Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

[ 1 ] RNDr. P.Stránský, MUDr. E. Vítková,CSc. Seminář SÚKL, 19.11.2010 © 2010 Státní ústav pro kontrolu léčiv SVP v oblasti léčivých přípravků pro moderní.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "[ 1 ] RNDr. P.Stránský, MUDr. E. Vítková,CSc. Seminář SÚKL, 19.11.2010 © 2010 Státní ústav pro kontrolu léčiv SVP v oblasti léčivých přípravků pro moderní."— Transkript prezentace:

1 [ 1 ] RNDr. P.Stránský, MUDr. E. Vítková,CSc. Seminář SÚKL, 19.11.2010 © 2010 Státní ústav pro kontrolu léčiv SVP v oblasti léčivých přípravků pro moderní terapie (se zaměřením na LP pro somatobuněčnou terapii) RNDr.Petr STRÁNSKÝ MUDr.Eva VÍTKOVÁ

2 [ 2 ] RNDr. P.Stránský, MUDr. E. Vítková,CSc. Seminář SÚKL, 19.11.2010 © 2010 Státní ústav pro kontrolu léčiv Léčivé přípravky pro moderní terapii Jsou definovány v Nařízením Evropského parlamentu a rady č. 1394/2007 Jde o léčivé přípravky pro genovou terapii, somatobuněčnou terapii nebo přípravky tkáňového inženýrství V ČR realizují schválení výrobci v současnosti výrobu HLP pro somatobuněčnou terapii (autologní systém)

3 [ 3 ] RNDr. P.Stránský, MUDr. E. Vítková,CSc. Seminář SÚKL, 19.11.2010 © 2010 Státní ústav pro kontrolu léčiv Charakteristika výroby LPMT Odběr vstupního biologického materiálu musí splňovat podmínky dané zákonem č. 296/2008 Sb., zákon o lidských tkáních a buňkách Výrobní postup trvá několik týdnů – po tuto dobu je třeba nepřetržitě udržet aseptické podmínky Velké nároky na praktické dovednosti pracovníků

4 [ 4 ] RNDr. P.Stránský, MUDr. E. Vítková,CSc. Seminář SÚKL, 19.11.2010 © 2010 Státní ústav pro kontrolu léčiv Charakteristika výroby LPMT Prokazování aseptičnosti není omezeno jen na zkoušku sterility finálního produktu – odběr mezioperačních vzorků na sterilitu (např. při výměně kultivačního média) Zpracování vstupního materiálu vyžaduje speciální postupy, např. gradientovou separaci, použití trypsinu a kolagenázy Některé výrobní postupy vyžadují práci s buněčnými bankami

5 [ 5 ] RNDr. P.Stránský, MUDr. E. Vítková,CSc. Seminář SÚKL, 19.11.2010 © 2010 Státní ústav pro kontrolu léčiv Charakteristika výroby LPMT K optimalizaci buněčného růstu je třeba volit přídavek dalších látek jako jsou cytokiny, antibiotika, séra Obvykle je volena alternativní lékopisná metoda zkoušky na sterilitu fin. produktu Charakteristika vlastností buněčných populací vyžaduje použití bioanalytických technik jako je průtoková cytometrie

6 [ 6 ] RNDr. P.Stránský, MUDr. E. Vítková,CSc. Seminář SÚKL, 19.11.2010 © 2010 Státní ústav pro kontrolu léčiv Legislativa vztahující se k LPMT Směrnice č. 2001/83/ES (humánní LP) Směrnice 2003/94/ES (výroba LP) Nařízení ES č. 1394/2007 (moderní t.) Směrnice č. 2009/120/ES (moderní t.) Směrnice 2004/23/ES (LTB) Směrnice 2002/98/ES (zpracování krve) Směrnice 2001/20/ES (KHL)

7 [ 7 ] RNDr. P.Stránský, MUDr. E. Vítková,CSc. Seminář SÚKL, 19.11.2010 © 2010 Státní ústav pro kontrolu léčiv Legislativa Zákon o léčivech č. 378/2007 Sb., v akt.zn. Vyhláška č. 171/2010, kterou se mění vyhl. č. 228/2008 Sb., o registraci LP, ve znění vyhl. 13/2010 Sb. Vyhl. č. 229/2008 Sb.,vyhl. o SVP/SDP Vyhl č. 226/2008 Sb., vyhl. o SKP

8 [ 8 ] RNDr. P.Stránský, MUDr. E. Vítková,CSc. Seminář SÚKL, 19.11.2010 © 2010 Státní ústav pro kontrolu léčiv Legislativa Vyhl č. 226/2008 Sb., vyhl. o SKP Zákon č. 296/2008 Sb., zákon o lidských tkáních a buňkách

9 [ 9 ] RNDr. P.Stránský, MUDr. E. Vítková,CSc. Seminář SÚKL, 19.11.2010 © 2010 Státní ústav pro kontrolu léčiv Dokumenty EK a EMA EU Guideline for GMP, Annex 1 (výroba sterilních LP) a Annex 2 (výroba LP biologického původu - nyní probíhá novelizace) EMEA/CHMP/96268/2005 Guideline on risk management systems for medicinal products for human use EMEA/CHMP/410869/2006 Guideline on human cell-based medicinal product

10 [ 10 ] RNDr. P.Stránský, MUDr. E. Vítková,CSc. Seminář SÚKL, 19.11.2010 © 2010 Státní ústav pro kontrolu léčiv Systém sledovatelnosti Spočívá v možnosti sledovat jednotlivý léčivý přípravek a výchozí materiály a suroviny, včetně všech látek přicházejících do styku s buňkami nebo tkáněmi, které může obsahovat, od zdroje, přes výrobu, balení, skladování, přepravu až po dodání přípravku do zdravotnického zařízení, kde je použit

11 [ 11 ] RNDr. P.Stránský, MUDr. E. Vítková,CSc. Seminář SÚKL, 19.11.2010 © 2010 Státní ústav pro kontrolu léčiv Založení buněčné banky Některé LPMT jsou vyrobeny přímo z buněk izolovaných ze vstupního materiálu, jiné jsou vyrobeny za použití buněčné banky Založení a vedení buněčných bank spadá do oblasti SVP Zásady vedení buněčných bank uvádí ČL 2009, čl. 5.2.3 Buněčné substráty pro výrobu humánních vakcín

12 [ 12 ] RNDr. P.Stránský, MUDr. E. Vítková,CSc. Seminář SÚKL, 19.11.2010 © 2010 Státní ústav pro kontrolu léčiv Vstupní biologický materiál Nádorová tkáň (lymfocyty) Leukaferetický produkt (dendritické buňky) Kostní dřeň (mesenchymové buňky) Chrupavka (chondrocyty) Patří sem rovněž nádorové buňky získávané pro nádorový antigen (použitý pro naložení buněčné kultury tímto antigenem)

13 [ 13 ] RNDr. P.Stránský, MUDr. E. Vítková,CSc. Seminář SÚKL, 19.11.2010 © 2010 Státní ústav pro kontrolu léčiv Vstupní biologický materiál Rozsah hodnocení vstupního biologického materiálu musí zohlednit, že výroba produktu většinou nezahrnuje purifikační a inaktivační kroky a ani terminální sterilizaci nebo sterilní filtraci produktu Zvláštní pozornost musí být věnována oddělení/izolování materiálů dárců, u kterých byla prokázána infekce

14 [ 14 ] RNDr. P.Stránský, MUDr. E. Vítková,CSc. Seminář SÚKL, 19.11.2010 © 2010 Státní ústav pro kontrolu léčiv Média, séra, transfúzní p.,roztoky, pufry Příjem položek, analytické certifikáty, propouštěcí listy Doložení růstových vlastností kultivačních médií Zásady aseptické přípravy roztoků Uplatnění sterilní filtrace Monitorování pracovního místa (tř. A/ tř.B)

15 [ 15 ] RNDr. P.Stránský, MUDr. E. Vítková,CSc. Seminář SÚKL, 19.11.2010 © 2010 Státní ústav pro kontrolu léčiv Média, séra, transfúzní p.,roztoky, pufry Nemá docházet k současnému rozplňování/přípravě více roztoků v jednom pracovním místě Systém značení obalových jednotek Záznam o činnosti, dodržení receptur, např. kompletního média U kritických kroků vždy nezávislá kontrola Monitorování podmínek skladování

16 [ 16 ] RNDr. P.Stránský, MUDr. E. Vítková,CSc. Seminář SÚKL, 19.11.2010 © 2010 Státní ústav pro kontrolu léčiv Média, séra, transfúzní p.,roztoky, pufry Doba použitelnosti připravených alikvotů po rekonstituci (např. IL-2) v daném typu kryozkumavky Doložení všech postupů prováděných s transfuzními přípravky pro účely výroby LPMT: tepelná a radiační inaktivace plasmy, ozařování mononukleárů (feeder cells) Doložení výsledků vyšetření dárců na markery chorob přenosných krví

17 [ 17 ] RNDr. P.Stránský, MUDr. E. Vítková,CSc. Seminář SÚKL, 19.11.2010 © 2010 Státní ústav pro kontrolu léčiv Výrobní prostory a zařízení Koncept prostor a zařízení používaných pro aseptické postupy (zonální členění, materiálové a personální propusti, možnosti čištění/sanitace/sterilizace zařízení, vhodnost vzorkovacích míst) Pravidelná kvalifikace čistých prostor Syst é m ře š en í odchylek od standardn í ch postupů ( ú čast kl í čových pracovn í ků, včetně kvalifikované osoby)

18 [ 18 ] RNDr. P.Stránský, MUDr. E. Vítková,CSc. Seminář SÚKL, 19.11.2010 © 2010 Státní ústav pro kontrolu léčiv Výrobní prostory a zařízení Použ í v á n í pouze takových dezinfekčních prostředků, kter é podl é haj í pravideln é mu monitorov á n í kvality a vyhodnocov á n í rizika kontaminace Vytvořen í programu kontroly mikrobi á ln í kontaminace založen é m na varovných a akčn í ch limitech

19 [ 19 ] RNDr. P.Stránský, MUDr. E. Vítková,CSc. Seminář SÚKL, 19.11.2010 © 2010 Státní ústav pro kontrolu léčiv Výrobní prostory a zařízení Vytvořen í a uplatňování vhodných vzorkovac í ch plánů (a jejich př í padná úprava na základě výsledků monitoringu) Trendov é hodnocen í výsledků mikrobiologick é ho a částicov é ho monitoringu

20 [ 20 ] RNDr. P.Stránský, MUDr. E. Vítková,CSc. Seminář SÚKL, 19.11.2010 © 2010 Státní ústav pro kontrolu léčiv Výrobní prostory a zařízení Validace jsou v odpovědnosti kl í čových pracovn í ků výrobce LP (vedoucí výroby, vedoucí kontroly, kvalifikovaná osoba, osoba odpovědná za jištění jakosti) a tvoř í ned í lnou č á st zabezpečov á n í jakosti, bezpečnosti a ú činnosti vyr á běných LP Má být prováděno ověřování účinnosti školen í pracovníků výroby LP

21 [ 21 ] RNDr. P.Stránský, MUDr. E. Vítková,CSc. Seminář SÚKL, 19.11.2010 © 2010 Státní ústav pro kontrolu léčiv Výrobní postupy – hlavní fáze Příprava odběrové soupravy pro vstupní biologický materiál Transport soupravy do místa odběru Odběr – technika odběru, značení Transport materiálu a jeho příjem

22 [ 22 ] RNDr. P.Stránský, MUDr. E. Vítková,CSc. Seminář SÚKL, 19.11.2010 © 2010 Státní ústav pro kontrolu léčiv Výrobní postupy – hlavní fáze Zpracování biologického materiálu (rozvolnění tkáně, izolace buněk, gradientová separace, cytometrie leukaferetického produktu aj.) Splnění/nesplnění kritérií pro další zpracování vstupního materiálu Založení buněčné banky, pokud není nasazována primokultura

23 [ 23 ] RNDr. P.Stránský, MUDr. E. Vítková,CSc. Seminář SÚKL, 19.11.2010 © 2010 Státní ústav pro kontrolu léčiv Výrobní postupy – hlavní fáze Příprava médií, roztoků, sér, pufrů Kultivace (oplachy, výměna média, pasážování buněk, centrifugace, odběr vzorků buněk a média, IPC, mikroskopie) Měření expanze/diferenciace/vyzrávání buněk

24 [ 24 ] RNDr. P.Stránský, MUDr. E. Vítková,CSc. Seminář SÚKL, 19.11.2010 © 2010 Státní ústav pro kontrolu léčiv Výrobní postupy – hlavní fáze Kultivace nádorových buněk (z WCB), pasážování, sklizeň, příprava nádorového antigenu Ukončení kultivace a sklizeň – kontrola kvality kultivovaných buněk (tvoří léčivou látku, „active substance“) a jejich propuštění k výrobě lékové formy

25 [ 25 ] RNDr. P.Stránský, MUDr. E. Vítková,CSc. Seminář SÚKL, 19.11.2010 © 2010 Státní ústav pro kontrolu léčiv Výrobní postupy – hlavní fáze Promývání a centrifugace buněčné suspenze Formulace buněčné suspenze a uzavření do primárního/sekundárního obalu Řízené zamražování/kryokonzervace nebo přímé použití produktu Použití nosiče (tkáňové lepidlo) – pevný sterilní léčivý přípravek (štěp)

26 [ 26 ] RNDr. P.Stránský, MUDr. E. Vítková,CSc. Seminář SÚKL, 19.11.2010 © 2010 Státní ústav pro kontrolu léčiv Výrobní postupy – hlavní fáze Propuštění produktu kvalifikovanou osobou výrobce v souladu s Doplňkem 13 k EU SVP (hodnocený LP)

27 [ 27 ] RNDr. P.Stránský, MUDr. E. Vítková,CSc. Seminář SÚKL, 19.11.2010 © 2010 Státní ústav pro kontrolu léčiv Specifikace Výrobce použ í v á syst é m kontroly založený na specifikac í ch Specifikace uv á děj í podm í nky, kter é mus í splňovat výchoz í l á tky, obaly, meziprodukty/nerozplněn é produkty a fin á ln í produkty Specifikace patř í mezi ř í zenou dokumentaci

28 [ 28 ] RNDr. P.Stránský, MUDr. E. Vítková,CSc. Seminář SÚKL, 19.11.2010 © 2010 Státní ústav pro kontrolu léčiv Specifikace Specifikace odkazuj í na př í slu š nou podnikovou normu/ČL uv á děj í c í postupy pro jednotliv é zkou š ky Význam specifikace buněčného meziproduktu – hodnocení buněk odebraných v rámci IPC (cíl: zajištění reprodukovatelnosti výrobního postupu a stejnorodosti finálního produktu)

29 [ 29 ] RNDr. P.Stránský, MUDr. E. Vítková,CSc. Seminář SÚKL, 19.11.2010 © 2010 Státní ústav pro kontrolu léčiv Specifikace finálního produktu Definice produktu Vlastnosti Výrobce Parametry kvality a bezpečnosti produktu (buněčnost, vitalita, imunofenotypizace, sterilita, obsah endotoxinů) Specifikace primárního/sekundárního obalu

30 [ 30 ] RNDr. P.Stránský, MUDr. E. Vítková,CSc. Seminář SÚKL, 19.11.2010 © 2010 Státní ústav pro kontrolu léčiv Specifikace finálního produktu Skladovací podmínky Doba použitelnosti Způsob přípravy (rozmražení ) a podání produktu Způsob přepravy Značení produktu

31 [ 31 ] RNDr. P.Stránský, MUDr. E. Vítková,CSc. Seminář SÚKL, 19.11.2010 © 2010 Státní ústav pro kontrolu léčiv Stabilitní zkoušení Technick é zabezpečen í průběhu stabilit Odpovědnosti pracovn í ků Monitorov á n í podm í nek stabilitn í ch zkou š ek Validace syst é mu kontinu á ln í ho z á znamu teploty a vlhkosti

32 [ 32 ] RNDr. P.Stránský, MUDr. E. Vítková,CSc. Seminář SÚKL, 19.11.2010 © 2010 Státní ústav pro kontrolu léčiv Stabilitní zkoušení Evidence položek uložených do stabilitních režimů Kontrola odběru vzorků ze stabilit proti plánu stabilitního zkoušení Uložení primárních dat v rámci analýzy vzorků ze stabilit

33 [ 33 ] RNDr. P.Stránský, MUDr. E. Vítková,CSc. Seminář SÚKL, 19.11.2010 © 2010 Státní ústav pro kontrolu léčiv Stabilitní zkoušení Stabilita produktu v průběhu kryokonzervace

34 [ 34 ] RNDr. P.Stránský, MUDr. E. Vítková,CSc. Seminář SÚKL, 19.11.2010 © 2010 Státní ústav pro kontrolu léčiv Analýza rizik Volba metody (často jde o metodu FMEA) Pravděpodobnost jevu x Závažnost jevu x Detekovatelnost jevu = Míra rizika Kvantifikace míry rizika Zařazení kontrolních kroků Minimalizace rizika, význam monitoringu

35 [ 35 ] RNDr. P.Stránský, MUDr. E. Vítková,CSc. Seminář SÚKL, 19.11.2010 © 2010 Státní ústav pro kontrolu léčiv Analýza rizik – základní hlediska Původu produktu (autologní, alogenní) Schopnosti proliferace/diferenciace buněk Stupeň manipulace (in vitro, aktivace, genetická manipulace) Způsob a doba trvání podání léčiva Zda je produkt kombinací s nebuněčnými složkami

36 [ 36 ] RNDr. P.Stránský, MUDr. E. Vítková,CSc. Seminář SÚKL, 19.11.2010 © 2010 Státní ústav pro kontrolu léčiv Analýza rizik – základní hlediska Finální produkt nesmí být kontaminován (viry, mykoplasmata, bakterie, plísně) 3 zdroje možné kontaminace: vstupní biologický materiál, použité suroviny/látky, kontaminace v průběhu výroby Analýza rizik má být zaměřena na reaktivaci skryté kontaminace

37 [ 37 ] RNDr. P.Stránský, MUDr. E. Vítková,CSc. Seminář SÚKL, 19.11.2010 © 2010 Státní ústav pro kontrolu léčiv Analýza rizik - příklady závažnosti Zkoušení finálního produktu má zahrnout přítomnost/nepřítomnost kontaminace Příprava a značení setu pro odběr vstupního biologického materiálu Odběr – technika provedení, značení Podmínky transportu vstupního materiálu Doba, do kdy musí být materiál zpracován

38 [ 38 ] RNDr. P.Stránský, MUDr. E. Vítková,CSc. Seminář SÚKL, 19.11.2010 © 2010 Státní ústav pro kontrolu léčiv Analýza rizik - příklady závažnosti Všechny asepticky prováděné činnosti Všechna prováděná značení od příjmu materiálu, jeho zpracování, kultivace, centrifugace, odběry vzorků pro kontrolu kvality a finalizace produktu Dodržení receptury kompletního média Dodržení skladovacích podmínek pro kritické suroviny

39 [ 39 ] RNDr. P.Stránský, MUDr. E. Vítková,CSc. Seminář SÚKL, 19.11.2010 © 2010 Státní ústav pro kontrolu léčiv Validace aseptických postupů Součástí validace výrobního postupu je validace aseptického způsobu výroby Má zahrnout celý výrobní postup a používaná zařízení: laminární boxy, inkubátory, centrifugy, má rovněž zahrnout odběr vzorků pro IPC Má prokázat dodržení aseptických podmínek přenášení meziproduktů mezi jednotlivými zónami (např. z laminárního boxu do centrifugy)

40 [ 40 ] RNDr. P.Stránský, MUDr. E. Vítková,CSc. Seminář SÚKL, 19.11.2010 © 2010 Státní ústav pro kontrolu léčiv Validace aseptických postupů Je volena metoda Media fill - 3 po sobě jdoucích šarže růstového média Vytvoření záznamu o výrobě, počet naplněných/inkubovaných jednotek Součástí je mikrobiologický a částicový monitoring, jeho záznam a vyhodnocení (prostředí, pracovníci) Provede se záznam všech odchylek Zaznamenají se výsledky kultivací

41 [ 41 ] RNDr. P.Stránský, MUDr. E. Vítková,CSc. Seminář SÚKL, 19.11.2010 © 2010 Státní ústav pro kontrolu léčiv Validace výrobního postupu Stejnorodost výrobního postupu prokazována na 3 po sobě jdoucích šaržích Těsnot primárního obalu Výtěžky Doba trvání jednotlivých fází kultivace Vyhodnocení parametrů IPC

42 [ 42 ] RNDr. P.Stránský, MUDr. E. Vítková,CSc. Seminář SÚKL, 19.11.2010 © 2010 Státní ústav pro kontrolu léčiv Příklady nedostatků V rámci mikrobiologické části kvalifikace čistých prostor bylo použito pouze objemové vzorkování vzduchu V průběhu kritických výrobních operací není prováděn částicový monitoring Není stanoven režim kontroly/výměny filtru na vstupu CO 2 do inkubačního boxu

43 [ 43 ] RNDr. P.Stránský, MUDr. E. Vítková,CSc. Seminář SÚKL, 19.11.2010 © 2010 Státní ústav pro kontrolu léčiv Příklady nedostatků Nejsou k dispozici primární data měření provedených v rámci kvalifikace u průtokového cytometru Nebylo doloženo ověření účinnosti dezinfekčních prostředků používaných pro sanitaci čistých prostor Není vytvořena specifikace vstupních materiálů a primárního obalu

44 [ 44 ] RNDr. P.Stránský, MUDr. E. Vítková,CSc. Seminář SÚKL, 19.11.2010 © 2010 Státní ústav pro kontrolu léčiv Příklady nedostatků Pracovník ve tř. čistoty B nemá možnost přivolat dalšího pracovníka v případě nouze Lednice pro uložení finálního produktu před propuštěním kvalifikovanou osobou nebyla označena jako karanténní skladový prostor Nejsou zaznamenávány hodnoty přetlaků mezi zónami čistých prostor ze všech měřidel

45 [ 45 ] RNDr. P.Stránský, MUDr. E. Vítková,CSc. Seminář SÚKL, 19.11.2010 © 2010 Státní ústav pro kontrolu léčiv Příklady nedostatků Záznamová výrobní dokumentace neobsahuje některé fáze výroby (např. příjem sterilních pomůcek, médií a primárního obalu do výroby, včetně čísel šarží) Není doložena kvalifikace svářečky pro zatavení sekundárního obalu finálního produktu


Stáhnout ppt "[ 1 ] RNDr. P.Stránský, MUDr. E. Vítková,CSc. Seminář SÚKL, 19.11.2010 © 2010 Státní ústav pro kontrolu léčiv SVP v oblasti léčivých přípravků pro moderní."

Podobné prezentace


Reklamy Google