Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

KONCEPCE OCHRANY OBYVATELSTVA Mgr.Bohumír MARTÍNEK, Ph.D. 1.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "KONCEPCE OCHRANY OBYVATELSTVA Mgr.Bohumír MARTÍNEK, Ph.D. 1."— Transkript prezentace:

1 KONCEPCE OCHRANY OBYVATELSTVA Mgr.Bohumír MARTÍNEK, Ph.D. 1

2 Transformace civilní obrany konec 80-ých let a 90-tá léta 20. století - změny z totalitního vládnutí na demokratické začala transformace téměř všech národních, státních a veřejných institucí země střední a východní Evropy - změna zaměření státní politiky v oblasti bezpečnosti ze soustředění na válku na orientaci k ochraně obyvatelstva, majetku a kvality života při každodenních mimořádných událostech. transformace a další vývoj byl řešen na základě celkové koncepce a strategie. hlavním smyslem transformace byla efektivnost –tj. maximální příprava na něco co se reálně může stát (válka NE) 2

3 Koncepční řešení ochrany obyvatelstva (civilní ochrany) v rámci ministerstva obrany V devadesátých letech a až do 31. prosince 2000 byla ochrana obyvatelstva (pod názvem civilní ochrana) v působnosti ministerstva obrany. Její řízení zabezpečoval Hlavní úřad civilní ochrany České republiky. Uvedený úřad zpracoval koncepci pod názvem „Koncepce zabezpečení úkolů civilní ochrany definovaných Dodatkovým protokolem I k Ženevským úmluvám o ochraně obětí mezinárodních ozbrojených konfliktů z 12. srpna 1949“, byla vzata na vědomí vládou České republiky usnesením č. 710 ze dne 12. listopadu 1997. 3

4 Koncepční řešení ochrany obyvatelstva (civilní ochrany) v rámci ministerstva obrany Koncepce : charakterizovala stav tehdejší civilní ochrany navrhovala způsoby zabezpečení jednotlivých úkolů civilní ochrany, včetně stanovení odpovědnosti za jejich plnění na úrovni ústředních a územních orgánů státní správy, orgánů samosprávy, právnických a fyzických osob předjímala změnu kompetencí v oblasti civilní ochrany z Ministerstva obrany do působnosti ministerstva vnitra. na základě výše zmíněného usnesení vlády byla ustavena meziresortní komise k převodu kompetencí v oblasti civilní ochrany a byl zpracován harmonogram zabezpečení tohoto převodu. 4

5 Koncepční řešení ochrany obyvatelstva (civilní ochrany) v rámci ministerstva obrany K zásadním koncepčním záměrům lze zařadit: Vytvoření Sboru civilní ochrany jako integrální součásti záchranného systému. Jeho základem měly být záchranné a výcvikové základny civilní ochrany. Modernizace systému varování obyvatelstva dostavbou a obměnou sirén a infrastruktury dálkového rádiového ovládání Řešení evakuace v pravomoci územních orgánů státní správy a samosprávy, stanovení povinností právnickým a zejména fyzickým osobám při evakuaci (povodně 1997 – problémy) Ukrytí obyvatelstva realizovat v jednoduchých ochranných prostorech, ve vhodných částech budov, po provedení úprav ke zlepšení jejich ochranných vlastností 5

6 Koncepční řešení ochrany obyvatelstva (civilní ochrany) v rámci ministerstva obrany Nouzové přežití zabezpečovat s využitím místních zdrojů Převedení práva hospodaření a vlastnictví k prostředkům individuální ochrany ze státu (ministerstvo obrany) na obce (bylo jinak!!!) Změnit povinnost státu zabezpečovat veškeré obyvatelstvo prostředky individuální ochrany na garanci státu u vybraných kategorií (děti,…) Zakomponovat do osnov experimentálně ověřená témata ochrany člověka při mimořádných událostech (školy) 6

7 Koncepční řešení ochrany obyvatelstva v působnosti ministerstva vnitra Přijetím zákona č.239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému s účinností od 1. ledna 2001 byly současně převedeny kompetence za tuto oblast z ministerstva obrany na ministerstvo vnitra. V souladu se zákonem zajišťovalo plnění úkolů v oblasti ochrany obyvatelstva za ministerstvo vnitra generální ředitelství hasičského sboru České republiky. Jedním z úkolů stanovených citovaným zákonem je zpracování koncepce ochrany obyvatelstva. 7

8 KONCEPCE OCHRANY OBYVATELSTVA DO ROKU 2006 S VÝHLEDEM DO ROKU 2015 Schválena usnesením vlády č. 417 ze dne 22. dubna 2002 Změněna usnesením vlády č. 21 ze dne 5. ledna 2005 charakterizuje dosavadní stav v oblasti ochrany obyvatelstva a navrhuje řešení stávajících problémů reaguje na mezinárodní situaci po 11. září 2001 a na rozhodnutí Rady Evropské unie o vytvoření mechanismu Společenství pro zabezpečení posílení spolupráce při asistenčních zásazích civilní ochrany 8

9 KONCEPCE OCHRANY OBYVATELSTVA DO ROKU 2006 S VÝHLEDEM DO ROKU 2015 Ochrana obyvatelstva, respektive civilní ochrana je charakterizována : jako soubor činností a postupů věcně příslušných orgánů, dalších subjektů i jednotlivých občanů směřujících k minimalizaci dopadů mimořádných událostí na životy a zdraví obyvatelstva, majetek a životní prostředí tímto pojetím ochrany obyvatelstva je ČR srovnatelná s převážnou většinou evropských států, v řadě zemí EU je pojem ochrana obyvatelstva, ale i civilní nouzové plánování a krizové řízení ztotožňován s pojmem civilní ochrana, jako s tradičním (historickým) institutem, zajišťujícím komplexně ochranu obyvatelstva v zemi. 9

10 KONCEPCE OCHRANY OBYVATELSTVA DO ROKU 2006 S VÝHLEDEM DO ROKU 2015 Koncepce přijala základní principy EU podle kterých má být ochrana obyvatelstva organizována Byly přijaty: po Rozhodnutí Rady o vytvoření mechanismu Společenství pro zabezpečení spolupráce při pomocných zásazích Civilní ochrany ze dne 26.září 2001 a na základě výsledků jednání generálních ředitelů CO států EU, přidružených a kandidátských zemí v belgickém Knokke ve dnech 11.-12. října 2001 10

11 Základní principy organizování ochrany obyvatelstva  starost o ochranu obyvatel náleží státu  ústředním orgánem v oblasti ochrany obyvatelstva je jedno ministerstvo, zpravidla ministerstvo vnitra  konkrétní odpovědnost ministrů a vedoucích jiných ústředních správních úřadů za ochranu života, zdraví a majetku je stanovena příslušnými zákony a vyplývá z jejich kompetencí  odpovědnost za ochranu obyvatelstva je rozložena na všechny úrovně veřejné správy, včetně obcí 11

12 Základní principy organizování ochrany obyvatelstva profesní organizace tvoří jádro výkonných a částečně i řídících složek, jsou doplňovány ostatními složkami různé právní povahy i fyzickými osobami (průměrný stupeň připravených specialistů činí 4-5 % populace) široká informovanost veřejnosti o ochranných opatřeních opatření, připravovaná k řešení následků mimořádných událostí a zmírnění dopadů krizových situací v míru, budou v případě potřeby využita i v období válečného stavu 12

13 KONCEPCE OCHRANY OBYVATELSTVA DO ROKU 2006 S VÝHLEDEM DO ROKU 2015 upozorňuje na rozšiřující se okruh hrozeb a rizik nevojenského ohrožení, což vyžaduje adekvátní navýšení finančních prostředků na ochranu obyvatelstva zvýrazňuje roli IZS a potřebu vybavení jeho složek technikou a materiálem, aby zvládly následky jakýchkoliv mimořádných událostí včetně možných teroristických útoků s použitím ZHN stanoví úloha občanů, podnikové sféry a veřejné správy stanoví základní organizační a technická opatření ochrany obyvatelstva 13

14 ÚLOHA OBČANŮ, PODNIKOVÉ SFÉRY A VEŘEJNÉ SPRÁVY Občan informovaný a sebevzdělaný občan - základní prvek systému ochrany obyvatelstva adekvátní reakce občana = mít základní znalosti a dovednosti (varovný signál, čísla tísňového volání, evakuační zavazadlo, improvizovaná ochrana ukrytím, dýchacích cest, očí a povrchu těla, sebeochrana a vzájemná pomoc, místa získání informací apod.) 14

15 ÚLOHA OBČANŮ, PODNIKOVÉ SFÉRY A VEŘEJNÉ SPRÁVY Obec základní prvek veřejné správy při zabezpečování opatření ochrany obyvatelstva k plnění uvedených úkolů využívá především jednotku sboru dobrovolných hasičů obce a zařízení civilní ochrany nad rámec možností obce - základní složky integrovaného záchranného systému z krajské úrovně přípravu určených pracovníků obce organizuje obecní úřad a hasičský záchranný sbor kraje 15

16 ÚLOHA OBČANŮ, PODNIKOVÉ SFÉRY A VEŘEJNÉ SPRÁVY Právnické osoby a podnikající fyzické osoby v rámci bezpečnosti a ochrany zdraví při práci plní opatření pro případ zdolávání mimořádných událostí (zákoník práce) zařazené do havarijního plánu plní úkoly v rozsahu stanoveném jim těmito plány a vůči svým zaměstnancům k plnění uvedených úkolů využívají jednotky hasičských záchranných sborů podniků, jednotky sborů dobrovolných hasičů podniků a zařízení civilní ochrany 16

17 ÚLOHA OBČANŮ, PODNIKOVÉ SFÉRY A VEŘEJNÉ SPRÁVY Právnické osoby a podnikající fyzické osoby přípravu určených pracovníků organizuje zaměstnavatel, obecní úřad a hasičský záchranný sbor kraje poskytnutí náhrad výdajů vynakládaných na oblast ochrany obyvatelstva možnost uplatnění daňových úlev (výdaje na CO = vynaložené na dosažení, zajištění a udržení zdanitelných příjmů) 17

18 ZÁKLADNÍ ORGANIZAČNÍ A TECHNICKÁ OPATŘENÍ OCHRANY OBYVATELSTVA varování a vyrozumění: 80-85 % území ČR pokrýt varovným signálem modernizace systému obměnou elektrických sirén za elektronické v zónách VHP a na územích ohrožených zvláštními povodněmi, vybudováním zpětné diagnostiky k nim varování doplnit okamžitou verbální informací technicky dořešit způsob vyrozumění jednotek sborů dobrovolných hasičů (sirény - záložní) 18

19 ZÁKLADNÍ ORGANIZAČNÍ A TECHNICKÁ OPATŘENÍ OCHRANY OBYVATELSTVA ukrytí: před kontaminací radioaktivním prachem, účinky pronikavé radiace a toxickými účinky nebezpečných látek budou využívány přirozené ochranné vlastnosti staveb budou využívány ochranné systémy na trasách metra v hl. m. Praze a na dalších vhodných podzemních dopravních stavbách, v hl. m. Praze se předpokládá do roku 2015 rozšířit kapacitu ochranných systémů o 140 000 úkrytových míst – ZMĚNA 2005 (povodeň 2002)budou využívány ochranné systémy na trasách metra v hl. m. Praze a na dalších vhodných podzemních dopravních stavbách, v hl. m. Praze se předpokládá do roku 2015 rozšířit kapacitu ochranných systémů o 140 000 úkrytových míst – ZMĚNA 2005 (povodeň 2002) 19

20 ZÁKLADNÍ ORGANIZAČNÍ A TECHNICKÁ OPATŘENÍ OCHRANY OBYVATELSTVA nouzové přežití obyvatelstva: Využívají se stacionární zařízení (ubytovací, zásobovací, stravovací a další služby) K tomu navíc: na centrální úrovni pohotovostní kapacity pro 3 000 postižených osob - materiální základny humanitární pomoci pro 2250 osob v působnosti MO ? - nově vytvořené kapacity pro 750 osob v působnosti MV - ANO 20

21 ZÁKLADNÍ ORGANIZAČNÍ A TECHNICKÁ OPATŘENÍ OCHRANY OBYVATELSTVA nouzové přežití obyvatelstva: na úrovni krajů bude vytvořeno 30 mobilních kompatibilních kontejnerových souprav, každá pro 50 postižených osobna úrovni krajů bude vytvořeno 30 mobilních kompatibilních kontejnerových souprav, každá pro 50 postižených osob ZMĚNA v r.2005 na úrovni krajů bude vytvořeno 15 mobilních kompatibilních kontejnerových souprav, každá pro 25 postižených osob 21

22 ZÁKLADNÍ ORGANIZAČNÍ A TECHNICKÁ OPATŘENÍ OCHRANY OBYVATELSTVA V r.2005 Zřídit Národní koordinační a vyhodnocovacího středisko ZHN při MV – GŘ HZS ČR a obdobná vyhodnocovací střediska u HZS krajů Zkvalitnit technické vybavení zdrojů prvotních informací a ostatních prvků systému MV plnit koordinační meziresortní roli v předávání informací v případě ohrožení chemickými, biologickými, radiologickými a jadernými zbraněmi, prostředky nebo látkami při krizových situacích spojených s teroristickými útoky, za stavu ohrožení státu nebo válečného stavu a při mimořádných událostech v zahraničí 22

23 ZÁKLADNÍ ORGANIZAČNÍ A TECHNICKÁ OPATŘENÍ OCHRANY OBYVATELSTVA Další změny v roce 2005: k ukrytí obyvatelstva bude využit fond stálých úkrytů, popřípadě vhodné prostory po stálých úkrytech stát nebude podporovat výstavbu nových stálých úkrytů, rekonstrukce a opravy stávajících stálých úkrytů ani trvat na zachování jejich účelu v mírové době analyzovat možnosti a stanovit základní požadavky na projektování staveb, ve kterých dochází ke shromažďování velkého počtu osob a které mohou být potenciálně ohroženy mimořádnými událostmi vyplývajícími z bezpečnostních hrozeb a rizik 23

24 KONCEPCE OCHRANY OBYVATELSTVA DO ROKU 2013 S VÝHLEDEM DO ROKU 2020 Usnesení vlády č.165/2008 24

25 Koncepce ochrany obyvatelstva do roku 2013 s výhledem do roku 2020 Obsah: Vyhodnocení Harmonogramu realizace základních opatření ochrany obyvatelstva (přílohy k usnesení vlády č.417/2002) Vyhodnocení stavu realizace Koncepce ochrany obyvatelstva do roku 2006 s výhledem do roku 2015 Koncepce ochrany obyvatelstva do roku 2013 s výhledem do roku 2020 Harmonogram realizace základních opatření ochrany obyvatelstva do roku 2013 s výhledem do roku 2020 25

26 Koncepce ochrany obyvatelstva do roku 2013 s výhledem do roku 2020 Obsah koncepce (hlavní kapitoly-1.část): Bezpečná společnost Připravenost pracovníků veřejné správy, právnických a fyzických osob, včetně školní mládeže Základní organizační a technická opatření ochrany obyvatelstva Plánování a řešení opatření k ochraně obyvatelstva pro mimořádné události, nevojenské a vojenské krizové situace Řešení ochrany obyvatelstva v případě nevojenských krizových situací 26

27 Koncepce ochrany obyvatelstva do roku 2013 s výhledem do roku 2020 Obsah koncepce (hlavní kapitoly-2.část): Řešení ochrany obyvatelstva v případě válečného stavu Připravenost sil a prostředků Materiální a finanční zabezpečení Nová koncepce je pojata v širších souvislostech stejně jako je chápána CIVILNÍ OCHRANA v Evropské Unii 27

28 Bezpečná společnost Společnost, která má přijatý soubor právních, technických, organizačních, finančních, vzdělávacích a dalších ochranných opatření k minimalizaci, resp. k překonání následků mimořádných událostí a krizových situací a v praxi ho úspěšně realizuje Bude ji vytvářet zejména veřejná správa, složky IZS, podniková sféra i občané, s využitím hromadných informačních prostředků 28

29 Bezpečná společnost Základem musí být informovaný a připravený občan. Je potřebné řešit nedostatečnou připravenost obyvatelstva, koordinaci přípravy obyvatelstva a to jak dospělého tak i dětí a mládeže, Měla by zahrnovat přípravu na možné situace (MU,KS, narušení vnitřní bezpečnosti, obrana státu, epidemie, epizootie, narušení objektů kritické infrastruktury) 29

30 Bezpečná společnost Veřejná správa i podniková sféra musí motivovat a získat občany k aktivní účasti na zajišťování vlastní bezpečnosti, bezpečnosti svých zaměstnanců, spoluobčanů a blízkých Bude nutné řešit hlubší i širší zapojení občanů do zajišťování bezpečnost. Jako možné řešení je zapojení občanů cestou občanských sdružení, zejména těch, které se zabývají ochranou obyvatelstva a CO (dobrovolní hasiči, ČČK, humanitární organizace) Toto řešení se hledá nejen v ČR, ale v celém světě. Je vhodné spolupracovat zejména v rámci EU. 30

31 Připravenost pracovníků veřejné správy, právnických a fyzických osob, včetně školní mládeže Připravenost pracovníků veřejné správy, právnických osob bude řešena v souladu s koncepcí vzdělávání v oblasti krizového řízení. Přijmout „Program výchovy a vzdělávání obyvatelstva k jeho bezpečnosti a ochraně při mimořádných událostech a krizových situacích“ 31

32 Připravenost školní mládeže Školní mládež- rámcové vzdělávací programy ZŠ a SŠ. Perspektivně rozšířit hodinové dotace k výuce témat ochrany člověka za mimořádných událostí o problematiku bezpečnosti, dopravní výchovy, drogové závislosti, násilí a poskytování první pomoci. Ke zkvalitnění připravenosti budoucích učitelů bude začleněna do studijních programů pedagogických fakult problematika “Ochrana člověka za mimořádných událostí”. 32

33 Základní organizační a technická opatření ochrany obyvatelstva – změny oproti předchozí koncepci Varování Evakuace Ukrytí Nouzové přežití Ochrana před kontaminací Humanitární pomoc Spolupráce s neziskovými organizacemi Monitorování radiační, chemické a biologické situace Informování obyvatelstva 33

34 Varování obyvatelstva MV-GŘHZS – podmínky pro koordinovanou výstavbu a provozování systému varování Přerozdělení odpovědnosti za jednotlivé části JSVV (infrastruktura, koncové prvky varování – využití programů EU pro obce) Rozšíření odpovědnosti za systém varování v okolí provozovatelů nebezpečných zařízení (kromě JE navíc chemické provozy, vodní díla) 34

35 Varování obyvatelstva Zajišťování místních informačních systému (propojené na JSVV) u provozovatelů objektů a zařízení ve kterých dochází ke shromažďování velkého počtu osob (obchodní centra,nádraží, zimní stadiony…) Budování obousměrných systémů se sběrem informací o stavu koncových prvků,s měřením (s čidly) fyzikálních veličin (výška hladiny vodních toků, úniků nebezpečných látek 35

36 Evakuace obyvatelstva Reagovat na změněné podmínky s převládající samovolnou evakuací (vlastní dopravní prostředky) Řešit systém regulace pohybu samovolně evakuujících Řešit systém registrace evakuovaných Přehodnotit zásady pro evakuační zavazadlo - možnost přepravy ve vlastním automobilu 36

37 Ukrytí Využívat ochranné vlastnost staveb při nevojenských MU s únikem NL Přehodnotit plány ukrytí v havarijních plánech (nezahrnovat stálé úkryty) V obcích řešit vytipování vhodných prostorů pro improvizované ukrytí V rámci územního plánování a stavebního řízení uplatňovat požadavky CO (shromažďovací prostory pro EVA, pro dekontaminaci,…) 37

38 Nouzové přežití Pokračovat ve využívání stacionárních zařízení Mobilní kontejnerové soupravy – 16 ks– kraje, Základna logistiky, ZÚ Hlučín Prověřovat a procvičovat 5 mobilních materiálních základen humanitární pomoci (Kosíř 2007) 38

39 Nouzové přežití Vytváření souprav pro různé typy MU (dálnice, vichřice, migrační vlny) Připravenost souprav pro transport do zahraničí (pro pomoc občanům ČR a EU) Stanovit zásady pro zabezpečení obyvatelstva pro nové druhy MU (výpadky el.energie,plynu, epizootie,epidemie.) 39

40 Ochrana před kontaminací Používání improvizovaných prostředků – potřeba připravenosti obyvatelstva Nákup nových mobilních prostředků pro dekontaminaci obyvatelstva a techniky Podmínky a zásady pro zřizování stacionárních dekontaminačních zařízení při hromadném zasažení osob Stanovení postupů pro likvidaci kontaminovaných oděvů (dekontaminace nereálná, problémy s evidencí…) 40

41 Humanitární pomoc Zřízení materiální základny humanitární pomoci pro poskytování pomoci do zahraničí napojené na leteckou i kamionovou přepravu (IOP EU) - ZBIROH Ve spolupráci s nevládními organizacemi vytvořit systém poskytování adresné a efektivní HP s využitím informačního systému evidujícího nabídky, poptávky a jejich cílené využívání (ISKŘ) 41

42 Spolupráce s neziskovými organizacemi Spolupráce orgánů KŘ k vytváření druhosledové pomoci postiženému obyvatelstvu Zpracování registrů odborníků (expertů) Realizace psychosociální a náboženské pomoci Poskytování grantů NNO 42

43 Monitorování radiační, chemické a biologické situace Dosud se realizuje UV z 26.4.2006 č.471 – zjišťování, předávání, vyhodnocování a využívání údajů o R,CH a B situaci za stavu ohrožení státu nebo válečného stavu, při řešení krizových situací spojených s teroristickými útoky a pro řešení MU v zahraničí připravuje se nový harmonogramu k vytvoření programu ochrany obyvatelstva při použití nebezpečných látek nejen za války a nejen při teroristické útoku (havárie v průmyslu jaderném a chemickém, v dopravě,stadiony,…) 43

44 Informování obyvatelstva Cíl - informovaný a vzdělaný občan Vytváření prostoru ve veřejnoprávních médiích k informování obyvatelstva Informování cizích státních příslušníků v ČR Informování občanů CR v zahraničí cestou zastupitelských úřadů 44

45 Informování obyvatelstva Hlavní téma našeho předsednictví v Radě EU – informovanost obyvatelstva 18.-20.únor- seminář EU v Brně 3 témata: 1. Informovanost obyvatelstva, formy, obsah, prostředky 2. Informovanost občanů EU při MU v zahraničí 3. Ochrana záchranářů proti napadení 45

46 Civilní nouzové plánování Základní zaměření a působnost CNP: plnění úkolů ochrany obyvatelstva, nepřetržité fungování orgánů veřejné správy přijatelná forma společenského a hospodářského života, fungování kritické (životně důležité) infrastruktury, spolupráce veřejného a soukromého sektoru, civilní zdroje nezbytné pro zajištění bezpečnosti, civilně vojenská spolupráce (operace NATO,EU) civilní podpora činnosti ozbrojených sil a bezpečnostních zdrojů (NATO) 46

47 Krizové řízení V rámci vytvářeného informačního systému krizového řízení, jehož garantem je MV-GŘ HZS ČR, budou vytvořeny sofistikované nástroje k informačnímu zabezpečení úkolů v oblasti ochrany životů a zdraví obyvatel a majetkových hodnot na všech stupních krizového řízení. Součástí systému budou i opatření ochrany obyvatelstva 47

48 Porovnání koncepcí ochrany obyvatelstva Koncepce ministerstva obrany striktně vycházela z úkolů civilní obrany (ochrany) stanovených v článku 61 Dodatkového protokolu I k Ženevským úmluvám z 12. srpna 1949. tyto úkoly se snažila transformovat do nových podmínek využívání opatření ochrany obyvatelstva pro řešení „každodenních“ mimořádných událostí 48

49 Porovnání koncepcí ochrany obyvatelstva Koncepce ochrany obyvatelstva do roku 2006 s výhledem do roku 2015 byla prvním dokumentem, který se zásadním způsobem zaměřil na plnění úkolů ochrany obyvatelstva při každodenních mimořádných událostech materiál byl zpracován ministerstvem vnitra a připomínkován spolupracujícími resorty. 49

50 Porovnání koncepcí ochrany obyvatelstva Koncepce ochrany obyvatelstva do roku 2013 s výhledem do roku 2020 pojala ochranu obyvatelstva v širších souvislostech než jen opatření vyplývající z její základní definice ze zákona č.239/2000 Sb.,o integrovaném záchranném systému na jejím zpracování se podílela všechna gesční ministerstva společně. 50


Stáhnout ppt "KONCEPCE OCHRANY OBYVATELSTVA Mgr.Bohumír MARTÍNEK, Ph.D. 1."

Podobné prezentace


Reklamy Google