Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Mgr. Irena Fadrhoncová Právo - úvod. Pojem práva a právní věda Právo = souhrn obecn ě závazných pravidel chování vydaných státem. Stát vynucuje jejich.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Mgr. Irena Fadrhoncová Právo - úvod. Pojem práva a právní věda Právo = souhrn obecn ě závazných pravidel chování vydaných státem. Stát vynucuje jejich."— Transkript prezentace:

1 Mgr. Irena Fadrhoncová Právo - úvod

2 Pojem práva a právní věda Právo = souhrn obecn ě závazných pravidel chování vydaných státem. Stát vynucuje jejich dodržování a trestá jejich porušování. V ě dní disciplíny, které se v ě nují studiu právních jev ů :

3 Členění práva Subjektivní právo X Objektivní právo Subjektivní p.: oprávn ě ní jedince chovat se ur č itým zp ů sobem (tj. n ě co konat, nekonat, obdržet č i požadovat). Objektivní p.: soupis pravidel chování závazných pro všechny č leny spole č nosti. Obsaženo v právních normách (zákony, na ř ízení, vyhlášky apod.) Právo hmotné X Právo procesní Hmotné p.: pravidla chování a sankce, závazné pro všechny č leny spole č nosti Procesní p.: Pravidla ur č ující, co mohu d ě lat, když n ě kdo nerespektuje mé subjektivní právo

4 Vznik a vývoj práva Prvním systémem práva bylo právo zvykové. P ř enášené pouze ústní tradicí. Zvykovým právem se stává ve chvíli, kdy jeho dodržování za č ne být vynucováno státní mocí. Vývoj lidské spole č nosti si vynutil vznik právních norem (sepsaných pravidel lidského chování) = právo normativní (právo psané). Nejvýznamn ě jším druhem normativních právních akt ů je zákon. Zákon je obecn ě závazný právní p ř edpis stanovující chování jednotlivce i celého spole č enství lidí.

5 Přehled historického vývoje práva Nejstarší psaný zákoník pochází z Mezopotámie (Babylonu): Chammurabiho zákoník, 2.tisíciletí p ř nl. Sepsáno právo rodinné, trestní, správní i procesní. Forma trestního práva je založena na principu vendety, tj. „oko za oko, zub za zub“. Za sbírku oby č ejového práva lze ozna č it i Desatero p ř ikázání popsané v knihách Mojžíšových Ř ímské právo Zákon dvanácti desek – 5. stol. p ř nl. Justinián ů v zákoník -

6 Přehled historického vývoje práva St ř edov ě ké právo: Spole č nost rozd ě lena na šlechtu, církev a poddané Charakteristický lenní systém = panovník rozdává šlechtic ů m p ů du a ú ř ady (tzv. léno), zavazuje si tím jejich oddanost a vyžadované služby. Právo bylo rozt ř íšt ě né: právo zemské (pro šlechtu), právo kanonické (pro církev), m ě stská práva (ud ě lovaná panovníkem jednotlivým m ě st ů m) právo selské, horní atd. (právo vytvo ř ené r ů znými cechy).

7 Přehled historického vývoje práva Novov ě k: Spole č enský systém p ř echází z feudalismu na kapitalismus (z lenního systému na podnikání). Vytvo ř en koncept právního státu, který má garantovat svobodu jednotlivce v právním slova smyslu. P ř evládl názor, že feudální moc porušuje podmínky, za kterých jim byla moc kdysi sv ěř ena, proto mají lidé právo takovou moc nahradit. Z t ě chto myšlenek vycházela Velká francouzská revoluce. Obnoveny pojmy jako p ř irozené právo a lidská práva. Jména novov ě kých myslitel ů : J.J.Rousseau, J. Locke, Ch.L.Montesquieu

8 Právní systémy Evropsko-kontinentální systém normativního práva = kodexové, psané právo Založen na systému písemných právních norem Kodex = zákoník Anglosaské právo Praktikováno v Anglii a USA (pop ř. v bývalých britských koloniích Založené na precedentech Precedens = rozhodnutí soudu, který ř eší ur č itý p ř ípad poprvé v historii soudnictví dané zem ě. Toto rozhodnutí se stává právní normou a je pak závazné pro všechny další stejné a podobné p ř ípady.

9 Právní systémy Islámské (muslimské) právo Islámské právo se nazývá šaría Založeno na formulacích svaté knihy Korán

10 Právní způsobilost = p ř edpoklad toho být ú č astníkem právního vztahu. Zp ů sobilost k práv ů m a povinnostem: zp ů sobilost mít práva a nést povinnosti. Liší se v jednotlivých právních odv ě tvích: v ob č anském právu vzniká narozením a zaniká smrtí. Zp ů sobilost k právním úkon ů m: zp ů sobilost zakládat, m ě nit nebo rušit právní vztahy. Liší se v jednotlivých právních odv ě tvích: V ob č anském právu je zp ů sobilý jedinec starší 18ti let. V pracovním právu je to od 15ti let. Právní subjektivita: zp ů sobilost vystupovat v právních vztazích vlastním jménem, vzniká u právnických osob

11 Zákonnost = obecná vázanost zákonem Zákonnost zabezpe č ena: Deklarace základních lidských práv a svobod Mechanismy kontroly dodržování t ě chto práv: národní kontrolní ú ř ad, státní zastupitelství, ve ř ejný ochránce práv Soudní kontrola Peti č ní právo Existence donucovacích prost ř edk ů

12 Právní stát = stát, v n ě mž je vztah mezi ob č anem a státem vymezen pomocí práva. Právní ř ád stanoví pravidla chování státních orgán ů, aby nemohla být jejich moc zneužita proti ob č an ů m a také pravidla chování ob č an ů ve stát ě. Stát slouží ob č an ů m a je vázán právem (ústava, zákony a další právní akty) Suverenita ob č ana je dána kodexem lidských a ob č anských práv Zárukou fungování jsou nezávislé soudy


Stáhnout ppt "Mgr. Irena Fadrhoncová Právo - úvod. Pojem práva a právní věda Právo = souhrn obecn ě závazných pravidel chování vydaných státem. Stát vynucuje jejich."

Podobné prezentace


Reklamy Google