOTNICKÁ DOKUMENTACE – II.  Povinnost řádného a průkazného vedení zdravotnické dokumentace vyplývá ze zákona č. 372/2011 Sb., vyhlášky č. 98/2012 Sb., ze Zvláštní Smlouvy mezi PZSS a VZP ČR a také vyhlášky 134/1998 Sb., v platném znění  Čitelný, průkazný a pravdivý zápis do dokumentace je tedy zákonnou a smluvní povinností, nedílnou součástí každého vykázaného výkonu zdravotní péče  Každý záznam musí být opatřen datem, identifikací a podpisem osoby, která výkon provedla  Nevyžadujeme beletrii, pouze srozumitelný doklad o tom, že péče byla poskytnuta, jak a kým a že vše proběhlo v souladu s indikací lékaře  Nevyžadujeme beletrii, pouze srozumitelný doklad o tom, že péče byla poskytnuta, jak a kým a že vše proběhlo v souladu s indikací lékaře

16 zdroj: 16 NEJČASTĚJŠÍ CHYBY 06611 Zavedení nebo ukončení zdravotní péče, administrativní činnost sestry - 06611 Zavedení nebo ukončení zdravotní péče, administrativní činnost sestry - výkon je hrazen po předchozí indikaci OL při převzetí pacienta do lékařem indikované péče. Jedná se o hodinový výkon a z dokumentace musí vyplývat jeho naplnění. Nejčastěji se vyskytující chyby:  chybí ošetřovatelský plán, verifikovaný lékařem, popis stavu při převzetí do péče  u ukončení zdravotní péče v dokumentaci je pouze záznam „ukončení péče“  není žádný záznam o ukončení ve zdravotní dokumentaci  výkon je vykazován i pokud se nejedná o zavedení komplexní péče, ale i u jednorázových indikací (např. odběr, aplikace injekce)  výkon je vykazován bez předchozí indikace lékaře

17 NEJČASTĚJŠÍ CHYBY 06613 ošetřovatelská intervence!  největší problém  jediný výkon SZV, který nemá svůj konkrétní obsah  jeho účelem je úhrada času sestry  samostatně by měl být výkon indikován a vykazován jen ve situacích: 1.léčebné rehabilitace 2.monitorování fyziologických funkcí 3.podávání léčiv per os u osob s polykacím reflexem a tam, kde skutečně musí být aplikován lék, který nelze nebo není vhodné aplikovat parenterálně a jeho aplikace je s ohledem na stav pacienta složitá a náročná na čas a práci sestry 17

18 NEJČASTĚJŠÍ CHYBY 06635 vyšetření stavu pacienta přístrojovou technikou, oš. kožních lézí přístrojovou technikou Nejčastěji se vyskytující chyby:  výkon vykazován pro administrativní činnost (záznamy do dokumentace)  překročení frekvence (1/1 týden)  ve zdravotní dokumentaci není záznam o vyšetření (EKG, hodnoty glykemie, spirometrie)  výkon je vykazován ve vztahu k měření TK,P 18

19 06621 odběr biologického materiálu Nejčastěji se vyskytující chyby:  ve zdravotnické dokumentaci není záznam o odběru ani o případném orientačním vyšetření  není specifikace co bylo odebráno ani u násobků výkonu (odběr žilní krve, kapilární krve, sputa, stolice aj.)  vykázán 2 dny po sobě (pokrytí materiálových nákladů) 19 NEJČASTĚJŠÍ CHYBY

20 20 06639 ošetření stomií Nejčastěji se vyskytující chyby:  chybí zápis o stavu kůže v okolí stomie, zhodnocení funkčnosti stomie, zda vůbec byla vyměněna kompenzační pomůcka  chybí zápis o typu a množství používané kompenzační pomůcky

21 NEJČASTĚJŠÍ CHYBY 06629 péče o ránu Nejčastěji se vyskytující chyby:  chybí zápis o způsobu ošetření s uvedením aplikovaného léčiva, v průběhu léčby chybí zhodnocení stavu a vývoje léčby (granulace, infikace rány,..)  chybí popis rány, lokalizace (velikost, hloubka, spodina, sekrece…)  výkon vykazován pouze ve spojitosti s aplikací mastí (promazání těla, bez následného krytí)  výkon vykazován z důvodu bandáží DK 21

22 NEJČASTĚJŠÍ CHYBY 06631 klyzma, laváže, ošetření permanentních katétrů… Nejčastěji se vyskytující chyby:  chybí záznam o způsobu ošetření, tak o výměně permanentního katétru  chybí popis, zda byl katétr propláchnut a čím, zda je průchodný a odvádí moč včetně množství - pozor: vizuální kontrola naplněnosti sáčku není ani odůvodněnou indikací ani legitimním důvodem pro vykázání výkonu!  u klyzmatu není záznam o reakce klienta na průběh prováděného výkonu, kolik tekutiny bylo podáno, o případném ohřátí tekutiny na teplotu těla, popřípadě s jakým léčivým přípravkem  u laváží chybí záznam o průběhu výkonu a způsob provedení včetně uvedení použité tekutiny a léčiva 22

23 NEJČASTĚJŠÍ CHYBY 06623 aplikace léčebné terapie i.m.,s.c., i.v. Nejčastěji se vyskytující chyby:  ve zdravotnické dokumentaci je záznam o podání léků per os, nikoli aplikaci i. m., i.v., s. c.  výkon je stále vykazován ve vztahu k instilace mastí, čípků, očních kapek VZP ČR upozorňuje: Je-li inzulinové pero ve vlastnictví pacienta včetně jehel, nelze vykazovat materiálový výkon. 23

24 NEJČASTĚJŠÍ CHYBY 06637 nácvik a zaučování aplikace inzulinu Nejčastěji se vyskytující chyby:  chybí zápis o zahájení edukace, o reakci pacienta na aplikaci, o schopnosti samostatné aplikace pojištěncem  chybí záznam o informaci lékaře, jak pacient zácvik zvládl, zda byla popřípadě poučena a zacvičena osoba žijící ve společné domácnosti, zda pacientův zdravotní stav neumožňuje absolvovat zácvik, či pouze odmítá zácvik absolvovat 24

25 06649 bonifikační kód za práci sestry v době pracovního volna nebo pracovního klidu pracovního volna nebo pracovního klidu Nejčastější se vyskytující chyby:  výkon je vykazován ve všední dny a ve větší frekvenci než oš. návštěva 06645 bonifikační kód za práci sestry v době pracovního volna nebo pracovního klidu pracovního volna nebo pracovního klidu Nejčastější se vyskytující chyby:  není uvedeno medicínské zdůvodnění na dokladu 06/ORP a tak faktické opodstatnění pro realizaci výkonu 25 NEJČASTĚJŠÍ CHYBY

26 ZÁVĚR D Děkujeme  za péči o naše klienty  korektní vztahy  pozornost 26


Stáhnout ppt "SEMINÁŘ PS PČR 25. 2. 2015 ZDEŇKA SALCMAN KUČEROVÁ, VZP ČR SPRÁVNOST A OPRÁVNĚNOST VYKAZOVÁNÍ ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB V PZSS K ÚHRADĚ Z PROSTŘEDKŮ V. Z. P."

Podobné prezentace


Reklamy Google