Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Praktická maturitní práce STRUČNÉ POKYNY PRO PSANÍ PMZ.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Praktická maturitní práce STRUČNÉ POKYNY PRO PSANÍ PMZ."— Transkript prezentace:

1 Praktická maturitní práce STRUČNÉ POKYNY PRO PSANÍ PMZ

2 Důležité termíny: Ukončení výběru témat maturitní práce: 3. 11. 2015 15:00 Termín odevzdání maturitní práce: 7. 3. 2016 14: 00 Datum předání posudku práce žákovi - 1 týden před obhajobou

3 Důležité vědět: Stanovení vedoucích maturitních prací – 4. 11. 2015 Stanovení oponentů maturitních prací Stanovení termínů povinných konzultací (provedou vedoucí jednotlivých prací) Žáci předloží do konce listopadu vedoucímu práce osnovu své maturitní práce. Využívejte konzultací vedoucího MP+ vyučujících IKT!!! Povinný počet konzultací bude určen vedoucím MP

4 Požadavek na počet vyhotovení Maturitní práce se předává ve dvou vyhotoveních, která jsou v kroužkové vazbě. Současně student odevzdá CD-ROM s prací ve formátu PDF a WORD. CR-ROM musí být popsané těmito údaji: 1.řádek: zkratka oboru vzdělání, školní rok: HT 2015/2016 2.řádek: název práce 3.řádek: autor

5 Rozsah maturitní práce Maturitní práce musí mít rozsah 12 normovaných stránek. Jedna normovaná stránka má 1800 znaků, bez mezer. Maturitní práce nesmí být plagiát a kompilát. Maturitní práce nesmí být plagiátem. Každý převzatý text, obrázek či tabulka musí být uvedena formou bibliografické citace. Práci si lze na plagiátorství zkontrolovat na webovém serveru: http://odevzdej.cz

6 Dokumenty pro správné uvádění zdrojů: ČSN ISO 690:2011 Zákon č. 121/2000Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (Autorský zákon) Pakliže MP bude obsahovat prvky plagiátorství/kompilátorství, taková MP nebude žákovi uznána a žák tedy nesplní podmínky pro vykonání MZ.

7 Citace monografické publikace (knihy) obsahuje tyto povinné prvky: -příjmení a jméno nebo iniciály křestního jména autora (autorů) -název publikace -pořadí vydání (má smysl uvádět pokud je vydání jiné než první) -místo vydání -název nakladatelství -rok vydání -standardní číslo.

8 Citace monografické publikace (knihy) obsahuje tyto povinné prvky: PŘÍJMENÍ, Jméno. Název knihy: podnázev. Vydání. Místo vydání: Název nakladatelství, rok vydání. ISBN. ISBN = Mezinárodní standardní číslování knih, je specifické pro každou knihu. Pro bližší informace: www.citace.com

9 Citace elektronické monografie, www stránky: -údaj o dostupnosti – tato informace se označuje slovem „dostupný z“ -např.: Dostupný z ‹http://czechtourism.cz› datum citace

10 Kritéria hodnocení maturitní práce -Obsahově odpovídá zadanému tématu, respektování tématu, respektování zásad stanovených pro zpracování, dodržování určené osnovy, -Rozsahem odpovídá požadavkům, -Samostatnost a nápaditost při řešení (použití vlastního názoru, originalita), -Problém je řešen věcně správně -Dodržování kontrolních termínů, využívání konzultací a aktivní reakce na ně, -Práce na základech teorie získané ve výuce a uvedení ve zdrojích práce -Připravenost celé práce ke skutečné realizaci, -Administrativní správnost, -Pravopisná bezchybnost.

11 Hodnocení obhajoby maturitní práce Ústní projev studenta: Ústní projev je plynulý a souvislý Srozumitelně a jasně popisuje obsah práce a dané téma Žák správně užívá odborné termíny a vyjadřuje se spisovně Hovoří bez písemné přípravy, text vizuální prezentace využívá pouze jako podporu slovního projevu

12 Hodnocení obhajoby maturitní práce Úroveň prezentace: Prezentace je sestavena podle doporučení (pravidel) pro tvorbu prezentací v MS PowerPoint Prezentace obsahuje grafy, obrázky a další grafické prvky Počet snímků odpovídá časovému rozsahu obhajoby práce

13 Hodnocení obhajoby maturitní práce Odpovědi žáka na doplňující otázky komise: Žák reaguje na dotazy komise věcně správně Odpovědi žáka svědčí o jeho orientaci v problematice a schopnosti argumentovat a obhájit si své stanovisko


Stáhnout ppt "Praktická maturitní práce STRUČNÉ POKYNY PRO PSANÍ PMZ."

Podobné prezentace


Reklamy Google