Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

 Krystalická  Pravidelné uspo ř ádání č ástic  Periodicky opakované uspo ř ádání – dalekodosahové  Monokrystaly – č asto anizotropní – vlastnosti.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: " Krystalická  Pravidelné uspo ř ádání č ástic  Periodicky opakované uspo ř ádání – dalekodosahové  Monokrystaly – č asto anizotropní – vlastnosti."— Transkript prezentace:

1

2  Krystalická  Pravidelné uspo ř ádání č ástic  Periodicky opakované uspo ř ádání – dalekodosahové  Monokrystaly – č asto anizotropní – vlastnosti závisí na sm ě ru  Polykrystaly – slo ž eny ze zrn - izotropní – fyzikální vlastnosti nezávisí na sm ě r  Amorfní  Nepravidelné  Krátkodosahové uspo ř ádání – blízké č ástice jsou uspo ř ádány pravideln ě

3  Pravidelné obsazení č ásticemi  Kubická m ř í ž ka – prostá, plošn ě č i prostorov ě centrovaná  Poruchy krystalické m ř í ž ky  Vakance – chybí č ástice  Interstice – č ástice dané látky navíc  P ř ím ě s – cizorodá č ástice na pozici p ů vodní

4

5

6 VazbaP ř íklady krystal ů Vlastnosti IontováNaCl, KBr, CaOTvrdé, vysoká teplota tání, k ř ehké, št ě pné, elektricky nevodivé, pr ů hledné VodíkováH2OH2ONízká tepelná vodivost, k ř ehký, plave na vod ě KovováCu, Fe, AlVelmi dobrá elektrická a tepelná vodivost, povrchový lesk, nepr ů hledné, dobrá kujnost a ta ž nost KovalentníDiamant, Ge, SiCTvrdé, vysoká teplota tání, nerozpustné, elektricky nevodivé nebo polovodi č e Van der WaalsovaKrystaly inertních plyn ů, organické slou č eniny Nízká teplota tání, m ě kké Kovová a kovalentníKarbidy, nitridy, boridy Mimo ř ádn ě tvrdé, t ěž ko tavitelné, chemicky odolné

7  Pru ž ná, elastická – návrat do p ů vodního stavu  Trvalá, tvárná, plastická – trvá i po odstran ě ní sil  Tahem, tlakem, smykem, ohybem, kroucením  V pru ž n ě deformovaném t ě lese vznikají síly pru ž nosti. Je-li toto t ě leso deformováno tahem nebo tlakem, je v rovnová ž ném stavu velikost síly pru ž nosti rovna velikosti deformující síly

8

9

10

11

12

13

14 O kolik se prodlou ž í ocelová struna o pr ů m ě ru 2 mm z p ů vodní délky 100 cm na ní ž bylo zav ě šeno b ř emeno o hmotnosti 100 kg? Modul pru ž nosti oceli v tahu je 220 GPa.

15 Výtahové lano je spleteno z 50 drát ů, ka ž dý o pr ů m ě ru l mm. Kolik osob o hmotnosti 70 kg by muselo být sou č asn ě p ř epravováno, aby došlo k p ř etr ž ení lana ? Mez pevnosti pro ocel je 1 GPa a hmotnost kabiny s protizáva ž ím je 800 kg.

16 M ě d ě né vedení troleje tramvaje má v zim ě p ř i teplot ě -10°C délku 50 m. O kolik se zv ě tší délka tohoto vedení v lét ě p ř i teplot ě 30°C? (sou č initel 17.10 - 6 K -1 )

17 Jakou rychlostí musí let ě t olov ě ný projektil o hmotnosti 10g, aby se p ř i nárazu roztavil? Uva ž ujeme, ž e veškerá energie p ř ipadne na tento d ě j. Teplota st ř ely p ř i dopadu 27°C, teplota tání 327°C, m ě rná tepelná kapacita 0,129 kJ/kgK, m ě rné skupenské teplo tání 22,6 kJ/kg


Stáhnout ppt " Krystalická  Pravidelné uspo ř ádání č ástic  Periodicky opakované uspo ř ádání – dalekodosahové  Monokrystaly – č asto anizotropní – vlastnosti."

Podobné prezentace


Reklamy Google