Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Přehled nálezů Ústavního soudu vynesených v roce 2010 a 2011.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Přehled nálezů Ústavního soudu vynesených v roce 2010 a 2011."— Transkript prezentace:

1 Přehled nálezů Ústavního soudu vynesených v roce 2010 a 2011

2 1.Pl. ÚS. 58/05České Velenice OZV č. 2/2005, o některých opatřeních k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku 2.Pl. ÚS. 9/10Chrastava OZV č. 1/2009, o místním poplatku za provoz systému shromažďování… komunálních odpadů 3.Pl. ÚS. 6/09Hradec Králové OZV č. 8/2003, o místním poplatku za provoz systému shromažďování… komunálních odpadů 4.Pl. ÚS. 11/09JeseníkOZV č. 1/2008, o zákazu konzumace alkoholu na veřejném prostranství 5.Pl. ÚS. 28/09Břeclav OZV. č. 5/2008, k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku při provozování hostinských činností v obytné zástavbě města 6.Pl. ÚS. 39/10Krupka OZV č. 3/2009, hlášení obyvatel starších 15 let, zdržujících se na území města Krupka déle než 30 dnů a mají trvalý pobyt na teritoriích jiných měst 7.Pl. ÚS. 13/09Vodňany OZV č. 4/2008, o ochraně veřejného pořádku při provozování hostinských činností 8.Pl. ÚS. 29/10Chrastava OZV č. 5/2009, o stanovení míst, na kterých mohou být provozovány IVT 9.Pl. ÚS. 56/10Františkovy Lázně OZV č. 1/2010, k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku v oblasti omezení hazardu 10.Pl. ÚS. 22/11Kladno OZV č. 46/10, o určení míst pro provozování jiných technických herních zařízení povolených Ministerstvem financí na území města Kladna Celkový přehled nálezů z let 2010 a 2011

3 Pl. ÚS 58/05 (České Velenice) ze dne 8. 6. 2010 ÚS nepřipustil možnost obcí regulovat provozní dobu pohostinských zařízení („Za situace, kdy absentuje výslovné zákonné zmocnění obce k regulaci provozní doby hostinských provozoven, které bylo v minulosti (do 30. 9. 2003) obsaženo v § 96 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, nelze základ pro vymezení působnosti shledávat v extenzivním výkladu § 10 písm. a) zákona o obcích, jímž by se působnost obce dostala do kolize s čl. 26 odst. 1 Listiny základních práv a svobod.“) Obratem v judikatuře byly následující 2 nálezy: Pl. ÚS 28/09 (Břeclav) ze dne 2. 11. 2010 „…za situace, kdy provozováním hostinské činnosti v nočních hodinách může docházet k narušování veřejného pořádku, má obec možnost na základě zmocnění vyplývajícího z § 10 zákona o obcích a čl. 104 Ústavy, stanovit povinnosti subjektům tuto činnost provozujícím, a to včetně povinnosti spočívající v omezení provozní doby v nočních hodinách. Ústavní soud tedy nevylučuje, že obce mohou na svém území regulovat provozní dobu hostinských (a obdobných) zařízení a určitým způsobem tak omezit právo provozovat hospodářskou činnost dle čl. 26 Listiny v zájmu ochrany jiných ústavně zaručených práv…“ Pl. ÚS 13/09 (Vodňany) ze dne 25. 1. 2011 ÚS připomenul, že žádné ze základních lidských práv nebo svobod nepředstavuje zcela samostatnou a izolovanou hodnotu, nýbrž že se vždy nachází v určitém vztahu k jiným základním právům nebo svobodám. Proto nelze právo podnikat a provozovat jinou hospodářskou činnost ve smyslu čl. 26 Listiny chápat jako základní právo zcela oddělené od práv jiných, ale je nutno přihlížet i k jiným právům, např. k právu na soukromí podle čl. 7 LZPS. I. Provozní doba pohostinských zařízení

4 Pl. ÚS 11/09 (Jeseník) ze dne 7. 9. 2010 ÚS pod pojem „konzumace alkoholu“ subsumoval nejen požívání alkoholického nápoje, ale i „zdržování se na veřejném prostranství s otevřenou lahví nebo jinou nádobou s alkoholickým nápojem.“ Toto jednání pak ÚS - zjednodušeně řečeno - označil za tzv. „předpolí“ konzumace alkoholu, (která se neomezuje na samotné požívání alkoholického nápoje, tj. pití jako takové, nýbrž zahrnuje i obdobně tomu imanentní a veřejně reflektovatelné činnosti, jež počínají opatřením alkoholického nápoje a pokračují jeho „veřejnou připraveností“ ke konzumaci), jež je možné prostřednictvím obecně závazné vyhlášky taktéž eliminovat. II. Konzumace alkoholu na veřejném prostranství

5 Pl. ÚS. 29/10 (Chrastava) ze dne 14. 6. 2011 Definice interaktivního videoloterijního terminálu Regulace provozu VHP a IVT v režimu zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, v platném znění Pl. ÚS. 56/10 (Františkovy Lázně) ze dne 7. 9. 2011 Regulace provozu VHP a IVT v režimu zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, v platném znění, a dle § 10 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění Pl. ÚS. 22/11 (Kladno) ze dne 27. 9. 2011 III. Regulace provozu interaktivních videoloterijních terminálů

6 Pl. ÚS. 39/10 (Krupka) ze dne 8. 12. 2010 ÚS odmítl označit „nepřihlášený pobyt“ v obci jako činnost schopnou ohrozit veřejný pořádek v obci. „Samotný "nepřihlášený pobyt" veřejný pořádek neohrožuje. K tomu by bylo třeba nastoupení některých dalších kvalifikovaných okolností (není možné tvrdit bez dalšího rozpor s veřejným pořádkem už proto, že i když někde určitá osoba pobývá "bez hlášení", přesto může dodržovat všechny své zákonné povinnosti, popř. si může svědomitě přebírat poštu na jiném místě, např. v místě svého trvalého pobytu).“ „Problematika evidence obyvatel je komplexně upravena zákonem o evidenci obyvatel, a tato materie spadá do oblasti přenesené působnosti, když dle § 2 citovaného zákona se jedná o státní správu.“ „Účelem zákona o evidenci obyvatel je bezesporu zajistit též efektivní fungování veřejné správy. Je zjevné, že právě takový cíl, jak vyplývá i z vyjádření účastníka řízení, sleduje napadená vyhláška.“ IV. Evidence obyvatelstva

7 Pl. ÚS. 9/10 (Chrastava) ze dne 29. 6. 2010 Otázka sankčního navýšení poplatku „Zákon o místních poplatcích obecně zakotvil možnost sankčního navýšení poplatku v případě jeho řádného nezaplacení a stanovil základní pravidla, zejména horní hranici tohoto navýšení. Pokud samospráva nepřipraví do příslušné vyhlášky hodnoty tohoto navýšení, jde v intencích ustanovení § 11 zákona o místních poplatcích při navyšování o otázku volného uvážení správce poplatku, limitovaného pouze zmiňovaným trojnásobkem základní stanovené hodnoty poplatku.“ „Jinými slovy se Ústavní soud přiklonil k interpretaci, podle níž kvantifikace sankčního navýšení patří mezi "podrobnosti vybírání poplatku", které má § 14 odst. 2 zákona o místních poplatcích na mysli.“ Pl. ÚS. 6/09 (Hradec Králové) ze dne 10. 8. 2010 Otázka ingerence samostatné působnosti do výkonu správy místních poplatků „Obec může upravit pouze hmotněprávní podmínky pro výběr místních poplatků, není však oprávněna zasahovat do otázek procesních. Ty se řídí zákonem č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a subsidiárně zákonem č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů. Pokud zákon o místních poplatcích v ustanovení § 11 odst. 1 stanoví, že obec vyměří poplatek platebním výměrem, je tím jednoznačně určena forma rozhodnutí, kterým může být povinnost úhrady uložena pro případ, že místní poplatek nebyl řádně zaplacen. Obec nemůže v obecně závazné vyhlášce upravit jiné způsoby vyměření, neboť k tomu nemá zákonem svěřenou pravomoc. V. Místní poplatky


Stáhnout ppt "Přehled nálezů Ústavního soudu vynesených v roce 2010 a 2011."

Podobné prezentace


Reklamy Google