Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Odbor dozoru a kontroly veřejné správy Koordinační porada k Hodnotící zprávě 2012 - 2013 Ing. Tomáš Pösl.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Odbor dozoru a kontroly veřejné správy Koordinační porada k Hodnotící zprávě 2012 - 2013 Ing. Tomáš Pösl."— Transkript prezentace:

1 Odbor dozoru a kontroly veřejné správy Koordinační porada k Hodnotící zprávě Ing. Tomáš Pösl

2 Odbor dozoru a kontroly veřejné správy 2 Usnesení vlády č. 689 ze dne 11. září 2013 Plánování, vyhodnocování a koordinace kontrol výkonu přenesené a samostatné působnosti územních samosprávných celků prováděných ústředními správními úřady, krajskými úřady, Magistrátem hlavního města Prahy a magistráty územně členěných statutárních měst

3 Odbor dozoru a kontroly veřejné správy 3 UV 689 ze dne 11. září 2013 Plánování kontrol – ÚSÚ vůči krajům nově 3-letý interval informace o změnách budou hlášeny MV 1x ročně (k 28.2.) zveřejnění na Internetu možno provést kontrolu i mimo plán kontrol (např. na zákl. podnětu)

4 Odbor dozoru a kontroly veřejné správy 4 UV 689 ze dne 11. září 2013 Plánování kontrol – krajské úřady vůči obci minimálně 1x za pololetí alespoň 1x za 3 roky na obci III. na každém úseku státní správy zveřejnění na Internetu možno provést kontrolu i mimo plán kontrol (např. na zákl. podnětu)

5 Odbor dozoru a kontroly veřejné správy 5 UV 689 ze dne 11. září 2013 Plánování kontrol – magistráty plánování jen přenesené působnosti minimálně 1x ročně alespoň 1x za 3 roky na každém městském obvodu nebo části na každém úseku státní správy zveřejnění na Internetu možno provést kontrolu i mimo plán kontrol (např. na zákl. podnětu)

6 Odbor dozoru a kontroly veřejné správy 6 Vyhodnocování výsledků kontrol Hodnotící zpráva Zpracována nově 1x za 3 roky Vždy do 31.května po kontrolním období Obsah je nezměněn Vymezen předmět kontroly Zveřejnění na Internetu

7 Odbor dozoru a kontroly veřejné správy 7 Koordinace kontrol souvislost s novým kontrolním řádem možnost ÚSÚ 1x ročně vyžádat od KÚ vyhodnocení kontrol dle požadované struktury nebo konkrétní protokol možnost MV a MF převzetí kontroly samostatné působnosti nebo přezkoumání hospodaření u městské části nebo obvodu koordinace kontrol

8 Odbor dozoru a kontroly veřejné správy 8 Zveřejňování výsledků kontrol Sjednocení při kontrolách přenesené a samostatné působnosti 1x ročně – do 28.února Informace obsahuje: –Předmět –Počet –Zjištění –Uložená opatření

9 Odbor dozoru a kontroly veřejné správy 9 Plán kontrol ÚSÚ na 2014 – 2016 připomínky možno zaslat do na pokud neobdržíme v tomto termínu připomínky, předpokládáme, že s plánem souhlasíte (za Váš úřad)

10 Odbor dozoru a kontroly veřejné správy 10 Struktura Hodnotící zprávy 2012 – 2013 připomínky možno zaslat do na

11 Odbor dozoru a kontroly veřejné správy 11 Obsah HZ Úvod 2.Vyhodnocení plnění opatření k nápravě systémových nedostatků předchozího období (HZ za léta ) 3.Hodnocení vybraného úseku státní správy - pro období vybraný úsek v gesci MK a MŠMT 4.Kontrola výkonu přenesené působnosti svěřené KÚ a MHMP 5.Kontrola výkonu přenesené působnosti svěřené obcím 6.Kontrola výkonu samostatné a přenesené působnosti svěřené orgánům městských částí a městských obvodů 7.Kontrola výkonu samostatné působnosti obcí a krajů 8.Závěry a vyhodnocení

12 Odbor dozoru a kontroly veřejné správy 12 Informace o nové legislativě Přehled legislativních změn v působnosti jednotlivých ÚSÚ ÚSÚ Změna (přijetí) nového předpisu Základní předmět změny Vliv na kontrolu

13 Odbor dozoru a kontroly veřejné správy 13 Informace o přijetí opatření Přijetí opatření na základě HZ 2010 – 2011 (obecná i specifická pro ÚSÚ) ÚSÚNávrh opatření z HZ Opatření přijaté ÚSÚ Přijetí opatření na základě HZ 2010 – 2011 (obecná i specifická pro KÚ) KÚNávrh opatření z HZ 2010 – 2011Opatření přijaté KÚ

14 Odbor dozoru a kontroly veřejné správy 14 Vybrané resorty pro HZ Ministerstvo kultury Pohled jak MK Pohled krajských úřadů Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Zaměření pouze na přezkoumání průběhu konkurzních řízení na pozice ředitelů školských zařízení

15 Odbor dozoru a kontroly veřejné správy 15 Informace o plánu kontrol Odchylky od plánu kontrol ÚSÚKÚ Plán kontroly Skutečná realizace Následná kontrola Kontrola mimo plán

16 Odbor dozoru a kontroly veřejné správy 16 Předmět a výsledky kontrol Přehled nedostatků a jejich příčiny, uložená opatření k nápravě ÚSÚ Hmotně- právní norma Předmět kontroly Nedostatk y zjištěné při kontrole KÚ, u kterého se nedostatek vyskytl Uložené opatření k nápravě KÚ, kt. bylo uloženo opatření Příčiny nedostatků Obecné syst. řešení navržené resortem

17 Odbor dozoru a kontroly veřejné správy 17 Kontrola ÚSÚ vůči obcím ÚSÚ Hmotně- právní norma Předmět kontroly Kategorie obcí Počet kontrol Počet zjištěných nedostatků Počet uložených opatření k nápravě III. II. I. CELKEM

18 Odbor dozoru a kontroly veřejné správy 18 Kontroly KÚ vůči obcím Počet realizovaných kontrol a zkontrolovaných obcí v období KÚ Obcí celkem Kategorie obcí Počet obcí v kategorii Kontroly v kategorii Kontroly celkem Zkontr. obcí v kategorii Zkontr. obcí celkem III. XXX II. I.

19 Odbor dozoru a kontroly veřejné správy 19 Kontroly obcí dle oblastí OblastPočet kontrolPočet zjištěných nedostatků Počet uložených opatření k nápravě Školství Krizové řízení Kultura Zemědělství Zdravotnictví Průmysl Obchod Finance Doprava Práce a soc. věci Životní prostředí Místní rozvoj Vnitřní věci Ostatní CELKEMXXX

20 Odbor dozoru a kontroly veřejné správy 20 Kontroly KÚ dle plánu KÚ Druh kontroly Kontroly celkem PlánovanéNáslednéMimořádné XXX

21 Odbor dozoru a kontroly veřejné správy 21 Přehled o posuzování nařízení obcí Přehled nařízení obcí (NO) za roky KÚ Posouzených NO NO (výzva) Provedená nápravná opatření NO (pozastavení účinnosti) NO (žaloba) Počet NO zrušených ÚS

22 Odbor dozoru a kontroly veřejné správy 22 Využ í v á n í n á strojů UV 1181/2006 a poskytov á n í metodick é pomoci ÚSÚÚSÚ Kontroly vůči K Ú Metodick á pomocVyřizov á n í podnětů* Kontroly K Ú vůči obc í m Reagujete na akt. potřeby změnit zaměřen í kontrol? Jak poskytujete met. pomoc? Způsob ře š en í podnětů (počet za rok ) Doporučujete zaměřen í kontrol K Ú na obc í ch? Uložili jste poř á dkovou pokutu? Poskytujete metod. pomoc obc í m? (rozli š ujete obce I, II, III?) Analyzujete ře š en í podnětů? M á te přehled o počtu a kvalitě kontrol, kter é provedl K Ú vůči obc í m? Využ í v á te institutu n á sledných kontrol? Jak často? Sledujete informace o poskytov á n í metodick é pomoci obc í m K Ú ? Sledujete vyř í zen í předaných podnětů (st í žnost í ) org á ny niž ší ho stupně? Vyžadujete od K Ú vyhodnocen í kontrol? Sledujete info o poskytov á n í pomoci obcemi typu III v jejich spr á vn í m obvodu? Čin í te na z á kladě pod á n í kontroly? Vyžadujete od K Ú kopie protokolů od vybraných obc í ?

23 Odbor dozoru a kontroly veřejné správy 23 Úz. členěná statutární města Přehled o kontrolách samostatné a přenesené působnosti Magistrát (počet částí/obvodů) Kontroly samostatné působnosti Kontroly přenesené působnosti Zkontrolovaných částí/obvodů samostatná půs. Zkontrolovaných částí/obvodů přenesená půs.

24 Odbor dozoru a kontroly veřejné správy 24 Kontroly obcí dle oblastí OblastPočet kontrolPočet zjištěných nedostatků Počet uložených opatření k nápravě Školství Krizové řízení Kultura Zemědělství Zdravotnictví Průmysl Obchod Finance Doprava Práce a soc. věci Životní prostředí Místní rozvoj Vnitřní věci Ostatní nezařazené Samostatná působnost CELKEM

25 Odbor dozoru a kontroly veřejné správy 25 TermínÚkolOdpovídáForma splnění 8. října 2013Koordinační porada 14. října 2013Písemné připomínky k:  Plánu kontrol KÚ a MHMP na léta 2014 – 2016  Podkladům ke zpracování HZ ÚSÚ a KÚ em na adresu: 31. října 2013Rozeslání Plánu kontrol KÚ a MHMP na léta MVDopisem MV Zveřejnění na listopadu 2013 Aktualizace přehledu kontrolních činností ve veřejné správě ÚSÚ em na adresu: 31. ledna 2014 Zaslání podkladů pro HZ (ÚSÚ včetně protokolů kontrol u KÚ – pouze em) ÚSÚ, KÚ, stat. m, KVOP Dopisem + em na adresu: Březen/Dube n 2014 Meziresortní připomínkové řízení k HZ ÚSÚ, KÚ, SM KVOP EKLEP 30. dubna 2014 Předložení HZ vláděMV ODKMateriál do vlády Květen 2014Rozeslání informace KÚ a MHMPMV ODKDopis ministra Červen 2014Porada k závěrům HZ MV ODK

26 Odbor dozoru a kontroly veřejné správy 26 Děkujeme za pozornost Kontakt: e.mail: web:


Stáhnout ppt "Odbor dozoru a kontroly veřejné správy Koordinační porada k Hodnotící zprávě 2012 - 2013 Ing. Tomáš Pösl."

Podobné prezentace


Reklamy Google