Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

KOMPLEXNÍ POZEMKOVÁ ÚPRAVA V KATASTRÁLNÍM ÚZEMÍ PRASKLICE A ČÁSTI K.Ú. MORKOVICE Úvodní jednání.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "KOMPLEXNÍ POZEMKOVÁ ÚPRAVA V KATASTRÁLNÍM ÚZEMÍ PRASKLICE A ČÁSTI K.Ú. MORKOVICE Úvodní jednání."— Transkript prezentace:

1 KOMPLEXNÍ POZEMKOVÁ ÚPRAVA V KATASTRÁLNÍM ÚZEMÍ PRASKLICE A ČÁSTI K.Ú. MORKOVICE Úvodní jednání

2 Představení pracovníků zodpovědných za průběh řízení o pozemkových úpravách Zpracovatel pozemkové úpravy je firma AGROPROJEKT PSO, s.r.o. Slavíčkova 840/1b, 638 00 Brno– SOD uzavřena 9.3.2015 Odpovědný projektant: Ing. Lenka Klossová Odpovědný pracovník za pozemkový úřad: Ing. Lenka Stratilová Jaromír Vlach

3 Program úvodního jednání Seznámení s účelem, formou a obvodem PÚ Časový harmonogram Postup zpracování návrhu pozemkové úpravy v rámci jednotlivých etap (zpracovatel – AGROPROJEKT PSO, s.r.o. Postup pozemkového úřadu – správní řízení Volba sboru zástupců Diskuse

4 Důvody zahájení a informace o zahájení Komplexní pozemková úprava byla zahájena z podnětu pozemkového úřadu (nevhodný tvar pozemků, potřeba protierozní ochrany ZPF a návaznost na katastry kde již byla provedena poz. úprava). Oznámení o zahájení KoPÚ bylo oznámeno veřejnou vyhláškou, pozemková úprava byla zahájena 17.2.2015. Pozemkovou úpravou je řešeno celé katastrální území Prasklice mimo zastavěného území obce, do obvodu je zahrnuta malá část katastrálního území Morkovice. Předmětem pozemkových úprav jsou všechny pozemky v obvodu pozemkové úpravy, bez ohledu na dosavadní způsob využívání a existující vlastnické a užívací vztahy k nim. Výměra řešeného zemí cca 316 ha.

5 Účel a cíl pozemkové úpravy Ve veřejném zájmu prostorově a funkčně uspořádat pozemky Scelení pozemků Možnost vypořádání spoluvlastnictví Zabezpečení přístupnosti pozemků Zlepšení životního prostředí Ochrana a zúrodnění půdního fondu Řešení odtokových poměrů v krajině Zvýšení ekologické stability Výsledky slouží pro obnovu katastrálního operátu Výsledky pozemkových úprav slouží jako neopomenutelný podklad pro územní plánování

6 Legislativa Zpracování pozemkové úpravy se řídí: Zákonem č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu Zákonem č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech Vyhláškou č. 13/2014 Sb., o postupu při provádění pozemkových úprav a náležitostech návrhu pozemkových úprav

7 Pověření vstupu na pozemky Pracovníci firmy jsou oprávněni vstupovat a vjíždět na pozemky a vykonávat činnosti vyplývající ze zákona zejména z důvodu zaměření zájmového území, zjišťování hranic, z důvodu návrhových prací. Tato informace byla oznámena na úřední desce. Vznikne-li vlastníkovi pozemku újma na jeho majetku v důsledku výkonu činnosti pro pozemkové úpravy, mají vlastníci právo na náhradu této škody. Právo na náhradu majetkové újmy musí být uplatněno jde-li o porosty, nejpozději do 30 dnů, v ostatních případech do 1 roku, jinak právo zaniká.

8 Účastníci řízení vlastníci pozemků v obvodu pozemkových úprav fyzické a právnické osoby, jejichž vlastnická nebo jiná věcná práva mohou být řešením PÚ přímo dotčena obce V řízení o pozemkových úpravách se z důvodu využití výsledků pozemkových úprav pro obnovu katastrálního operátu používá jednoznačná identifikace vlastníka: jméno – příjmení – adresa trvalého pobytu – rodné číslo

9 Neznámí a zemřelí vlastníci Vlastníka jehož pobyt není znám nebo se mu prokazatelně nedaří doručovat písemnosti zastupuje opatrovník - opatrovníka ustanovuje pozemkový úřad. Zemře-li vlastník pozemku, který je předmětem pozemkových úprav a soud o dědictví pravomocně nerozhodl, jsou účastníky řízení o pozemkových úpravách osoby podle sdělení soudu. Pokud soud nepodá informaci o dědicích, zastupuje tyto osoby opatrovník.

10 Zastupování v rámci řízení o PÚ Vlastníci se mohou nechat zastupovat jinou osobou na základě plné moci: k určitému úkonu (plná moc nemusí být úředně ověřená) nebo pro celé řízení pozemkových úprav (plná moc k zastupování musí být ověřená).

11 Předmět pozemkových úprav Předmětem pozemkové úpravy jsou všechny pozemky bez ohledu na dosavadní způsob užívání: Pozemky řešené Pozemky neřešené, kde se pouze provádí obnova souboru geodetických informací Pozemky určené pro těžbu, pozemky vodních toků a chráněné pozemky lze řešit v pozemkové úpravě jen se souhlasem jejich vlastníka a příslušného správního úřadu. Pozemky zastavěné stavbou, zahrady, pozemky v zastavěném území a v zastavitelných plochách a pozemky na nichž se nachází hřbitovy, lze řešit jen se souhlasem vlastníka. Pokud se vlastníci ve lhůtě stanovené pozemkovým úřadem nevyjádří, má se za to, že s řešením v PÚ souhlasí.

12 Obvod pozemkových úprav

13 Časový harmonogram prací 8.7.2015 úvodní jednání 6. – 7. 8. 2015, 13. -14. 8. 2015 - zjišťování průběhu hranic pozemků (pozvánky vlastníkům budou rozeslány) květen 2016 vypracování nároků vlastníků - rozeslání nárokových listů všem známým účastníkům řízení (doporučeně) zpracování plánu společných zařízení do 9/2016 vypracování návrhu nového uspořádání pozemků do 12/2017 v 1. polovině roku 2018 závěrečné jednání a následné vydání 1. rozhodnutí o schválení návrhu pozemkových úprav do 4 měsíců od nabytí právní moci 1. rozhodnutí bude zpracováno mapové dílo a přílohy k 2. rozhodnutí tzv. rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlastnických práv nový stav v katastru nemovitostí bude platný, jakmile 2. rozhodnutí nabude právní moci (cca konec roku 2018)

14 Výkup pozemků Pozemkový úřad může, pokud to je s ohledem na dosažení cíle pozemkových úprav potřebné, v průběhu pozemkových úprav vykupovat se souhlasem vlastníka pozemky v ceně nejvýše podle zvláštního právního předpisu. Tyto pozemky jsou využity na společná zařízení a v rámci pozemkové úpravy převedeny na obec.

15 Vypořádání spoluvlastnictví Pozemkový úřad může vypořádat spoluvlastnický podíl k pozemku na základě dohody všech vlastníků. Dohoda o reálném rozdělení pozemků musí být úředně ověřena. Předmětem reálného dělení nemohou být pozemky ve společném jmění vlastníků.

16 Navýšení podílu státu O pozemky, jejichž vlastník není znám lze zvýšit nárok státu. Přihlásí-li se pozemkovému úřadu do 5 let od právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu o výměně nebo přechodu vlastnických práv osoba, která prokáže, že byla k uvedenému dni vlastníkem předmětného pozemku, pozemkový úřad jí poskytne finanční náhradu v ceně podle právního předpisu platného v době přechodu pozemku nebo spoluvlastnického podílu k tomuto pozemku na stát. (§ 9 odst.16)

17 Krácení výměry pozemků pro PSZ Je-li nutno pro společná zařízení vyčlenit nezbytnou výměru půdního fondu, použijí se nejprve pozemky ve vlastnictví státu a potom pozemky ve vlastnictví obce. Pokud nelze pro společná zařízení použít jen pozemky ve vlastnictví státu, popřípadě obce, podílejí se na vyčlenění potřebné výměry půdního fondu ostatní vlastníci pozemků poměrnou částí podle celkové výměry jejich směňovaných pozemků. V tomto případě se nároky vlastníků vstupujících do pozemkových úprav úměrně snižují.

18 Ocenění pozemků Ocenění pozemků v rámci pozemkové úpravy je prováděno zjednodušeným způsobem, který slouží pouze pro účely KoPÚ. Při ocenění pozemků se použije základní cena podle zvláštního právního předpisu, platného ke dni vyložení soupisu nároků, která se zjistí podle bonitovaných půdně ekologických jednotek evidovaných v celostátní databázi. U chmelnic, vinic, sadů, zahrad a pozemků s lesním porostem se v nárocích uvede cena pozemku a cena porostu odděleně. U ostatních druhů pozemků se cena porostu uvede jen na žádost vlastníka pozemku, který bude prostřednictvím soupisu nároků vyzván, zda požaduje jejich ocenění.

19 Důležité etapy zpracování KoPÚ pro vlastníka Šetření obvodů pozemkové úpravy Odsouhlasení vstupních nároků Odsouhlasení nového návrhu umístění pozemků

20 Postup schvalování pozemkových úprav Pozemkový úřad rozhodne o schválení návrhu pozemkových úprav tehdy, pokud s ním souhlasí vlastníci alespoň 3/4 výměry pozemků, které jsou řešeny ve smyslu ustanovení § 2 v pozemkových úpravách. Po zpracování návrhu nového umístění pozemků bude návrh vyložen po dobu 30 dnů k veřejnému nahlédnutí na příslušném obecním úřadě a pozemkovém úřadě. O vystavení návrhu budou vyrozuměni všichni známí účastníci, v této době mají vlastníci poslední možnost uplatnit k návrhu své námitky a připomínky. Po vystavení návrhu svolá pozemkový úřad závěrečné jednání, na kterém budou zhodnoceny výsledky pozemkových úprav a účastníci budou seznámeni s návrhem, o kterém bude rozhodnuto.

21 1. rozhodnutí Rozhodnutí o schválení návrhu bude oznámeno veřejnou vyhláškou a bude doručeno všem vlastníkům. K rozhodnutí bude připojena písemná a grafická část návrhu týkající se dotčeného vlastníka. Proti tomuto rozhodnutí je možno podat odvolání. Po schválení návrhu pozemkové úpravy bude v katastru nemovitosti vyznačena poznámka „Schváleny pozemkové úpravy.“ Od tohoto období až po zápis rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlastnických práv bude možno převody a zápisy do katastru provádět jen se souhlasem pozemkového úřadu.

22 2. rozhodnutí a nájemní vztahy Po nabytí právní moci rozhodnutí o schválení návrhu bude vypracováno mapové dílo a vydáno rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlastnických práv, které bude zapsáno do katastru nemovitostí. Proti tomuto rozhodnutí není možno podat odvolání. Dosavadní nájemní vztahy, zatímní bezúplatné užívání a časově omezený nájem k předmětným pozemkům, kterých se rozhodnutí týká, zanikají k 1. říjnu běžného roku.

23 Daňová povinnost Po zápisu pozemkové úpravy do katastru bude nutné provést změnu daňového přiznání k pozemkům – daň z nemovitostí.

24 Přínos pozemkových úprav Vyjasnění vlastnických vztahů Nové polohové uspořádání pozemků Nesporné hranice pozemků – vytýčení hranic Nová cestní síť – zpřístupnění pozemků Nové možnosti pronájmů pozemků Ochrana pozemků před vodní erozí Realizace plánu společných zařízení

25 Vytyčení pozemků a náklady na PÚ Po zápisu rozhodnutí do katastru nemovitostí bude možno na základě žádosti vlastníka vytyčit nově navržené pozemky – upozorňujeme, že na bezplatné vytyčení ze zákona je pouze jeden nárok. Náklady na pozemkovou úpravu hradí stát.

26 Sbor zástupců Sbor zástupců je poradním orgánem zpracovatele a pomáhá především svou znalostí místních poměrů. Na sbor zástupců se můžete v průběhu zpracování pozemkových úprav kdykoliv obracet se svými návrhy a problémy, sbor je pak tlumočí zpracovateli na jednáních. Sbor nikdy nemůže rozhodovat za vlastníky pozemků v otázkách vlastnictví – v tom jste jako vlastníci nezastupitelní. Sbor zástupců je zvolen nadpoloviční většinou vlastníků přítomných na úvodním jednání. Počet členů musí být vždy lichý, proto je volen i náhradník, a to pro případ, že by některý ze členů sboru nemohl vykonávat svou funkci.

27 Volba sboru zástupců Nevolení členové: Zástupce obce – za obec Prasklice - starosta Ing. Jiří Vdoleček Zástupce pozemkového úřadu – Ing. Lenka Stratilová Volení členové: Ing. Josef Jež Zdenko Dvořák Markéta Koleníková Šimon Jonáš Svatoslav Žižlavský – Agrodružstvo Morkovice Josef Horák – Agrodružstvo Tištín Ing. Klára Buchwaldková – AOPK ČR, RP Správa CHKO Bílé Karpaty

28 Z úvodního jednání bude vyhotoven záznam, který bude rozeslán všem vlastníkům. DĚKUJEME ZA POZORNOST


Stáhnout ppt "KOMPLEXNÍ POZEMKOVÁ ÚPRAVA V KATASTRÁLNÍM ÚZEMÍ PRASKLICE A ČÁSTI K.Ú. MORKOVICE Úvodní jednání."

Podobné prezentace


Reklamy Google