Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1 Základní poradenství pro zpracování projektových záměrů - Eurofon, Eurocentra Mgr. Eva Matulová Eurofon 800 200 200 Specialistka MMR na fondy EU.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1 Základní poradenství pro zpracování projektových záměrů - Eurofon, Eurocentra Mgr. Eva Matulová Eurofon 800 200 200 Specialistka MMR na fondy EU."— Transkript prezentace:

1 1 Základní poradenství pro zpracování projektových záměrů - Eurofon, Eurocentra Mgr. Eva Matulová Eurofon 800 200 200 Specialistka MMR na fondy EU

2 2 Komunikační nástroje OEZ  Dlouhodobá spolupráce mezi MMR a Odborem informování o evropských záležitostech Úřadu vlády ČR na základě Smlouvy o spolupráci MMR a ÚV ČR při realizaci komunikační strategie k fondům EU  OEZ ÚV ČR je zřizovatelem těchto komunikačních nástrojů:  Internetový portál Euroskop.cz  Eurofon 800 200 200  Eurocentra  Grantový systém

3 3 EUROSKOP.CZ  Oficiální vládní zdroj informací o EU  Řazení dle témat: Evropská unie, Členské státy, ČR a EU, Žiji v EU, Podnikám v EU, Monitoring legislativy EU, Fondy EU, EU od A do Z  Fondy EU jsou 3. nejnavštěvovanější rubrikou

4 4 EUROSKOP.CZ  Rubrika Fondy EU obsahuje:  Strukturální fondy  Fond soudržnosti  Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (EAFRD)  Evropský rybářský fond (EFF)  Komunitární programy  Nástroj předvstupní pomoci (IPA)  Fond solidarity  Finanční nástroje regionální politiky  Základní zdroje informací k fondům EU

5 5

6 6 EUROFON 800 200 200  bezplatná telefonní linka 800 200 200  z celé ČR (z pevných i mobilních telefonů)  každý všední den od 10:00 do 18:00 hodin  web: www.euroskop.cz/eurofon - formulář pro e-mailové dotazywww.euroskop.cz/eurofon

7 7 EUROFON 800 200 200  poskytování informací o EU a členství ČR v EU Dotazy k tématům:  historie, fungování a struktura EU  možnost finanční podpory z programů EU  ale i ke konkrétním životním situacím volajících při cestování, práci, studiu či pobytu v EU

8 8 EUROFON 800 200 200  široký záběr poskytovaných informací umožněn díky spolupráci s MMR - 2 specialisté na fondy EU  Ve spolupráci se Sekcí pro předsednictví v Radě EU ÚV ČR - specialista na předsednictví (1.1.2009 - 30.6.2009)  specializované dotazy – nasměrování tazatele na příslušnou instituci, do jejíž kompetence daná problematika spadá

9 9 EUROFON

10 10 EUROCENTRA  Síť 13 regionálních Eurocenter, které primárně informují o Evropské unii  Pro Jihomoravský kraj: Eurocentrum Brno Kobližná 4 601 50 Brno Po–Pá, 10:00–18:00 http://www.euroskop.cz/eurocentrum.brno

11 11 EUROCENTRA  Služby Eurocenter:  Odpovědi na dotazy příchozích (i po telefonu, e-mailem)  Odborná knihovna a studovna (včetně PC na vyhledávání informací o EU)  Příprava informační materiálů  Veřejné diskuse, veletrhy, konference a semináře  Speciální přednášky pro žáky základních a studenty středních škol  E-mailový informační servis o připravovaných akcích

12 12 EUROCENTRA  Pořadí dotazů v Eurocentrech dle četnosti: 1.Informační zdroje o EU 2.Základní informace o EU 3.Fondy EU 4.Právo EU/ES 5.Práce v EU 6.Instituce EU 7.Cestování, Studium v EU…

13 13 EVROPA PRO OBČANY  V prostorách Eurocentra Praha bylo OEZ zřízeno Národní kontaktní místo komunitárního programu Evropa pro občany: tel: +420 221 455 315, 725 755 503 e-mail: strakova@euroskop.czstrakova@euroskop.cz  Pro NNO – konzultace projektových záměrů mezinárodních projektů s cílem podpory aktivního evropského občanství

14 14 EVROPA PRO OBČANY Rozpočet: 215 mil. EUR Kdo může žádat: Místní orgány a organizace, nezávislé skupiny odborníků, občanské skupiny, organizace občanské společnosti, NGO, odbory, vzdělávací instituce, organizace činné v oblasti dobrovolné práce aj. Základní informace programu: Akce 1: Aktivní občané pro Evropu Akce 2: Aktivní občanská společnost v Evropě Akce 3: Společně pro Evropu Akce 4: Aktivní evropská paměť Internetové zdroje: http://eacea.ec.europa.eu/citizenship/index_en.htm

15 15 Poradenství projektových záměrů v praxi  dotazy na fondy EU se konzultují osobně, telefonem nebo e-mailem  prvotní rozřazení: žadatel, místo projektu a stručný nástin projektového záměru  podle charakteru projektu – investiční (ERDF) x neinvestiční (ESF)  podle velikosti obce se rozřadí na regionální operační programy (nad 2000 obyvatel) x Program rozvoje venkova (do 500, resp. 2000 obyvatel)  podle popisu projektu je ze SF vyloučeno např. zemědělství

16 16 Poradenství projektových záměrů v praxi  e-mailové dotazy: vybere se vhodný dotační program, uvedou aktuální výzvy a předají se kontakty na řídící, resp. zprostředkující subjekty  telefonické dotazy - základní dotazy jsou nasměrovány na vhodný dotační program nebo zcela vyloučeny z možnosti čerpat ze SF; u složitějších dotazů jsou se žadatelem prozkoumány možnosti až do úrovně prováděcího dokumentu, pokud není informace zřejmá, jsou předány kontakty na řídící, resp. zprostředkující subjekty

17 17 Poradenství projektových záměrů v praxi  neziskové organizace (občanská sdružení, o.p.s., zájmová sdružení právnických osob, církve a náboženské společnosti a organizace, nadace a nadační fondy) jsou oprávněnými žadateli ve většině operačních programů  možnosti finanční podpory projektů z komunitárních programů  menší projekty neziskových organizací jsou směrovány na národní dotace (státní, krajské, městské obecní rozpočty)

18 18 Poradenství projektových záměrů pro NNO v praxi (1) Strukturální fondy Operační program Podnikání a inovace (OPPI)  jediná možnost v rámci programů Školící střediska a Prosperita  podpora budování infrastruktury potřebné pro vzdělání, vědu a výzkum Operační program Životní prostředí (OPŽP)  projekty na zlepšení kvality ovzduší, výstavby nebo rekonstrukce zařízení na využívání OZE, zkvalitnění nakládání s odpady, environmentální poradenství aj.

19 19 Poradenství projektových záměrů pro NNO v praxi (2) Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost (OPLZZ)  projekty v rámci sociální integrace a rovných příležitostí Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OPVK)  projekty v rámci rozvoje a zkvalitňování systému vzdělávání Integrační operační program (IOP)  zapojení NNO do projektů v oblasti sociální integrace, veřejného zdraví a cestovního ruchu

20 20 Poradenství projektových záměrů pro NNO v praxi (3) Operační program Praha Adaptabilita (OPPA)  neinvestiční aktivity NNO na území hlavního města Prahy Operační program Praha Konkurenceschopnost (OPPK)  investiční aktivity NNO na území hlavního města Prahy Regionální operační programy (ROPy)  podpora pro regionální neziskový sektor ve všech 7 ROP  velký prostor pro NNO v oblastech zaměřených na rozvoj měst a venkova, cestovní ruch, v oblasti veřejného zdraví, sociální integrace a vzdělávání nebo dopravní obslužnosti

21 21 Poradenství projektových záměrů pro NNO v praxi (4) Evropská územní spolupráce  společné projekty se sousedními státy (ČR – Polsko, Slovensko, Rakousko, Sasko a Bavorsko) v oblastech např. rozvoje cestovního ruchu, zlepšení životního prostředí a spolupráce Komunitární programy  NNO jsou mezi oprávněnými žadateli v komunitárních programech

22 22 Strukturální fondy vs. komunitární programy Komunitární programy Strukturání fondy Podpis smlouvy: Brusel/Lucemburk ČR Partnerství: evropské národní Dopad výsledků: celoevropský regionální Místo hodnocení: Brusel/Lucemburk ČR Právní rámec smlouvy: Brusel/Lucemburk ČR Poslání: KP: Podpora specifických oblastí přímo souvisejících s politikami Společenství SF: Podpora hospodářské a sociální soudržnosti Podpora projektů: Generální ředitelství EK Národní operační programy Na co se žádá: KP: Věda a výzkum, vzdělávání, kultura, životní prostředí, aj. SF: Infrastruktura a jejich vybavení, lidské zdroje, aj. Hodnotitelé: Světoví hodnotitelé Národní hodnotitelé

23 23 Přehled nejznámějších komunitárních programů v ČR 2007-2013  7. R á mcový program pro výzkum a technologický rozvoj (7.RP)  Program celoživotního učení  CIP – R á mcový program pro podporu konkurenceschopnosti a inovac í  LIFE +  Ml á dež v akci  Kultura  Evropa pro občany  Progress  Media 2007  Daphne

24 24 PROGRAM CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ Rozpočet: 7 mld. EUR Kdo může ž á dat: Instituce působ í c í v oblasti vzděl á v á n í a odborn é př í pravy Z á kladn í informace programu: Comenius – vzdělávání na školách (MŠ, ZŠ, SŠ) Leonardo da Vinci – odborné vzdělávání a příprava Erasmus – vysokoškolské vzdělávání Grundtvig – vzdělávání dospělých Průřezový program Jean Monnet – vysokoškolské vzdělávání, řeší otázky evropské integrace Internetové zdroje: http://www.naep.cz

25 25 MLÁDEŽ V AKCI Rozpočet: 885 mil. EUR Kdo může žádat: Neformální skupina mladých lidí, nezisková organizace nebo sdružení, veřejný subjekt zapojený do práce s mládeží a další organizace Základní informace programu: Mládež pro Evropu - výměny mládeže, iniciativy mladých lidí Evropská dobrovolná služba - práce v neziskové organizaci pro mladého člověka Mládež ve světě - podpora spolupráce s regiony nacházejícími se za hranicemi EU Systémy na podporu mládeže - podpora osob pracujících s mládeží Podpora evropské spolupráce v oblasti mládeže - podpora strukturovaného dialogu a mezinárodní spolupráce Internetové zdroje: http://www.mladezvakci.cz

26 26 KULTURA Rozpočet: 400 mil. EUR Kdo může žádat: Veřejné právnické osoby (podporované z veřejných rozpočtů) nebo soukromé právnické osoby (projekt nesmí být ziskový) Základní informace programu: Strand 1 − podpora kulturních projektů 1.1 víceletá spolupráce − dlouhodobé projekty 1.2.1 akce spolupráce − krátkodobé projekty 1.2.2 literární překlady 1.3 zvláštní akce Strand 2 − podpora subjektů aktivních v oblasti kultury na evropské úrovni Strand 3 − podpora studií, analýz, šíření informací v oblasti kulturní spolupráce a evr. kulturní politiky Internetové zdroje: http://programculture.cz

27 27 Limity poradenské činnosti 1.Velké množství operačních programů 2.Agenda EU 3.Rozcestník 4.Personální limity

28 28 Limity poradenské činnosti Velké množství operačních programů  V programovacím období 2007-2013 je schváleno 24 operačních programů  specialisté jsou na řídících, resp. zprostředkujících subjektech Agenda EU  naše pracoviště odpovídá na dotazy týkající se celé agendy Evropské unie  fondy EU jsou její součástí

29 29 Limity poradenské činnosti Rozcestník  fungujeme jako tzv. rozcestník  velký počet projektových dokumentů, výzev…  nejsme subjekt, který je v pozici žadatele, neznáme ani nekonzultujeme přesný popis projektové žádosti Personální a odborné limity  daný počet pracovníků - 2  nejsme ekonomové, právníci, projektoví manažeři…

30 30 Informační zdroje o fondech EU http://www.strukturalni-fondy.cz oficiální stránky MMR http://www.strukturalni-fondy.cz http://www.esfcr.cz Evropský sociální fond v ČR http://www.esfcr.cz http://ec.europa.eu/grants/index_en.htm granty EU http://ec.europa.eu/grants/index_en.htm http://www.edotace.cz dotační poradenství http://www.edotace.cz http://www.szif.cz/ dotace na rozvoj venkova http://www.szif.cz/

31 31 Děkuji za pozornost! Eva Matulová Eurofon 800 200 200 matulova@euroskop.cz 26. 3. 2009


Stáhnout ppt "1 Základní poradenství pro zpracování projektových záměrů - Eurofon, Eurocentra Mgr. Eva Matulová Eurofon 800 200 200 Specialistka MMR na fondy EU."

Podobné prezentace


Reklamy Google