Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Operační program Průmysl a podnikání 2004 - 2006 Exportní klub CzechTrade 29. dubna 2005 Ing. Martin Tlapa, MBA Náměstek ministra průmyslu a obchodu.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Operační program Průmysl a podnikání 2004 - 2006 Exportní klub CzechTrade 29. dubna 2005 Ing. Martin Tlapa, MBA Náměstek ministra průmyslu a obchodu."— Transkript prezentace:

1 Operační program Průmysl a podnikání Exportní klub CzechTrade 29. dubna 2005 Ing. Martin Tlapa, MBA Náměstek ministra průmyslu a obchodu

2 Pro období bylo v rámci OPPP 12. května 2004 vyhlášeno 11 následujících programů podpory: Pro Prioritu 1 - Rozvoj podnikatelského prostředí: PROSPERITA, REALITY, ŠKOLICÍ STŘEDISKA, KLASTRY Pro Prioritu 2 - Rozvoj konkurenceschopnosti podniků: START, KREDIT, ROZVOJ, MARKETING, INOVACE, ÚSPORY ENERGIE, OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE ZAMĚŘENÍ OP PRŮMYSL A PODNIKÁNÍ

3 STAV PŘÍJMU ŽÁDOSTÍ V REGIONECH po

4 Stav příjmu žádostí do programů podpory z OPPP k : Celkový počet přijatých žádostí 1592 z toho: Počet kladně rozhodnutých žádostí o dotaci 248 Počet kladně rozhodnutých žádostí o úvěry 474 Počet vydaných ROZHODNUTÍ o přidělení dotace: 84 Počet podepsaných úvěrových smluv: 383 Projekty byly schváleny v celkové hodnotě 694 mil Kč. Úvěry v hodnotě 134 mil. Kč již byly plně vyčerpány. Programy podpory z Operačního programu Průmysl a podnikání

5 PŘEHLED příjmu žádostí o podporu z OPPP stav ke dni U

6 PŘEHLED schválených projektů o podporu z OPPP stav ke dni U

7 Cíl podpora konkurenceschopnosti českých podniků na zahraničních trzích rozvoj aktivit exportérů po vstupu ČR do EU nejen v rámci JVT, ale též ve vztahu ke „třetím“ zemím zvýšení možnosti využít exportní příležitosti příjemce: malý a střední podnik Program MARKETING (1)

8 : Uznatelné náklady: marketingové informace marketingové průzkumy pořízení adresářů obchodních kontaktů, podmínek tendrů, statistik, odborných článků a dalších informačních materiálů marketingové informace o zahraničních trzích studie vstupu na zahraniční trhy marketingové propagační materiály, propagace prostřednictvím internetu prezentace, výstavy a veletrhy v zahraničí Program MARKETING (2)

9 Aktuální stav: Počet přijatých žádostí: 140 Počet schválených projektů: 89 Počet zamítnutých projektů: 2 Počet vydaných ROZHODNUTÍ: 46 53,7 mil Kč Hodnota schválených projektů: 53,7 mil Kč Členění z hlediska výše požadované podpory příjemci: tis. Kč 39,1 % tis. Kč15,2 % tis. Kč26,1 % do 200 tis. Kč19,6 % Program MARKETING (3)

10 Příprava nového programovacího období pro SF o EU - Třetí kohezní zpráva EK Únor klíčový dokument k podobě politiky hospodářské a sociální soudržnosti, formulující základní principy koheze pro období let 2007 – 2013 Nové cíle: Konvergence - podpora nejméně rozvinutých regionů s HDP na obyvatele menším než 75 % průměru HDP - vytvoření režimu „phasing-out“ pro dočasnou podporu regionů postižených „statistickým efektem“ Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost Evropská územní spolupráce Strategické obecné zásady Společenství - nástroj pro vyjednávání EK s členskými státy

11 Uvedené priority představují 3 nové cíle EU a mění a redukují tak dosavadní cíle, známé pod názvy Cíl 1, Cíl 2, Cíl 3, INTEREG, URBAN, EQUAL, Rozvoj venkova a restrukturalizace rybolovu. Mění se také počet finančních nástrojů. EK navrhuje používat pouze 3 fondy: (1) ERDF – Evropský fond pro regionální rozvoj (2) ESF – Evropský sociální fond (3) Fond soudržnosti Příprava nového programovacího období pro SF o EU (2)

12 NOVÁ EVROPSKÁ LEGISLATIVA (1) Návrh EK na „Nařízení Rady o obecných ustanoveních týkajících se Evropského fondu pro regionální rozvoj, Evropského sociálního fondu a Fondu soudržnosti“ – KOM (2004) 492 z července 2004 (nahrazuje Nařízení Rady (ES) č. 1260/1999 z června 1999 o obecných ustanoveních o strukturálních fondech). Návrh „Nařízení Evropského parlamentu a Rady o Evropském fondu pro regionální rozvoj“ – KOM (2004) 495 z července 2004 (nahrazuje Nařízení (ES) č. 1783/1999 Evropského parlamentu a Rady z července 1999 o Evropském fondu pro regionální rozvoj).

13 NOVÁ EVROPSKÁ LEGISLATIVA (2) KOM (2004) 494 „Nařízení Rady o Fondu soudržnosti“ (nahrazuje Nařízení Rady (ES) č. 1264/99 z června 1999, kterým se mění nařízení (ES) č. 1164/94 o zřízení Fondu soudržnosti) KOM (2004) 493 „Nařízení Rady a Evropského parlamentu o Evropském sociálním fondu“ (nahrazuje Nařízení (ES) č. 1784/1999 Evropského parlamentu a Rady z července 1999 o Evropském sociálním fondu) KOM (2004) 496 „Nařízení Evropského parlamentu a Rady o Evropském uskupení pro přeshraniční spolupráci“

14 NOVÁ EVROPSKÁ LEGISLATIVA (3) Nařízení Rady o obecných ustanoveních týkajících se ERDF, ESF a FS - rozděluje prostředky mezi jednotlivé cíle. cíl Konvergence 79 %,. cíl Konkurenceschopnost a zaměstnanost 17 %,. cíl Územní spolupráce 4 % - základní principy HSS – doplňkovost, shoda (s dalšími aktivitami a politikami), partnerství a proporcionalita - navržená míra spolufinancování u SF – 75 % Nařízení EP a Rady o Evropském fondu pro regionální rozvoj - pod cílem Konvergence zdůrazňuje tyto oblasti:. výzkum a vývoj (posílení region. kapacit, MSP). inovace (spojení MSP s univerzitami a výzk.stř.). podnikavost (MSP – cestou nových fin. nástrojů)

15 POSTUP PŘÍPRAVY ČR NA ČERPÁNÍ PROSTŘEDKŮ ZE SF MMR vypracovalo pro jednání vlády ČR materiál „Postup přípravy ČR na čerpání finančních prostředků ze SF a Fondu soudržnosti v letech “. Dokument MMR prošel v lednu 2005 meziresortním připomínkovým řízením a vláda ČR jej schválila na svém zasedání dne Dokument zahrnuje: - návrh investičních priorit pro období harmonogram postupu přípravy programových dokumentů - analýzu absorpční kapacity resortů - hlavní principy přípravy programových dokumentů - zřízení řídícího o koordinačního výboru (ŘKV) pro koordinaci spolupráce s resorty

16 Schválené prioritní oblasti HSS - podnikání - lidské zdroje a vysoké školy - inovace a znalostní ekonomika - dostupnost a infrastruktura - řešení regionálních disparit Hlavní principy přípravy programových dokumentů pro období zpracování základních dokumentů - do – aktualizace Národního rozvojového plánu - do – návrh Národního strategického referenčního rámce gesce MMR, spolugesce mspř. vlády pro ekonomiku koordinační orgán – řídicí a koordinační výbor (ŘKU) USNESENÍ VLÁDY ČR č. 245/2005

17 DOKUMENTY PRO BUDOUCÍ OBDOBÍ (1) SHR ČR - Strategie hospodářského růstu ČR (vypracovávaná v gesci místopředsedy vlády pro ekonomiku) SOZS - Strategické obecné zásady Společenství pro hospodářskou, sociální a územní soudržnost představují výchozí programový dokument (nový strategický rámec politiky soudržnosti v letech ) SOZ budou na evropské úrovni závazným způsobem definovat okruh intervencí podporovaných politikou hospodářské a sociální soudržnosti. EK je projednává s každým členským státem. S delegací České republiky byly projednávány v Bruselu dne

18 NRP - Národní rozvojový plán 2007 – 2013 (neboli aktualizace NRP vypracovaného na léta ) Aktualizovaná verze NRP, který byl připraven pro zkrácené programovací období , by měla být podle představ předkladatele návrhu – MMR ČR – oporou při tvorbě Národního strategického referenčního rámce. NSRR - Národní strategický referenční rámec ČR připraví NSRR v souladu se SOZS. Dokument (politického rázu) vymezí hospodářské priority na období DOKUMENTY PRO BUDOUCÍ OBDOBÍ (2)

19 OP - Operační programy OP, rozšířené o údaje dnešních programových dodatků, budou základním operačním dokumentem pro čerpání finančních prostředků ze SF v období let V programovacím období se již nebude obnovovat instrument Rámce podpory společenství (RPS), jehož platnost tak skončí rokem Dokumenty NRP a NSRR budou podléhat ex-ante hodnocení a hodnocení SEA DOKUMENTY PRO BUDOUCÍ OBDOBÍ (3)

20 Rámcový harmonogram přípravy nového program. období Termín Syntéza výsledků analýz a návrhů priorit MPOsrpen 2005 Rámcové zaměření nového operačního programu MPOzáří 2005 Návrh gestorů pro vypracování – nadefinování konkrétních programů podpory v rámci OP září 2005 Rozpracování nového operačního programu (na úrovni současného programového dodatku), včetně procesu implementace říjen – prosinec 2005 Příprava finanční rozvahy a zabezpečení zdrojů nového OPříjen – prosinec 2005 Zahájení jednání s EK-GŘ pro regionální politikulistopad – prosinec 2005 Příprava a zajištění ex-ante hodnocení nového OPříjen 2005 – únor 2006 Příprava a zajištění hodnocení SEAříjen 2005 – duben 2006 Dopracování nového operačního programu – implementaceprosinec 2005 Připomínkování nového OP MPO ze strany HK, SP, AMSP a dalších vybraných hospodářských a sociálních partnerů prosinec 2005 Zahájení konzultací s EK-GŘ Hospodářská soutěžLeden 2006

21 ZÁVĚR Důvodem nezbytnosti urychleně se zabývat přípravou resortu na nové programovací období je možnost získat z EU nepoměrně vyšší objem finančních prostředků, které by bylo možno využít na zvýšení celkové úrovně konkurenceschopnosti průmyslu a služeb. Obecně je možno konstatovat, že roční alokace zdrojů pro Českou republiku ze strany EU bude v novém programovacím období vyšší než celkový součet alokací pro současné programovací období

22 Aktuální informace hledejte na Zelená linka


Stáhnout ppt "Operační program Průmysl a podnikání 2004 - 2006 Exportní klub CzechTrade 29. dubna 2005 Ing. Martin Tlapa, MBA Náměstek ministra průmyslu a obchodu."

Podobné prezentace


Reklamy Google