Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

MĚŘENÍ a INDIKACE z pohledu Zákona o metrologii Zaměření : SON - workshop Obsah : výběr základních ustanovení Zákona o metrologii, v platném znění, a navazujících.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "MĚŘENÍ a INDIKACE z pohledu Zákona o metrologii Zaměření : SON - workshop Obsah : výběr základních ustanovení Zákona o metrologii, v platném znění, a navazujících."— Transkript prezentace:

1 MĚŘENÍ a INDIKACE z pohledu Zákona o metrologii Zaměření : SON - workshop Obsah : výběr základních ustanovení Zákona o metrologii, v platném znění, a navazujících prováděcích vyhlášek výběr základních ustanovení Zákona o metrologii, v platném znění, a navazujících prováděcích vyhlášek implementace právní úpravy metrologie ve vazbě na postavení ČR, jedné z členských zemí EU implementace právní úpravy metrologie ve vazbě na postavení ČR, jedné z členských zemí EU

2 Zákon o metrologii (ve znění jeho novel) : Zákon č. 505 / 1990 Sb., Zákon č. 505 / 1990 Sb., Zákon č. 119 / 2000 Sb., Zákon č. 119 / 2000 Sb., Zákon č. 137 / 2002 Sb., Zákon č. 137 / 2002 Sb., Zákon č. 13 / 2002 Sb., Zákon č. 13 / 2002 Sb., Zákon č. 226/2003 Sb., Zákon č. 226/2003 Sb., Zákon č. 444/2005 Sb., Zákon č. 444/2005 Sb., Zákon č. 481/2008 Sb. Zákon č. 481/2008 Sb. Zákon č. 223/2009 Sb. Zákon č. 223/2009 Sb. Zákon č. 155/2010 Sb. Zákon č. 155/2010 Sb. Zákon č. 18/2012 Sb. Zákon č. 18/2012 Sb. (výběr nejdůležitějších ustanovení)

3 Zákon o metrologii – účel Účelem zákona je úprava práv a povinností - fyzických osob, které jsou podnikateli, - a právnických osob (souhrnně nazývaných subjekty) (souhrnně nazývaných subjekty) - a orgánů státní správy, a to v rozsahu potřebném k zajištění jednotnosti a správnosti měřidel a měření.

4 Zákon o metrologii - definice měřidel Měřidla slouží k určení hodnoty měřené veličiny. Měřidla členíme na: etalony, etalony, pracovní měřidla stanovená („stanovená měřidla“), pracovní měřidla stanovená („stanovená měřidla“), pracovní měřidla nestanovená („pracovní měřidla“), pracovní měřidla nestanovená („pracovní měřidla“), certifikované referenční materiály (a ostatní referenční materiály). certifikované referenční materiály (a ostatní referenční materiály).

5 Zákon o metrologii Co jsou to stanovená měřidla (dále SM) ? Stanovená měřidla jsou taková měřidla, která Ministerstvo průmyslu a obchodu stanoví vyhláškou k povinnému ověřování s ohledem na jejich význam: Stanovená měřidla jsou taková měřidla, která Ministerstvo průmyslu a obchodu stanoví vyhláškou k povinnému ověřování s ohledem na jejich význam: -v závazkových vztazích (prodej, nájem, darování, služby, náhrady škod, majetkové újmy), -pro stanovení sankcí, poplatků, tarifů, daní, -pro ochranu zdraví, -pro ochranu životního prostředí, -pro bezpečnost při práci, -při ochraně jiných veřejných zájmů.

6 Vyhláška MPO č. 262/2000 Sb., ve znění vyhlášky MPO č. 344/2002 Sb. Prováděcí vyhláška k zákonu o metrologii Vyhláška MPO č. 262/2000 Sb., ve znění vyhlášky MPO č. 344/2002 Sb. Prováděcí vyhláška k zákonu o metrologii Vyhláška MPO č. 345/2000 Sb., ve znění vyhlášek MPO č. 65/06 Sb., č. 259/07 Sb., č. 204/10 Sb., Vyhláška MPO č. 345/2000 Sb., ve znění vyhlášek MPO č. 65/06 Sb., č. 259/07 Sb., č. 204/10 Sb., 285/2011 Sb. Stanovuje měřidla k povinnému ověřování a měřidla podléhající schválení typu (tzv. seznam SM)

7 Opatření obecné povahy: (§24c), d) Zákona): Opatření obecné povahy stanoví: - metrologické a technické požadavky na stanovené měřidlo - metody zkoušení při schvalování typu a při ověřování Ze Zákona je oprávněn vydávat „Opatření“ Ze Zákona je oprávněn vydávat „Opatření“ Český metrologický institut (viz §14 Zákona)

8 Vyhláška MPO č. 345/02, v patném zn. Která SM jsou v oblasti měření spotřeby tepla a vody? Vodoměry na SV a TV: Vodoměry na SV a TV: 1.3.9 Měřidla protečeného množství vody platn. ověř. a) na studenou vodu6 let a) na studenou vodu 6 let b) na teplou vodu 4 roky c) bubnové vodoměry d) objemové vodoměry 6 let *) e) vodoměry na studenou a teplou vodu, používané pouze k rozúčtování nákladů konečným spotřebitelům (tzv. poměrové /bytové/ vodoměry) 5 let !! *) Jestliže byly objemové vodoměry specifikovaného souboru následně ověřeny hromadně, a to na základě vyhovujícího výsledku provedené statistické výběrové zkoušky, stanovuje se doba platnosti následného ověření objemových vodoměrů tohoto souboru na 3 roky.

9 Vyhláška MPO č. 345/02, v patném zn. Která SM jsou v oblasti měření spotřeby tepla a vody? Měřiče tepla a chladu“ Měřiče tepla a chladu“ platn. ověř. 3.1.2 Měřiče tepla a chladu a jejich členy platn. ověř. a) 4 roky a) kompaktní měřiče tepla a chladu 4 roky b) 4 roky b) měřidla protečeného množství nosného média 4 roky c) 4 roky c) snímače teploty 4 roky d) 2 roky d) snímače teploty se zabudovaným převodníkem 2 roky e) 2 roky e) snímače tlaku a tlakové diference 2 roky f) 4 roky f) vyhodnocovací jednotky kombinovaných měřičů tepla a chladu 4 roky Poměrové indikátory na radiátorech – nejsou měřidly (dle ZM) – není přímá vazba na měřené veličině

10 Zákon o metrologii Státní metrologickou kontrolou měřidla se rozumí : schvalování typu stanoveného měřidla, schvalování typu stanoveného měřidla, prvotní a následné ověřování stanoveného prvotní a následné ověřování stanoveného měřidla,

11 Schvalování typu měřidla se skládá z těchto kroků:  ČMI provede předepsané zkoušky  ČMI provede předepsané zkoušky,  pokud měřidlo vyhoví zkouškám (a splňuje další náležitosti dané přísl. předpisem (OOP, TPM, norma,..)), vydá ČMIcertifikát o schválení typu a  pokud měřidlo vyhoví zkouškám (a splňuje další náležitosti dané přísl. předpisem (OOP, TPM, norma,..)), vydá ČMI certifikát o schválení typu a  přidělí měřidlu značku schválení typu kterou musí výrobce umístit na měřidle.  přidělí měřidlu značku schválení typu, kterou musí výrobce umístit na měřidle. Např. : TCM 142/YY – XXXX (dříve CS, TCS) (142 – vodoměry, YY-posl. dvojčíslí roku, XXXX – pořad. číslo) Certifikát zaniká uplynutím deseti let od data jeho vydání. Ukončení platnosti ale neomezuje užívání (násl. ověřování) měřidel, která jsou již provozována (vstoupila na trh). Počet měřidel, která lze podle schváleného typu vyrobit není omezen. POZN.: Počet měřidel, která lze podle schváleného typu vyrobit není omezen.

12 Ověřování – prvotní, následné : Ověřením stanoveného měřidla se potvrzuje, že stanovené měřidlo má požadované metrologické vlastnosti. Ověřené stanovené měřidlo opatří ČMI nebo AMS buď: úřední značkou, nebo úřední značkou, nebo vydá ověřovací list, popřípadě vydá ověřovací list, popřípadě použije obou způsobů. použije obou způsobů. Poškozování nebo pozměňování platných úředních značek je zakázáno.

13 Úřední značky Základem úřední značky je symbol dvouocasého lva, doplněný písmeny "CM" přidělenými ČMI, nebo písmeny "K" nebo "CZK" přidělenými AMS. Právní význam uvedených úředních značek je rovnocenný. U stanovených měřidel, která podléhají následnému ověřování, je úřední značka doplněna posledním dvojčíslím roku, v němž bylo ověření provedeno.

14 Příklad provedení značky : starý přístup (zn. EHS) viz vyhláška MPO č. 332/2000 Sb., v platn. znění POZN. Netýká se měřičů tepla (nebyla příslušná EHS směrnice) značka EHS schválení typu značka prvotního EHS ověření - 1. část – (též dílčího EHS ověření) značka prvotního EHS ověření - 2. část CZ 04 y X CZ 04

15 Příklad provedení značky : nový přístup (značka shody) (v režimu zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, v platném znění) viz. NA ŘÍZENÍ VLÁDY č. 464/2005 Sb., v platn.znění které implementuje Směrnici Evropského parlamentu a Rady 2004/22/ES o měřidlech

16 Příklady některých národních značek: Měřidla mající původ ve státech ES (ověřené na základě národních předpisů tzv. neharmonizovaný postup) Slovensko (vodoměry, SENSUS Metering Systems ) Německo Německo (vodoměry, ACTARIS ) Francie (měřiče tepla, ACTARIS ) Polsko (odpor. snímač tepla, ACTARIS )

17 Zákon o metrologii stanovuje: A) Měřidla neschváleného typu, pokud měl být tento typ schválen, nelze uvádět do oběhu. B) Stanovených měřidel může být používáno pro daný účel jen po dobu platnosti provedeného ověření. Před uvedením měřidel do oběhu je povinen:  výrobce nebo opravce stanovených měřidel zajistit prvotní ověření, v případě dovozu splnění těchto povinnosti zajišťuje uživatel, výrobce nebo opravce, pokud již nebylo zajištěno dovozcem nebo zahraničním výrobcem v případě dovozu splnění těchto povinnosti zajišťuje uživatel, výrobce nebo opravce, pokud již nebylo zajištěno dovozcem nebo zahraničním výrobcem ! (to neplatí u „nového“ přístupu, tam již „shodu“ zajišťuje výrobce podle jím zvoleného modulu (B+D, B+F, H1).

18 Platnost ověření stanoveného měřidla zaniká, jestliže: uplynula doba platnosti jeho ověření, uplynula doba platnosti jeho ověření, byly provedeny změny nebo úpravy stanoveného měřidla, jež mohou ovlivnit jeho metrologické vlastnosti, byly provedeny změny nebo úpravy stanoveného měřidla, jež mohou ovlivnit jeho metrologické vlastnosti, stanovené měřidlo bylo poškozeno tak, že mohlo ztratit některou vlastnost rozhodnou pro jeho ověření, stanovené měřidlo bylo poškozeno tak, že mohlo ztratit některou vlastnost rozhodnou pro jeho ověření, byla znehodnocena, popřípadě odstraněna úřední značka, byla znehodnocena, popřípadě odstraněna úřední značka, je zjevné, že i při neporušeném ověření stanoveného měřidla ztratilo toto stanovené měřidlo požadované metrologické vlastnosti, je zjevné, že i při neporušeném ověření stanoveného měřidla ztratilo toto stanovené měřidlo požadované metrologické vlastnosti, bylo i při neporušeném ověření změněno místo používání stanoveného měřidla v případě, kde to stanoví certifikát o schválení typu měřidla. bylo i při neporušeném ověření změněno místo používání stanoveného měřidla v případě, kde to stanoví certifikát o schválení typu měřidla.

19 Oprávnění poškozených osob U měřidel, pokud jsou používána za okolností, kdy nesprávným měřením mohou být významně poškozeny zájmy osob, je poškozená strana oprávněna vyžádat si jejich : ověření nebo kalibraci a ověření nebo kalibraci a vydání osvědčení o výsledku. vydání osvědčení o výsledku. Jaké jsou největší dovolené chyby při ověření dle §11 odst. 4? Dvojnásobné. Dříve viz Oznámení ÚNMZ č. 01/03 (Věstník ÚNMZ č. 1/2003), v současnosti zakotveno v OOP (viz OOP č. 0111-OOP-C035-13 )

20 Povinnosti subjektů: vést evidenci používaných stanovených měřidel podléhajících novému ověření s datem posledního ověření a předkládají tato měřidla k ověření, vést evidenci používaných stanovených měřidel podléhajících novému ověření s datem posledního ověření a předkládají tato měřidla k ověření, zajišťovat jednotnost a správnost měřidel a měření, zajišťovat jednotnost a správnost měřidel a měření, vytvořit metrologické předpoklady pro ochranu zdraví zaměstnanců a pro zajištění bezpečnosti práce a ochraně životního prostředí přiměřeně ke své činnosti. vytvořit metrologické předpoklady pro ochranu zdraví zaměstnanců a pro zajištění bezpečnosti práce a ochraně životního prostředí přiměřeně ke své činnosti.

21 Registrace subjektů Subjekty, které stanovená měřidla: Subjekty, které stanovená měřidla: opravují nebo opravují nebo provádějí jejich montáž, provádějí jejich montáž, jsou povinny podat žádost o registraci ČMI (prostřednictvím příslušného oblastního inspektorátu). POZN. Zákonem č. 155/10 Sb. (polední novela Z. 505/90 Sb.) zrušena povinnost pro výrobce POZN. Zákonem č. 155/10 Sb. (polední novela Z. 505/90 Sb.) zrušena povinnost pro výrobce

22 POZNATKY z PRAXE 1: POZNATKY z PRAXE 1: Jaké má registrovaný subjekt povinnosti? Nedílnou součástí osvědčení o registraci jsou podmínky registrace, které tvoří obecné povinnosti registrovaného subjektu (s příp. uvedením specifických údajů), a to: - povinnost dodržovat příslušná ustanovení zákona a souvisejících právních předpisů; - povinnost důsledně dodržovat MP 001 v platném znění; - povinnost dodržovat související technické předpisy, příp. technické podmínky výrobce předmětných měřidel; - požadavek uvádět do oběhu měřidla s určením jako stanovená pouze s platným ověřením, příp. zajistit jejich ověření po provedené opravě; - povinnost označovat, příp. zajištovat opravená nebo instalovaná měřidla dohodnutou značkou, je-li to relevantní; - povinnost aktualizovat doklady o své odborné a technické způsobilosti, jejichž platnost je časově omezena.

23 POZNATKY z PRAXE 2: Základní požadavky na řádnou montáž (výměnu, provozování) vodoměrů : zkontrolovat, zda má vodoměr požadované metrologické náležitosti (je platná úřední značka ověření, nepoškozena, čitelná a pod.; vodoměr základní značení, nepoškozen) zkontrolovat, zda má vodoměr požadované metrologické náležitosti (je platná úřední značka ověření, nepoškozena, čitelná a pod.; vodoměr základní značení, nepoškozen) po montáži zaznamenat podstatné informace do evidence (montážního listu), zajistit řádné převzetí uživatelem (převzato v řádném stavu, včetně „montážního“ zajištění) po montáži zaznamenat podstatné informace do evidence (montážního listu), zajistit řádné převzetí uživatelem (převzato v řádném stavu, včetně „montážního“ zajištění) při odečtech – vizuální kontrola, že nezanikla platnost ověření (viz. poškození měřidla, úřední značky, ??ovlivnění správmé činnosti vodoměru??) při odečtech – vizuální kontrola, že nezanikla platnost ověření (viz. poškození měřidla, úřední značky, ??ovlivnění správmé činnosti vodoměru??) při výměně (zvláště v režimu reklamace) provést před demontáží podrobné prověření splnění požadavků (neporušené měřidlo, úřední značky,..), resp. při demontáži zkontrolovat zda nedošlo k chybám (vadné těsnění, zanesení měřidla (vstupní části potrubí) a pod.) - uvedená zjištění zdokumentovat a vhodně postupovat (viz ukončení platnosti ověření) při výměně (zvláště v režimu reklamace) provést před demontáží podrobné prověření splnění požadavků (neporušené měřidlo, úřední značky,..), resp. při demontáži zkontrolovat zda nedošlo k chybám (vadné těsnění, zanesení měřidla (vstupní části potrubí) a pod.) - uvedená zjištění zdokumentovat a vhodně postupovat (viz ukončení platnosti ověření)

24 POZNATKY z PRAXE 3a): Vodoměry – rozdíl v základních pojmech - „starý přístup“ (viz OILM R č.49 (ČSN 257801), resp. ČSN ISO 4064-části 1-3) Nominální průtok Qn (q p ): Je to průtok odpovídající hodnotě trvalého zatížení měřidla. Nominální průtok Qn (q p ): Je to průtok odpovídající hodnotě trvalého zatížení měřidla. Přetěžovací průtok Qp (q s ) : Je to průtok krátkodobého zatížení bez poškození vodoměru. Přetěžovací průtok Qp (q s ) : Je to průtok krátkodobého zatížení bez poškození vodoměru. Minimální průtok Qmin (q min ): Nejmenší průtok, při kterém jsou požadované údaje měřidla v rámci nevětší dovolené chyby. Minimální průtok Qmin (q min ): Nejmenší průtok, při kterém jsou požadované údaje měřidla v rámci nevětší dovolené chyby. Přechodový průtok Qt (q t ) : Přechodový průtok – přechod mezi dolním a horním rozsahem vodoměru Přechodový průtok Qt (q t ) : Přechodový průtok – přechod mezi dolním a horním rozsahem vodoměru Jmenovitá světlost (DN): Číselné označení společné pro všechny součásti potrubního systému, kromě těch, které jsou označeny svým vnějším průměrem nebo rozměrem závitu. Jmenovitá světlost (DN): Číselné označení společné pro všechny součásti potrubního systému, kromě těch, které jsou označeny svým vnějším průměrem nebo rozměrem závitu.

25 POZNATKY z PRAXE 3b): Vodoměry – rozdíl v základních pojmech „nový“ přístup (viz NV 464/05 Sb.-příl.3, resp. ČSN EN 14154-1+A2, části 1-3) Trvalý průtok Q3: Je to průtok odpovídající hodnotě trvalého zatížení měřidla. Trvalý průtok Q3: Je to průtok odpovídající hodnotě trvalého zatížení měřidla. Přetěžovací průtok Q4: Je to průtok krátkodobého zatížení bez poškození vodoměru. Přetěžovací průtok Q4: Je to průtok krátkodobého zatížení bez poškození vodoměru. Minimální průtok Q1: Nejmenší průtok, při kterém jsou požadované údaje měřidla v rámci nevětší dovolené chyby. Minimální průtok Q1: Nejmenší průtok, při kterém jsou požadované údaje měřidla v rámci nevětší dovolené chyby. Přechodový průtok Q2 – přechod mezi dolním a horním rozsahem vodoměru Přechodový průtok Q2 – přechod mezi dolním a horním rozsahem vodoměru Jmenovitá světlost (DN): Číselné označení společné pro všechny součásti potrubního systému, kromě těch, které jsou označeny svým vnějším průměrem nebo rozměrem závitu. Jmenovitá světlost (DN): Číselné označení společné pro všechny součásti potrubního systému, kromě těch, které jsou označeny svým vnějším průměrem nebo rozměrem závitu.

26 POZNATKY z PRAXE 3c): Vodoměry – rozdíl v základních pojmech Největší dovolená chyba 5% je v dolní rozsahu vodoměru (qmin /Q1/ až do qt /Q2/ (přechodový průtok)). Největší dovolená chyba 2% je v horní rozsahu vodoměru (od qt /Q2/včetně přes qn, resp Q3 až do qmax /Q4/ Příklad qn=2.5 odpovídá Q3=4 (Q3/Q1 - R=160; Poměr mezi Q4/Q3=1,25 - Q4=5 odpovídá pak q max )

27 Vodoměry – rozdíl v základních pojmech Srovnání značení vodoměrů hodnotou trvalého průtoku mezi starou normou ČSN ISO 4064-1 a novou normou ČSN EN 14154-1+A1 DN ČSN ISO 4064-1 ČSN EN 14154-1 Qn [m3]Q3 [m3] 15/201,52,5 202,54 25/303,56,3 30610 401016 501525 652540 804063 10060100 125100160 150 250 200250400 250400630

28 DĚKUJI ZA POZORNOST


Stáhnout ppt "MĚŘENÍ a INDIKACE z pohledu Zákona o metrologii Zaměření : SON - workshop Obsah : výběr základních ustanovení Zákona o metrologii, v platném znění, a navazujících."

Podobné prezentace


Reklamy Google