Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Citování literatury a pramenů Citování literatury a pramenů Mgr. Zdeňka Firstová Univerzitní knihovna ZČU v Plzni Psychologie (příklady.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Citování literatury a pramenů Citování literatury a pramenů Mgr. Zdeňka Firstová Univerzitní knihovna ZČU v Plzni Psychologie (příklady."— Transkript prezentace:

1 Citování literatury a pramenů Citování literatury a pramenů Mgr. Zdeňka Firstová Univerzitní knihovna ZČU v Plzni firstova@uk.zcu.cz Psychologie (příklady styl jméno-datum) iso690.zcu.cz

2 Co se dozvíte Proč citovat Citace – parafráze – plagiát Odkazy a citace Bibliografické citace Citační styly Pomůcky na webu

3 Proč citovat? Převezmeme-li něčí myšlenku a neocitujeme zdroj, dopouštíme se plagiátorství Vždy navazujeme na něčí práci RAIN, Mikki. Isaac Newton, celebrating Principia. Science photo library. Dostupné z: http://www.sciencephoto.com/media/227298/enlarge#

4 Citační etika Citujeme vše, co jsme ke své práci použili –Co podporuje naši hypotézu –S čím polemizujeme –Příklady různých pohledů na téma –Přehled zásadních prací / co bylo v oboru vykonáno Necitujeme práce, které jsme nepoužili

5 Citace – parafráze - plagiát CITACE text je z původního díla převzat doslovně včetně typografického zdůraznění je v uvozovkách autor a zdroj je ocitovánPARAFRÁZE text je interpretován vlastními slovy nemění se jeho význam nedává se do uvozovek autor a zdroj je ocitovánPLAGIÁT převezmeme-li cizí myšlenku, obrázek, graf, tabulku... a neocitujeme autora, dopouštíme se krádeže - plagiátu

6 Parafráze vlastní interpretace cizích myšlenek, prezentovaná novou formou zaměřená na jedinou hlavní myšlenku legitimní cesta výpůjčky ze zdroje, pokud je doprovázena odkazem je lepší než citace pasáže, která není výjimečná pomáhá překonat pokušení citovat příliš často Navíc úspěšné parafrázování pomáhá dokonale pochopit originál

7 Originál: Studenti příliš často používají přímé citace při psaní poznámek, a díky tomu nadužívají citace ve finální práci. Přímé citace by měly tvořit pouze asi 10% vašeho finálního rukopisu. Proto byste se měli snažit omezit množství doslovných přepisů zdrojových materiálů při psaní poznámek. Lester, James D. Writing Research Papers. 2nd ed. Glenview: Scott, c1976, s. 46-47. Legitimní parafráze: V odborných textech studenti nadměrně citují, neudrží počet přímých citací v rozumné míře. Problém obvykle vzniká už při psaní výpisků, je nezbytné minimalizovat doslovné opisování materiálů. (Lester, 46-47). Při psaní poznámek by studenti měli omezit množství přímých citací ze zdrojů, to jim pomůže minimalizovat množství přímých citací v rukopise. (Lester, 46-47). Plagiát: Studenti příliš často užívají přímých citací při psaní poznámek, a díky tomu jich používají příliš mnoho i ve finální práci. Správně by rukopis měl obsahovat pouze asi 10% přímých citací. Proto je důležité omezit opisování zdrojových materiálů při psaní poznámek. Příklady k porovnání https://owl.english.purdue.edu/owl/resource/619/1/

8 Originál: Studenti příliš často používají přímé citace při psaní poznámek, a díky tomu nadužívají citace ve finální práci. Přímé citace by měly tvořit pouze asi 10% vašeho finálního rukopisu. Proto byste se měli snažit omezit množství doslovných přepisů zdrojových materiálů při psaní poznámek. Lester, James D. Writing Research Papers. 2nd ed. Glenview: Scott, c1976, s. 46-47. Legitimní parafráze: V odborných textech studenti nadměrně citují, neudrží počet přímých citací v rozumné míře. Problém obvykle vzniká už při psaní výpisků, je nezbytné minimalizovat doslovné opisování materiálů. (Lester, 46-47). Při psaní poznámek by studenti měli omezit množství přímých citací ze zdrojů, to jim pomůže minimalizovat množství přímých citací v rukopise. (Lester, 46-47). Plagiát: Studenti příliš často užívají přímých citací při psaní poznámek, a díky tomu jich používají příliš mnoho i ve finální práci. Správně by rukopis měl obsahovat pouze asi 10% přímých citací. Proto je důležité omezit opisování zdrojových materiálů při psaní poznámek. Příklady k porovnání https://owl.english.purdue.edu/owl/resource/619/1/

9 Jak citovat aby čtenář citované dílo nalezlaby čtenář citované dílo nalezl aby bylo zřetelné, co z citovaného díla jste použili pro svoji práciaby bylo zřetelné, co z citovaného díla jste použili pro svoji práci

10 Bibliografické citace upravuje norma ISO 690 ČSN ISO 690 (01 0197) Informace a dokumentace – Pravidla pro bibliografické odkazy a citace informačních zdrojů. Praha: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2011. V březnu 2011 vyšla nově upravená norma: Normu najdete ve všech knihovnách a studovnách UK k prezenčnímu studiu. Kopírování norem je zakázáno. Návod jak citovat s příklady: iso690.zcu.cz/ iso690.zcu.cz/

11 Co je předmětem normy a co norma neřeší Přímo v textu normy se uvádí: „...norma nepředepisuje konkrétní styl odkazu nebo citace. Příklady [...] nejsou předepisující, pokud jde o styl a interpunkci.“ (str. 7) Kromě citací publikovaných dokumentů se norma nově zabývá i citacemi dalších materiálů, jako např. zvukových dokumentů, fotografií, grafiky, hudby apod. (ale neuvádí rukopisy a archivní materiály). A přímo v normě je uvedeno, že ji „nelze použít na citaci legislativních dokumentů, které mají své vlastní normy“.

12 Odkazy a citace Odkazy (citation) v textu mají zajistit, aby čtenář našel dílo, odkud jsme čerpali, a konkrétní část v citovaném díle. Použijeme-li přímou citaci nebo parafrázi, je nutné odkázat přímo na konkrétní stranu citovaného díla. Odkazovat můžeme i na dílo jako celek. –Např. pokud v textu pouze zmiňujeme, že Klaus nesouhlasí s všeobecným názorem na globální oteplování, stačí odkázat na celou knihu, která je problému věnována: KLAUS, Václav. Modrá, nikoli zelená planeta. Praha: Dokořán, 2007. ISBN 978-80-7363-152-9. Odkaz uvádíme v textu na místě, vždy bezprostředně za citátem či parafrází. Citace / bibliografické citace (references) obsahují všechny potřebné údaje potřebné k nalezení dokumentu nebo jeho části.

13 Odkazy a citace Odkazy v textu Soupis citací na konci práce

14 Metody citování Forma jméno-datum (Harvardský systém)Forma jméno-datum (Harvardský systém) Forma číselného odkazuForma číselného odkazu Forma průběžných poznámekForma průběžných poznámek Pro názornost jak citovat, jsou použity úryvky a bibliografické citace z článku: COUFAL, Libor. Web po 20 letech: co z něj zbude pro budoucí generace? Knihovna [online]. 2009, 20(2), 17-32 [cit. 16.6.2011]. ISSN 1801-3252. Dostupné z: http://knihovna.nkp.cz/knihovna92/ 0902097.htm

15 Forma jméno-datum (Harvardský systém) Odkaz v textu: (Příjmení autora, rok, strana) Je-li jméno autora přímo v textu, stačí do závorky uvést rok a stranu. Více děl od jednoho autora, vydaných ve stejném roce odlišujeme malými písmeny. Změnu odkazů lze provést několika způsoby. Jednou z možností je trvalé přepsání odkazů přímo v kódu stránek, což je poměrně snadné uvnitř HTML, ale uvnitř komplexních skriptů je to téměř neřešitelný problém (Roche, 2006, s. 97–98). Druhou možností je ponechat odkazy v původní podobě a změnu provádět dynamicky, "na vyžádání", při prohlížení stránek v archivu, např. pomocí java scriptu (Masanès, 2006c, s. 34)..

16 Bibliografické citace v seznamu řadíme podle prvního autora a roku 21.MASANÈS, Julien, 2006a. Archiving the hidden web. In: Julien MASANÈS, ed. Web archiving. Berlín: Springer, s. 115-129. ISBN 978-3-540-23338-1. 22.MASANÈS, Julien, 2006b. Web archiving. In: Marlin Deegan and Simmon Tanner, eds. Digital preservation. Londýn: Facet, s. 78-97. ISBN 978-1-856-04485-1. 23.MASANÈS, Julien, 2006c. Web archiving: issues and methods. In: Julien MASANÈS, ed. Web archiving. Berlín: Springer, s. 1-53. ISBN 978-3-540-23338-1. 24.MASANÈS, Julien, 2006d. Selection for web archives. In: Julien MASANÈS, ed. Web archiving. Berlín: Springer, s. 71-91. ISBN 978-3-540-23338-1. 25.MOHR, Gordon, STACK, Michael, RANITOVIC, Igor, AVERY, Dan and KIMPTON, Michele, 2004. An Introduction to Heritrix: An open source archival quality web crawler [online]. IWAW 2004. [cit. 25.11.2009]. Dostupné z: http://iwaw.europarchive.org/04/Mohr.pdf 26.ROCHE, Xavier, 2006. Copying websites. In: Julien MASANÈS, ed. Web archiving. Berlín: Springer, s. 93-114. ISBN 978-3-540-23338-1.

17 V bibliografickém záznamu může být rok za autorem oddělen tečkou, čárkou, středníkem nebo být v závorkách. Příklad uvedený v normě není závazný!!! Důležité je, aby byla zvolená forma v celé práci jednotná. –ROCHE, Xavier, 2006. Copying websites. –ROCHE, Xavier. 2006. Copying websites. –ROCHE, Xavier ( 2006 ). Copying websites.

18 Forma číselného odkazu Odkaz v textu: (pořadové číslo citace, strana) Odkazujeme pořadovým číslem Odkaz odlišíme od vlastního textu buď použitím závorek (kulatých či hranatých) nebo horního indexu. Stejné dílo má v odkazech stejné číslo. Změnu odkazů lze provést několika způsoby. Jednou z možností je trvalé přepsání odkazů přímo v kódu stránek, což je poměrně snadné uvnitř HTML, ale uvnitř komplexních skriptů je to téměř neřešitelný problém (32, s. 97–98). Druhou možností je ponechat odkazy v původní podobě a změnu provádět dynamicky, "na vyžádání", při prohlížení stránek v archivu, např. pomocí java scriptu (33, s. 34)..

19 Bibliografické citace v seznamu řadíme podle toho, jak se vyskytují v textu 32.ROCHE, Xavier. Copying websites. In: Julien MASANÈS, ed. Web archiving. Berlín: Springer, 2006, s. 93-114. ISBN 978-3-540-23338-1. S. 97-98. 33.MASANÈS, Julien. Web archiving: issues and methods. In: Julien MASANÈS, ed. Web archiving. Berlín: Springer, 2006, s. 1-53. ISBN 978-3-540-23338-1. S. 34.

20 Forma průběžných poznámek Odkaz v textu: (pořadové číslo poznámky) Na citace odkazujeme pořadovým číslem poznámky. Číslo odlišíme od vlastního textu buď použitím horního indexu nebo závorek (kulatých či hranatých). Změnu odkazů lze provést několika způsoby. Jednou z možností je trvalé přepsání odkazů přímo v kódu stránek, což je poměrně snadné uvnitř HTML, ale uvnitř komplexních skriptů je to téměř neřešitelný problém. 32 Druhou možností je ponechat odkazy v původní podobě a změnu provádět dynamicky, "na vyžádání", při prohlížení stránek v archivu, např. pomocí java scriptu. 33.

21 Bibliografické citace v seznamu řadíme podle toho, jak se vyskytují v textu V poznámce pod čarou (používají se spíš v humanitních vědách), nebo na konci dokumentu, uvádíme plnou citaci + stranu na kterou odkazujeme: 32.ROCHE, Xavier. Copying websites. In: Julien MASANÈS, ed. Web archiving. Berlín: Springer, 2006, s. 93-114. ISBN 978-3-540-23338-1. S. 97-98. 33.MASANÈS, Julien. Web archiving: issues and methods. In: Julien MASANÈS, ed. Web archiving. Berlín: Springer, 2006, s. 1-53. ISBN 978-3-540-23338-1. S. 34.

22 Poznámka může obsahovat odkazy na více zdrojů Pokud odkazujeme na jeden zdroj víckrát, je možné uvést plnou citaci při prvním výskytu a v ostatních poznámkách se na ni odkazovat. 10.MASANÈS, Julien. Web archiving: issues and methods. In: Julien MASANÈS, ed. Web archiving. Berlín: Springer, 2006, 1-53. ISBN 978-3-540-23338-1. S. 15. 11.MAKI. The future of content in the age of information overload [online]. Dosh Dosh. 2008 [cit. 25.11.2009]. Dostupné z: http://www.doshdosh.com/future-of-content-in-the-age-of-information- overload. 12.MASANÈS, pozn. 10, s. 15.

23 Údaje pro bibliografické citace Zjišťujeme v originálním dokumentu (zdroji) na těchto místech a v tomto pořadí: 1.titulní strana nebo její ekvivalent (úvodní obrazovka, etiketa na disku, lícová strana mapy apod.) 2.rub titulní strany, záhlaví stránky 3.obálka, etiketa 4.jiné části dokumentu Údaje, které nejsou přímo v citovaném dokumentu (zdroji) píšeme do hranatých závorek.

24 Obvyklé pořadí údajů v citaci 1.tvůrce (autor) 2.název 3.typ nosiče (je-li potřeba) 4.vydání 5.nakladatelské informace: místo vydání, vydavatel a datum* 6.název edice 7.číslování v rámci popisované jednotky 8.standardní identifikátor (ISBN apod.) 9.dostupnost 10.dodatečné informace * V případě metody citace jméno-datum (tzv. Harvardský systém / styl citování) uvádíme rok vydání za tvůrcem (tvůrci). V nakladatelských údajích se pak píše, pouze je-li potřebné přesnější datum (např. u časopisů). *rok

25 MODELY NEJČASTĚJI POUŽÍVANÝCH DOKUMENTŮ Harvardský systém jméno-datum

26 KNIHY A MONOGRAFICKÉ PUBLIKACE Tvůrce, rok. Název publikace. Vedlejší názvy. Vydání. Další tvůrce. Místo: nakladatel. Počet stran. Edice, číslo edice. ISBN. SLÍVA, Jiří a VOTAVA, Martin, 2011. Farmakologie. Praha: Triton. 394 s. Lékařské repetitorium, sv. 6. ISBN 978-80-7387-500-8. PETRÁŇ, Josef, 1997. Dějiny hmotné kultury. II/2, Kultura každodenního života od 16. do 18. století. Praha: Karolinum. ISBN 80-7184-084-X.

27 ČLÁNKY V ČASOPISECH Tvůrce, rok. Název příspěvku. Název časopisu: Vedlejší názvy. Místo: nakladatel, číslování, strany. ISSN. KOLÁŘ, Pavel a LEWIT, Karel, 2005. Význam hlubokého stabilizačního systému v rámci vertebrogenních obtíží. Neurologie pro praxi, 6(5), 270-275. ISSN 1213-1814. BENEŠ, Petr, 2006. Aktuální trendy v oblasti elektroniky. Sdělovací technika: telekomunikace, elektronika, multimédia. Praha: Sdělovací technika, 54(12), 3-6. ISSN 0036-9942.

28 PŘÍSPĚVKY V KNIHÁCH A JINÝCH MONOGRAFICKÝCH PUBLIKACÍCH Tvůrce, rok. Název příspěvku. In: Tvůrce publikace. Název publikace. Vedlejší názvy. Vydání. Další tvůrce. Místo: nakladatel, strany. ISBN. NEMCOVÁ, Emília, 2006. Základy rétoriky. In: MEŠKO, Dušan aj. Akademická příručka. Martin: Osveta, s. 49-64. ISBN 80-8063-219-7.

29 PŘÍSPĚVKY VE SBORNÍCÍCH Tvůrce, rok. Název příspěvku. In: Název sborníku. Vedlejší názvy. Místo: nakladatel, strany. ISBN (nebo ISSN). HALUZÍKOVÁ, Jana, 2006. Edukace pacientů s rizikem kardiovaskulární choroby. In: Cesta k profesionálnímu ošetřovatelství: sborník příspěvků 1. Slezské konference ošetřovatelství s mezinárodní účastí. Opava: Slezská univerzita. s. 115-116. ISBN 80-7248-388-9. DOSTÁLOVÁ, Ludmila, 2005. Logika není matematika. In: Univerzita: tradiční a netradiční ve výuce: 20.-21. leden 2005. Plzeň: Čeněk. S. 162-170. ISBN 80-86898-60-1.

30 ON-LINE ZDROJE (EIZ) Tvůrce. Název publikace [on-line]. Další údaje dle typu dokumentu [cit. datum citování]. Dostupné z: DOI nebo adresa. BANABIC, Dorel, 2007. Advanced Methods in Material Forming [online]. Springer [cit. 13.6.2011]. Dostupné z MyiLibrary: http://lib.myilibrary.com?ID=86355 KNOPOVÁ, Martina, 2011. Bezpečnost dat v informačních systémech. Ikaros [online]. 15(6) [cit. 14.06.2011]. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://www.ikaros.cz/node/6946 Infogram: Portál pro podporu informační gramotnosti, 2011 [online]. Infogram: [cit. 19.7.2011]. Dostupné z: http://www.infogram.cz/

31 Elektronické informační zdroje Dostupnost a přístup Povinné údaje u online zdrojů. Dostupné z: úplná adresa. Je-li třeba na konci řádku adresu rozdělit, dělíme ji vložením mezery za lomítko. –Dostupné z: http://web2.mlp.cz/koweb/00/03/34/75/66/ valka_s_mloky.pdf Pokud má zdroj přiděleno DOI, preferujeme ho před URL adresou. –DAVIES, Lorraine, FORD-GILBOE, Marilyn and HAMMERTON, Joanne, 2009. Gender Inequality and Patterns of Abuse Post Leaving. Journal of Family Violence [online]. Springer, 24(1), 27-39. Dostupné z: doi:10.1007/s10896-008-9204-5. Je možné uvést informace o dalších formách a umístění http://www.doi.org/

32 VYBRANÉ PRVKY CITACE

33 Tvůrce - autor Více autorů: pokud je to možné, uvádíme všechny. Není-li to možné, uvedeme jen prvního a zkratku „et al.“, „aj.“nebo ekvivalent v řeči, ve které píšete svoji práci. U dokumentů, které mají mnoho autorů, ale žádný z nich není dominantní (např. encyklopedie, film...) je prvním údajem v citaci název díla.

34 Tvůrce - editor Za jménem editora uvádíme zkratku ed. –DOUBRAVOVÁ, Jarmila, ed. 2003. Společenské hry: analytický přístup. Dobrá voda: Čeněk,. ISBN 80-86473-35-X. –HANUŠ, Jiří, ed. 2002. Dějiny kultury a civilizace Západu v 19. století. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury. Dějiny a kultura, sv. 5. [248 s]. ISBN 80-7325-006-3.

35 Více tvůrců Jméno prvního autora uvádíme ve tvaru vhodném k abecednímu řazení. –PŘÍJMENÍ, Jméno Jména druhých a dalších autorů uvádíme stejným způsobem. –PŘÍJMENÍ, Jméno, PŘÍJMENÍ, Jméno a PŘÍJMENÍ, Jméno Nebo mohou být v přímém pořadí, jak je tomu např. ve stylech MLA a Chicago. PŘÍJMENÍ, Jméno, Jméno PŘÍJMENÍ a Jméno PŘÍJMENÍ

36 Název Tak, jak je na titulní straně. Dlouhý název lze zkrátit vynecháním některých slov a jejich nahrazením třemi tečkami. Nelze vynechávat počáteční slova (výjimkou jsou členy). –Šest let výuky oboru knihovnické a informační systémy a služby na SŠ obchodu, služeb a řemesel a Jazykové škole s právem SJZ v Táboře, aneb, Proč se státi knihovníkem? můžeme např. zkrátit na: –Šest let výuky oboru knihovnické a informační systémy a služby...

37 Podnázev, překlad, chybějící název apod. Podnázev uvádíme pouze pokud přinášejí důležitou informaci k obsahu: –Daně: výklad účelu a systému zřízení daňového, zejména rakouského. –Je z čeho vybírat?: Přehled několika řešení z oblasti konzolových serverů. Nejasný, nesprávný název nebo překlad – doplňující informace můžeme napsat do hranaté závorky za název: –Die auf dem Monitoring der Oberflächengewässer in ihrer Gewässergüte im Flußgebiet basierende fluviale Bodenerosionuntersuchung [Průzkum eroze půdy založený na sledování jakosti povrchové vody v povodí]. Chybějící název nebo upřesnění nejasného názvu uvedeme do hranaté závorky.

38 Název příspěvku a název zdrojového dokumentu Název příspěvku (článku, stati) musí být typograficky odlišen od názvu zdrojového dokumentu. Předložku In: před názvem mateřského (zdrojového) dokumentu příspěvku musíme použít pro příspěvek v monografii (např. sborník). –POTUŽÁK, Tomáš, 2008. Postponed traffic flow characteristics transfer in distributed simulation of road traffic. In: Software Engineering Techniques in Progress. Wroclaw: Oficyna Wydawnicza Politechniki Wroclawskiej. 245 ‑ 258. ISBN 978 ‑ 83 ‑ 7493 ‑ 421 ‑ 3. –RŮŽIČKA, Jiří et al., 2007. Pyramid projection: validation of a new method jof skin defect measurement. Physiological Research. 56(1), 99 ‑ 105. ISSN 0862 ‑ 8408.

39 Název konference U konference, která se opakuje pod stejným názvem, je nutné uvádět datum a místo konání –Interspeech 2006: Pittsburgh, USA –TSD [Text, speech and dialogue] 2009: Pilsen, Czech Republic –SIGMAP [Conference on Signal Processing and Multimedia Applications] 2010: Athens, Greece

40 Typ nosiče / média Povinný u jiných, než tištěných dokumentů –[online] –[DVD] –[fotografie] –[disk]

41 Vydání Jiné, než 1. vydání - tak jak je uvedeno ve zdroji –3. doplněné vydání –3rd ed., revised U aktualizovaných zdrojů, je nutné uvést v citaci zpřesňující údaje –Verze 3.1 –Aktualizace 2.6.2011

42 Nakladatelské údaje Místo vydání: nakladatel, datum Více míst vydání nebo více vydavatelů – uvádíme pouze první. Jména vydavatelů (nakladatelů) zkracujeme na údaje nutné k jejich rozpoznání. Např. John Wiley & Sons, Inc zkrátíme na Wiley –Weinheim: Wiley. Datum – pokud je použita metoda citování jméno-datum uvádí se rok vydání pouze za tvůrcem (tvůrci). V nakladatelských údajích se pak píše, pouze je-li potřebné přesnější datum (např. u časopisů).

43 Číslování a stránkování Uvádíme v termínech, které jsou ve zdroji, v pořadí od největšího k nejmenšímu. Např.: svazek, číslo části, strany. vol. 10, no. 2, s. 148-155. sv. 9, č. 2, s. 29-33. roč. 22, č. 4, s. 356-390. Číslo části / časopisu můžeme vynechat, pokud je celý ročník stránkován průběžně. vol. 10, s. 148-155. roč. 22, s. 356-390. U seriálových publikací můžeme termíny vynechat a uvést pouze čísla. Číslo svazku / ročníku píšeme tučně, číslo části do závorek. 10, 148-155. 9(2), 29-33. 22, 356-390.

44 Názvy a čísla edic Obsahuje-li dokument název edice a číslo, uvádíme údaj(e) v citaci. –KARFÍK, Filip, 2002. Plótínova metafyzika svobody. Praha: Oikoymenh. Oikúmené, 97. ISBN 80-7298-027-0. –MAJER, Jiří, ed., 1984. Studie z dějin hornictví. 15. Praha: Národní technické muzeum. Rozpravy Národního technického muzea v Praze, 96. –HANUŠ, Jiří, ed., 2002. Dějiny kultury a civilizace Západu v 19. století. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury. Dějiny a kultura, sv. 5. ISBN 80-7325-006-3.

45 Identifikátory – standardní čísla (1) Je-li dokumentu přiděleno mezinárodní standardní číslo, nebo mezinárodní identifikátor, musí být v citaci uvedeno. ISSN (International Standard Serial Number) pro seriály, časopisy –Kybernetika. 1965-. Praha: Ústav teorie informace a automatizace AV ČR. ISSN 0023-5954. –ŠIMANDL, Miroslav a PUNČOCHÁŘ, Ivo, 2009. Active fault detection and control: unified formulation and optimal design. Automatica. 45(9), 2052-2059. ISSN 0005-1098. ISBN (International Standard Book Number) pro monografie, knihy –MERTLOVÁ, Jiřina a NOHÁČOVÁ, Lucie, 2008. Elektrické stanice a vedení. Plzeň: Západočeská univerzita. [168 s]. ISBN 978 ‑ 80 ‑ 7043 ‑ 724 ‑ 7.

46 Identifikátory – standardní čísla (2) ISMN (International Standard Music Number) pro hudebniny –MOZART, Wolfgang Amadeus, 2007. Fantasia in F minore. Praha: Editio Bärenreiter. ISMN M-2601-0376-4. ISAN (International Standard Audiovisual Number) pro audiovizuální díla, tj. díla obsahující pohyblivý obraz se zvukem nebo i bez zvuku ISRC (International Standard Recording Code) pro zvukové záznamy a videonahrávky hudby DOI (Digital Object Identifier) pro digitální objekty umístěné na internetu –ALLEN, Robert B, 2011. Model-Oriented Scientific Research Reports. D-Lib Magazine [online]. Corporation for National Research Initiatives, 17(5/6) [vid. 6.5.2011]. ISSN 1082-9873. Dostupné z: doi:10.1045/may2011-allen. Bližší popisy identifikátorů: ISBN a další identifikátoryISBN a další identifikátory http://www.doi.org/

47 Lokace Pokud existuje pouze omezený počet exemplářů, uvedeme údaje o uložení dokumentu za předložkou At: –HEIMANN, Johann Jacob, 1618. Gründliche Relation, wie es bey Eroberung der Stadt Pilsen in Böhaimb... Prag: Daniel Karolide von Karlsperk. At: Národní knihovna ČR, Oddělení rukopisů a starých tisků. Sig. 50 G 000011.

48 Další informace Další informace mohou být přidány na jakémkoliv nejvhodnějším místě citace

49 Citační styly Vydavatelé odborné literatury často používají odlišné formy citace. Liší se především v pořadí prvků, případně v grafické úpravě Nejznámější citační styly: AMA: medicína, biologieAMA APA: psychologie, vzdělávání a ostatní sociální vědyAPA MLA: literatura, umění a humanitní vědyMLA Turabian (velmi podobný Harvardskému stylu): technické obory Chicago: nejčastěji používaný styl v knihách, časopisech, mimo vědeckou komunituChicago Harvard IEEE

50 KNIHY A MONOGRAFICKÉ PUBLIKACE Tvůrce, rok. Název publikace. Vedlejší názvy. Vydání. Další tvůrce. Místo: nakladatel. Počet stran. Edice, číslo edice. ISBN. SLÍVA, Jiří a VOTAVA, Martin, 2011. Farmakologie. Praha: Triton. 394 s. Lékařské repetitorium, sv. 6. ISBN 978-80-7387-500-8. PETRÁŇ, Josef, 1997. Dějiny hmotné kultury. II/2, Kultura každodenního života od 16. do 18. století. Praha: Karolinum. ISBN 80-7184-084-X.

51

52 KNIHY A MONOGRAFICKÉ PUBLIKACE Tvůrce (rok). Název publikace. Vydání. Místo: nakladatel. Edice, číslo edice. ISBN. Slíva, J., & Votava, M. (2011). Farmakologie. Praha: Triton. Lékařské repetitorium, sv. 6. ISBN 978-80- 7387-500-8. Petráň, J. (1997). Dějiny hmotné kultury. Praha: Karolinum. ISBN 80-7184-084-X. APA

53 citační styl AMA

54 citační styl MLA Invertováno je pouze jméno prvního autora!

55 citační styl Chicago Invertováno je pouze jméno prvního autora!

56 Častá chyba BULGARELLI, Ulderico — CERIMELE, Maria Mercede — ZARETTI, Anna. A numerical model related to an astrophysical problem, Applied Mathematics and Computation, January 1989. Vol. 29, no. 1, str. 17-38 DÄNIKEN, Erich von, 1994. Prorok minulosti. Praha: Naše vojsko,. Fakta a svědectví, sv. 119. ISBN 80 ‑ 206 ‑ 0434 ‑ 0. Doleček, J. (2009). Moderní učebnice elektroniky. 6. díl, Kmitočtové filtry, generátory signálu a převodníky dat. Praha: BEN. ISBN 978 ‑ 80 ‑ 7300 ‑ 240 ‑ 4. HANUŠ, J. ed. Dějiny kultury a civilizace Západu v 19. století. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2002. Dějiny a kultura, sv. 5. ISBN 80 ‑ 7325 ‑ 006 ‑ 3. Herout, Pavel. Učebnice jazyka C. 6. vyd. České Budějovice: Kopp, 2009. ISBN 978 ‑ 80 ‑ 7232 ‑ 383 ‑ 8. HROMÁDKO, Jan, Jiří HROMÁDKO a Petr MILER, Vladimír HÖNIG a Martin CINDR. Technologie výroby biopaliv druhé generace. Chemické listy. 2010, 104(8), 784 ‑ 790. ISSN 0009 ‑ 2770. KOTLER, Philip a ARMSTRONG, Gary. Principles of Marketing. 9th ed. New Jersey: Prentice ‑ Hall, 2001. ISBN 0 ‑ 13 ‑ 029368 ‑ 7. Příklady správných citací, které nemohou být v jednom seznamu literatury, protože každá je vytvořena jiným způsobem

57 Pomůcky na webu Nová citační norma ČSN ISO 690:2011 - Bibliografické citace iso690.zcu.cz iso690.zcu.cz Kratochvíl, Jiří aj. Metodika tvorby bibliografických citacíMetodika tvorby bibliografických citací Volně přístupné

58 Pomůcky na webu http://www.york.ac.uk/integrity/apa.html http://www.york.ac.uk/integrity/harvard.html

59 Děkuji za pozornost Mgr. Zdeňka Firstová Univerzitní knihovna ZČU v Plzni firstova@uk.zcu.cz


Stáhnout ppt "Citování literatury a pramenů Citování literatury a pramenů Mgr. Zdeňka Firstová Univerzitní knihovna ZČU v Plzni Psychologie (příklady."

Podobné prezentace


Reklamy Google