Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

MLADÍ LÉKAŘI o.s. FINANCNI PODMINKY LEKARU V PREDATESTACNI PRIPRAVE MUDr. Štěpán Sulek 22.11.2010 Poslanecká sněmovna ČR.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "MLADÍ LÉKAŘI o.s. FINANCNI PODMINKY LEKARU V PREDATESTACNI PRIPRAVE MUDr. Štěpán Sulek 22.11.2010 Poslanecká sněmovna ČR."— Transkript prezentace:

1 MLADÍ LÉKAŘI o.s. FINANCNI PODMINKY LEKARU V PREDATESTACNI PRIPRAVE MUDr. Štěpán Sulek 22.11.2010 Poslanecká sněmovna ČR

2 www.mladilekari.com MLADÍ LÉKAŘI Závěrečné prohlášení: 1. Žádáme rychlou úpravu náplně předatestační přípravy a její kompatibilitu s předchozími vzdělávacími systémy za aktivní účasti odborných společnosti, zástupců Mladých lékařů a České lékařské komory. 2. Žádáme o aktivní participaci při tvorbě nového systému atestační přípravy společně se zástupci ČSL JEP, zástupci lékařských fakult a ČLK. 3. Žádáme o takovou změnu financování předatestační přípravy, aby tuto prakticky povinnou přípravu nebyl nucen dotovat mladý lékař ze svého podprůměrného platu nebo závazky v různých formách. 4. Při stávajících pracovních, vzdělávacích a ekonomických podmínkách lékařů reálně hrozí další zhoršovaní kvality a dostupnosti zdravotní peče v ČR. 5. Emigrace lékařů není řešením pro české zdravotnictví.

3 www.mladilekari.com Plat ový stup eň Roky započita teln é praxe Tř í da červeně: nástupný plat lékaře, fialově: plat lékaře po zapsání do oboru zeleně: plat lékaře před atestací, který je v praxi 6. rok, modře: plat lékaře po složení atestace modře: plat lékaře po složení atestace 101112131415 1 Do 1 roku 15 960 17 340 18 790 20 370 22 110 24 000 2 do 2 let 16 560 17 990 19 490 21 150 22 940 24 910 3 do 4 let 17 200 18 690 20 240 21 950 23 810 25 850 4 do 6 let 17 850 19 390 20 990 22 770 24 710 26 820 „ Př í loha č. 3 k nař í zen í vl á dy č. 564/2006 Sb. (aktu á ln í tabulka 12/2009) Stupnice platových tarifů podle platových tř í d a platových stupňů pro zaměstnance uveden é v§ 5 odst. 3 (v Kč měs í čně) 23 231 Kč

4

5 Financování předatestační přípravy Plný úvazek na akreditovaném pracovišti vyššího typu Kvalifikační dohoda Formálně zkrácený úvazek +/- PhD Rezidentura Mladý lékař

6 www.mladilekari.com MLADÍ LÉKAŘI MLADÍ LÉKAŘI – kvalifikační dohoda I.

7 www.mladilekari.com MLADÍ LÉKAŘI MLADÍ LÉKAŘI – kvalifikační dohoda II.

8 www.mladilekari.com Mapa kvalifikačních dohod Zde tabulka/města kde a za kolik se podepisuje atestace - Kvalifikační dohoda

9 Plný úvazek na akreditovaném pracovišti

10 Formálně krácené úvazky bez PGS studia II

11 www.mladilekari.com Úvazky při PGS studiu I.

12 MLADÍ LÉKAŘI – úvazky při PGS studiu III.

13 Minimální mzda 2002 leden5 700 33,90 2007 leden8 000 48,10

14 www.mladilekari.com Pro absolventy medicíny Klíčovou změnou je přehodnocení celé filozofie vzdělávání. „Po ukončení studia si lékař vybere jeden ze základních oborů. Po prvních dvou letech tak bude moci nově vykonávat některé činnosti samostatně. Po získání atestace se bude moci rozhodnou pro další specializaci v některém z nástavbových oborů.“ vysvětluje Dana Jurásková, ministryně zdravotnictví a dodává, „výrazně se tak zvýší motivace pro mladé lékaře i jejich prestiž.“ Ministerstvo zdravotnictví na základě dotačního programu zafinancuje rezidenční místa pro lékaře i nelékařská povolání. Některé obory budou dotovány zcela, některé pouze částečně. Plně budou podporovány především obory, kde je v současné době velký nedostatek lékařů, například: ARO, patologie, praktický lékař pro dospělé, praktický lékař pro děti a dorost, neurologie, dermatovenerologie nebo radiologie a zobrazovací metody

15 www.mladilekari.com

16 20092010201120122013 13700 1398214830 Rezident se zavazuje: a.řádně plnit všechny požadavky vzdělávacího programu a dbát pokynů školitele, b.dokončit specializační vzdělávání úspěšným absolvováním atestační zkoušky, a to nejpozději v termínu minimální délky specializačního vzdělávání, zvýšeném maximálně o 3 roky, tj. nejpozději do ……………, c.vykonávat v rozsahu stanovené týdenní pracovní doby povolání lékaře po dobu nejméně 5 let od data ukončení specializačního vzdělávání na území České republiky v oboru ve kterém získal specializovanou způsobilost jako rezident, tj. v oboru ………………, a to jako zaměstnanec poskytovatele zdravotních služeb nebo jako poskytovatel zdravotních služeb.

17 II. V souladu s § 21a odst. 2 zákona č. 95/2004 Sb. Ministerstvo poskytne dotaci na žádost akreditovaného zařízení včetně mzdových nákladů ve výši ………. Kč ročně na celou dobu trvání specializačního vzdělávání podle vzdělávacího programu dle čl. I. odst. 2, tj. maximální celkovou částku ……….….. Kč (slovy:…………….korun českých). III. 1. Rezident prohlašuje, že si je vědom svých povinností uložených ustanovením § 21c odst. 1 a 2 zákona č. 95/2004 Sb., a to:  řádně plnit všechny požadavky vzdělávacího programu a dbát pokynů školitele,  dokončit specializační vzdělávání úspěšným absolvováním atestační zkoušky, a to nejpozději v termínu dle délky vzdělávacího programu, zvýšeném maximálně o 3 roky, tj. nejpozději do ……………,  vykonávat povolání lékaře /zubního lékaře/ farmaceuta/ po dobu nejméně 5 let od data ukončení specializačního vzdělávání na území České republiky v oboru…………, ve kterém získal specializovanou způsobilost jako rezident.  Setrvat v pracovním poměru se zdravotnickým zařízením s rezidenčním místem, a to do doby ukončení specializačního vzdělávání atestační zkouškou. Stabilizační dohoda R 2010

18 Smlouva rezidenta se zdravotnickým zařízením Předmět smlouvy Bod 1.1. místo výkonu stáže: Klinika ….. druh práce: sekundární lékař – stáž, úvazek 1,0 doba trvání stáže: 1. 10. 2009 – 30. 9. 2011 den nástupu k výkonu stáže: 1. 10. 2009 Bod 1.4. Po dobu dočasného přidělení na stáž k jiné osobě bude stážistovi poskytovat plat /mzdu/ jeho zaměstnavatel.

19 www.mladilekari.com Mladý lékař

20 www.mladilekari.com MLADÍ LÉKAŘI – Řešení I. Jakékoliv, které povedou ke zlepšení Změna specializační vyhlášky –Nerozšiřovat počet stávajících oborů. –Zvýšení počtu kmenů na základě požadavku odborných společností. –Úprava náplně kmene jednotlivých oborů –Umožnit absolvování co největší části na akreditovaných pracovištích 1. stupně, tj. i v okresních nemocnicích –Stanovení kompetencí po absolvování kmene v rámci oboru, ve kterém je lékař zapsán. –Zajištění kompatibility s předchozími systémy ve smyslu délky stáže, výkonů dle logbooku a dosaženého základu dle vyjádření odborných společností (interní základ/kmen).

21 MLADÍ LÉKAŘI – Řešení financování Je v zájmu státu Financování specializačního vzdělávání hradí stát a příspěvek není podpora platu lékaře –Nutné zastropování cen ve specializační přípravě Nemůže být založeno na principech tržního hospodářství Absence smluvních závazků Konsezus na principech – zástupci asociace krajů, děkanů, ČLK, ČLS JEP a ML

22 MLADÍ LÉKAŘI – Kvalifikační dohody Může si lékař opravdu vybrat zda může atestovat? Změna obsahu –Změna náplně jednotlivých kmenů a oborů Umožnit absolvování co největší části na akreditovaných pracovištích 1. stupně, tj. i v okresních nemocnicích Zastoupení primářů okresních nemocnic v akreditačních komisích Změna financování –Povinnou praxi v plné délce dle atestačního indexu hradí stát/nehradí lékař Cenu určuje stát prostřednictvím FN, kde probíhá většina stáží Cenu lze zastropovat např. akreditací pro vzdělání Náklady při ceně stáže 300Kč/den jsou 36 mil (na 1000 lékařů a ½ rok) –Zlevněním systému lze docílit zrušení kvalifikačních dohod –Zůstává otázka financování mezd lékařů – stážistů

23 MLADÍ LÉKAŘI – Residenční místa –Tvorba smluvních závazků státem funguje v Lotyšsku, Litvě, Estonku a Slovinsku –Republikový konkurz na volná místa testem ve Francii, Španělsku Změna financování –Povinnou praxi v plné délce dle atestačního indexu hradí stát/nehradí lékař Odpadne většina residenčních míst, systém bude navíc levnější Odpadnou vysoké náklady spojené s jejich administrativou –Residenční místa Ponechána pro praktické lékaře pro dospělé a pro děti a dorost Stát tak bude mít možnost regulovat složku primární péče Předpokládáme jiné podmínky než podprůměrná mzda se závazkem na 10 let Jasná definice mateřské dovolené při rezidentuře a zrušení závazků při „zneužití“ rezidenta

24 MLADÍ LÉKAŘI – Zkrácené úvazky Případy existují i bez PGS studia, ML předali podklady MPSV Změna obsahu –Změna náplně jednotlivých kmenů a oborů Umožnit absolvování co největší části na akreditovaných pracovištích 1. stupně, tj. i v okresních nemocnicích Stážista dosud funguje ve FN i jako „levný sekundář“ Změna financování –Zkrácené úvazky lékařů před atestací jako obchod za započítání praxe na vyšším pracovišti nelze tolerovat. Devalvace práce lékaře / otrokářský systém Porušování zákoníku práce Nadaný lékař se nepozná podle toho, jaký úvazek si nechá naložit

25 MLADÍ LÉKAŘI – PhD studium -Podmínky PGS studentů na klinikách přispívají k devalvaci práce lékaře -PGS studenti pracují jako sekundární lékaři za minimální mzdu -Na PGS studium v prezenční formě dosáhne každý přihlášený Změna obsahu a financování –Změna PGS studia na klinikách na M.D.-PhD. programy ve všech FN PGS student ≠ levný sekundář 0,5 úvazek + stipendium = tabulkový plat Garantování časoprostoru k realizaci PhD studia Atestace v oboru o 2 roky později –Na teoretických ústavech navýšení stipendia

26 www.mladilekari.com MLADÍ LÉKAŘI Řešení financování Jakékoliv, pokud lékař nebude nucen dotovat prakticky povinné specializační vzdělávání ze svého podprůměrného platu nebo závazky v různých formách Plat ový stup eň Roky započita teln é praxe Tř í da červeně: nástupný plat lékaře, fialově: plat lékaře po zapsání do oboru zeleně: plat lékaře před atestací, který je v praxi 6. rok, modře: plat lékaře po složení atestace modře: plat lékaře po složení atestace 101112131415 1 Do 1 roku 15 960 17 340 18 790 20 370 22 110 24 000 2 do 2 let 16 560 17 990 19 490 21 150 22 940 24 910 3 do 4 let 17 200 18 690 20 240 21 950 23 810 25 850 4 do 6 let 17 850 19 390 20 990 22 770 24 710 26 820

27 www.mladilekari.com 3141 €

28 Srovnání mezd

29 Děkuji za pozornost

30 5 tisíc jako řešení financování… Příspěvek na dva roky za desetiletý závazek Současných 3500 lékařů bez atestace hozeno přes palubu Návrh vůbec neřeší výdajovou stránku rezidenta (kurzy, den ve FN), při realizaci příspěvku lze očekávat další navýšení ceny stáží Návrh neřeší tzv. kvalifikační dohody, problematiku formálně zkrácených úvazků ani problematiku PhD studia Existují residenti, jejichž mzda se závazkem vyměřená na MZ je nižší, než tabulkový plat Rezidenční místa a poplatek za atestace jako nepovedený symbol tržního hospodářství ve specializační přípravě –Pokud se má lékař chovat tržně, půjde za výdělkem

31 www.mladilekari.com Vážení, rádi bychom Vám touto cestou nabídli volná místa v naší nemocnici. Česko-německá horská nemocnice Krkonoše,Vrchlabí Přijme - větší počet absolventů na všechna oddělení - chirurgie, interna, ARO, dětské, gynekologie- porodnictví Prosím Vás o zveřejnění naší nabídky na Vašich stránkách. Předem děkuji! Žatec: hledá se deset lékařů Žatec - V současné době nehrozí žádnému oddělení žatecké nemocnice problémy. Pokud by ale vedení zdravotnického zařízení zaspalo a lékaře nesehnalo, chirurgie a interna by nedostatek kvalifikovaných doktorů pocítily. Dlouhodobý nedostatek lékařů a dalších zdravotníků bude kraj Vysočina letos poprvé podobně jako některé další regiony řešit komplexním stabilizačním programem. Severočeské nemocnice začínají bolestivě pociťovat nedostatek lékařů. Krajské zdravotní chybí 93 lékařů, zejména na odděleních interny, ARO, ORL, gynekologie a pediatrie.


Stáhnout ppt "MLADÍ LÉKAŘI o.s. FINANCNI PODMINKY LEKARU V PREDATESTACNI PRIPRAVE MUDr. Štěpán Sulek 22.11.2010 Poslanecká sněmovna ČR."

Podobné prezentace


Reklamy Google