Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Nové strukturální fondy a financování činnosti pacientské organizace Hana Potměšilová 12. dubna 2013, AIFP, PRAHA.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Nové strukturální fondy a financování činnosti pacientské organizace Hana Potměšilová 12. dubna 2013, AIFP, PRAHA."— Transkript prezentace:

1 Nové strukturální fondy a financování činnosti pacientské organizace Hana Potměšilová 12. dubna 2013, AIFP, PRAHA

2 2 Strukturální fondy 2014 - 2020 Evropská komise dne 6.října 2011 zveřejnila balíček šesti nových nařízení, která po projednání a schválení vytvořila rámec kohezní politiky EU pro období 2014 – 2020 Schváleny vládou ČR 18. ledna 2012 Harmonogram OP ke schválení EK: Fáze I Do konce března 2013 byly podány návrhy všech Operačních programů na MM Do konce května má MMR informovat vládu ČR o stavu přípravy Fáze II Od června do října 2013 musí být každý program na úrovni ČR kompletně dopracován a postoupen vládě ČR k projednání. Fáze III Od listopadu 2013 do prosince 2013 program bude předložen EK, projednán oficiálně s EK, upraven a poté konečná verze programu předložena ke schválení EK formou rozhodnutí. www.nfozp.cz

3 3 Strukturální fondy 2014 - 2020 Jaké jsou priority EP a ČR na období 2014-2020 „Evropa 2020 pro inteligentní a udržitelný růst“ Podporováno bude intenzivnější podpora menších množství témat zvýšení konkurenceschopnosti Vše podmíněno bezproblémovým a smysluplným čerpáním žadatelů v minulosti www.nfozp.cz

4 4 Strukturální fondy 2014 - 2020 Jaká suma podpory EU je vyjednaná pro ČR na období let 2014 - 2020? Navrženo je 23 mld € Míra spolufinancování 85 % v méně rozvinutých regionech, 50 % v Praze www.nfozp.cz

5 5 Strukturální fondy 2014 - 2020 Kolik bude operačních programů a jak se budou nazývat? Tematické OP Přeshraniční OP OP nadnárodní spolupráce Central Europe OP meziregionální spolupráce www.nfozp.cz

6 6 Strukturální fondy 2014 - 2020 Jaké jsou cíle OP – „tematických cílů“? Všechny investice musí naplňovat některý/více těchto cílů: (1)posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací (2)zlepšení přístupu, využití a kvality informačních a komunikačních technologií (3)zvýšení konkurenceschopnosti malých a středních podniků (4)podpora přechodu na nízkouhlíkové hospodářství ve všech odvětvích (5)podpora přizpůsobení se změně klimatu, předcházení rizikům a řízení rizik www.nfozp.cz

7 7 Strukturální fondy 2014 - 2020 (6) ochrana životního prostředí a podpora účinného využívání zdrojů (7) podpora udržitelné dopravy a odstraňování překážek v klíčových síťových infrastrukturách (8) podpora zaměstnanosti a podpora mobility pracovních sil (9) podpora sociálního začleňování a boj proti chudobě (10) investice do vzdělávání, dovedností a celoživotního učení (11) posilování institucionální kapacity a účinné veřejné správy www.nfozp.cz

8 8 Strukturální fondy 2014 – 2020, podporováno bude Realizace nových či inovativních nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti v souladu s aktuálními potřebami trhu práce, např. krátkodobých pracovních příležitostí, pracovního tréninku, zajištění odborné praxe; tranzitních programů pro studenty a žáky posledních ročníků ZŠ a SŠ podpora flexibilních forem zaměstnání a způsobů odměňování doprovodná opatření umožňující začlenění na trh práce, zejména podpůrné sociální aktivity; komplexní sociální služby – pracovní, rodinné a dluhové poradenství, pomoc se stěhováním se za prací, zajištění péče o závislou osobu odpora opatření pro odstranění projevů diskriminace na trhu práce www.nfozp.cz

9 9 Strukturální fondy 2014 - 2020 Realizace systémového kariérového poradenství na trhu práce na základě profilace uchazečů dle vzdálenosti od trhu práce, poradenských programů k technikám vyhledávání zaměstnání a volby povolání, podpora adekvátních nástrojů pro párování potřeb trhu práce a nabízené pracovní síly. Rozvoj funkčních sítí místních aktérů na podporu zaměstnanosti jakožto nástroj koordinované podpory individuálního klienta při zvyšování kvalifikace a hledání zaměstnání Rozvoj spolupráce mezi ÚP ČR, místní samosprávou a NNO, zaměstnavateli k zajištění koordinace APZ, veřejné služby, sociálního podnikání a dalších aktivit směřujících k sociálnímu začleňování a zvýšení uplatnitelnosti (podpora tzv. paktů regionální konkurenceschopnosti) www.nfozp.cz

10 10 Strukturální fondy 2014 - 2020 Dojde také k podpoře: problematika zaměstnanosti respektive nezaměstnanosti absolventů středních a vysokých škol oblast podpory a rozvoje dobrovolnictví provázání systému vzdělávání (základní a střední vzdělání) a potřeb trhu práce podpora služeb poskytovaných terénní a ambulantní formou, podpora komunitních služeb; rozvoj pracovní a sociální rehabilitace tvorby a realizace podnikatelských záměrů, rozjezd, fungování a rozvoj sociálního podniku (včetně zapojení soukromého sektoru), koučink, mentoring a poradenství; podpoře sociálního podnikání formou mikroúvěrů www.nfozp.cz

11 11 Strukturální fondy 2014 - 2020 Tematické OP 1)Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (MPO - CzechInvest), v současné době je hotový návrh 2)Výzkum, vývoj a vzdělávání (MŠMT) - nově vzniká, rozpracován do úrovně prioritních os. 3)Zaměstnanost (MPSV), v současné době je návrh v připomínkovacím procesu 1)Doprava (MD) 2)Životní prostředí (MŽP a SFŽP) 3)Integrovaný regionální operační program (MMR) – z něj budou čerpat všechny regiony 4)Praha - pól růstu ČR (MHMP) 5)Technická pomoc www.nfozp.cz

12 12 OP Zaměstnanost 2014-2020, MPSV, prioritní osy 1.Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly 2.Sociální začleňování a boj s chudobou 3.Mezinárodní spolupráce a sociální inovace 4.Efektivní veřejná správa 5.Technická pomoc – Globální grant www.nfozp.cz

13 13 Obsah prioritních os v analogii s OP LZZ Prioritní osa OP ZaměstnanostObsah prioritní osyAnalogie s OP LZZ 2007-13 1 Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly Posílení aktivních politik zaměstnanosti Současná oblast podpory 2.1 Modernizace služeb zaměstnanosti Současná oblast podpory 2.2 Zvýšení adaptability zaměstnanců a konkurenceschopnosti podniků Současná oblast podpory 1.1 + rozšíření o potenciální zaměstnance Rovné příležitosti žen a mužů na trhu práce a sladění pracovního a rodinného života Současná oblast podpory 3.4, Přesun z PO 3, aby nebyly na úrovni prioritní osy kombinovány různé tematické cíle 2 Sociální začleňování a boj s chudobou Podpora sociální integrace a boj s chudobou Současné oblasti podpory 3.1 + 3.2 + 3.3 3 Mezinárodní spolupráce a sociální inovace Mezinárodní spolupráce a sociální inovace Současná oblast podpory 5.1, přidány sociální inovace 4 Efektivní veřejná správa Podpora reformy veřejné správy (měkké investice) Současná oblast podpory 4.1 5 Technická pomocTechnická pomocSoučasná oblast podpory 6.1 www.nfozp.cz

14 14 Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly Přístup k zaměstnání pro uchazeče a neaktivní osoby včetně místních iniciativ zaměstnanosti a podpory mobility pracovní síly Aktivity: zejména realizace nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti (rekvalifikace, veřejně prospěšné práce, společensky účelná místa, zprostředkování zaměstnání, poradenství atd.) Rovnost žen a mužů, odstraňování genderových stereotypů a sladění pracovního a soukromého života Aktivity: zejména vzdělávání, poradenství, podpora zavádění flexibilních forem práce, rozvoj služeb péče o děti, odstraňování projevů diskriminace na základě pohlaví atd. www.nfozp.cz

15 15 Přizpůsobení pracovníků, podniků a podnikatelů změnám Aktivity: zejména další profesní zaměstnanců podporované zaměstnavateli, tvorba a realizace podnikových vzdělávacích programů, stáže ve firmách, spolupráce podniků a vzdělávacích institucí atd. Modernizace a posílení institucí trhu práce, včetně opatření pro zlepšení nadnárodní mobility pracovníků Aktivity: zejména vzdělávání zaměstnanců institucí trhu práce, tvorba a rozvoj nových nástrojů a opatření APZ, podpora partnerství při realizaci politiky zaměstnanosti, analyzování a prognózování potřeb trhu práce atd. Cílové skupiny: uchazeči a zájemci o zaměstnání, ženy a OZP ohrožené na trhu práce, zaměstnanci a zaměstnavatelé, instituce trhu práce a jejich zaměstnanci www.nfozp.cz

16 16 Sociální začleňování a boj s chudobou Aktivní začleňování zejm. s cílem zvýšení zaměstnatelnosti je zaměřena na klienty sociálních služeb Aktivity: sociální služby pro osoby sociálně vyloučené nebo ohrožené sociálním vyloučením; vzdělávání a poradenství; aktivizační a motivační programy; programy pro osoby opouštějící ústavní zařízení; programy sociálně právní ochrany; podpora služeb poskytovaných terénní a ambulantní formou; podpora komunitních služeb; Zlepšení přístupu k dostupným, udržitelným a kvalitním sociálním službám, včetně zdravotních a sociálních služeb obecného zájmu je zaměřena na systém sociálních Aktivity: transformace a deinstitucionalizace pobytových sociálních služeb; zdravotnických služeb a zařízení ústavní péče o děti; zefektivňování procesů v sociálních službách; podpora prevence a včasné intervence; rozvoj a rozšiřování systémů kvality a standardizace činností v sociálních službách; podpora procesu střednědobého plánování služeb; vzdělávání pracovníků sociálních služeb www.nfozp.cz

17 17 Rozvojové strategie řízené na místní úrovni Možnost využití mj. komunitně vedeného místního rozvoje Aktivity: posilování koordinační role obcí s rozšířenou působností; tvorba strategií předcházení a komplexního řešení problémů sociálního vyloučení na místní úrovni; podpora aktivit místních samospráv při optimalizaci pokrytí sociálními službami; podpora monitorování, evaluace a informovanosti o problematice sociálního vyloučení Cílové skupiny: osoby sociálně vyloučené a osoby sociálním vyloučením ohrožené, znevýhodněné skupiny obyvatel, osoby žijící sociálně vyloučených lokalitách, etnické menšiny a osoby z jiného socio-kulturního prostředí, imigranti a azylanti, osoby bez přístřeší, poskytovatelé a zadavatelé sociálních a zdravotních služeb, místní samosprávy. www.nfozp.cz

18 18 Mezinárodní spolupráce a sociální inovace Přístup k zaměstnání pro osoby hledající zaměstnání a neaktivní osoby, včetně místních iniciativ na podporu zaměstnanosti a mobility pracovníků Aktivity: podpora kapacit a infrastruktury pro vývoj a šíření inovací; vytvoření kapacit pro inovační nabídku a poptávku; výměna zkušeností a přenos dobré praxe mezi členskými státy EU v otázkách týkajících se aktivní politiky zaměstnanosti; podpora vzniku tematických sítí a spolupráce mezi projekty v různých členských státech EU Aktivní začleňování, zejm. s cílem zvýšení zaměstnatelnosti Aktivity: podpora kapacit a infrastruktury pro vývoj a šíření inovací; vytvoření kapacit pro inovační nabídku a poptávku; podpora projektů na evaluace sociálních inovací, sociální experimentování; výměna zkušeností a přenos dobré praxe mezi členskými státy EU v oblasti řešení problémů sociálního začleňování osob vyloučených nebo ohrožených sociálním vyloučením a chudobou www.nfozp.cz

19 19 Smyslem této prioritní osy je rovněž vytvořit prostředí pro kvalitní pilotní testování veřejných intervencí zejména pro oblast zaměstnanosti a sociálního začleňování Cílové skupiny: uchazeči a zájemci o zaměstnání, neaktivní osoby, osoby sociálně vyloučené nebo ohrožené sociálním vyloučením a chudobou, zaměstnavatelé a zaměstnanci (osoby 55 – 64 let, osoby do 25 let, rodiče s malými dětmi, osoby pečující o další závislé členy rodiny, sociální pracovníci poskytovatelů služeb, zaměstnanci NNO/VPO a sociálních podniků, zaměstnavatelé a vzdělávací a poradenské instituce www.nfozp.cz

20 20 Efektivní veřejná správa Investice do kapacity a efektivnosti veřejné správy a veřejných služeb s ohledem na reformy, lepší regulaci a dobrou správu Cílové skupiny: ústřední orgány státní správy, územní samosprávné celky, občané a podnikatelé www.nfozp.cz

21 21 Globální grant (Technická pomoc) pro roky 2014 – 2020 by měl být zaměřen s větším důrazem na posílení aktivity na zvyšování profesionality, organizačního řízení, vícezdrojového financování a plánování, zvyšování transparentnosti NNO, vzdělávací aktivity cílem této osoby je posílení NNO nejen jako poskytovatelů služeb pro osoby ohrožené sociálním vyloučením, ale jako poskytovatele služeb a činností, které výrazně ovlivňují stav občanské společnosti, úroveň vzdělání, rozvoje klíčových kompetencí obyvatel apod. www.nfozp.cz Technická pomoc

22 22 Více informací na http://www.esfcr.cz/07-13/oplzz/programove-obdobi-2014-2020 www.nfozp.cz

23 23 Kde jinde hledat možnosti financování? 1) Staňte se 50% zaměstnavatelem osob se zdravotním postižením. Po vymezení chráněného pracovního místa máte nárok na příspěvek na mzdové náklady zdrav. postiženého zaměstnance ve výši 8 000,-/plný úvazek. Po 12 měsících nárok na další 2 000,-/plný úvazek na režijní náklady. 2) Granty Nadace OKD „Pro zdraví“ http://www.nadaceokd.cz/cs/granty/grantove-programy/pro-zdravi http://www.nadaceokd.cz/cs/granty/grantove-programy/pro-zdravi 3) Nadace ČEZ http://www.nadacecez.cz/cs/pro-zadatele-prijemce.htmlhttp://www.nadacecez.cz/cs/pro-zadatele-prijemce.html 4) Další tipy na výzvy a granty http://www.neziskovky.cz/clanky/508/granty/ 5) Vytvořte si sociální podnik. Začněte třeba podnikat! http://www.bankovnipoplatky.com/ceska-sporitelna-vyhlasuje-druhe-kolo-prijimani- zadosti-o-socialni-uvery-19900 www.nfozp.cz

24 24 Děkuji za pozornost! Kontakt: Hana Potměšilová email: potmesilova@nfozp.cz Děkuji za pozornost! Kontakt: Hana Potměšilová email: potmesilova@nfozp.cz


Stáhnout ppt "Nové strukturální fondy a financování činnosti pacientské organizace Hana Potměšilová 12. dubna 2013, AIFP, PRAHA."

Podobné prezentace


Reklamy Google