Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Vzdělávací oblast:Ekonomické vzdělávání Tematická oblast:Ekonomika pro kuchaře Název vyučovací oblasti: Podnikatelský záměr a plán Ročník / obor studia:I.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Vzdělávací oblast:Ekonomické vzdělávání Tematická oblast:Ekonomika pro kuchaře Název vyučovací oblasti: Podnikatelský záměr a plán Ročník / obor studia:I."— Transkript prezentace:

1 Vzdělávací oblast:Ekonomické vzdělávání Tematická oblast:Ekonomika pro kuchaře Název vyučovací oblasti: Podnikatelský záměr a plán Ročník / obor studia:I. – III. r./Kuchař - číšník Vypracoval:Ing. Kovač Lukáš Škola: Střední škola pedagogická, hotelnictví a služeb, Litoměřice (do 31.08.2012 – SŠHGS) Ověřeno : I. a II. pololetí šk. r. 2012/2013 DUM Klíčová slova: Podnikatelský záměr, plán, nápad, rozpočet. Anotace: Výkladová prezentace pro podporu výkladu učitele na téma podnikatelský záměr a plán.

2 Podnikatelský záměr a plán

3 Podnikatelský záměr Podnikatelský záměr je základní plán podnikání, který se může vyskytovat v řadě forem: –od základní myšlenkové u nezávislých profesionálů a živnostníků až po rozsáhlou písemnou dokumentaci v případě větších firem. Podstatu podnikatelského záměru lze nahlížet ze dvou hledisek: –V hlubší rovině jde o prakticky nedosažitelný ideál, jemuž se podnikatel více či méně úspěšně snaží v průběhu podnikání přiblížit. –V rovině obecné lze pak podnikatelský záměr chápat jako dlouhodobou strategii podnikání, ze které podnikatel vychází a s níž by mělo být celé jeho podnikání v naprostém souladu.

4 Co je tedy podnikatelský záměr? podnikatelský záměr je zjednodušená strategie podniku, dokument zdůvodňující potřebu založení a dalšího rozvoje podniku. Vyjadřuje: –základní rozvojové směry, –očekávané důsledky pro podnik a jeho okolí, –základní rozvojové trendy a dynamizující procesy v podnikání.

5 Struktura podnikatelského záměru Nápad Průzkum –Každý nápad je třeba ověřit. –Musíme zjistit, zda bude o nabízený statek či službu zájem. Plán realizace –Je nutné si stanovit kroky: Co přesně a v jakém rozsahu budeme nabízet, Rozhodneme se, zda budeme podnikat sami či se společníky. Vyčíslíme potřebu výrobních faktorů (materiálu, budov, zaměstnanců, atd.)

6 Struktura podnikatelského záměru Zakladatelský rozpočet –Vyčíslíme: předpokládané náklady, výnosy a zisk, finanční prostředky, které budeme potřebovat do začátku (na nákup strojů, materiálu, na mzdy, reklamu, atd.). Posouzení reálnosti –Posoudíme, zda: se náš záměr setká s dostatečnou poptávkou, Odhadovaný zisk je dostačující pro zahájení podnikání, Jsme schopni získat potřebné finanční prostředky pro náš záměr. Založení podniku

7 Založení podniku je cílevědomý proces řízený člověkem, vlastníkem, podnikatelem. Jedná se o vytvoření základních předpokladů pro plnění funkcí podniku. Fáze založení podniku: příprava založení podniku –podnikatelský záměr, –sebeanalýza osobních vlastností, schopností a rodinného zázemí podnikatele, –analýza příležitostí na trhu – analýza trhu, vlastní rozhodnutí o podnikání a posléze –shromáždění potřebných dokladů a dokumentace, –volba právní formy podnikání, –analýza potřeb (prostor pro podnikání, jaké zaměstnance, stroje, materiál,…) vlastní založení podniku –získání živnostenského oprávnění, –zápis do OR, –zahájení podnikání, …

8 Volba právní formy Hlavní kritéria rozhodování o volbě právní formy: způsob a rozsah ručení, oprávnění k řízení, počet zakladatelů, nároky na počáteční kapitál, účast na zisku (ztrátě), daňové zatížení, finanční možnosti, zveřejňovací povinnost.

9 Podnikatelský plán a jeho obsah Podnikatelský plán je písemný dokument, který slouží podnikateli k založení a provozu firmy, strategickému plánování a získání investorů. Obsahuje: –představení společnosti, –stručná analýza a prognóza okolí společnosti, –vymezení specifických předností podniku, –analýza silných a slabých stránek, hrozeb a ohrožení, –charakteristika základního projektu, –popis cílového stavu, –formulace významných změn při přechodu na cílový stav, –návrh dalšího postupu prací.

10 Co napsat do podnikatelského plánu? 1. Základní údaje o firmě : Název firmy Zápis do obchodního rejstříku Sídlo, provozovna Předmět činnosti, typ a konkrétní název živnostenského listu (koncesní litiny) Majitel, společníci, základní kapitál (základní vklad) Způsob vedení evidence podnikatelské činnosti (účetnictví x daňová evidence) Plátce DPH (měsíční, čtvrtletní, neplátce a proč) Počet zaměstnanců IČ, DIČ Cíl podnikatelského plánu (stručně, jednou větou)

11 Co napsat do podnikatelského plánu? 2. Cíl podnikatelského plánu rozebrat, rozvést (minimálně na 1 stranu A4) účel podnikatelského záměru pro získání úvěru od banky pro získání státního příspěvku při úvaze o leasingu

12 Co napsat do podnikatelského plánu? 3. Charakteristika podniku vývoj firmy (popis, historie firmy), důvody pro její existenci nejvýznamnější investice uskutečněné a zamýšlené (musí se projevit ve finanční části) územní rozmístění podniku, činnosti (provozovny, prodejny) výhled na období zhruba 5 let (strategický plán)

13 Co napsat do podnikatelského plánu? 4. Analýza trhu analýza konkurence analýza zákazníků 5. Management a pracovníci (personalistika) organizační schéma rozhodující manažerské funkce základní osobní údaje manažerů (kvalifikace, výsledky) výběr pracovníků (inzerát, pohovor) hodnocení a kontrola pracovníků motivace

14 Co napsat do podnikatelského plánu? 6. Výroba (služby) popis činnosti a technických předpokladů zásobování přehled výrobního zařízení a budov kapacita zařízení, technický stav použitá technologie a dosahovaná kvalita práce ekologická náročnost (emise, vodní hospodářství, zeleň, odpady a jejich likvidace, bezodpadové technologie, životní prostředí) jakost produktivita práce

15 Co napsat do podnikatelského plánu? 7. Marketing analýza tuzemského a zahraničního trhu, podíl na trhu, obchodní značka, ochranná známka, logo, komunikační mix, dosažená ocenění na výstavách a veletrzích, konkurence, analýza SWOT, stanovení ceny – strategie, zvolení vhodné metody, kalkulační vzorec.

16 Co napsat do podnikatelského plánu? 8. Vztahy s finančními institucemi porovnání bank v místě podnikatele pro zřízení BÚ, smlouva o BÚ, podpisové vzory, stanovení čísla BÚ, druh úvěru, porovnání výhodnosti v různých bankách, žádost o úvěr. 9. Etapy postupného uskutečňování plánu (stručné shrnutí = závěr) harmonogram (časový sled) úkolů: termíny, odpovědnost, zhodnocení dosažení cíle podnikatelského plánu.

17 Co napsat do podnikatelského plánu? FINANČNÍ ČÁST 1. Výkazy Daňová evidence: –1. Příjmy, výdaje, výsledek hospodaření, –2. Přehled o majetku a závazcích, –3. Tok peněžní hotovosti. Účetnictví: –1. Rozvaha, –2. Výkaz zisku a ztráty, –3. Tok peněžní hotovosti, –2. Finanční analýza. Poměrové ukazatele finanční analýzy: –ukazatele likvidity, –ukazatele rentability, –ukazatele zadluženosti, –ukazatele aktivity.

18 Použitá literatura PETR KLÍNSKÝ, Otto Münch. Ekonomika pro obchodní akademie a ostatní střední školy. 4. vyd. Praha: EDUKO. ISBN 978-808-7204- 375. ŠVARCOVÁ, Jena. Ekonomie stručný přehled: Teorie a praxe aktuálně a v souvislostech. 1. vyd. Zlín: CEED nakladatelství, 2002, 279 s. ISBN 80-902-5526-4. Ekonomie on-line [online]. Dostupné z: http://www.ceed.cz/ekonomie.htm


Stáhnout ppt "Vzdělávací oblast:Ekonomické vzdělávání Tematická oblast:Ekonomika pro kuchaře Název vyučovací oblasti: Podnikatelský záměr a plán Ročník / obor studia:I."

Podobné prezentace


Reklamy Google