Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Specifická hlediska obchodování s Ukrajinou PETERKA & PARTNERS LLC 13. prosince 2006 13. prosince 2006 Mgr. Monika Šim ů nková Hošková.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Specifická hlediska obchodování s Ukrajinou PETERKA & PARTNERS LLC 13. prosince 2006 13. prosince 2006 Mgr. Monika Šim ů nková Hošková."— Transkript prezentace:

1 Specifická hlediska obchodování s Ukrajinou PETERKA & PARTNERS LLC 13. prosince 2006 13. prosince 2006 Mgr. Monika Šim ů nková Hošková

2 POLITICKÝ A SPRÁVNÍ SYSTÉM  nezávislá od rozpadu Sov ě tského svazu 1991  parlamentn ě prezidentská republika  24 oblastí a Autonomní republika Krym  2 M ě sta se statutem oblasti (Sevastopol a Kyjev)

3 PRÁVNÍ SYSTÉM  hlavním pramenem psané normy  druhotné prameny práva a podzákonné p ř edpisy pouze v souladu s Ústavou Ukrajiny a zákony,  velké množství podzákonných norem vede k netransparentnosti právních p ř edpis ů,  soudní rozhodnutí nejsou pramenem práva,  p ř ednost mezinárodních smluv ratifikovaných parlamentem p ř ed zákonem

4 NEJD Ů LEŽIT Ě JŠÍ DVOUSTRANNÉ SMLOUVY MEZI ČR A UKRAJINOU Smlouva mezi Českou republikou a Ukrajinou o právní pomoci v občanských v ě cech  ze dne 28.kv ě tna 2001, platná od 8. listopadu 2002  Publikovaná ve Sb.m.s. pod č. 123/2002 Smlouva mezi vládou České republiky a vládou Ukrajiny o zamezení dvojího zdan ě ní a zabrán ě ní da ň ovému úniku v oboru daní z p ř íjmu a z majetku  ze dne 30. června 1997, platná 20. dubna 1999  publikovaná ve Sb.m.s. pod č. 103/1999 Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Ukrajiny o podpo ř e a vzájemné ochran ě investic  ze dne 17. b ř ezna 1994, platná od 2. listopadu 1995  publikovaná ve Sb.m.s. pod č. 23/1996

5 MOŽNÉ FORMY INVESTICE ZAHRANIČNÍCH OSOB NA UKRAJIN Ě  nabytí podílu ve společnosti dle ukrajinského práva  založení společnosti dle ukrajinského práva,  z ř ízení odšt ě pného závodu, poboček či jiných složek zahraničních právnických osob;  nabytí movitého či nemovitého majetku, práv duševního vlastnictví, akcií nebo jiných cenných papír ů apod.

6 OCHRANA ZAHRANIČNÍCH INVESTIC 1. dvoustranné dohody o ochran ě investic 2. zákon o zahraničních investicích  registrace do 3 dn ů od provedení investice  záruky: Ochrana proti legislativním zm ě nám; Ochrana proti vyvlastn ě ní a nezákonným postup ů m vládních a jiných orgán ů ; Náhrada škod vzniklých zahraničním investor ů m; Ochrana v p ř ípad ě ukončení investiční činnosti; Záruka p ř eshraničních p ř evod ů zisk ů, p ř íjm ů a jiného majetku získaného jako výsledek zahraničních investic po zaplacení všech daní a poplatk ů.

7 NEJČAST Ě JŠÍ FORMY PODNIKÁNÍ ZAHRANIČNÍCH OSOB NA UKRAJIN Ě  založení reprezentační kancelá ř e  založení obchodní společnosti, pop ř. nabytí podílu v obchodní společnosti

8 REPREZENTAČNÍ KANCELÁ Ř  nemá právní subjektivitu  k propagačním a marketingovým účel ů m  za její činnost je odpov ě dná mate ř ská zahraniční osoba  registrace u ministerstva hospodá ř ství  poplatek 2500 USD

9 ZALOŽENÍ OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI  zakladateli právnické a/nebo fyzické osoby  zahraniční osoby za stejných podmínek jako ukrajinské subjekty  nabývají právní subjektivitu registrací ve státním rejst ř íku za administrativní poplatek 170 UAH (p ř ibližn ě 34 USD), Formy: akciové společnosti společnosti s ručením omezeným společnosti s dodatečným ručením ve ř ejné obchodní společnosti komanditní společnosti  zákaz ř et ě zení jednočlenných s.r.o. a a.s.

10 SPOLEČNOST S RUČENÍM OMEZENÝM  zakladatelé jedna nebo více fyzických nebo právnických osob, max. počet není stanoven  základní kapitál od 8000 USD, i nepen ě žité vklady  p ř i založení alespo ň 50%, zbytek do 1 roku  rezervní fond 25% základního kapitálu  společníci neručí za závazky s.r.o.  základním dokumentem je Statut  orgány: valná hromada společník ů ř editel nebo ř editelství (pouze fyzické osoby) revizní komise  p ř edkupní právo společník ů p ř i p ř evodu obch.podílu  možnost vystoupení společníka z s.r.o.

11 AKCIOVÁ SPOLEČNOST  základní kapitál min. 100,000 USD rozvržen na určitý počet akcií o určité jmenovité hodnot ě,  dva typy : uzav ř ená a.s.(akcie rozd ě leny mezi zakladatele), otev ř ená a.s. (akcie nabízeny ve ř ejnosti)  akcie zapsány na jméno u Státní komise trhu cenných papír ů a burzovního trhu,  listinné nebo zaknihované  anonymní akcie (na majitele) nejsou povoleny  p ř edkupní právo akcioná řů pouze v uzav ř ené a.s.  orgány obdobn ě jako u s.r.o.

12 NEMOVITOSTINEMOVITOSTI P ř edm ě t vlastnictví nemovitosti  pozemky  budovy  nebytové prostory (části budov)  byty  zásada „superficies solo cedit“ se neuplatní

13 NEMOVITOSTINEMOVITOSTI Nabývání nemovitostí obecn ě  písemná občanskoprávní smlouva ov ěř ená notá ř em (poplatek 1% z ceny)  státní registrace  pluralita rejst ř ík ů  nabytí od nevlastníka možné  zvláštní pravidla pro nabývání pozemk ů a nemovitostí ve vlastnictví státu a obcí  vydržení (dobrá víra + 10 let držby)  restituce

14 NEMOVITOSTINEMOVITOSTI Nabývání nemovitostí cizinci  Mohou nabývat budovy nebo jejich části bez omezení  Nemohou nabýt: zem ě d ě lské pozemky majetek strategického významu majetek „ukrajinského lidu“

15 NEMOVITOSTINEMOVITOSTI  Mohou nabývat pouze nezem ě d ě lské pozemky:  Fyzické osoby: uvnit ř hranic obce mimo hranice obce, pokud jsou vlastníky budovy na pozemku postavené  Právnické osoby: uvnit ř hranic obce, pokud nabývají nebo hodlají vystav ě t na pozemku budovu za účelem obchodní činnosti mimo hranice obce, pokud jsou vlastníky budovy na pozemku postavené

16 UKRAJINSKÝ DA Ň OVÝ SYSTÉM  zákon „O da ň ovému systému Ukrajiny“,  da ň ová struktura se skládá z celostátních a místních daní,  systém celostátních daní je podobný da ň ovému systému rozvinutých evropských zemí  dohody o zamezení dvojího zdan ě ní s více než 56 státy včetn ě ČR

17 UKRAJINSKÝ DA Ň OVÝ SYSTÉM Da ň z p ř íjmu právnických osob  právnické osoby registrované na Ukrajin ě, jednající podle ukrajinských zákon ů a se sídlem na Ukrajin ě považovány za ukrajinské rezidenty  ukrajinští rezidenti povinni platit dan ě z veškerých p ř íjm ů  nerezidenti jen z p ř íjmu získaného na území Ukrajiny,  jednotná sazba pro rezidenty 25 %,  sazba pro nerezidenty obecn ě 15%  transakce mezi spojenými osobami za tržní ceny

18 UKRAJINSKÝ DA Ň OVÝ SYSTÉM Da ň z p ř íjmu fyzických osob  da ň ovými rezidenty fyzické osoby s trvalým bydlišt ě m na Ukrajin ě,  pokud trvalé bydlišt ě i v zahraničí - tam, kde hlavní osobní a ekonomické vztahy,  pokud osobní a ekonomické vztahy ve více státech - pokud na Ukrajin ě více než 183 dní v kalendá ř ním roce,  ukrajinští rezidenti povinni platit dan ě z veškerých p ř íjm ů  nerezidenti jen z p ř íjmu získaného na území Ukrajiny,  sazba dan ě 13% (od 1. ledna 2007 15%),  dvojnásobná da ň ová sazba pro nerezidenty

19 UKRAJINSKÝ DA Ň OVÝ SYSTÉM Jednotná da ň pro fyzické osoby – podnikatele a právnické osoby  místo mnoha daní p ř edepsaných hlavním da ň ovým systémem,  sazba 6% nebo 10%,  sjednocení plátci se sazbou 10% nemají povinnost platit DPH,  základem je částka odpovídající p ř íjmu (tj. hrubé náklady nejsou vzaty v úvahu)  nevýhodné pro plátce s vysokým obratem

20 UKRAJINSKÝ DA Ň OVÝ SYSTÉM Zdan ě ní dividend vyplácených ukrajinskými da ň ovými rezidenty osobám, které nejsou ukrajinskými da ň ovými rezidenty  Právnické osoby - sazba 15% srážená tím, kdo vyplácí dividendu  Fyzické osoby - sazba 13% srážená tím, kdo vyplácí dividendu  Možnost odlišné úpravy v dohodách o zamezení dvojího zdan ě ní

21 UKRAJINSKÝ DA Ň OVÝ SYSTÉM Da ň z p ř idané hodnoty  dodávky zboží a služeb,  dovoz zboží a souvisejících služeb  vývoz zboží a souvisejících služeb  základní sazba 20% ze smluvní hodnoty dodaného zboží a služeb včetn ě spot ř ební dan ě a celního poplatku,  Povinná registrace k DPH, pokud zdanitelný p ř íjem b ě hem posledních 12 m ě síc ů p ř evyšuje 300,000 UAH (p ř ibližn ě 60,000 USD);  potíže p ř i kompenzaci DPH ze státního rozpočtu

22 UKRAJINSKÝ DA Ň OVÝ SYSTÉM  Jiné dan ě  spot ř ební  z pozemk ů  celní poplatky

23 PETERKA & PARTNERS LLC Bogdana Khmelnitskogo Str. 17/52-A 01030 Kiev UKRAINE Tel.: + (380) 44 581 11 20 Fax: + (380) 44 581 11 21 www.peterkapartners.com

24 www.peterkapartners.com www.peterkapartners.com PRAHA  BRATISLAVA  KYJEV


Stáhnout ppt "Specifická hlediska obchodování s Ukrajinou PETERKA & PARTNERS LLC 13. prosince 2006 13. prosince 2006 Mgr. Monika Šim ů nková Hošková."

Podobné prezentace


Reklamy Google