Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Nové strukturální fondy a financování činnosti pacientské organizace Hana Potměšilová 12. dubna 2013, AIFP, PRAHA.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Nové strukturální fondy a financování činnosti pacientské organizace Hana Potměšilová 12. dubna 2013, AIFP, PRAHA."— Transkript prezentace:

1 Nové strukturální fondy a financování činnosti pacientské organizace Hana Potměšilová 12. dubna 2013, AIFP, PRAHA

2 2 Strukturální fondy Evropská komise dne 6.října 2011 zveřejnila balíček šesti nových nařízení, která po projednání a schválení vytvořila rámec kohezní politiky EU pro období 2014 – 2020 Schváleny vládou ČR 18. ledna 2012 Harmonogram OP ke schválení EK: Fáze I Do konce března 2013 byly podány návrhy všech Operačních programů na MM Do konce května má MMR informovat vládu ČR o stavu přípravy Fáze II Od června do října 2013 musí být každý program na úrovni ČR kompletně dopracován a postoupen vládě ČR k projednání. Fáze III Od listopadu 2013 do prosince 2013 program bude předložen EK, projednán oficiálně s EK, upraven a poté konečná verze programu předložena ke schválení EK formou rozhodnutí.

3 3 Strukturální fondy Jaké jsou priority EP a ČR na období „Evropa 2020 pro inteligentní a udržitelný růst“ Podporováno bude intenzivnější podpora menších množství témat zvýšení konkurenceschopnosti Vše podmíněno bezproblémovým a smysluplným čerpáním žadatelů v minulosti

4 4 Strukturální fondy Jaká suma podpory EU je vyjednaná pro ČR na období let ? Navrženo je 23 mld € Míra spolufinancování 85 % v méně rozvinutých regionech, 50 % v Praze

5 5 Strukturální fondy Kolik bude operačních programů a jak se budou nazývat? Tematické OP Přeshraniční OP OP nadnárodní spolupráce Central Europe OP meziregionální spolupráce

6 6 Strukturální fondy Jaké jsou cíle OP – „tematických cílů“? Všechny investice musí naplňovat některý/více těchto cílů: (1)posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací (2)zlepšení přístupu, využití a kvality informačních a komunikačních technologií (3)zvýšení konkurenceschopnosti malých a středních podniků (4)podpora přechodu na nízkouhlíkové hospodářství ve všech odvětvích (5)podpora přizpůsobení se změně klimatu, předcházení rizikům a řízení rizik

7 7 Strukturální fondy (6) ochrana životního prostředí a podpora účinného využívání zdrojů (7) podpora udržitelné dopravy a odstraňování překážek v klíčových síťových infrastrukturách (8) podpora zaměstnanosti a podpora mobility pracovních sil (9) podpora sociálního začleňování a boj proti chudobě (10) investice do vzdělávání, dovedností a celoživotního učení (11) posilování institucionální kapacity a účinné veřejné správy

8 8 Strukturální fondy 2014 – 2020, podporováno bude Realizace nových či inovativních nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti v souladu s aktuálními potřebami trhu práce, např. krátkodobých pracovních příležitostí, pracovního tréninku, zajištění odborné praxe; tranzitních programů pro studenty a žáky posledních ročníků ZŠ a SŠ podpora flexibilních forem zaměstnání a způsobů odměňování doprovodná opatření umožňující začlenění na trh práce, zejména podpůrné sociální aktivity; komplexní sociální služby – pracovní, rodinné a dluhové poradenství, pomoc se stěhováním se za prací, zajištění péče o závislou osobu odpora opatření pro odstranění projevů diskriminace na trhu práce

9 9 Strukturální fondy Realizace systémového kariérového poradenství na trhu práce na základě profilace uchazečů dle vzdálenosti od trhu práce, poradenských programů k technikám vyhledávání zaměstnání a volby povolání, podpora adekvátních nástrojů pro párování potřeb trhu práce a nabízené pracovní síly. Rozvoj funkčních sítí místních aktérů na podporu zaměstnanosti jakožto nástroj koordinované podpory individuálního klienta při zvyšování kvalifikace a hledání zaměstnání Rozvoj spolupráce mezi ÚP ČR, místní samosprávou a NNO, zaměstnavateli k zajištění koordinace APZ, veřejné služby, sociálního podnikání a dalších aktivit směřujících k sociálnímu začleňování a zvýšení uplatnitelnosti (podpora tzv. paktů regionální konkurenceschopnosti)

10 10 Strukturální fondy Dojde také k podpoře: problematika zaměstnanosti respektive nezaměstnanosti absolventů středních a vysokých škol oblast podpory a rozvoje dobrovolnictví provázání systému vzdělávání (základní a střední vzdělání) a potřeb trhu práce podpora služeb poskytovaných terénní a ambulantní formou, podpora komunitních služeb; rozvoj pracovní a sociální rehabilitace tvorby a realizace podnikatelských záměrů, rozjezd, fungování a rozvoj sociálního podniku (včetně zapojení soukromého sektoru), koučink, mentoring a poradenství; podpoře sociálního podnikání formou mikroúvěrů

11 11 Strukturální fondy Tematické OP 1)Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (MPO - CzechInvest), v současné době je hotový návrh 2)Výzkum, vývoj a vzdělávání (MŠMT) - nově vzniká, rozpracován do úrovně prioritních os. 3)Zaměstnanost (MPSV), v současné době je návrh v připomínkovacím procesu 1)Doprava (MD) 2)Životní prostředí (MŽP a SFŽP) 3)Integrovaný regionální operační program (MMR) – z něj budou čerpat všechny regiony 4)Praha - pól růstu ČR (MHMP) 5)Technická pomoc

12 12 OP Zaměstnanost , MPSV, prioritní osy 1.Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly 2.Sociální začleňování a boj s chudobou 3.Mezinárodní spolupráce a sociální inovace 4.Efektivní veřejná správa 5.Technická pomoc – Globální grant

13 13 Obsah prioritních os v analogii s OP LZZ Prioritní osa OP ZaměstnanostObsah prioritní osyAnalogie s OP LZZ Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly Posílení aktivních politik zaměstnanosti Současná oblast podpory 2.1 Modernizace služeb zaměstnanosti Současná oblast podpory 2.2 Zvýšení adaptability zaměstnanců a konkurenceschopnosti podniků Současná oblast podpory rozšíření o potenciální zaměstnance Rovné příležitosti žen a mužů na trhu práce a sladění pracovního a rodinného života Současná oblast podpory 3.4, Přesun z PO 3, aby nebyly na úrovni prioritní osy kombinovány různé tematické cíle 2 Sociální začleňování a boj s chudobou Podpora sociální integrace a boj s chudobou Současné oblasti podpory Mezinárodní spolupráce a sociální inovace Mezinárodní spolupráce a sociální inovace Současná oblast podpory 5.1, přidány sociální inovace 4 Efektivní veřejná správa Podpora reformy veřejné správy (měkké investice) Současná oblast podpory Technická pomocTechnická pomocSoučasná oblast podpory 6.1

14 14 Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly Přístup k zaměstnání pro uchazeče a neaktivní osoby včetně místních iniciativ zaměstnanosti a podpory mobility pracovní síly Aktivity: zejména realizace nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti (rekvalifikace, veřejně prospěšné práce, společensky účelná místa, zprostředkování zaměstnání, poradenství atd.) Rovnost žen a mužů, odstraňování genderových stereotypů a sladění pracovního a soukromého života Aktivity: zejména vzdělávání, poradenství, podpora zavádění flexibilních forem práce, rozvoj služeb péče o děti, odstraňování projevů diskriminace na základě pohlaví atd.

15 15 Přizpůsobení pracovníků, podniků a podnikatelů změnám Aktivity: zejména další profesní zaměstnanců podporované zaměstnavateli, tvorba a realizace podnikových vzdělávacích programů, stáže ve firmách, spolupráce podniků a vzdělávacích institucí atd. Modernizace a posílení institucí trhu práce, včetně opatření pro zlepšení nadnárodní mobility pracovníků Aktivity: zejména vzdělávání zaměstnanců institucí trhu práce, tvorba a rozvoj nových nástrojů a opatření APZ, podpora partnerství při realizaci politiky zaměstnanosti, analyzování a prognózování potřeb trhu práce atd. Cílové skupiny: uchazeči a zájemci o zaměstnání, ženy a OZP ohrožené na trhu práce, zaměstnanci a zaměstnavatelé, instituce trhu práce a jejich zaměstnanci

16 16 Sociální začleňování a boj s chudobou Aktivní začleňování zejm. s cílem zvýšení zaměstnatelnosti je zaměřena na klienty sociálních služeb Aktivity: sociální služby pro osoby sociálně vyloučené nebo ohrožené sociálním vyloučením; vzdělávání a poradenství; aktivizační a motivační programy; programy pro osoby opouštějící ústavní zařízení; programy sociálně právní ochrany; podpora služeb poskytovaných terénní a ambulantní formou; podpora komunitních služeb; Zlepšení přístupu k dostupným, udržitelným a kvalitním sociálním službám, včetně zdravotních a sociálních služeb obecného zájmu je zaměřena na systém sociálních Aktivity: transformace a deinstitucionalizace pobytových sociálních služeb; zdravotnických služeb a zařízení ústavní péče o děti; zefektivňování procesů v sociálních službách; podpora prevence a včasné intervence; rozvoj a rozšiřování systémů kvality a standardizace činností v sociálních službách; podpora procesu střednědobého plánování služeb; vzdělávání pracovníků sociálních služeb

17 17 Rozvojové strategie řízené na místní úrovni Možnost využití mj. komunitně vedeného místního rozvoje Aktivity: posilování koordinační role obcí s rozšířenou působností; tvorba strategií předcházení a komplexního řešení problémů sociálního vyloučení na místní úrovni; podpora aktivit místních samospráv při optimalizaci pokrytí sociálními službami; podpora monitorování, evaluace a informovanosti o problematice sociálního vyloučení Cílové skupiny: osoby sociálně vyloučené a osoby sociálním vyloučením ohrožené, znevýhodněné skupiny obyvatel, osoby žijící sociálně vyloučených lokalitách, etnické menšiny a osoby z jiného socio-kulturního prostředí, imigranti a azylanti, osoby bez přístřeší, poskytovatelé a zadavatelé sociálních a zdravotních služeb, místní samosprávy.

18 18 Mezinárodní spolupráce a sociální inovace Přístup k zaměstnání pro osoby hledající zaměstnání a neaktivní osoby, včetně místních iniciativ na podporu zaměstnanosti a mobility pracovníků Aktivity: podpora kapacit a infrastruktury pro vývoj a šíření inovací; vytvoření kapacit pro inovační nabídku a poptávku; výměna zkušeností a přenos dobré praxe mezi členskými státy EU v otázkách týkajících se aktivní politiky zaměstnanosti; podpora vzniku tematických sítí a spolupráce mezi projekty v různých členských státech EU Aktivní začleňování, zejm. s cílem zvýšení zaměstnatelnosti Aktivity: podpora kapacit a infrastruktury pro vývoj a šíření inovací; vytvoření kapacit pro inovační nabídku a poptávku; podpora projektů na evaluace sociálních inovací, sociální experimentování; výměna zkušeností a přenos dobré praxe mezi členskými státy EU v oblasti řešení problémů sociálního začleňování osob vyloučených nebo ohrožených sociálním vyloučením a chudobou

19 19 Smyslem této prioritní osy je rovněž vytvořit prostředí pro kvalitní pilotní testování veřejných intervencí zejména pro oblast zaměstnanosti a sociálního začleňování Cílové skupiny: uchazeči a zájemci o zaměstnání, neaktivní osoby, osoby sociálně vyloučené nebo ohrožené sociálním vyloučením a chudobou, zaměstnavatelé a zaměstnanci (osoby 55 – 64 let, osoby do 25 let, rodiče s malými dětmi, osoby pečující o další závislé členy rodiny, sociální pracovníci poskytovatelů služeb, zaměstnanci NNO/VPO a sociálních podniků, zaměstnavatelé a vzdělávací a poradenské instituce

20 20 Efektivní veřejná správa Investice do kapacity a efektivnosti veřejné správy a veřejných služeb s ohledem na reformy, lepší regulaci a dobrou správu Cílové skupiny: ústřední orgány státní správy, územní samosprávné celky, občané a podnikatelé

21 21 Globální grant (Technická pomoc) pro roky 2014 – 2020 by měl být zaměřen s větším důrazem na posílení aktivity na zvyšování profesionality, organizačního řízení, vícezdrojového financování a plánování, zvyšování transparentnosti NNO, vzdělávací aktivity cílem této osoby je posílení NNO nejen jako poskytovatelů služeb pro osoby ohrožené sociálním vyloučením, ale jako poskytovatele služeb a činností, které výrazně ovlivňují stav občanské společnosti, úroveň vzdělání, rozvoje klíčových kompetencí obyvatel apod. Technická pomoc

22 22 Více informací na

23 23 Kde jinde hledat možnosti financování? 1) Staňte se 50% zaměstnavatelem osob se zdravotním postižením. Po vymezení chráněného pracovního místa máte nárok na příspěvek na mzdové náklady zdrav. postiženého zaměstnance ve výši 8 000,-/plný úvazek. Po 12 měsících nárok na další 2 000,-/plný úvazek na režijní náklady. 2) Granty Nadace OKD „Pro zdraví“ 3) Nadace ČEZ 4) Další tipy na výzvy a granty 5) Vytvořte si sociální podnik. Začněte třeba podnikat! zadosti-o-socialni-uvery

24 24 Děkuji za pozornost! Kontakt: Hana Potměšilová Děkuji za pozornost! Kontakt: Hana Potměšilová


Stáhnout ppt "Nové strukturální fondy a financování činnosti pacientské organizace Hana Potměšilová 12. dubna 2013, AIFP, PRAHA."

Podobné prezentace


Reklamy Google