Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Všeobecná sestra v sociálních službách

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Všeobecná sestra v sociálních službách"— Transkript prezentace:

1 Všeobecná sestra v sociálních službách
Metodika VZP x SPL pro předpis a úhradu odbornost 913 Všeobecná sestra v sociálních službách Libor Svět Plzeň

2 Metodika VZP x SPL Po dohodě se SPL ČR vydávám aktualizovaná pravidla pro předpis a úhradu ošetřovatelské péče v PZSS. -Poskytování ošetřovatelské péče (dále jen ORP) v pobytových zařízeních sociálních služeb (dále jen PZSS) upravuje zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (§ 36) a její úhradu pak zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů (§ 22). -Pro potřeby úhrady ošetřovatelské péče z prostředků veřejného zdravotního pojištění uzavírají zdravotní pojišťovny se zařízeními pobytových sociálních služeb tzv. Zvláštní smlouvy (§ 17a zákona č. 48/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů). -Podmínkou pro uzavření smlouvy je, že zařízení požádá o uzavření smlouvy a prokáže, že ošetřovatelská péče bude poskytována zdravotnickými pracovníky tohoto zařízení odborně způsobilými k výkonu zdravotnického povolání podle zákona o nelékařských povoláních (č. 96/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů).

3 Metodika VZP x SPL Ošetřovatelská péče je hrazena z prostředků veřejného zdravotního pojištění (dále jen v.z.p.) za podmínky, že je řádně a konkrétně indikována na dokladu 06/orp (nebo na jiném listinném či elektronickém dokladu, jehož datový obsah a formální členění odpovídá tomuto tiskopisu). Doklad 06/orp lze použít pouze pro tento účel – pro indikaci, resp. konkrétní, řádně a jednoznačně specifikovanou objednávku ošetřujícího lékaře na konkrétní hrazené zdravotní služby pro konkrétního klienta PZSS. Doba platnosti uvedeného dokladu činí maximálně 3 měsíce.

4 Metodika VZP x SPL - Doklad 06/orp (tištěný výstup) musí být vždy opatřen razítkem a podpisem indikujícího lékaře. Nesmí být orazítkován a podepisován zpětně, s výjimkou případů, kdy pro akutní změnu zdravotního stavu nelze vystavit a PZSS předložit doklad – úpravu předem. Samozřejmostí je, že v dokumentaci PZSS i OL je o této záležitosti průkazný záznam (o změně zdravotního stavu a o indikaci hrazené péče ze strany OL po telefonu). - Hrazené zdravotní služby, v tomto případě ošetřovatelskou péči, nesmí poskytovat a vykazovat zdravotničtí pracovníci PZSS bez jednoznačné a konkrétní indikace ošetřujícího lékaře uvedené na dokladu 06. Pouze ošetřující lékař rozhoduje o formě a rozsahu indikovaných hrazených služeb, zodpovídá za odůvodněnost a účelnost takové indikace. Tím není dotčeno právo ošetřujícího lékaře ordinovat nehrazené zdravotní služby a právo PZSS tyto nehrazené služby svými zaměstnanci poskytovat.

5 Metodika VZP x SPL - Činnosti související s pobytem, hygienou, stravováním, aktivizací pacienta, pomocí při zvládání běžných úkonu při péči o vlastní osobu, včetně dohledu na dodržování léčebného režimu apod. pokládáme, dle zákona č. 108/2006 Sb., za sociální služby. - Zdravotní péče poskytovaná pracovníky domácí zdravotní péče z indikace registrujícího praktického lékaře nebo ošetřujícího lékaře při propuštění z hospitalizace je PZSS hrazena jen v případě, že PZSS nemá s VZP CR uzavřenou smlouvu o poskytování a úhradě zdravotních služeb. NOVĚ!

6 Metodika VZP x SPL Podávání léčivých přípravků per os
Upozorňujeme, že věk (nízký či naopak vysoký), poruchy celkové mobility a hybnosti, duševní poruchy, mentální poruchy (retardace), poruchy chování, poruchy osobnosti, psychiatrická onemocnění typu schizofrenie apod., nejsou automatickým zdravotním důvodem pro obligatorní indikaci výkonu na dokladu 06/orp z důvodu dohledu či jiné pomoci při podávání léků per os. Tyto skutečnosti však mohou být signálem pro indikujícího lékaře, aby zvážil, zda dotyčný klient je schopen si sám, resp. pod dohledem všeobecné sestry či za její pomoci aplikovat léky per os (či jinou formou) či zda je nutné zajistit jejich podání formou hrazené péče kvalifikovaným zdravotnickým personálem vložením léčiva do úst s kontrolou dutiny ústní.   

7 Metodika VZP x SPL 06611 Zavedení nebo ukončení odborné zdravotní péče, administrativní činnost sestry (60 minut). Výkon je považován za účelně indikovaný ošetřujícím lékařem jen tehdy, když stav pacienta prokazatelně dle popsaného zdravotního stavu vyžaduje poskytování komplexní ORP. Jedná se o komplexní posouzení zdravotního stavu pacienta středním zdravotnickým pracovníkem (S3 = sestra pracující bez odborného dohledu po získání odborné a specializované způsobilosti) prováděné výhradně na základě předcházející odůvodněné indikace ošetřujícího lékaře. Na podkladě podrobného záznamu získaných a zjištěných informací je ze strany SZP zpracován písemný návrh krátkodobého ošetřovatelského plánu. Ten je následně konfrontován s ošetřujícím lékařem, který ho svým podpisem schválí a doplní o konkrétní kódy výkonů s jejich slovní specifikací, uvedením konkrétní frekvence a časového vymezení – provedení během dne, a je založen v jednom vyhotovení ve zdravotnické dokumentaci pacienta u lékaře a v jednom vyhotovení v dokumentaci pacienta - vedené zdravotníky v PZSS.

8 Metodika VZP x SPL 06613 Ošetřovatelská intervence – časová dispozice 10 minut Jedná se o jediný výkon SZV, který má ve svém názvu uvedený čas. Účelem výkonu je úhrada času zdravotnického pracovníka potřebného k provedení odůvodněně indikovaných „materiálových“ zdravotních výkonů. Jiný obsah tento výkon de facto nemá. Celkový čas všech výkonů je maximálně 3 hodiny za den na jednoho pacienta (tj. maximální frekvence tohoto výkonu na 1 RČ je 18x, není-li vykázán výkon 06611).

9 Ekonomický pohled na odbornost 913 - zdroje
06613 Ošetřovatelská intervence – časová dispozice 10 minut Bez materiálového kódu je odůvodněné výkon indikovat: - k provedení léčebně rehabilitační péče poskytované vlastním personálem (např. po úrazech, CMP apod.). - výjimečně také k přechodnému monitorování fyziologických funkcí – TK, tepová a dechová frekvence.

10 Metodika VZP x SPL 06621 Komplex – odběr biologického materiálu, event. orientační vyšetření biologického materiálu (přičti k výkonu 06613) Za obvyklý čas potřebný k provedení výkonu bude považován čas cca 10 minut (vycházíme-li z času analogického výkonu odbornosti 999 v platném SZV). Předání biologického materiálu k vyšetření do laboratoře zajišťuje PZSS analogicky jako při provádění tohoto vyšetření v primární péči.     

11 Metodika VZP x SPL 06629 Péče o ránu (přičti k výkonu 06613)
Odůvodněnost vlastní indikace a jejího rozsahu (frekvence a doby trvání) a způsobu ošetřování bude záviset na specifikaci defektu, druhu a velikosti uvedené v dokumentaci pacienta u lékaře a následně na jeho popisu a popisu dynamiky hojení v dokumentaci sester. Doba ošetření (u velkých defektů) by obvykle neměla přesáhnout 30 min., záleží však zásadně na velikosti defektu a způsobu jeho ošetření, vycházíme-li z analogických výkonů v odbornosti 999 v platném SZV považujeme za obvyklé následující časové dispozice: -ošetření menších defektů do 10 cm2 = cca 10 min -ošetření středně velkých defektů do 50 cm2 = cca 30 min -ošetření rozsáhlejších defektů nad 50 cm2 = cca 40 min Pozn.: časy jsou orientační, lze uznat i časy delší v případě, že půjde o komplikované defekty.

12 Metodika VZP x SPL Poznámka k vykazování materiálových výkonů:
Materiál pro vykazované materiálové výkony nakupuje PZSS z vlastních prostředků, resp. nesmí být vykazován duplicitně volně prodejný materiál, event. LP (např. antiseptika – dezinficiencia) zajištěné současně předpisem ze strany ošetřujícího lékaře!     

13 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Všeobecná sestra v sociálních službách"

Podobné prezentace


Reklamy Google