Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Vedení bakalářských a diplomových prací Pavla Staňková 15. 9. 2014.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Vedení bakalářských a diplomových prací Pavla Staňková 15. 9. 2014."— Transkript prezentace:

1 Vedení bakalářských a diplomových prací Pavla Staňková 15. 9. 2014

2 Struktura a organizace předmětu SDP Cíl práce, struktura práce, výběr tématu, důležitá data, směrnice, studijní a zkušební řád, zadání práce, státnicový den, kritéria hodnocení práce – Staňková Informační zdroje a jejich citace – Fabiánová Specifika diplomových prací jednotlivých oborů – Pavelková, Staňková, Bednář, Novák, Němec Metody a metodika zpracování diplomových prací – Pavelková Konzultace zadání diplomových prací jednotlivých oborů - Pavelková, Staňková, Bednář, Novák, Němec Využití statistických metod při zpracování DP – Klímek Psaní CV, motivačních dopisů a pracovně-právní problematika – Job centrum, Mgr. Janíček

3 Přednášky na MOODLE – Seminář k diplomové práci a Seminář k bakalářské práci Metodický manuál pro zpracování bakalářských a diplomových prací – k dispozici také na MOODLE + zasílám e-mailem externím vedoucím a oponentům Základní literatura

4 Požadavky k zápočtu Kombinované studium –Odevzdat nejpozději do 30. 11. 2014 vytištěné zadání BP a DP ze STAGu, OSNOVU bakalářské a diplomové práce, obě PODEPSANÉ VEDOUCÍM PRÁCE !!!!!!!!!!!!!!! Prezenční studium –navíc ještě odevzdání vytištěného CV (pro letošek ještě nebude kariéra úplně dokončena, tudíž stačí EUROPASS nebo vlastní) Součástí zadání (a také diploma supplement) je i název v angličtině – zkontrolovat vedoucím práce!!!

5 Podklad pro zadání kvalifikační práce

6

7 Změna struktury zadání od akademického roku 2014/2015 Úvod Jaký problém bude v DP řešen? Proč je potřeba tento problém řešit? V jakých souvislostech je problém řešen? Pro koho je řešení tohoto problému určeno? Cíle a metody práce Jaký je cíl diplomové práce? Jaké metody budou v práci využity? Jaké hypotézy jsou definovány v kvantitativním výzkumu? I. Teoretická část Kritické zhodnocení teoretických poznatků a jejich vyústění do závěrů pro postup zpracování analýz a formulaci diagnózy. II.Praktická část Realizace analýz v terénu na základě připraveného projektu analytických prací. Formulace diagnózy, tzn. zhodnocení existujícího stavu a jeho možného vývoje. Formulace řešení úkolu v praxi. Vypracování projektového řešení problému hodnocenému v analytické části, včetně variant navrhovaných řešení. Podrobení projektu zejména nákladové, finanční, časové a rizikové analýze a zhodnocení realizovatelnosti projektu Závěr - závěrečné shrnutí zpracovávané problematiky.

8 Vzor zadání včetně vzorečku Úvod\vsp{1ex} \item{Definujte cíle práce a použité metody zpracování práce.} \end{tecky} I. Teoretická část \begin{tecky} \item{Popište teoretická východiska pro sestavení marketingového plánu a jeho specifika v oblasti e-commerce.} \end{tecky} II. Praktická část\begin{tecky} \item{Analyzujte situaci na trhu a zpracujte marketingový výzkum jako východisko pro tvorbu marketingového plánu.} \item{Na základě výsledků analýzy vytvořte marketingový plán.} \item{Navržený projekt podrobte časové, nákladové a rizikové analýze.} \end{tecky} Závěr

9 Vzor osnovy

10 Důležité termíny 30. 11. 2014 – mezní termín pro zadání zásad BP a DP do systému STAG + podání žádosti o externího vedoucího BP a DP 8. 12. 2014 – 19. 12. 2014 – úpravy zadání v systému STAG dle připomínek garantů 16. - 20. 2. 2015 - převzetí zadání BP a DP na sekretariátech garantujících ústavů 23. 3. 2015 – 27. 3. 2015 – podání přihlášky ke SZZ pro MSP + podání žádosti o externího oponenta do 27. 4. 2015 - odevzdání 2 ks diplomové práce do 15. 5. 2015 - odevzdání 2 ks bakalářské práce + podání žádosti o externího oponenta + podání přihlášky ke SZZ pro BSP do 5. 5. 2015 – odevzdání posudků DP do 22. 5. 2015 – odevzdání posudků BP 18. 5. – 5. 6. 2015 – státní závěrečné zkoušky 24. 6. až 26. 6. 2015 – promoce Podzimní termín je pouze opravný!!!!!

11 Boj s plagiátorstvím na FaME Antiplagiátorství Sebeplagiátorství www.theses.cz Propojení IS STAG a Theses – automatická kontrola do 3 dnů Povinnost vedoucích BP a DP potvrdit, že práce není plagiát Nespoléhat se jen na výši %, ale zkontrolovat shodu osobně

12 Boj s plagiátorstvím na FaME

13

14 Zveřejnění práce Povinnost zveřejnit DP a BP dle vysokoškolského zákona Možnosti ochrany organizace –Uvést v názvu XYZ, ABC –Přepočítat číselné hodnoty pomocí koeficientu –V mimořádných případech v případě důležitého utajení lze požádat o znečitelnění části textu (ale jen konkrétní údaje či data), např. Zbrojovka

15 Cíl bakalářské práce Student má za úkol prokázat svou bakalářskou prací schopnost samostatně popsat a zhodnotit dílčí problém a vypracovat doporučení pro jeho řešení. Při řešení musí prokázat schopnost uplatnit teoretické poznatky z jednotlivých disciplín ve spojení s praktickými poznatky získanými v průběhu bakalářské praxe.

16 Cíl diplomové práce Diplomová práce studenta FaME musí být projektem inovovaného a tvůrčího řešení problému organizace, nebo musí být teoretickým či metodickým řešením výzkumného úkolu nebo jeho části. Projekt je sjednocením projektovaným cílů s prostředky jejich realizace, s postupy v jednotlivých vývojových, prostorových a časových fázích. Student má za úkol prokázat svou diplomovou prací schopnost samostatně popsat, analyzovat a komplexně zhodnotit ekonomický nebo manažerský problém a zejména vypracovat projekt využitelný v praxi. Musí přesvědčit, že dokáže uplatnit soubory teoretických poznatků z jednotlivých disciplín při řešení konkrétního diplomového úkolu a že dokáže spojit teoretické poznatky s poznatky praktickými, získanými v průběhu iniciativní nebo řízené praxe.

17 Výběr tématu Základem je zhodnocení toho, zda téma vyhovuje následujícím kritériím: Je potřebné (slouží k řešení praktického problému podniku nebo organizace) Je realizovatelné (zhodnotí se, zda je student schopen v daném čase problém uspokojivě vyřešit) Je efektivní (zhodnotí se, zda je možné dosáhnout řešením práce cílů stanovených pro zpracování úkolu)

18 Zásady pro zpracování diplomové práce = slovně vyjádřené cíle diplomové práce musí být formulovány v rozkazovacím způsobu!!!!! Název a zásady práce MUSÍ BÝT V ČESKÉM JAZYCE (samotnou práci lze psát v slovenštině a na základě povolené žádosti v angličtině a v němčině) Struktura zásad je závazná následujícím způsobem Úvod Cíle a metody práce I. Teoretická část II. Praktická část Závěr

19 Seznam použité literatury v zadání DP 3 – 5 zdrojů Minimálně 2 cizojazyčné knihy z těchto světových jazyků - angličtina, němčina, francouzština Všechny knihy uvedené v zadání musí být využity v DP FORET, M. Marketingová komunikace. 2. vyd. Brno: Computer Press, 2008, 451 s. ISBN 80-251-1041-9.\nl{} GRASSEOVÁ, M., R. DUBEC a D. ŘEHÁK. Analýza v rukou manažera: 33 nejpoužívanějších metod strategického řízení. Brno: Computer Press, 2010, 325 s. ISBN 978-80-251-2621-9.\nl{} HILL, Ch. Marketing Communications: Interactivity, Communities and Content. 5th edition. London: Person Education Limited, 2009, 958 s. ISBN 978-0-273-71722-5.\nl{}

20 Porovnání BP a DP Bakalářská práceDiplomová práce Rozsahcca 40 stran textucca 70 stran textu Literatura cca 10 – 15 zdrojů (včetně anglických) cca 20 zdrojů (včetně anglických) Metody zpracováníPředevším analýza a syntézaAnalýza, syntéza, projekt Výsledek práce Závěrečná doporučeníProjekt vycházející z analýz a doporučení Zaměření obhajoby práce Výsledky analýzy a závěrečná doporučení Výsledky analýzy a projektové řešení

21 Úloha vedoucího a oponenta BP a DP Vedoucí a oponent bakalářské a diplomové práce jsou jmenováni garantem oboru, který student studuje. Jednou z jejich povinností je vypracovat posudek práce, který je důležitým podkladem pro práci státní zkušební komise a je součástí dokumentace ke státní závěrečné zkoušce. Oba posudky musí mít student k dispozici nejpozději týden před termínem státní závěrečné zkoušky. Vedoucí i oponent mají právo zúčastnit se jednání komise, při kterém se práce hodnotí. Bylo by vhodné, aby ředitel ústavu zaslal e-mailem externím vedoucím a oponentům dopis, kde poděkuje za spolupráci, pošle v příloze manuál pro vedoucí a oponenty bakalářských diplomových prací – vzor dopisu bude připraven a rozeslán ředitelům!!!

22 Úloha vedoucího a oponenta BP a DP Vedoucí práce má za úkol: Umožnit studentovi vypracovat práci a spolupůsobit při získávání materiálů. Zhodnotit práci a vypracovat formulář pro hodnocení práce. Navrhnout hodnocení práce a předložit otázky, na které bude student reagovat při státní závěrečné zkoušce. Oponent práce má za úkol: Posoudit předloženou práci. Provést hodnocení práce a vypracovat formulář pro hodnocení práce. Navrhnout klasifikaci a předložit otázky, na které bude student reagovat při zkoušce.

23 Změna formuláře pro hodnocení bakalářských a diplomových prací cílem změny je snížit diferenciaci v hodnocení jednotlivých vedoucích a oponentů bakalářských a diplomových prací

24 Změna formuláře pro hodnocení bakalářských a diplomových prací 1Náročnost tématu práce0 - 5 s) Řešená problematika je složitáano/částečně/ ne b) Získávání dat a jejich zpracování je náročnéano/částečně/ ne

25 Změna formuláře pro hodnocení bakalářských a diplomových prací 2Cíle a metody práce0 - 5 a)V práci jsou zřetelně a srozumitelně formulovány cíle práceano/částečně/ ne b) V práci jsou zřetelně a srozumitelně formulovány metodyano/částečně/ ne c) Prezentované cíle práce jsou v souladu s tématem práceano/částečně/ ne d) Zvolené metody a postupy jsou vhodné pro naplnění cílů práceano/částečně/ ne

26 Změna formuláře pro hodnocení bakalářských a diplomových prací 3Teoretická část práce0 - 5 a)Teoretická část práce obsahuje kritickou literární rešeršiano/částečně/ ne b) Teoretická část vychází z relevantních domácích i cizojazyčným zdrojůano/částečně/ ne c) Teoretické zdroje jsou citovány odpovídajícím způsobemano/částečně/ ne

27 Změna formuláře pro hodnocení bakalářských a diplomových prací 4Praktická část práce – analytická část0 - 5 a)Analytická část práce navazuje na teoretické poznatkyano/částečně/ ne b) V práci byly správně aplikovány zvolené metody práceano/částečně/ ne c) Provedená analýza je kvalitním východiskem pro řešící částano/částečně/ ne

28 Změna formuláře pro hodnocení bakalářských a diplomových prací Bakalářská práce 5Praktická část práce – řešící část0 - 5 a)Závěrečná doporučení navazují na teoretickou část a výsledky analýzano/částečně/ ne b) Návrhy jsou podloženy odpovídajícími argumentyano/částečně/ ne c) Práce naplnila stanovené cíleano/částečně/ ne

29 Změna formuláře pro hodnocení bakalářských a diplomových prací Diplomová práce 5Praktická část práce - projekt0 - 5 a)Řešící část práce navazuje na teoretické poznatkyano/částečně/ ne b) Řešící část práce navazuje na výsledky analýzano/částečně/ ne c) Práce obsahuje závěry a možnosti aplikace navrhovaných doporučeníano/částečně/ ne d) Návrhy jsou podloženy odpovídajícími argumentyano/částečně/ ne e) Práce obsahuje dopady předložených návrhůano/částečně/ ne f) Práce naplnila stanovené cíleano/částečně/ ne

30 Změna formuláře pro hodnocení bakalářských a diplomových prací 6Formální úroveň práce0 - 5 a)Text je logicky provázánano/částečně/ ne b) V práci je použita správná terminologieano/částečně/ ne c) Použité zdroje jsou citovány dle požadované normyano/částečně/ ne d) Práce má jazykovou a grafickou úroveň odpovídající kvalifikační práciano/částečně/ ne CELKOVÝ POČET BODŮ (0 – 30)0 - 30

31 Vedoucí i oponent BP a DP musí zvážit následující okolnosti: a) Student musí využít všechny literární zdroje, které prezentuje jako základní literaturu v zadání práce. b) Student musí naplnit všechny body, které si definoval v zásadách zadání bakalářské a diplomové práce. c) Bodové hodnocení 5 v jednotlivých kritériích bakalářské a diplomové práce je opravdu jen pro práce nadstandardní kvality, která svou úrovní odpovídá téměř návrhu na ocenění. Hodnocení velmi kvalitní práce zcela bez výhrad je hodnocení 4 body. Hodnocení 28 – 30 bodů by měla mít pouze taková úroveň práce, kterou byste dle osobního přesvědčení doporučili k ocenění.

32 d) V hodnocení práce je vhodné také zohlednit rozsah práce a úroveň a množství citovaných zdrojů. U bakalářské práce se doporučuje 40 stran čistopisu a u diplomové práce 70 stran čistopisu (v diplomové práci cca poměr 1/3 teoretická část, 2/3 praktická část, z toho cca 1/3 analýza a 1/3 projektové návrhy). Pro kvalitní bakalářskou práci se doporučuje využití minimálně 15 zdrojů (včetně minimálně 1 cizojazyčného zdroje), pro kvalitní diplomovou práci se doporučuje využít minimálně 20 strojů (včetně minimálně 2 cizojazyčných zdrojů). e) Student musí využít Harvardský způsob citování, tudíž v textu: (autor, rok, strana) a v seznamu použité literatury je zejména odlišností to, že seznam použité literatury se nečísluje a rok vydání následuje ihned za jmény autorů. f) V práci je vyžadována neosobní forma vyjadřování pomocí trpného rodu.

33 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Vedení bakalářských a diplomových prací Pavla Staňková 15. 9. 2014."

Podobné prezentace


Reklamy Google