Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

AKTUÁLNÍ INFORMACE Z ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ Ing. Petr Havelka výkonný ř editel Česká asociace odpadového hospodářství.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "AKTUÁLNÍ INFORMACE Z ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ Ing. Petr Havelka výkonný ř editel Česká asociace odpadového hospodářství."— Transkript prezentace:

1 AKTUÁLNÍ INFORMACE Z ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ Ing. Petr Havelka výkonný ř editel Česká asociace odpadového hospodářství

2 Již 16 let sdružuje podnikatelské subjekty soustřeďující se na sběr, svoz, recyklaci, úpravu či odstraňování odpadů a související činnosti. ČAOH podporuje zejména využívání odpadu v širokém spektru různých a stále modernizovaných technologií, zejména s důrazem na třídění a materiálové využití odpadu. více než 80 společností služby cca 74000 firem a společností v rámci smluv s obcemi zajišťují nakládání s odpady pro řádově miliony obyvatel ČR přibližně 7000 pracovníků ve více než 220 provozovnách www.caoh.cz (za 9 měsíců 29154 prohlédnutých stránek webu) www.caoh.cz ČESKÁ ASOCIACE ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ

3 OBSAH PREZENTACE  Výsledky OH ČR  ISNO  Směr a doporučení EU  Možné řešení

4 DLOUHODOBÉ VÝSLEDKY ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ ČR Celková produkce odpadů klesá - od roku 2003 poklesla o 15% Roste podíl využívání odpadů v roce 2011 využito 78,1% z celkové produkce (zejména v žádoucím směru recyklace) Klesá podíl odstraňování odpadů v roce 2011 bylo odstraněno pouze 12,9% odpadů z celkové produkce Roste podíl materiálově využitých komunálních odpadů dosahuje 30,8 % z produkce komunálních odpadů Podíl skládkování komunálních odpadů klesá v roce 2011 bylo skládkováno jen 55% z produkce komunálních odpadů Roste recyklace obalových odpadů v roce 2009 bylo recyklováno 69 % z produkce obalových odpadů Zdroj: „Statistická ročenka životního prostředí České republiky 2012“ a „Zpráva o životním prostředí České republiky 2011“ Srovnání míry skládkování v EU dle Eurostatu (2008): EU - 207 Kg/os/rok ČR - 218 Kg/os/rokEU 15 – 188 Kg/os/rok

5 NAKLÁDÁNÍ S KOMUNÁLNÍMI ODPADY V ČR Celková produkce odpadů v ČR, 2011: 30 672 tis. t z toho komunální odpady:5 388 tis. t 17,6% z toho směsný komunální odpad: 3 068 tis. t 10,0% Data stanovena dle platné metodiky pro daný rok – podle Matematického vyjádření výpočtu „soustavy indikátorů OH“. Pro rok 2011 data stanovena dle metodiky pro rok 2010. Zdroj: VÚV T.G.M., v.v.i. – CeHO, CENIA (ISOH

6 OH ČR SOUČASNÝ STAV -kromě: nákladů na skládkování nebezpečných odpadů (poplatek v ČR: 6200,- Kč/t, poplatek v EU: 0,- Kč až 1600,- Kč/t), - kromě: zvýšení nákladů v důsledku zavedení v podstatě monopolních systémů zpětného odběru obalových odpadů, elektrošrotu. -kromě: nákladů na skládkování nebezpečných odpadů (poplatek v ČR: 6200,- Kč/t, poplatek v EU: 0,- Kč až 1600,- Kč/t), - kromě: zvýšení nákladů v důsledku zavedení v podstatě monopolních systémů zpětného odběru obalových odpadů, elektrošrotu. 1. Infrastruktura: plně funkční 2. Legislativa: harmonizovaná s EU 3. Trh: funkční rozvinutý trh, mezinárodní obchod 4. Náklady: původci převážně aceptují 1. Infrastruktura: plně funkční 2. Legislativa: harmonizovaná s EU 3. Trh: funkční rozvinutý trh, mezinárodní obchod 4. Náklady: původci převážně aceptují

7 POSTAVENÍ OH Č R V EU/27 Recyklace obalových odpadů v ČR je v pátá nejvyšší z EU/27 69% v roce 2009 V EU je stejně jako v ČR nejvyužívanějším způsobem odstraňování komunálních odpadů skládkování rok 2009 Měrná produkce komunálních odpadů v ČR čtvrtá nejnižší z EU/27 dle Eurostatu, 2010 Míra využití odpadů v ČR je sedmá nejvyšší z EU/27 (2008) S více než 70% se těsně blížila hodnotám využití odpadů v Německu, Rakousku a Polsku V ČR je šestá nejnižší měrná produkce odpadů z EU/27 (2,4 t/občana oproti průměru EU 5,2 t/občana v roce 2008)!

8 POROVNÁNÍ CELKOVÉ PRODUKCE ODPADŮ ČR VS. EU/27 V ČR šestá nejnižší produkce odpadů z EU/27!! (Nižší produkci odpadů na občana má pouze Litva, Maďarsko, Lotyšsko, Slovensko, Kypr). V roce 2008 ČR:2,4 tun/občan/rok V roce 2008 EU/27 průměr:5,2 tun/občan/rok Graf 2 – Celková produkce odpadů v EU/27, 2008, t/obyvatele/rok, (zdroj: Zpráva o životním prostředí České republiky 2011)

9 POROVNÁNÍ STRUKTURY NAKLÁDÁNÍ S ODPADY ČR VS. EU/27 Míra využití odpadů v ČR v posledním porovnávaném roce (2008) se těsně blížila hodnotám využití odpadů v Německu, Rakousku a Polsku. Graf Mezinárodní srovnání struktury nakládání s odpady [%], 2008 Podkladová data do Eurostatu zasílá ČSÚ, odchylky dat mezi ČSÚ a ISOH jsou způsobeny odlišným zpracováním dat (jiná metodika sběru dat a odlišná definice komunálních odpadů). Zdroj: Eurostat

10 GRAFY

11

12 Pozn. dlouhodobé trendy vývoje nakládání s odpady v ČR jsou pozitivní (viz grafy) Potřebuje ČR objektivně novou centralizovanou strategii řízení toků odpadů a citelné zdražení v sektoru ?

13 - Centralizace trhu nakládání s komunálními odpady - Řízení a směrování toků odpadů do vybraných zařízení - Upřednostňování výstavby nových spaloven komunálních odpadů ZEVO - Financování vysokých nákladů nového sytému z peněz obcí (občanů) a firem. CÍLE ISNO Intengrovaný Systém Nakládání s Odpady

14 - Změna legislativy – tzv. Šilarova novela, návrh posl. Řápkové - Zásadní umělé navýšení poplatků v zákoně o odpadech (příloha č. 6 zákona) odůvodňováno potřebou učinit jiná zařízení konku- renceschopnými - Přerozdělování peněz - Systém financování spaloven a samotného provozu ISNO - Dotace z EU?! NÁSTROJE K DOSAŽENÍ CÍLŮ ISNO

15 RIZIKA ZAVEDENÍ ISNO 1.Ztráta samostatnosti obcí v rozhodování o svém odpadovém hospodářství a jeho cenách – nerovné postavení obcí na území kraje dle ne/zapojení do systému 2.Zvýšení nákladů odpadového hospodářství pro obce, občany a firmy – hrozí nelegální nakládání s odpady, problémy s výběrem poplatků 3.Konec konkurenceschopnosti českého odpadového hospodářství jako celku – deformace trhu, centralizace, řízení toků odpadů – snížení množství odpadářských zařízení např. třídění, materiálové využití, úpravu odpadů.., snížení konkurence a tedy riziko postupného navýšení ceny služeb a tedy i plateb za městské a obecní systémy svozu a zpracování odpadů pro samotné občany a firmy ve střednědobém výhledu – zakonzervování technologického rozvoje – riziko žalob ČR nadnárodních koncernů za poškození investic, nebo za neoprávněnou veřejnou podporu 4.Nesoulad se záměry EU – usnesení evropského parlamentu ze dne 24.5.2012

16 NAVRHOVANÁ VÝŠE SKLÁDKOVACÍHO POPLATKU V roce 2012 byla projednávána výše skládkovacího poplatku pro všechny odpady kategorie „ostatní“ a pro komunální odpady takto – níže je uveden výstup z jednání, který byl zaslán do Evropské komise. Zástupci Svazu měst a obcí tehdy navrhovali dokonce ještě vyšší zpoplatnění – pro rok 2025 až na částku 2900 Kč/tunu. Nebyly brány v úvahu zásadní sociální dopady takovéhoto radikálního zdražení na občany a firmy. V roce 2013 k tomu zřízená odborná pracovní skupina ministrem ŽP zdražení neschválila (v květnu 2013 navrhováno zdražení na 1000 Kč pro rok 2016).

17 SITUACE SE ZPOPLATNĚNÍM ODPADU V EVROPĚ Na grafu je uvedeno srovnání výše zpoplatnění skládkování odpadu ve vztahu k hrubému domácímu produktu příslušných zemí. Zdroj: Skládková daň v EU 2, www.odpady-portál.sk – Ing. Marek Hrabčákwww.odpady-portál.sk

18 SNO je postaveno z velké části na realizaci spaloven odpadů Jde o nevratný krok a náklady takového rozhodnutí již nepůjde odvrátit Zajištění obrovského objemu odpadu do spaloven po dobu jejich životnosti tj. na 25-30 let! dlouhodobé smlouvy a zafixování ceny Riziko postupného snížení výhřevnosti odpadů (vytříděním plastů, papíru, bioodpadu) riziko snížení třídění a recyklace odpadů EU hodlá přehodnotit cíle pro odpadové hospodářství v roce 2014 ISNO JE NEVRATNÝ PROCES ZDRAŽENÍ JE NEVRATNÝ PROCES

19 PŘÍKLAD ISNO ZE ZAHRANIČÍ Regionální odpadový svazek Horní Lužice-Dolního Slezska (Ravon) roky doplácí kompenzaci za snížené dodávky odpadů do spalovny Důvod? prognóza růstu množství odpadů (v 1997 odhad, že v roce 2006 přibližně 163.000 tun odpadu) naprojektována roční kapacita spalovny na 225.000 tun Ravon smluvně zajistí 110.000 až 150.000 tun na 25 let dohoda obsahuje doložku bring or pay smlouva uzavřená v roce 2004 platí až do roku 2029 za rok 2012 zaplatí 3,1 milionu € společnosti provozující spalovnu odpadů

20 ZMĚNY V NAKLÁDÁNÍ S ODPADY „zpráva od společnosti Remondis, která zdůrazňuje, že se v GB nemělo zbytečně investovat do technologií na energetické využití odpadů, protože v Německu a Nizozemsku jsou dostatečné kapacity na energetické využítí a británie by se měla zaměřit na recyklační technologie“ Dánsko: „novou odpadovou strategii představila na konci srpna dánská ministryně životního prostředí Ida Auken - cesta k šetrnějšímu třídění jako převažujícímu způsobu nakládání s odpadem“ Švédsko – environmentální vzor Evropy nemá čím plnit spalovny a tak vozí odpady přes půl kontinentu; odpady pojednou z Norska, které si má popílek převzít zase zpět, a dále z Bulharska, Rumunska, Itálie a pobaltských zemí jako je Litva Švédsko: environmentální vzor Evropy nemá čím plnit spalovny a tak vozí odpady přes půl kontinentu; odpady pojednou z Norska, které si má popílek převzít zase zpět, a dále z Bulharska, Rumunska, Itálie a pobaltských zemí jako je Litva zpráva od společnosti Remondis zdůrazňuje, že by se v Británii nemělo zbytečně investovat do technologií na energetické využití odpadů, protože v Německu a Nizozemsku jsou dostatečné kapacity na energetické využití. Vhodné je zaměřit se na recyklační technologie“

21 SMĚR A DOPORUČENÍ EU Členské státy mají postupovat v souladu s hierarchií odpadů Zásadní důraz na úpravu odpadů a materiálové využití odpadů Postupný odklon od skládkování Zavedení zpoplatnění spalování a skládkování odpadů Usnesení EP ze dne 24.5.2012 Nutné zachovat princip volného trhu, pobídek a konkurence na poli OH. (nikoliv k monopolizaci a centrálnímu krajskému řízení - viz koncept ISNO) Využívání odpadů jako materiálových surovin. Zákaz spalování recyklovatelných a kompostovatelných odpadů do konce roku 2020. Do roku 2014 přijmout plán k odstranění dotací se škodlivým dopadem na ŽP v oblasti využívání obnovitelných zdrojů a „trvale využívaných materiálů“ (recyklace) Priorita je materiálová recyklace a využití biomasy jako materiálového zdroje před bioenergií = spalování biomasy.

22 PRO technologickou neutralitu PRO pokračování postupného rozvoje dalších technologií na třídění a využití odpadů (zejména materiálové a také energetické) PRO zachování volného tržního prostředí Zdražení není třeba, pokud bude prosazeno politickým a nikoli odborným rozhodnutím pak jsme - PRO zachování dosavadního postupného navyšování skládkovacího poplatku PRO omezení skládkování neupraveného směsného kom. odpadu ČAOH navrhuje zvýšení % energ. využití pomocí uplatnění definovaných paliv z odpadů v IPPC zdrojích, při důrazu na větší třídění a materiálové využití odpadů POHLED ČAOH 1x za 3 roky o 100 Kč od roku 2025

23 VARIANTNÍ ŘEŠENÍ 1/3 Zachovat svobodu původců odpadů: obcí, měst, firem, občanů Obce se budou moci sdružovat a samy nebo společně investovat, tak jako doposud (není třeba změna legislativy) Městům a obcím je nutné ponechat stálou rozhodovací schopnost vybírat si v čase výhodné dodavatele, technologie, rozsah služeb, jejich kvalitu a cenu. Toto však neumožňuje ISNO Zachovat konkurenci na trhu: konkurence technologií, konkurence poskytovatelů služeb, svoboda volby forem podnikání Ponechat prostor komerčním subjektům dále investovat jejich vlastní prostředky do nových a ekonomicky udržitelných technologií (třídírny, zpracovatelská zařízení pro suroviny, kompostárny, úpravny odpadů..….), když veřejné rozpočty tyto prostředky potřebují na mnohem naléhavější záležitosti (například sociální, zdravotní, nebo vzdělávací politika státu), Spalovny to nevylučuje ze hry – jen se začlení do běžného konkurenčního boje a každý podnikatel si nejlépe umí spočítat, kdy se mu jaká technologie vyplatí.

24 Není třeba zdražovat odpadové hospodářství Legislativa je již dnes sladěná s EU a ve všem vyhovuje, netřeba strašit sankcemi z EU. Otázka BRKO – podobně jako jiné státy by i ČR měla revidovat původně nesprávně ohlášené údaje – existuje na tom široká odborná shoda OH nepotřebuje masivní financování občany, či obecními rozpočty. Na území ČR se za posledních 5 let rozvinula hustá síť mnoha různých zařízení na úpravu a využití odpadů, bez navýšení poplatků od roku 2009 Pokud bude přeci jen prosazeno zdražení – pak distribuci skládkového poplatku ponechat obcím na jejichž územích leží skládky nebo část těchto prostředků využít na sanaci starých ekologických zátěží, ke kterým se ČR zavázala; prostředky by neměly být směrovány na podporu pouze úzkého spektra vybraných technologií nebo pouze vybraných skupin investorů (či typů investorů) – to způsobuje deformaci trhu a střednědobě zdražení služby Postupně, tak jako dosud, implementovat naše závazky vůči EU v odpadovém hospodářství, vždy však s ohledem na sociální aspekty a nákladovost v sektoru, a to pomocí ekonomicky smysluplných technologií VARIANTNÍ ŘEŠENÍ 2/3

25 Existují běžné a moderní konkurenceschopné technologie pro snižování BRKO v souladu se směrnicí 31 a Usnesením EP 24.5.2012, které nevyžadují drastické zvyšování cen obcím a občanům: -Kompostování -anaerobní digesce, -výroba bioplynu, -využití BRKO ve skládce na alternativní zdroj energie, -domácí a komunitní kompostování -Spoluspalování paliv vyrobených z odpadů – např. cementárny. Lokální investičně nenáročná zařízení bez dlouhých dojezdových vzdáleností s odpadem, která jsou schopna rychle reagovat na technologické změny a trh a vytvářejí lokální pracovní místa. Zároveň tato zařízení materiálově využívají odpady a to s ohledem na cenu primárních surovin /ropa, dřevo../ znamená dlouhodobě výhodnější řešení pro ČR. VARIANTNÍ ŘEŠENÍ 3/3

26 Česká asociace odpadového hospodářství Pod Pekárnami 157/3, 190 00 Praha 9 Tel.: 731 405 068; email: info@caoh.cz WWW.CAOH.CZ Děkuji za pozornost Ing. Petr Havelka výkonný ředitel


Stáhnout ppt "AKTUÁLNÍ INFORMACE Z ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ Ing. Petr Havelka výkonný ř editel Česká asociace odpadového hospodářství."

Podobné prezentace


Reklamy Google