Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Současná podpora v rámci Regionálních individuální projektů OP LZZ a příprava na období 2014-20120 Liberec, 18. 10. 2013.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Současná podpora v rámci Regionálních individuální projektů OP LZZ a příprava na období 2014-20120 Liberec, 18. 10. 2013."— Transkript prezentace:

1 Současná podpora v rámci Regionálních individuální projektů OP LZZ a příprava na období 2014-20120 Liberec, 18. 10. 2013

2 Úvodní informace o nás Odbor implementace fondů EU je součástí Sekce fondů EU MPSV Vystupuje jako: Zprostředkující subjekt pro oblasti podpory 1.1, 1.2, 2.1, 3.1, 3.2 a 3.3 OP LZZ Zprostředkující subjekt pro investiční projekty IOP (OI 3.1 a 3.3) Grantové a individuální projekty

3 RIPy – 2.1

4 Klíčové aktivity - motivační aktivity (trénink kompetencí pro trh práce), poradenství (individuální a skupinové), pracovní a osobnostní diagnostika, rekvalifikační kurzy, pomoc při vyhledávání zaměstnání a umístění na společensky účelných pracovních místech, na VPP či vytvoření nových pracovních míst dle metodiky OP LZZ a doprovodná opatření aj. Doprovodná opatření : proplácení hlídání dětí po dobu motivačního i rekvalifikačního kurzu v akreditovaných zařízeních (školky, kluby, apod.), jízdné, stravné, mzdové příspěvky na pracovní místa, SÚPM, VPP, mentora aj. Cílové skupiny - uchazeči nebo zájemci o zaměstnání evidovaní na ÚP ČR se zaměřením na osoby, kterým se věnuje zvýšená péče při zprostředkování, jsou to zejména: fyz. os. se zdravotním postižením, osoby starší 50 let věku, mladí do 25 resp. 30 let, dlouhodobě nezaměstnaní, fyzické osoby pečující o dítě do 15 let věku, fyz. osoby s nízkým vzděláním aj.

5 RIPy – 2.1- Odborné praxe pro mladé do 30 let v...

6 Příjemcem je Úřad práce ČR, projekty realizují KrP Celkem14 projektů, jejichž realizace probíhá od 7/2013 – 8/2015 Zaměření - na zvýšení zaměstnanosti specifické věkové skupiny mladých osob do 30 let věku realizací cíleného nástroje/opatření aktivní politiky zaměstnanosti Odborné praxe pro mladé. CS - uchazeči o zaměstnání ve věku do 30 let včetně, bez rozdílu dosaženého stupně vzdělání, evidovaní na ÚP ČR déle než 4 měsíce (případně i méně), postrádající pracovní zkušenosti nebo mající pracovní zkušenosti v souhrnné délce max. 2 roky KA - Odborné praxe jsou realizovány formou pracovního poměru u zaměstnavatele jako SÚPM (min. 6 a max. 12 měsíců, výše příspěvku je stanovena Směrnicí ÚP ČR a může být až 24 tis. Kč), praxe mohou být v případě potřeby kombinovány s rekvalifikacemi (dle nabídky ÚP ČR i „zvolené“ rekvalifikace) a interními poradenskými činnostmi (skupinového i individuálního charakteru), za odbornou část praxe bude odpovídat mentor určený zaměstnavatelem z řad zaměstnanců, doprovodná opatření (např. cestovné, stravné, příspěvek na mentora, úhrada zdravotních vyšetření aj. … Odborné praxe je možné realizovat jak u zaměstnavatelů v soukromé sféře, tak u zaměstnavatelů ve veřejné správě s výjimkou OSS a SPO, přičemž počet praxí ve veřejné správě nesmí překročit 49% z celkového počtu praxí.

7 Odborné praxe pro mladé do 30 let v Lib. kraji – výzva č. 70 Projekt: CZ.1.04/2.1.00/70.00070 Trvání projektu – 1.7.2013 - 31.8.2015 Náklady projektu – 43 659 820,- Kč KA – motivační aktivity, odborná školení (fin. gramotnost, pracovněprávní minimum, rekvalifikace (cca pro 100 os.), doprovodná opatření… Počet plánovaných praxí (formou SÚPM) – min.103 Stav k 30. 9. 2013: Počet uzavřených SÚPM - 1 Velký zájem z řad zaměstnavatelů o tento RIP. Dosud bylo podáno cca 83 žádostí a ozývají se další zaměstnavatelé. Uchazeči jsou informováni o možnosti vstoupit do projektu (internet, informační letáky, prostřednictvím zprostředkovatelek)…

8 Vzdělávejte se pro růst regiony I., II. – výzva č. 82, B1 Realizace 13 projektů (prostřednictvím KrP ÚP ČR, trvajících od 1. 5. 2012 do 30. 5. 2014) za 595 mil. Kč / 1. 6. 2013 do 31. 8. 2015) za 596 mil. Kč Cílem projektu je zvýšení odborných znalostí, dovedností a kompetencí zaměstnanců a zaměstnavatelů vybraných ekonomických činností dle CZ NACE v daném kraji Projekty „Vzdělávejte se pro růst v …. kraji II.“ jsou velmi podobně zaměřeny jako projekty realizované ve výzvě č. 82. VSPR-regiony I.) Shodné oblasti: Převážná část CS - Zaměstnanci a Zaměstnavatelé. Je určen pro všechny typy podniků (tzn. malé, střední i velké) KA – o poskytnutí příspěvku na vzdělávání a příspěvku na mzdové náklady po dobu vzdělávání je uzavřena dohoda mezi ÚP ČR a příjemcem příspěvku. Změny oproti výzvě č. 82: –Změna CZ NACE v jednotlivých projektech (např. stavebnictví) –Rozšíření cílové skupiny o státní podniky –Rozšíření cílové skupiny o OSVČ bez zaměstnanců (úhrada pouze vzdělávacích aktivit)

9 RIP – 1.1 – výzva č. 82, B1

10 Vzdělávejte se pro růst – výzva č. 82 V projektech výzvy č. 82 se uzavírají poslední dohody se zaměstnavateli

11 Alokace na výzvu č. B1

12 Vzdělávejte se pro růst v Libereckém kraji I. a II. – výzva č. 82, B1 Projekt: CZ.1.04/1.1.00/82.00001/Projekt: CZ.1.04/1.1.00/B1.00007 Trvání projektu – 1.6.2012 - 31.5.2014/1.7.2013 - 30.6.2015 Náklady projektu – 28 995 000,- Kč/53 245 000,- Kč Požadované prostředky ve schválených žádostech – 26 746 129 Kč/ 16 245 523 Kč (stav k 30. 9. 2013) „Zazávazkované“ prostředky v podepsaných dohodách – 24 987 974 Kč Výdaje proplacené zaměstnavatelům – 17 444 274 Kč Celkový počet přijatých žádostí – 187/197 (k 30.9. 2013) Celkový počet schválených žádostí – 87/72 (k 30. 9. 2013) Počet podpořených zaměstnanců – 1095/179 (k 30. 9. 2013)

13 Příprava na 2014+ (1) Operační program zaměstnanost – návrh, neschválený na úrovni ČR, ani v EK!!! Prioritní osa 1 Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly Přístup k zaměstnání pro osoby hledající zaměstnání a neaktivní osoby, včetně místních iniciativ na podporu zaměstnanosti a mobility pracovníků (IP 1) Specifický cíl: Zvýšit míru zaměstnanosti podpořených osob Příklady aktivit Zprostředkování zaměstnání Poradenské a informační činnosti a programy

14 Příprava na 2014+ (2) (pokračování) Bilanční a pracovní diagnostika Rekvalifikace Podpora vytváření nových pracovních míst Podpora umístění na uvolněná pracovní místa Podpora aktivit k získání pracovních návyků a zkušeností Podpora flexibilních forem zaměstnání a odměňování Doprovodná opatření umožňující začlenění na trh práce Motivační aktivity Pracovní rehabilitace Realizace nových či inovativních nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti

15 Příprava na 2014+ (3) Rovnost žen a mužů a sladění pracovního a soukromého života (IP 2) Specifický cíl: Snížit rozdíly v postavení žen a mužů na trhu práce Příklady aktivit Další profesní vzdělávání pro ženy a osoby pečující o jiné závislé osoby zaměřené na zlepšení jejich přístupu na trh práce, včetně výkonu samostatné výdělečné činnosti; Vzdělávání a poradenské aktivity pro osoby na mateřské a rodičovské dovolené a pečující o závislé osoby či ženy ve starším věku; Podpora opatření pro odstranění projevů diskriminace na trhu práce na základě pohlaví a pro snížení horizontální a vertikální segregace trhu práce podle pohlaví a rozdílů v odměňování žen a mužů;

16 Příprava na 2014+ (4) (pokračování) Vzdělávání, zvyšování povědomí, poradenství v oblasti rovných příležitostí žen Advokační služby pro pomoc obětem diskriminace na trhu práce z hlediska rovnosti žen a mužů, včetně ekonomického, psychologického a právního poradenství; Podpora zavádění flexibilních forem práce a jejich využívání v praxi; Podpora a rozvoj služeb péče o děti za účelem zvýšení slučitelnosti pracovního a soukromého života; Podpora aktivit zaměřených na vyšší míru zapojení mužů do péče o děti a další závislé osoby; Doprovodná opatření vedoucí k podpoře rovných příležitostí žen a mužů na trhu práce; Zlepšení koordinace místních a celostátních politik týkajících se rovných příležitostí žen a mužů a jejich implementace či přizpůsobení.

17 Příprava na 2014+ (5) Pomoc pracovníkům, podnikům a podnikatelům přizpůsobovat se změnám (IP 3) Specifický cíl: Zvýšit odbornou úroveň znalostí, dovedností a kompetencí pracovníků a soulad kvalifikační úrovně pracovní síly s požadavky trhu práce Příklady aktivit Další profesní vzdělávání zaměstnanců podporované zaměstnavateli, zaměřené na odborné i klíčové kompetence, včetně podpory dalšího profesního vzdělávání OSVČ; Tvorba a realizace podnikových vzdělávacích programů, včetně přípravy podnikových lektorů a instruktorů; Podpora a poradenství při vytváření a zavádění moderních systémů řízení a rozvoje lidských zdrojů v podnicích; Podpora sdružování malých a středních podniků za účelem vzdělávání (např. formou vzdělávacích klastrů);

18 Příprava na 2014+ (6) (pokračování) Tvorba a realizace vzdělávacích programů pro zaměstnance, kteří jsou ohroženi propouštěním; Poradenské a informační aktivity, vzdělávací a rekvalifikační programy pro zaměstnance podniků procházejících restrukturalizací nebo končících svoji činnost, včetně propouštěných zaměstnanců; Podpora zavádění age managementu (řízení s ohledem na věk, schopnosti a potenciál pracovníků) do podniků; Podpora odborné praxe a stáží v podnicích; Podpora spolupráce podniků a vzdělávacích institucí za účelem slaďování kvalifikační úrovně a kvalifikační struktury pracovní síly s požadavky trhu práce; Budování kapacit sociálních partnerů zejména prostřednictvím vzdělávání, opatření na vytváření sítí a posílení sociálního dialogu a činnosti společně uskutečňované sociálními partnery.

19 Příprava na 2014+ (7) Modernizace a posílení institucí trhu práce, včetně opatření pro zlepšení nadnárodní mobility pracovníků (IP 4) Specifický cíl 1:Zvýšit kapacitu, komplexnost a kvalitu služeb poskytovaných institucemi veřejných služeb zaměstnanosti Specifický cíl 2: Zvýšit kvalitu systému dalšího vzdělávání Udržitelná integrace mladých lidí (15-24 let) mimo zaměstnání, vzdělávání nebo odbornou přípravu na trh práce, pro projekty financované Iniciativou na podporu zaměstnanosti mládeže (IP 5) Specifický cíl: Snížit míru nezaměstnanosti podpořených mladých osob (15-24 let) v regionu NUTS II Severozápad

20 Příprava na 2014+ (8) Prioritní osa 2 Sociální začleňování a boj s chudobou Prioritní osa 3 a Sociální inovace a mezinárodní spolupráce Prioritní osa 4 Efektivní veřejná správa Prioritní osa 5 Technická pomoc

21 Děkuji Vám za pozornost! Karel Vít karel.vit@mpsv.cz


Stáhnout ppt "Současná podpora v rámci Regionálních individuální projektů OP LZZ a příprava na období 2014-20120 Liberec, 18. 10. 2013."

Podobné prezentace


Reklamy Google