Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Projektový záměr IPn Systém inkluzivního vzdělávání v ČR ODBORNÁ DISKUZE MŠMT 4. červenec 2011 1.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Projektový záměr IPn Systém inkluzivního vzdělávání v ČR ODBORNÁ DISKUZE MŠMT 4. červenec 2011 1."— Transkript prezentace:

1 Projektový záměr IPn Systém inkluzivního vzdělávání v ČR ODBORNÁ DISKUZE MŠMT 4. červenec 2011 1

2 Obsah prezentace 2 StrKapitolaStr. Kapitola 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Základní údaje o projektu Hlavní cíl projektu Zdůvodnění potřebnosti Dílčí cíle projektu Popis cílové skupiny Přínos pro cílovou skupinu Inkluze – definice OECD Základní složky zajištění proinkluz. školního a školského prostředí 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 Současný stav Klíčové aktivity projektu KA 01 KA 02 KA 03 KA 04 KA 05 Udržitelnost projektu Přidaná hodnota projektu Kontakty

3 Základní údaje o projektu Operační program: Vzdělávání pro konkurenceschopnost Prioritní osa: 7.4a Systémový rámec celoživotního učení (Konvergence) (Konvergence) Oblast podpory: 7.4a.1 Systémový rámec počátečního vzdělávání vzdělávání Název projektového záměru: Systém inkluzivního vzdělávání v ČR Typ projektu: Individuální projekt národní Žadatel: MŠMT Partner projektu: NIDV Doba trvání projektu: 27 měsíců Cílová skupina: prioritně pedagogičtí pracovníci škol, sekundárně žáci 3

4 Hlavní cíl projektu Hlavním cílem tohoto projektu je vytvořit soubor aktivit, které mapují míru inkluzívního nastavení edukačního prostředí v českém vzdělávacím systému, a na základě zjištění z tohoto procesu definovat, popsat a verifikovat kroky vedoucí ke zkvalitnění vzdělávání v režimu školní a školské inkluze s přesahem do společenských složek života dítěte nebo žáka se speciálními vzdělávacími potřebami. 4

5 Zdůvodnění potřebnosti Připravovaný projekt je v souladu s: usnesením vlády č. 206 přípravná fáze Národního akčního plánu inkluzívního vzdělávání, která mimo jiné implementuje i řešení opatření k rozsudku Soudu pro lidská práva ve věci č. 57325/00 - D. H. a ostatní proti České republice, ze dne 15. března 2010 usnesením vlády č. 454 Akční plán realizace koncepce včasné péče o děti ze sociálně znevýhodňujícího prostředí ze dne 10. března 2009 připravovaným Dlouhodobým záměrem vzdělávání rozvoje vzdělávací soustavy ČR (2011) 5

6 Dílčí cíle projektu působit ve prospěch školního i sociálního včleňování jednotlivců i celých skupin s jakýmikoliv speciálními vzdělávacími potřebami, včetně sociálního znevýhodnění definovat možnosti nastavení podmínek včasné péče o děti se speciálními vzdělávacími potřebami obecně s důrazem na včasnou péči o děti ze sociálně znevýhodňujícího prostředí nastavit vzdělávacího prostředí v tzv. běžných školách a školských zařízeních primárně se zaměřujících na práci s dětmi a žáky tzv. intaktními 6

7 Dílčí cíle projektu zpracovat návrhy inovativních metodik ve výuce a vzdělávání pro podporu inkluze zpracovat návrhy změn legislativních a strategických dokumentů, včetně standardů speciálně pedagogické intervence. vytvořit standard programu DVPP k výkonu specializovaných činností v oblasti inkluze 7

8 Dílčí cíle projektu Realizace aktivit tohoto projektu se dotkne i minimalizace rozvoje symptomatiky speciálních vzdělávacích potřeb dětí ze sociálně znevýhodňujícího prostředí v oblasti vzdělávání, které jsou dopadem vlivu plynoucího z podstaty jejich rodinného nebo komunitního prostředí. 8

9 Popis cílové skupiny 9 Cílovou skupinou projektu jsou pedagogičtí pracovníci škol a školských zařízení. Výstupy projektu budou mít dopad na všechny školy a školská zařízení v ČR. Sekundární cílovou skupinou jsou děti a žáci ve školách a školských zařízeních hlavního vzdělávací ho proudu. (Projekt Systém inkluzívního vzdělávání v ČR zpracováním návrhů opatření směřujících k vytvoření organizačních, materiálních a personálních podmínek pro rozvoj inkluzívního vzdělávání (na školách hlavního výchovně-vzdělávacího proudu) v oblasti preprimárního a počátečního vzdělávání. ).

10 Přínos pro cílovou skupinu jednoznačné ověření platnosti nových inkluzivních přístupů a pozitivní nastavení systémujednoznačné ověření platnosti nových inkluzivních přístupů a pozitivní nastavení systému navýšení kvality poskytovaných pedagogických speciálně pedagogických intervencí ve všech typech škol a ve všech formách vzdělávánínavýšení kvality poskytovaných pedagogických speciálně pedagogických intervencí ve všech typech škol a ve všech formách vzdělávání sjednocení úrovně a kvality v poskytování vzdělávání dětem, žákům a studentům se speciálními vzdělávacími potřebami ve všech formách vzdělávánísjednocení úrovně a kvality v poskytování vzdělávání dětem, žákům a studentům se speciálními vzdělávacími potřebami ve všech formách vzdělávání příznivější nastavení společenského i školního klimatu ve vztahu k inkluzivnímu vzdělávánípříznivější nastavení společenského i školního klimatu ve vztahu k inkluzivnímu vzdělávání 10

11 INKLUZE (definice OECD) ROVNOST SPRAVEDLNOST Osobnostní a sociální okolnosti nejsou překážkou k dosažení maximálního vzdělanostního potenciálu. INKLUZE Zabezpečení základního minimálního vzdělávacího standardu pro všechny. 11

12 Základní složky zajištění proinkluzivního školního a školského prostředí 12

13 Současný stav Poznámka: v roce 2006 došlo ke změně posuzování zařazování žáka se SPU do kategorií žáků s postižením nebo znevýhodněním. 2003/20042004/20052005/20062006/20072007/20082008/20092009/2010 speciální třídy a školy 46268450064397142098402093850437040 Indiv. integrace 53550515874555639982360853435034761 13

14 Klíčové aktivity projektu Klíčová aktivita 01 Identifikace krizových míst Klíčová aktivita 02: Inovativní proinkluzivní opatření Klíčová aktivita 04: Evaluace a návrh inovativních proinkluzivních metodik Klíčová aktivita 05: Legislativa a strategické dokumenty Klíčová aktivita 03: Inkluze v pregraduálním a celoživotním vzdělávání 14

15 KA 01 KA 01 Identifikace krizových míst proinkluzivního nastavení českého školského prostředí CÍL KA 01 Cílem této klíčové aktivity je analyticko komparativní zmapování českého školského prostředí. VÝSTUP KA 01 Výstupem je materiál "Proinkluzivní nastavení českého školství", který se stane výchozím a současně i vzdělávacím materiálem projektu. Jeho obsahem budou zpracované výsledky z oblasti: proinkluzivního nastavení české školské legislativy dostupnosti a překážek v inkluzivním vzdělávání efektivity a návaznosti RVP na všech stupních a typech vzdělávání postojů rodin a) žáků se speciálními vzdělávacími potřebami b) všech žáků - účastníků vzdělávání potřeb pedagogů ve vztahu k inkluzivnímu vzdělávání dostupnosti včasné speciálně pedagogické intervence. 15

16 KA 02 KA 02 Inovativní proinkluzivní opatření CÍL KA 02 Připravit a pilotně ověřit metodiky orientovaných na zvýšení inkluzivity školního a školského prostředí. 16

17 KA 02 KA 02 Inovativní proinkluzivní opatření VÝSTUP KA 02 Návrhy inovovaných a inovativních metodik určené k verifikaci ověřovacím pilotním procesem orientovaných na zvýšení inkluzivity školního a školského prostředí s přesahem do širšího rámce společenské inkluze dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v oblasti: terminologie hodnotících kritérií socializačních a resocializačních programů standardů speciálně pedagogické intervence systému metodické podpory běžných škol vzdělávajících děti nebo žáky se speciálními vzdělávacími potřebami včetně žáků sociokulturně znevýhodněných nastavení prostupnosti ve vzdělávání celoživotního vzdělávání a učení žáků a osob se speciálními vzdělávacími potřebami, parametrů a standardů účinné včasné péče používání nových forem a metod práce s žákem a jejich kombinací vzdělávání žáků i s velmi těžkými formami postižení, včetně žáků s hlubokou mentální retardací 17

18 KA 03 Inkluze v pregraduálním a celoživotním vzdělávání CÍL KA 03 Nastaveni proinkluzivních opatření v pregraduálním a celoživotním vzdělávání. VÝSTUPY KA 03 návrh doporučení nastavení proinkluzivních opatření ve studijních programech v pregraduálním vzdělávánínávrh doporučení nastavení proinkluzivních opatření ve studijních programech v pregraduálním vzdělávání pedagogové proškolení v nových formách a metodách podpor odborného rozvoje v inkluzivním vzdělávánípedagogové proškolení v nových formách a metodách podpor odborného rozvoje v inkluzivním vzdělávání vytvořený pilotní vzdělávací program k výkonu specializovaných činností v oblasti inkluzivního vzdělávání v DVPPvytvořený pilotní vzdělávací program k výkonu specializovaných činností v oblasti inkluzivního vzdělávání v DVPP realizované pilotáže programů k výkonu specializovaných činnostírealizované pilotáže programů k výkonu specializovaných činností uskutečněné odborné stáže pro celkem 60 pedagogických pracovníků pilotních inkluzivních školuskutečněné odborné stáže pro celkem 60 pedagogických pracovníků pilotních inkluzivních škol souhnná závěrečná zpráva z odborných stážísouhnná závěrečná zpráva z odborných stáží celostátní konferencecelostátní konference workshopyworkshopy seminářesemináře 18

19 KA 04 KA 04 Evaluace a návrh inovativních proinkluzivních metodik CÍL KA 04 Zpracovat metodiky včetně užívání nových technologií v oblasti pomůcek, nových forem a metod práce s žákem a jejich kombinací, sjednocené terminologie, hodnotících kritérií a standardů. VÝSTUPY 04 Zpracované metodiky pro oblast: systému metodické podpory běžných škol vzdělávajících děti, žáky a studenty se speciálními vzdělávacími potřebami včetně nastavení prostupnosti ve vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami včasné péče, včetně péče o děti ze sociálně znevýhodňujícího prostředí proinkluzivních podpor vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (včetně žáků sociokulturně znevýhodněných) pregraduálního a celoživotního vzdělávání pedagogů 19

20 KA 05 Legislativa a strategické dokumenty CÍL KA 05 "Zpráva pro zasedání vlády ČR o možnostech nastavení systému inkluzivního vzdělávání v ČR“, obsahující návrhy podkladů pro strategické dokumenty ve vztahu k inkluzi. VÝSTUP KA 05 Dokument obsahující: zpracování návrhu aplikace rámce a procesního modelu inkluze směřujícího k dosažení cílového stavu, a to ve vztahu k současnému stavu a tradici českého vzdělávacího systému a vymezení odpovídajícího pojmového aparátu (kompatibilního s aktuální mezinárodní klasifikací funkčních schopností, postižením a zdraví) nové a přesnější definice vztahů účastníků inkluzívního vzdělávání návrh standardů speciálně pedagogické intervence ucelený přehled opatření, jež by měla být předmětem novelizace nové definice působnosti a pracovně - právních aspektů činnosti pedagogických pracovníků v inkluzívním vzdělávání zpracování návrhů opatření směřujících k vytvoření organizačních, materiálních a personálních podmínek pro rozvoj inkluzívního vzdělávání v oblasti institucionalizovaného předškolního vzdělávání 20

21 Udržitelnost projektu aktivity prováděné v rámci tohoto projektu mají připraví školní a školské prostředí k inkluzivnímuaktivity prováděné v rámci tohoto projektu mají připraví školní a školské prostředí k inkluzivnímu vzdělávání a inkluzi obecně vzdělávání a inkluzi obecně výstupy jsou podklady pro normotvorbu metodickou, systémovou a legislativní a aktivity projektu jsou tímto plošně posouvány do školského systému ČRvýstupy jsou podklady pro normotvorbu metodickou, systémovou a legislativní a aktivity projektu jsou tímto plošně posouvány do školského systému ČR veškeré analyticko – komparativní materiály, inovované a inovativní metodiky jsou po ukončení projektu k dispozici všem školám a školským zařízením v ČRveškeré analyticko – komparativní materiály, inovované a inovativní metodiky jsou po ukončení projektu k dispozici všem školám a školským zařízením v ČR pilotním školám a školským zařízení zůstává k dispozici proškolený koordinátor inkluzivního vzdělávání s možným přesahem jeho činnosti do ostatních škol v regionechpilotním školám a školským zařízení zůstává k dispozici proškolený koordinátor inkluzivního vzdělávání s možným přesahem jeho činnosti do ostatních škol v regionech prostřednictvím kmenové činnosti bude NIDV v rámci udržitelnosti projektu nabízet a realizovat vzdělávací programy, které budou reflektovat výstupy projektu a konkrétní potřeby inkluzivních školprostřednictvím kmenové činnosti bude NIDV v rámci udržitelnosti projektu nabízet a realizovat vzdělávací programy, které budou reflektovat výstupy projektu a konkrétní potřeby inkluzivních škol 21

22 Přidaná hodnota projektu návrhy legislativních změn podporujících inkluzivní vzdělávánínávrhy legislativních změn podporujících inkluzivní vzdělávání ověření platnosti změn nastavení systému vzdělávání žáků se speciální vzdělávací potřebouověření platnosti změn nastavení systému vzdělávání žáků se speciální vzdělávací potřebou standard speciálně pedagogické intervence ve vzdělávánístandard speciálně pedagogické intervence ve vzdělávání podpora vzdělávání pedagogůpodpora vzdělávání pedagogů vytvoření návrhů systémových změn v počátečním vzdělávání včetně návrhů vzdělávacích modulů pro pedagogy v počátečním vzdělávání ve smyslu nastavení rovného přístupu ke vzdělávání co do lokalizace i kvalityvytvoření návrhů systémových změn v počátečním vzdělávání včetně návrhů vzdělávacích modulů pro pedagogy v počátečním vzdělávání ve smyslu nastavení rovného přístupu ke vzdělávání co do lokalizace i kvality vzdělávání. vzdělávání. 22

23 Kontakty PhDr. Jakub Kamitz MŠMT jakub.kamitz@msmt.cz Mgr. Helena Plitzová NIDV plitzova@nidv.cz 23

24 Těšíme se na vaše názory, připomínky, dotazy, návrhy… Přípravný tým projektu 24


Stáhnout ppt "Projektový záměr IPn Systém inkluzivního vzdělávání v ČR ODBORNÁ DISKUZE MŠMT 4. červenec 2011 1."

Podobné prezentace


Reklamy Google