Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Jana Švejdová. Dostupné z Metodického portálu cz, ISSN: 1802-4785, financovaného.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Jana Švejdová. Dostupné z Metodického portálu cz, ISSN: 1802-4785, financovaného."— Transkript prezentace:

1 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Jana Švejdová. Dostupné z Metodického portálu www.rvp. cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze. 1

2 dlouhodobý majetek, pořízení, ocenění, zdroje financování, opotřebení, odpisy, evidence, vyřazení 2

3 Dlouhodobý majetek význam Dlouhodobý majetek význam Majetek dlouhodobé povahy, který podnik potřebuje k provozování své činnosti nebo k finančním investicím. Zařazení majetku do DM má pro firmu zásadní význam, protože významně ovlivňuje výše daní. Tvoří majetek podniku spolu s majetkem oběžným. Slouží především k tomu, aby bylo kde a na čem vyrábět. Nemění svoji podobu, pouze se opotřebovává. 3

4 Dlouhodobý majetek se člení na: hmotný nehmotný finanční 4

5 1. Budovy, haly, stavby Pozemky – bez ohledu na pořizovací cenu. Umělecká díla Sbírky a předměty z drahých kovů – bez ohledu na pořizovací cenu. 5

6 Hmotný dlouhodobý majetek 2. Movité věci, jejichž pořizovací cena je vyšší než 40 000 Kč. Doba použitelnosti delší než jeden rok, např. stroje a zařízení. 6

7 Hmotný dlouhodobý majetek 3. Pěstitelské celky trvalých porostů s dobou plodnosti delší než 3 roky, např. sad. 4. Základní stádo a tažná zvířata, např. plemenný býk. 5. Otvírky nových lomů, pískoven a hlinišť, technické rekultivace, např. systém odvodnění pozemku. 7

8 Nehmotný dlouhodobý majetek Jeho pořizovací cena je vyšší než 60 000 Kč a doba použitelnosti delší než 1 rok. Majetek dlouhodobé povahy nemá zpravidla materiální podstatu. 8

9 Nehmotný dlouhodobý majetek Členění nehmotné výsledky software ocenitelná práva Goodwill ostatní nehmotný majetek zřizovací výdaje 9

10 Nehmotný dlouhodobý majetek Nehmotné výsledky Výzkumné a odborné činnosti (receptury, technologické postupy, projekty). Jsou buď nakoupeny nebo vytvořeny pro opakovatelný prodej. 10

11 Nehmotný dlouhodobý majetek Ocenitelná práva know-how – výrobně technické poznatky licence, patenty, autorská práva vydavatelská práva 11

12 Nehmotný dlouhodobý majetek Goodwill síla značky, úroveň, značka, pověst neúčtuje se 12

13 Nehmotný dlouhodobý majetek Zřizovací výdaje poplatky související se zakládáním, např. soudní a jiné poplatky náklady na pracovní cesty zakladatelů, odměny se zprostředkováním, mzdy atd. Jako zřizovací výdaje se účtují tyto náklady tehdy, přesáhnou-li částku 60 000 Kč. 13

14 Finanční dlouhodobý majetek Je to majetek, který podnikatel nepotřebuje ke své provozní činnosti (nepoužívá jej k výrobě). Tento majetek je určen k dalšímu zhodnocení a získávání kapitálu. Nakupuje se, aby přinesl další finanční výnos v podobě dividend, úroků, nebo proto, aby se výhodně prodal. 14

15 Finanční dlouhodobý majetek Dlouhodobé cenné papíry (akcie, obligace jiných podniků). Umělecká díla a sbírky. Pozemky, které podnik nakupuje za účelem obchodování s nimi nebo za účelem vlastnictví. 15

16 Drobný dlouhodobý majetek Doba použitelnosti více než 1 rok, pořizovací cena méně než 40 000 Kč. Například: tabule, lavice, kopírka, počítač atd. Podnik se sám rozhodne, zda takový majetek zařadí do oběžného majetku nebo do dlouhodobého majetku. Drobný dlouhodobý majetek je náročnější na evidenci. 16

17 Pořízení dlouhodobého majetku Základní formy: 1.Nákuppořizovací cena 2. Vlastní výrobacena ve vlastních nákladech 3. Darováníreprodukční cena (určena znalcem) 4. Přeřazení z osobního užívání 17

18 Pořízení dlouhodobého majetku U pořizování staveb musí být navíc: Stavební povolení a projektová dokumentace, která se skládá z projektu a rozpočtu staveb. Dále musí být provedeny průzkumy základových půd z důvodu obsahu radonu. 18

19 Ocenění dlouhodobého majetku Dlouhodobý majetek se v souladu se zákonem oceňuje: pořizovací cenou reprodukční pořizovací cenou vlastními náklady. 19

20 Zdroje financování dlouhodobého majetku 1. vklady 2. zisk 2. zisk 3. odpisy 3. odpisy 4. výnosy z vyřazení DM 20

21 Mají silnou finanční funkci. Mají silnou finanční funkci. Snižují daňovou povinnost a zůstávají ve firmě. V podstatě jde poměrně o stabilní a jediný nezdaněný zdroj podniku, který slouží k postupnému shromažďování vlastních zdrojů, nutných pro pořizování nových investic. 21 Daňové odpisy

22 Zdroje financování dlouhodobého majetku Úvěr Úvěr Bankovní úvěry, nebankovní úvěry, ale i úvěry od soukromých podnikatelů a investorů. Koupě na splátky Umožní platit postupně. Finanční leasing Řeší situaci nedostupnosti potřebného souhrnu peněžních prostředků. 22

23 Leasing Finanční ‒ dlouhodobý Je finanční pronájem s následnou koupí hmotného majetku. Sepisuje se leasingová smlouva. 23

24 Leasing Operativní ‒ krátkodobý Jde o krátkodobý pronájem, kde DM pronajímáme na dobu určitou, po uplynutí doby se vrátí leasingové společnosti, např. jeřáb. 24

25 Další metody financování Faktoring Forfaiting Franchizing 25

26 Faktoring Je finanční služba, spočívající v odkupu krátkodobých pohledávek. Z praktického hlediska se jedná o určitý druh překlenovacího úvěru. 26

27 Forfaiting Jedná se o odkup v budoucnu splatných středně a dlouhodobých pohledávek z dodavatelských úvěrů. Je jednou z forem financování tuzemského a mezinárodního obchodu. 27

28 Franchizing Je marketingový systém distribuce zboží, služeb nebo technologie, který je založen na těsné a nepřetržité spolupráci mezi právně a finančně samostatnými a nezávislými stranami. 28

29 Opotřebení dlouhodobého majetku Podstatná část hmotného i nehmotného dlouhodobého majetku se postupně opotřebovává, po určité době musíme tento majetek vyřadit. 29

30 Opotřebení dlouhodobého majetku Pořizování, případně nahrazovaní opotřebovaného dlouhodobého majetku nazýváme reprodukcí dlouhodobého majetku. Hodnota opotřebení dlouhodobého majetku postupně přechází do ceny výrobků a služeb. 30

31 Opotřebení dělíme na: Fyzické výrobní nebo jinou činností přírodními vlivy (koroze apod.). Morální technický rozvoj vytváří dokonalejší DM vlivem růstu produktivity lze vyrobit levněji. 31

32 Odpisy Je částka, která vyjadřuje opotřebení majetku za určité období. Protože odpis představuje snížení ekonomického prospěchu (ve formě poklesu aktiv), jedná se o náklad. 32

33 Odpisy Odepisování je metoda, jak rozložit pořizovací cenu majetku jako náklad do více období. Pořízení majetku tedy neovlivní výsledek hospodaření firmy hned, ale poměrně po celou dobu životnosti majetku. 33

34 Dvojí odpisy 1.Účetní odpisy Podnik si je stanovuje sám. Vyjadřují skutečnou míru opotřebení. Podnik stanoví podle míry opotřebení na každý dlouhodobý majetek odpovídající odpisovou sazbu v procentech. 34

35 Účetní odpisy Vychází z doby upotřebitelnosti dlouhodobého majetku. Nebo z celkového výkonu dlouhodobého majetku (např. automobilů). 35

36 Odpisování na základě doby upotřebitelnosti 36

37 PŘÍKLAD Podnik zvažuje, že jeho nově postavená budova obchodního domu bude mít upotřebitelnost 50 let a nové počítače 5 let.Řešení Odpisová sazba budovy obchodního domu = 100/50 = 2 % ročně Odpisová sazba počítače = 100/5 = 20 % ročně 37

38 Stanovte účetní odpisové sazby u následujících složek hmotného dlouhodobého majetku: 38 ÚKOL

39 39

40 Odpisování podle výkonu Obecně platí: 40

41 Předpokládejme, že automobil ujede za dobu životnosti 150 000 km. Pořizovací cena tohoto automobilu činila 600 000 Kč. Za první rok automobil ujel 30 000 km.Řešení Roční odpisy budou činit: 600000 Kč : 150000 km x 30000 km = 120 000 Kč 41 PŘÍKLAD

42 Vypočítejte roční odpisy z předchozí úlohy v případě, že se předpokládá celkový výkon za dobu životnosti 120 000 km a roční výkon 20 000 km Řešení 600 000 Kč : 120 000 km x 20 000 km = 100 000 Kč 42 ÚKOL

43 Daňové odpisy Výpočet daňových odpisů musí podnik převzít ze zákona o daních z příjmů. To z toho důvodu, aby svým vlastním výpočtem odpisů spekulativně nesnižoval základ pro výpočet daně z příjmů. 43

44 Daňové odpisy jsou uznatelným nákladem, který snižuje daňovou povinnost a současně nesnižuje peněžní prostředky ve firmě. V ceně každého prodaného kusu jsou vždy odpisy započítány. 44

45 Účetní i daňové odpisy hmotného a nehmotného majetku provádíme ze vstupní ceny. 45

46 VSTUPNÍ CENA Pořizovací cena zahrnuje kupní cenu plus náklady spojené s pořízením, např. náklady na přepravu, montáž, clo, cenu projektové dokumentace, průzkumných prací… Vlastní náklady při pořízení majetku ve vlastní režii, čili podnik si dlouhodobý majetek vyrobí sám. Reprodukční pořizovací cena odpovídá dnešní hodnotě na základě posudku soudního znalce. 46

47 Při výpočtech odpisů (zejména odpisů daňových) potřebujeme znát cenu zůstatkovou. Je to rozdíl mezi vstupní cenou daného dlouhodobého majetku a celkovou výší odpisů tohoto majetku. Souhrn odpisů za celou dobu odpisování se nazývá oprávky. Platí: vstupní cena – oprávky = zůstatková cena 47

48 PŘÍKLAD Vstupní cena automobilu je 100 000 Kč. Roční odpisy činí 25 000 Kč. Stanovte oprávky a zůstatkovou cenu po třech letech odpisování.Řešení 100 000 Kč – (3 x 25 000) = 25 000 Kč oprávky = 75 000 Kč zůstatková cena = 25 000 Kč 48

49 ZVÝŠENÁ VSTUPNÍ CENA Je vstupní cena zvýšená o technické zhodnocení provedené vlastníkem. Technickým zhodnocením se rozumí výdaje na dokončenínadstavby přístavby rekonstrukce modernizace hmotného majetku. 49

50 Pokud je technické zhodnocení dokončeno nejpozději v prvém roce odpisování, tak se stává součástí vstupní ceny. Zvýšená vstupní cena je tedy součet vstupní ceny a technického zhodnocení dokončeného po prvém roce odpisování. 50

51 Zaokrouhlení Zaokrouhlení Odpisy dlouhodobého majetku se zaokrouhlují vždy na celé Kč nahoru. Nikoli matematicky. Tzn. že i kdyby výše odpisu byla 7 500,01 Kč, odpis se zaokrouhlí na 7 501 Kč. 51

52 Odpisy ze vstupní ceny 52

53 PŘÍKLAD Vypočítejte roční odpisy, jestliže vstupní cena je 400 000 Kč a odpisová sazba činí 12,5 %.Řešení 400 000/100 x 12,5 % = 50 000 Kč 53

54 Narýsujte do sešitu a doplňte: odpisové sazby v procentech roční odpisy zůstatkovou cenu po dvou letech odpisování 54 ÚKOL

55 55

56 Jsou dány zákonem č. 586/1992 Sb., o dani z příjmů, a slouží ke stanovení daně z příjmů. Odpisy provádí vlastník či osoba oprávněná hospodařit s majetkem státu. Dlouhodobý majetek je rozdělen do 6 odpisových skupin, podle doby předpokládané odpisování. Metody daňového odpisování Metoda rovnoměrného odpisování Metoda zrychleného odpisování 56 DAŇOVÉ ODPISY

57 Lineární odpisy (rovnoměrné) 1. rok se odepisuje menší částka a další roky pak stejně vysoká. Degresivní odpisy (zrychlené) V prvních letech se odepisují vyšší částky. Každý rok je jiný odpis, má sestupnou tendenci. Tato metoda je vhodná u majetku s delší životností, čím je starší, tím jsou náklady na údržbu a opravy větší. 57

58 Dlouhodobý hmotný majetek je začleněn do odpisových skupin podle životnosti.PŘÍKLAD V roce 2008 jsme pořídili laboratorní zařízení v hodnotě 120 000 korun. Podle přílohy zákona o dani z příjmů je toto zařízení v 2. odpisové skupině, viz tab. č. 1. 58 DAŇOVÉ ODPISY

59 Tabulka č. 1 ‒ doba odpisu 59

60 Tabulka č. 2 ‒ sazby pro rovnoměrné odepisování 60

61 Postup výpočtu: a) Lineární odpisy Laboratorní zařízení, které jsme zařadili do 2. odpisové skupiny, bude mít odpisovou sazbu v 1. roce odpisování 11 %, v dalších letech odpisování 22,25 %. Výše odpisu v 1. roce je 11/100 x 120 000 Kč = 13 200 Kč. Odpis ve 2.–5. roce je stejný (rovnoměrný) 22,25/100 x 120 000 Kč = 26 700 Kč x 4 = 106 800 Kč 61

62 Tabulka č. 3 ‒ koeficienty pro zrychlené odepisování 62

63 b) Degresivní odpisy k₁ koeficient pro danou odpisovou skupinu kn-n koeficient v dalších letech odpisování n počet let, během nichž byl již majetek odepisován 63 Postup výpočtu

64 PŘÍKLAD Laboratorní zařízení, které jsme zařadili do 2. odpisové skupiny, bude mít odpisovou sazbu v 1. roce odpisování koeficient 5, v dalších letech odpisování koeficient 6. 1.rok = 120 000 Kč / 5 = 24 000 Kč Zůstatková cena = 120 000 Kč – 24 000 Kč = 96 000 Kč 2. rok = 2 x 96 000 Kč / (6 – 1) = 38 400 Kč Zůstatková cena = 96 000 Kč – 38 400 Kč = 57 600 Kč 3. rok = 2 x 57 600 Kč /(6 – 2) = 28 800 Kč Zůstatková cena = 57 600 Kč – 28 800 Kč = 28 800 Kč 4. rok = 2 x 28 800 Kč/ (6 – 3) = 19 200 Kč Zůstatková cena = 28 800 Kč – 19 200 Kč = 9 600 Kč 5. rok = 2 x 9 600 Kč/ (6 – 4) = 9 600 Kč Zůstatková cena = 0 Kč 64

65 Nehmotný dlouhodobý majetek se odpisuje rovnoměrně bez přerušení. Audiovizuální dílo 18 měsíců Software a nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 36 měsíců Zřizovací výdaje 60 měsíců Ostatní nehmotný majetek 72 měsíců 65

66 Pro každý DM podnik musí vystavit INVENTÁRNÍ KARTU, kde se zaznamenávají údaje od pořízení, odpisy až po vyřazení. 66 EVIDENCEEVIDENCE

67 Karta dlouhodobého majetku obsahuje: Název Datum zařazení Vstupní cena Způsob odpisování Odpisovou skupinu Datum a způsob vyřazení Jedenkrát za rok se provádí inventura, kontrola 67 Kart a DM

68 Při pořízení DM navíc vypisujeme zápis o pořízení DM, při vyřazení pak zápis o vyřazení DM. 68

69 Vyřazení dlouhodobého majetku Likvidace Demolice Prodej Darování Převzetí do osobního užívání 69 VY ŘA ZE NÍ DM

70 1.Členění dlouhodobého majetku 2.Pořízení dlouhodobého majetku 3.Ocenění dlouhodobého majetku 4.Zdroje financování – vlastní zdroje 5.Zdroje financování – cizí zdroje 6.Opotřebení základní charakteristika 7.Členění odpisů 8.Účetní odpisy 9.Daňové odpisy 10.Evidence DM 11.Vyřazení DM 70

71 Literatura SYNEK, Miroslav; KISLINGEROVÁ, Eva a kol. Podniková ekonomika. Praha : C. H. BECK, 2010. ISBN 80-7400-336-3. NOVOTNÝ, Zdeněk. Základy podnikové ekonomiky. Vydává a distribuci zajišťuje Obchodní akademie Břeclav, 2009. Odborné časopisy, měsíčníky: EKONOM Internet: http://cs.wikipedia.org/ http://cs.wikipedia.org/wiki/Majetek http://www.ekonomikon.cz/ekonomika/majetek- podniku/dlouhodoby-majetek http://cs.wikipedia.org/wiki/Forfaiting 71


Stáhnout ppt "Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Jana Švejdová. Dostupné z Metodického portálu cz, ISSN: 1802-4785, financovaného."

Podobné prezentace


Reklamy Google