Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Citování literatury a pramenů

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Citování literatury a pramenů"— Transkript prezentace:

1 Citování literatury a pramenů
KAE Mgr. Zdeňka Firstová Univerzitní knihovna ZČU v Plzni

2 Co se dozvíte Proč citovat Odkazy a citace Bibliografické citace
Citace – parafráze – plagiát Odkazy a citace Bibliografické citace Pomůcky na webu

3 Proč citovat? Vždy navazujeme na něčí práci
Převezmeme-li něčí myšlenku a neocitujeme zdroj, dopouštíme se plagiátorství RAIN, Mikki. Isaac Newton, celebrating Principia. Science photo library. Dostupné z:

4 Citační etika Citujeme vše, co jsme ke své práci použili Necitujeme
Co podporuje naši hypotézu S čím polemizujeme Příklady různých pohledů na téma Přehled zásadních prací / co bylo v oboru vykonáno Necitujeme Práce, které jsme nepoužili Obecně známé informace

5 Citace – parafráze - plagiát
text je z původního díla převzat doslovně včetně typografického zdůraznění je v uvozovkách autor a zdroj je ocitován PARAFRÁZE text je interpretován vlastními slovy nemění se jeho význam nedává se do uvozovek PLAGIÁT převezmeme-li cizí myšlenku, obrázek, graf, tabulku a neocitujeme autora, dopouštíme se krádeže - plagiátu

6 Parafráze vlastní interpretace cizích myšlenek, prezentovaná novou formou zaměřená na jedinou hlavní myšlenku legitimní cesta výpůjčky ze zdroje, pokud je doprovázena odkazem je lepší než citace pasáže, která není výjimečná pomáhá překonat pokušení citovat příliš často Navíc úspěšné parafrázování pomáhá dokonale pochopit originál

7 6 kroků k efektivnímu parafrázování
Několikrát si přečti originál, abys pochopil jeho přesný význam. Odlož originál stranou, napiš svoji parafrázi. Nahoru napiš klíčová slova nebo frázi s tématem parafráze. Zkontroluj svoji interpretaci s originálem, ujisti se, že tvá verze skutečně vyjadřuje základní informace v nové formě. Použij uvozovky k označení jedinečných termínů nebo frazeologie, které sis vypůjčil přesně ze zdroje. Zaznamenej zdroj (bibliografickou citaci, včetně strany), budeš to potřebovat, pokud se rozhodneš použít materiál do své práce.

8 https://owl.english.purdue.edu/owl/resource/619/1/
Příklady k porovnání Originál: Studenti příliš často používají přímé citace při psaní poznámek, a díky tomu nadužívají citace ve finální práci. Přímé citace by měly tvořit pouze asi 10% vašeho finálního rukopisu. Proto byste se měli snažit omezit množství doslovných přepisů zdrojových materiálů při psaní poznámek. Lester, James D. Writing Research Papers. 2nd ed. Glenview: Scott, c1976, s Legitimní parafráze: V odborných textech studenti nadměrně citují, neudrží počet přímých citací v rozumné míře. Problém obvykle vzniká už při psaní výpisků, je nezbytné minimalizovat doslovné opisování materiálů. (Lester, 46-47). Plagiát: Studenti příliš často užívají přímých citací při psaní poznámek, a díky tomu jich používají příliš mnoho i ve finální práci. Správně by rukopis měl obsahovat pouze asi 10% přímých citací. Proto je důležité omezit opisování zdrojových materiálů při psaní poznámek.

9 https://owl.english.purdue.edu/owl/resource/619/1/
Příklady k porovnání Originál: Studenti příliš často používají přímé citace při psaní poznámek, a díky tomu nadužívají citace ve finální práci. Přímé citace by měly tvořit pouze asi 10% vašeho finálního rukopisu. Proto byste se měli snažit omezit množství doslovných přepisů zdrojových materiálů při psaní poznámek. Lester, James D. Writing Research Papers. 2nd ed. Glenview: Scott, c1976, s Legitimní parafráze: V odborných textech studenti nadměrně citují, neudrží počet přímých citací v rozumné míře. Problém obvykle vzniká už při psaní výpisků, je nezbytné minimalizovat doslovné opisování materiálů. (Lester, 46-47). Plagiát: Studenti příliš často užívají přímých citací při psaní poznámek, a díky tomu jich používají příliš mnoho i ve finální práci. Správně by rukopis měl obsahovat pouze asi 10% přímých citací. Proto je důležité omezit opisování zdrojových materiálů při psaní poznámek.

10 Jak citovat aby čtenář citované dílo nalezl
aby bylo zřetelné, co z citovaného díla jste použili pro svoji práci

11 Odkazy a citace Odkazy (citation) v textu mají zajistit, aby čtenář našel dílo, odkud jsme čerpali, a konkrétní část v citovaném díle. Použijeme-li přímou citaci nebo parafrázi, odkazujeme přímo na konkrétní stranu citovaného díla. Odkaz uvádíme v textu bezprostředně za citátem či parafrází. Citace / bibliografické citace (references) obsahují všechny potřebné údaje potřebné k nalezení citovaného dokumentu.

12 Soupis citací na konci práce
Odkazy a citace Odkazy v textu Odkazy v textu Soupis citací na konci práce

13 Metody citování Forma jméno-datum (Harvardský systém)
Forma číselného odkazu Forma průběžných poznámek Pro názornost jak citovat, jsou použity úryvky a bibliografické citace z článku: COUFAL, Libor. Web po 20 letech: co z něj zbude pro budoucí generace? Knihovna [online]. 2009, 20(2), [cit ]. ISSN Dostupné z: htm

14 Forma jméno-datum (Harvardský systém)
Odkaz v textu: (Příjmení autora, rok, strana) Změnu odkazů lze provést několika způsoby. Jednou z možností je trvalé přepsání odkazů přímo v kódu stránek, což je poměrně snadné uvnitř HTML, ale uvnitř komplexních skriptů je to téměř neřešitelný problém (Roche, 2006, s. 97–98). Druhou možností je ponechat odkazy v původní podobě a změnu provádět dynamicky, "na vyžádání", při prohlížení stránek v archivu, např. pomocí java scriptu (Masanès, 2006c, s. 34). . Je-li jméno autora přímo v textu, stačí do závorky uvést rok a stranu. Více děl od jednoho autora, vydaných ve stejném roce odlišujeme malými písmeny.

15 Bibliografické citace v seznamu řadíme podle prvního autora a roku
MASANÈS, Julien, 2006a. Archiving the hidden web. In: Julien MASANÈS, ed. Web archiving. Berlín: Springer, s ISBN MASANÈS, Julien, 2006b. Web archiving. In: Marlin Deegan and Simmon Tanner, eds. Digital preservation. Londýn: Facet, s ISBN MASANÈS, Julien, 2006c. Web archiving: issues and methods. In: Julien MASANÈS, ed. Web archiving. Berlín: Springer, s ISBN MASANÈS, Julien, 2006d. Selection for web archives. In: Julien MASANÈS, ed. Web archiving. Berlín: Springer, s ISBN MOHR, Gordon, STACK, Michael, RANITOVIC, Igor, AVERY, Dan and KIMPTON, Michele, An Introduction to Heritrix: An open source archival quality web crawler [online]. IWAW [cit ]. Dostupné z: ROCHE, Xavier, Copying websites. In: Julien MASANÈS, ed. Web archiving. Berlín: Springer, s ISBN

16 Forma číselného odkazu
Odkaz v textu: (pořadové číslo citace, strana) Odkazujeme pořadovým číslem. Odkaz odlišíme od vlastního textu buď použitím závorek (kulatých či hranatých) nebo horního indexu. Stejné dílo má v odkazech stejné číslo. Správně by mělo být včetně strany, ze které citujeme, u článků se toleruje odkaz pouze na celou práci Změnu odkazů lze provést několika způsoby. Jednou z možností je trvalé přepsání odkazů přímo v kódu stránek, což je poměrně snadné uvnitř HTML, ale uvnitř komplexních skriptů je to téměř neřešitelný problém [32]. Druhou možností je ponechat odkazy v původní podobě a změnu provádět dynamicky, "na vyžádání", při prohlížení stránek v archivu, např. pomocí java scriptu [33]. . Změnu odkazů lze provést několika způsoby. Jednou z možností je trvalé přepsání odkazů přímo v kódu stránek, což je poměrně snadné uvnitř HTML, ale uvnitř komplexních skriptů je to téměř neřešitelný problém [32, s. 97–98]. Druhou možností je ponechat odkazy v původní podobě a změnu provádět dynamicky, "na vyžádání", při prohlížení stránek v archivu, např. pomocí java scriptu [33, s. 34]. . Náročnější způsob – je nutné mít buď předem sestavený abecední soupis použitých zdrojů, nebo umět pracovat s křížovými odkazy 

17 Podle normy řadíme bibliografické citace v seznamu v pořadí v jakém se vyskytují v textu
ROCHE, Xavier. Copying websites. In: Julien MASANÈS, ed. Web archiving. Berlín: Springer, 2006, s ISBN S MASANÈS, Julien. Web archiving: issues and methods. In: Julien MASANÈS, ed. Web archiving. Berlín: Springer, 2006, s ISBN S. 34. V praxi se ale běžně řadí citace v seznamu podle abecedy. Při obsáhlé bibliografii je to pro čtenáře výhodnější.

18 Forma průběžných poznámek
Odkaz v textu: (pořadové číslo poznámky) Na citace odkazujeme pořadovým číslem poznámky. Číslo odlišíme od vlastního textu buď použitím horního indexu nebo závorek (kulatých či hranatých). Změnu odkazů lze provést několika způsoby. Jednou z možností je trvalé přepsání odkazů přímo v kódu stránek, což je poměrně snadné uvnitř HTML, ale uvnitř komplexních skriptů je to téměř neřešitelný problém.32 Druhou možností je ponechat odkazy v původní podobě a změnu provádět dynamicky, "na vyžádání", při prohlížení stránek v archivu, např. pomocí java scriptu.33 .

19 Podle normy řadíme bibliografické citace v seznamu v pořadí v jakém se vyskytují v textu
V poznámce pod čarou (používají se spíš v humanitních vědách), nebo na konci dokumentu, uvádíme plnou citaci: ROCHE, Xavier. Copying websites. In: Julien MASANÈS, ed. Web archiving. Berlín: Springer, 2006, s ISBN S MASANÈS, Julien. Web archiving: issues and methods. In: Julien MASANÈS, ed. Web archiving. Berlín: Springer, 2006, s ISBN S. 34.

20 Poznámka může obsahovat odkazy na více zdrojů
Pokud odkazujeme na jeden zdroj víckrát, je možné uvést plnou citaci při prvním výskytu a v ostatních poznámkách se na ni odkazovat. MASANÈS, Julien. Web archiving: issues and methods. In: Julien MASANÈS, ed. Web archiving. Berlín: Springer, 2006, ISBN S. 15. MAKI. The future of content in the age of information overload [online]. Dosh Dosh [cit ]. Dostupné z: MASANÈS, pozn. 10, s. 15.

21 Bibliografické citace
V březnu 2011 vyšla nově upravená norma: ČSN ISO 690 ( ) Informace a dokumentace – Pravidla pro bibliografické odkazy a citace informačních zdrojů. Praha: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2011. Změna licenční politiky: nelze zakoupit multilicenci elektronického přístupu do jedné normy. Normu najdete ve všech knihovnách a studovnách UK k prezenčnímu studiu. Kopírování norem je zakázáno. Návod jak citovat:

22 Co je předmětem normy a co norma neřeší
Kromě citací publikovaných dokumentů se norma nově zabývá i citacemi dalších materiálů, jako např. zvukových dokumentů, fotografií, grafiky, hudby apod. (ale nevztahuje se na legislativní dokumenty, rukopisy a archivní materiály). Přímo v textu normy se uvádí: „...norma nepředepisuje konkrétní styl odkazu nebo citace. Příklady [...] nejsou předepisující, pokud jde o styl a interpunkci.“ (str. 7)

23 Údaje pro bibliografické citace
Zjišťujeme v originálním dokumentu (zdroji) na těchto místech a v tomto pořadí: titulní strana nebo její ekvivalent (úvodní obrazovka, etiketa na disku, lícová strana mapy apod.) rub titulní strany, záhlaví stránky obálka, etiketa jiné části dokumentu Údaje, které nejsou přímo v citovaném dokumentu (zdroji) píšeme do hranatých závorek.

24 Obvyklé pořadí údajů v citaci
tvůrce (autor) název typ nosiče (je-li potřeba) vydání nakladatelské informace: místo vydání, vydavatel a datum* název edice číslování v rámci popisované jednotky standardní identifikátor (ISBN apod.) dostupnost dodatečné informace * V případě metody citace jméno-datum (tzv. Harvardský systém / styl citování) uvádíme rok vydání za tvůrcem (tvůrci). V nakladatelských údajích se pak píše, pouze je-li potřebné přesnější datum (např. u časopisů).

25 KNIHY A MONOGRAFICKÉ PUBLIKACE
Tvůrce. Název publikace. Vedlejší názvy. Vydání. Další tvůrce. Místo: nakladatel, rok. Počet stran. Edice, číslo edice. ISBN. SLÍVA, Jiří a VOTAVA, Martin. Farmakologie. Praha: Triton, s. Lékařské repetitorium, sv. 6. ISBN PETRÁŇ, Josef. Dějiny hmotné kultury. II/2, Kultura každodenního života od 16. do 18. století. Praha: Karolinum, ISBN X.

26 ČLÁNKY V ČASOPISECH Tvůrce. Název příspěvku. Název časopisu. Vedlejší názvy. Místo: nakladatel, rok, číslování, strany. ISSN. KOLÁŘ, Pavel a LEWIT, Karel. Význam hlubokého stabilizačního systému v rámci vertebrogenních obtíží.  Neurologie pro praxi, 2005, 6(5), ISSN BENEŠ, Petr. Aktuální trendy v oblasti elektroniky. Sdělovací technika: telekomunikace, elektronika, multimédia. Praha: Sdělovací technika, 2006, 54(12), 3-6. ISSN

27 PŘÍSPĚVKY V KNIHÁCH A JINÝCH MONOGRAFICKÝCH PUBLIKACÍCH
Tvůrce. Název příspěvku. In: Tvůrce publikace. Název publikace. Vedlejší názvy. Vydání. Další tvůrce. Místo: nakladatel, rok, strany. ISBN. NEMCOVÁ, Emília. Základy rétoriky. In: MEŠKO, Dušan aj. Akademická příručka. Martin: Osveta, ©2006, s ISBN

28 PŘÍSPĚVKY VE SBORNÍCÍCH
Tvůrce. Název příspěvku. In: Název sborníku. Vedlejší názvy. Místo: nakladatel, rok, strany. ISBN (nebo ISSN). HALUZÍKOVÁ, Jana. Edukace pacientů s rizikem kardiovaskulární choroby. In: Cesta k profesionálnímu ošetřovatelství: sborník příspěvků 1. Slezské konference ošetřovatelství s mezinárodní účastí. Opava: Slezská univerzita, s ISBN DOSTÁLOVÁ, Ludmila. Logika není matematika. In: Univerzita: tradiční a netradiční ve výuce: leden Plzeň: Čeněk, S ISBN

29 ON-LINE ZDROJE Tvůrce. Název publikace [on-line]. Další údaje dle typu dokumentu [cit. datum citování]. Dostupné z: DOI nebo adresa. BANABIC, Dorel. Advanced Methods in Material Forming [online]. Springer, 2007 [cit ]. Dostupné z MyiLibrary: KNOPOVÁ, Martina. Bezpečnost dat v informačních systémech. Ikaros [online]. 2011, 15(6) [cit ]. ISSN Dostupné z: Infogram: Portál pro podporu informační gramotnosti [online]. Infogram: ©2011 [cit ]. Dostupné z:

30 Tvůrce - autor Více autorů: pokud je to možné, uvádíme všechny (Do tří autorů vždy všechny). Není-li to možné, uvedeme jen prvního a zkratku „et al.“, „aj.“nebo ekvivalent v řeči, ve které píšete svoji práci. U dokumentů, které mají mnoho autorů, ale žádný z nich není dominantní (např. encyklopedie, film...) je prvním údajem v citaci název díla.

31 Tvůrce - editor Za jménem editora uvádíme zkratku ed.
DOUBRAVOVÁ, Jarmila, ed. Společenské hry: analytický přístup. Dobrá voda: Čeněk, ISBN X. HANUŠ, Jiří, ed. Dějiny kultury a civilizace Západu v 19. století. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2002. Dějiny a kultura, sv. 5. [248 s]. ISBN 

32 Více tvůrců Jméno prvního autora uvádíme ve tvaru vhodném k abecednímu řazení. PŘÍJMENÍ, Jméno Jména druhých a dalších autorů uvádíme stejným způsobem: PŘÍJMENÍ, Jméno, PŘÍJMENÍ, Jméno a PŘÍJMENÍ, Jméno nebo v přímém pořadí, jak je tomu např. ve stylech MLA a Chicago. PŘÍJMENÍ, Jméno, Jméno PŘÍJMENÍ a Jméno PŘÍJMENÍ Takto jsou generovány citace i na Citace.com

33 Název Tak, jak je na titulní straně.
Dlouhý název lze zkrátit vynecháním některých slov a jejich nahrazením třemi tečkami. Nelze vynechávat počáteční slova (výjimkou jsou členy). Šest let výuky oboru knihovnické a informační systémy a služby na SŠ obchodu, služeb a řemesel a Jazykové škole s právem SJZ v Táboře, aneb, Proč se státi knihovníkem? můžeme např. zkrátit na: Šest let výuky oboru knihovnické a informační systémy a služby...

34 Podnázev, překlad, chybějící název apod.
Podnázev uvádíme pouze pokud přinášejí důležitou informaci k obsahu: Daně: výklad účelu a systému zřízení daňového, zejména rakouského. Je z čeho vybírat?: Přehled několika řešení z oblasti konzolových serverů. Překlad můžeme napsat do hranaté závorky za název: Die auf dem Monitoring der Oberflächengewässer in ihrer Gewässergüte im Flußgebiet basierende fluviale Bodenerosionuntersuchung [Průzkum eroze půdy založený na sledování jakosti povrchové vody v povodí]. Chybějící název nebo upřesnění názvu uvedeme do hranaté závorky.

35 Název příspěvku a název zdrojového dokumentu
Název příspěvku typograficky odlišíme od názvu zdrojového dokumentu. Předložku In: před názvem zdrojového dokumentu příspěvku musíme použít pro příspěvek v monografii (např. sborník). POTUŽÁK, Tomáš. Postponed traffic flow characteristics transfer in distributed simulation of road traffic. In: Software Engineering Techniques in Progress. Wroclaw: Oficyna Wydawnicza Politechniki Wroclawskiej, ‑258. ISBN 978‑83‑7493‑421‑3. RŮŽIČKA, Jiří et al. Pyramid projection: validation of a new method jof skin defect measurement. Physiological Research. 2007, 56(1), 99‑105. ISSN 0862‑8408. Nově je možné In: použít i před názvem seriálu

36 Název konference U konference, která se opakuje pod stejným názvem, je nutné uvádět datum a místo konání Interspeech 2006: Pittsburgh, USA TSD [Text, speech and dialogue] 2009: Pilsen, Czech Republic SIGMAP [Conference on Signal Processing and Multimedia Applications] 2010: Athens, Greece

37 Typ nosiče / média Povinný u jiných, než tištěných dokumentů [online]
[DVD] [fotografie] [disk]

38 Vydání Jiné, než 1. vydání - tak jak je uvedeno ve zdroji
3. doplněné vydání 3rd ed., revised U aktualizovaných zdrojů, je nutné uvést v citaci zpřesňující údaje Verze 3.1 Aktualizace

39 Nakladatelské údaje Místo vydání: nakladatel, datum
Více míst vydání nebo více vydavatelů – uvádíme pouze první. Jména vydavatelů (nakladatelů) zkracujeme na údaje nutné k jejich rozpoznání. Např. John Wiley & Sons, Inc zkrátíme na Wiley Weinheim: Wiley, 2008. Datum – pokud je použita metoda citování jméno-datum uvádí se rok vydání pouze za tvůrcem (tvůrci). V nakladatelských údajích se znovu píše, pouze je-li potřebné přesnější datum (např. u časopisů).

40 Číslování a stránkování
Uvádíme v termínech, které jsou ve zdroji, v pořadí od největšího k nejmenšímu. Např.: svazek, číslo části, strany. vol. 10, no. 2, s sv. 9, č. 2, s roč. 22, č. 4, s Číslo části / časopisu můžeme vynechat, pokud je celý ročník stránkován průběžně. vol. 10, s roč. 22, s U seriálových publikací můžeme termíny vynechat a uvést pouze čísla. Číslo svazku / ročníku píšeme tučně, číslo části do závorek. 10, 9(2), 22,

41 Názvy a čísla edic Obsahuje-li dokument název edice a číslo, uvádíme údaj(e) v citaci. KARFÍK, Filip. Plótínova metafyzika svobody. Praha: Oikoymenh, 2002. Oikúmené, 97. ISBN MAJER, Jiří, ed. Studie z dějin hornictví. 15. Praha: Národní technické muzeum, 1984. Rozpravy Národního technického muzea v Praze, 96. HANUŠ, Jiří, ed. Dějiny kultury a civilizace Západu v 19. století. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2002. Dějiny a kultura, sv. 5. ISBN 

42 Identifikátory – standardní čísla (1)
Je-li dokumentu přiděleno mezinárodní standardní číslo nebo identifikátor, musí být v citaci uvedeno. ISSN (International Standard Serial Number) pro seriály, časopisy ŠIMANDL, Miroslav a PUNČOCHÁŘ, Ivo. Active fault detection and control: unified formulation and optimal design. Automatica.  (9), ISSN  ISBN (International Standard Book Number) pro monografie, knihy MERTLOVÁ, Jiřina a NOHÁČOVÁ, Lucie. Elektrické stanice a vedení. Plzeň: Západočeská univerzita, [168 s]. ISBN 978‑80‑7043‑724‑7.

43 Identifikátory – standardní čísla (2)
DOI (Digital Object Identifier) pro digitální objekty umístěné na internetu ALLEN, Robert B. Model-Oriented Scientific Research Reports. D-Lib Magazine [online]. Corporation for National Research Initiatives, May/June (5/6) [vid ]. ISSN Dostupné z: doi: /may2011-allen. Aktuální URL zjistíme na: nebo Výtah z: DOI – Digital Object Identifier je URN (Uniform Resource Name) - jedinečný a stálý identifikátor přidělený digitálnímu objektu, strojem čitelný, umožňující komunikaci mezi různými systémy. DOI může obsahovat další identifikátor (např. ISBN, ISSN). Identifikátory DOI jsou dnes běžně přidělovány časopiseckým článkům v jejich elektronických verzích, ale mohou být a jsou využity pro jakékoliv objekty umístěné na síti. Přidělování těchto identifikátorů je svěřeno registračním organizacím, které zastřešuje a řídí International DOI Foundation (IDF). Využití - v nejjednodušší podobě slouží DOI k přesměrování na URL. Jednou z hlavních výhod je stálost DOI. Umožňuje snadno integrovat objekty, jimž byl DOI přidělen, do nových služeb. Stačí pouze aktualizovat adresy (URL), kdykoliv dojde k přemístění na jiný server. Jako nástroj pro zjišťování aktuálního umístění digitálních objektů je využíván Handle System. Společně s DOI a URL jsou v rejstříku uložena i metadata popisující daný digitální objekt, případně různé formáty, ve kterých je zveřejněn (HTML, PDF, XML) či jeho další umístění na síti. To umožňuje přesměrování uživatele na jím upřednostněný datový formát či server. Využívání DOI je základem vzájemného propojení digitálních objektů prostřednictvím citací v rámci spolupráce nakladatelů, kteří jsou členy systému CrossRef (DOI resolver). Struktura DOI: doi:10.xxxx/yyyyyyy prefix 10.xxxx – přiděluje International DOI Foundation sufix yyyyyyy – určuje si sám vydavatel doi: /cccc / doi: /ni967 CrossRef System CrossRef je produktem organizace nakladatelů (Publishers International Linking Association, PILA), jejichž spolupráce umožňuje propojení bibliografických odkazů ve vědeckých časopisech s využitím DOI. Ke 4. dubnu 2011 se na spolupráci v rámci CrossRef účastnilo 3 390 vydavatelů; systém pokrýval 23 971 titulů časopisů a registroval 46 087 800 DOI; přírůstek DOI za předchozí měsíc byl 385 375. Systém CrossRef je využíván pro propojení citací napříč vydavateli. Vydavatelé, kteří jsou členy tohoto systému, mohou vytvářet přímá vzájemná propojení mezi svými online dokumenty prostřednictvím bibliografických citací, tj. mohou v článcích v jimi vydávaných časopisech odkazovat na citované články publikované i jinými vydavateli, tedy umístěné na jiných serverech. Tyto odkazy mohou být ovšem vytvářeny pouze za podmínky, že se údaje (odkaz) citovaného článku shodují s údaji uloženými v systému CrossRef. Znamená to tedy, že tato propojení se mohou týkat pouze těch odkazů (článků), jejichž vydavatelé již předtím vložili údaje o své produkci dostupné na síti do systému CrossRef. CrossRef poskytuje technologickou i obchodní infrastrukturu pro vzájemné propojování; využití DOI usnadňuje správu informačních zdrojů: při jakékoliv změně v umístění digitálního objektu není nutné provádět úpravy (změny adres) v citacích nebo v záznamech v databázích; prostřednictvím jediné smlouvy uzavřené s CrossRef je možné propojení s dalšími členy CrossRef. Dokument, který má přidělené DOI nalezneme prostřednictvím online dotazu na nebo stačí před DOI vložit řetězec Např.: Bližší popisy identifikátorů: ISBN a další identifikátory

44 Další informace Další informace mohou být přidány na jakémkoliv nejvhodnějším místě citace

45 Elektronické informační zdroje
Typ nosiče / média je pro elektronické informační zdroje povinný [online] [disk] Je-li to potřebné, můžeme elektronický zdroj blíže specifikovat [online databáze] [počítačový program]

46 Elektronické informační zdroje
Datum citování u online zdrojů uvádíme do hranaté závorky za výraz cit. datum, kdy jsme měli zdroj otevřený. [cit ]

47 Elektronické informační zdroje
Dostupnost a přístup Povinné údaje u online zdrojů. Dostupné z: úplná adresa. Je-li třeba na konci řádku adresu rozdělit, dělíme ji vložením mezery za lomítko. Dostupné z: valka_s_mloky.pdf Pokud má zdroj přiděleno DOI, preferujeme ho před URL adresou. DAVIES, Lorraine, FORD-GILBOE, Marilyn and HAMMERTON, Joanne. Gender Inequality and Patterns of Abuse Post Leaving. Journal of Family Violence [online]. Springer. Jan 2009, 24(1), Dostupné z: doi: /s nebo Dostupné z: dx.doi.org/ /s Je možné uvést informace o dalších formách a umístění

48 Citační styly Nejznámější citační styly: AMA: medicína, biologie
Vydavatelé odborné literatury často používají odlišné formy citace. Liší se především v pořadí prvků, případně v grafické úpravě Nejznámější citační styly: AMA: medicína, biologie APA: psychologie, vzdělávání a ostatní sociální vědy MLA: literatura, umění a humanitní vědy Turabian (velmi podobný Harvardskému stylu): technické obory Chicago: nejčastěji používaný styl v knihách, časopisech, mimo vědeckou komunitu Harvard IEEE

49 citační styl AMA

50 citační styl MLA Invertováno je pouze jméno prvního autora!

51 citační styl Chicago Invertováno je pouze jméno prvního autora!

52 Pomůcky na webu Volně přístupné Nová citační norma ČSN ISO 690: Bibliografické citace Generátor citací Pozor na pořadí Jméno Příjmení u 2. a dalších autorů!!! Kratochvíl, Jiří aj. Metodika tvorby bibliografických citací

53 Příklad z DP: [5] BYERS, Georey J., TAKAWIRA, Fambirai. Fourier Transform Decoding of Non-Binary LDPC Codes. University of KwaZulu-Natal, 2004, 5 s. [online]. [cit ]. Dostupné z: [6] COSTELLO, Daniel J. a G. David FORNEY. Channel Coding: The Road to Channel Capacity. Proceedings of the IEEE , 2007, 28 s. DOI: /JPROC [online]. [cit ]. Dostupné z: [7] DAVEY, Matthew C, MACKAY, David. Low-density parity check codes over GF(q). Communications Letters, IEEE , vol.2, no.6, 1998, 3 s. doi: / [online]. [cit ]. Dostupné z: Má být: [6] COSTELLO, Daniel J. a FORNEY, G. David. Channel Coding: The Road to Channel Capacity. Proceedings of the IEEE [online]. June 2007, Vol. 95, No. 6, s. 1150‑1177. [cit ]. ISSN: Dostupné z: DOI: /JPROC dx.doi.org/ /JPROC

54 Cvičení

55 SPRÁVNĚ nebo ŠPATNĚ? Příklad 1
Jde obvykle o první stadium výzkumu, protože tuto práci může marketingový pracovník doslova provádět u psacího stolu. Důležitým zdrojem budou při tom interní záznamy organizace. HANNAGAN, Tim J. Marketing pro neziskový sektor. 1. vyd. Praha: Management Press, s. Str. 69. Text v knize Jedná se o první stadium výzkumu, protože tuto práci může marketingový pracovník doslova provádět u psacího stolu. V této fázi jsou využity všechny dostupné zdroje informací. Text v DP SPRÁVNĚ nebo ŠPATNĚ?

56 ŠPATNĚ PLAGIÁT Příklad 1
Jde obvykle o první stadium výzkumu, protože tuto práci může marketingový pracovník doslova provádět u psacího stolu. Důležitým zdrojem budou při tom interní záznamy organizace. HANNAGAN, Tim J. Marketing pro neziskový sektor. 1. vyd. Praha: Management Press, s. Str. 69. Text v knize Jedná se o první stadium výzkumu, protože tuto práci může marketingový pracovník doslova provádět u psacího stolu. V této fázi jsou využity všechny dostupné zdroje informací. Text v DP ŠPATNĚ Doslova okopírovaná část textu Použitá část není v uvozovkách Práce není citována PLAGIÁT

57 SPRÁVNĚ nebo ŠPATNĚ? Příklad 2
Jde obvykle o první stadium výzkumu, protože tuto práci může marketingový pracovník doslova provádět u psacího stolu. Důležitým zdrojem budou při tom interní záznamy organizace. HANNAGAN, Tim J. Marketing pro neziskový sektor. 1. vyd. Praha: Management Press, s. Str. 69. Text v knize Jedná se o „první stadium výzkumu, protože tuto práci může marketingový pracovník doslova provádět u psacího stolu“ 1, a jsou při něm využity všechny dostupné zdroje dat. HANNAGAN, Tim J. Marketing pro neziskový sektor. 1. vyd. Praha: Management Press, Str. 69. Text v DP SPRÁVNĚ nebo ŠPATNĚ?

58 Příklad 2 Jde obvykle o první stadium výzkumu, protože tuto práci může marketingový pracovník doslova provádět u psacího stolu. Důležitým zdrojem budou při tom interní záznamy organizace. HANNAGAN, Tim J. Marketing pro neziskový sektor. 1. vyd. Praha: Management Press, s. Str. 69. Text v knize Jedná se o „první stadium výzkumu, protože tuto práci může marketingový pracovník doslova provádět u psacího stolu“ 1, a jsou při něm využity všechny dostupné zdroje dat. HANNAGAN, Tim J. Marketing pro neziskový sektor. 1. vyd. Praha: Management Press, Str. 69. Text v DP Doslova okopírovaná část textu je v uvozovkách Práce je citována SPRÁVNĚ

59 SPRÁVNĚ nebo ŠPATNĚ? Příklad 3
Jde obvykle o první stadium výzkumu, protože tuto práci může marketingový pracovník doslova provádět u psacího stolu. Důležitým zdrojem budou při tom interní záznamy organizace. HANNAGAN, Tim J. Marketing pro neziskový sektor. 1. vyd. Praha: Management Press, s. Str. 69. Text v knize Jde zpravidla o první fázi výzkumu, protože tuto práci může marketingový odborník doslova provádět u svého počítače. Významným zdrojem budou při tom vnitřní záznamy organizace Text v DP SPRÁVNĚ nebo ŠPATNĚ?

60 ŠPATNĚ PLAGIÁT Příklad 3
Jde obvykle o první stadium výzkumu, protože tuto práci může marketingový pracovník doslova provádět u psacího stolu. Důležitým zdrojem budou při tom interní záznamy organizace. HANNAGAN, Tim J. Marketing pro neziskový sektor. 1. vyd. Praha: Management Press, s. Str. 69. Text v knize Jde zpravidla o první fázi výzkumu, protože tuto práci může marketingový odborník doslova provádět u svého počítače. Významným zdrojem budou při tom vnitřní záznamy organizace Text v DP ŠPATNĚ Slova nahrazená synonymy Práce není citována PLAGIÁT

61 SPRÁVNĚ nebo ŠPATNĚ? Příklad 4
Jde obvykle o první stadium výzkumu, protože tuto práci může marketingový pracovník doslova provádět u psacího stolu. Důležitým zdrojem budou při tom interní záznamy organizace. HANNAGAN, Tim J. Marketing pro neziskový sektor. 1. vyd. Praha: Management Press, s. Str. 69. Text v knize „Jde zpravidla o první fázi výzkumu, protože tuto práci může marketingový odborník doslova provádět u svého počítače. Významným zdrojem budou při tom vnitřní záznamy organizace“1 HANNAGAN, Tim J. Marketing pro neziskový sektor. 1. vyd. Praha: Management Press, Str. 69. Text v DP SPRÁVNĚ nebo ŠPATNĚ?

62 Příklad 4 Jde obvykle o první stadium výzkumu, protože tuto práci může marketingový pracovník doslova provádět u psacího stolu. Důležitým zdrojem budou při tom interní záznamy organizace. HANNAGAN, Tim J. Marketing pro neziskový sektor. 1. vyd. Praha: Management Press, s. Str. 69. Text v knize „Jde zpravidla o první fázi výzkumu, protože tuto práci může marketingový odborník doslova provádět u svého počítače. Významným zdrojem budou při tom vnitřní záznamy organizace“1 HANNAGAN, Tim J. Marketing pro neziskový sektor. 1. vyd. Praha: Management Press, Str. 69. Text v DP ŠPATNĚ Text v uvozovkách není citován přesně

63 SPRÁVNĚ nebo ŠPATNĚ? Příklad 5
Jde obvykle o první stadium výzkumu, protože tuto práci může marketingový pracovník doslova provádět u psacího stolu. Důležitým zdrojem budou při tom interní záznamy organizace. HANNAGAN, Tim J. Marketing pro neziskový sektor. 1. vyd. Praha: Management Press, s. Str. 69. Text v knize Hannagan (1996, s. 69) uvádí, že první fázi výzkumu neprovádíme v terénu, protože nejprve využíváme existující materiály.1 HANNAGAN, Tim J. Marketing pro neziskový sektor. 1. vyd. Praha: Management Press, 1996. Text v DP SPRÁVNĚ nebo ŠPATNĚ?

64 Příklad 5 Jde obvykle o první stadium výzkumu, protože tuto práci může marketingový pracovník doslova provádět u psacího stolu. Důležitým zdrojem budou při tom interní záznamy organizace. HANNAGAN, Tim J. Marketing pro neziskový sektor. 1. vyd. Praha: Management Press, s. Str. 69. Text v knize Hannagan (1996, s. 69) uvádí, že první fázi výzkumu neprovádíme v terénu, protože nejprve využíváme existující materiály.1 HANNAGAN, Tim J. Marketing pro neziskový sektor. 1. vyd. Praha: Management Press, 1996. Text v DP Text je parafrázován Práce je citována SPRÁVNĚ

65 Děkuji za pozornost Mgr. Zdeňka Firstová
Univerzitní knihovna ZČU v Plzni


Stáhnout ppt "Citování literatury a pramenů"

Podobné prezentace


Reklamy Google