Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Formální a obsahové požadavky na referát z odborných p ř edm ě t ů Referát Zpracoval Ing. Jan Weiser.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Formální a obsahové požadavky na referát z odborných p ř edm ě t ů Referát Zpracoval Ing. Jan Weiser."— Transkript prezentace:

1 Formální a obsahové požadavky na referát z odborných p ř edm ě t ů Referát Zpracoval Ing. Jan Weiser

2 Obsah Co je referát Referát z odborných p ř edm ě t ů Obsah referátu Formální úprava referátu Citace literatury Titulní stránka Hodnocení referátu Odesílání referátu k hodnocení

3 Co je referát? Referát je cizí slovo a do č eštiny ho lze p ř eložit nap ř íklad jako zpráva, ve které hodnotíme:  skute č nosti ve ř ejného rázu  nebo v ě deckou problematiku.

4 Referát z odborných předmětů Ve výuce p ř edm ě t ů ekonomika, management, marketing má referát nezastupitelné místo a to p ř edevším z t ě chto d ů vod ů : Poskytuje prostor pro projevení vaši individuality, kreativity a kritického myšlení, Rozvíjí vaši schopnost logicky a obsahov ě správn ě vysv ě tlit vybraný problém, v č etn ě uvedení p ř íklad ů z každodenní hospodá ř ské praxe, P ř i jeho zpracování bude žádoucí, abyste využili nejmén ě t ř í nezávislých zdroj ů informací, které samostatn ě vyhledáte a správn ě interpretujete, Procvi č í vaši schopnost v psaní graficky kultivovaných text ů s využití PC

5 Obsah referátu Obsah referátu Referát rozd ě lte do t ř í č ástí. V úvodu je t ř eba, abyste co nejp ř esn ě ji vymezili problém, který chcete ř ešit, postup ř ešení a vztah k probírané problematice ve výuce. Následuje sta ť, ve které daný problém vysv ě tlíte. Je žádoucí, aby toto vysv ě tlení bylo p ř ehledné, stru č né, jasné a logicky uspo ř ádané, podpo ř ené p ř íklady z praxe. Poslední č ástí je záv ě r. Zde krátce shr ň te, k č emu jste zpracováním daného tématu došli (v č em nás obohatil).

6 Formální úprava referátu Referát p ř edložte v písemné form ě v rozsahu alespo ň dvou stran textu (600 slov), vhodn ě dopln ě ný o grafy, schémata, obrázky. Velikost písma 12 Text vhodn ě rozd ě lit nadpisy, které zvýraznit tu č ným písmem a mezerami mezi odstavci Samostatnou pozornost je t ř eba v ě novat citacím použité literatury a dalších použitých zdroj ů (novinový č lánek, odborná publikace, webová stránka

7 Formální úprava referátu Citaci prove ď te podle následujícího postupu.  Zvolenou pasáž z vybraného zdroje nejprve vhodn ě uve ď te, (nap ř. kdo to ř ekl:“xxx“) dále doslova opište text do textu a zvýrazn ě te ho kurzívou.  Nakonec prove ď te vložení informací o zdroji informace pomocí funkce odkazy (funkce další poznámka pod č arou).

8 Citovanou literaturu je třeba uvést následovně: Citace z knížky: KOSEK, Ji ř í. Html – tvorba dokonalých stránek: podrobný pr ů vodce. Ilustroval Ond ř ej T ů ma. 1. vyd. Praha: Grada, 1998. 291 s. ISBN 80-7169-608-0. Citace z č asopisu: SMEJKAL, V. Pro č nový zákon?. CHIP: magazín informa č ních technologií, listopad 1999, ro č. 9, c 11, s. 54–55. Citace z webové stránky: Cite them right – electronic information. URL: [cit. 1999- 12-10].

9 Titulní stránka

10 Hodnocení referátu Hodnocení referátu bude vycházet ze spln ě ní výše zmín ě ných požadavk ů. Rozhodující pro stanovení známky však bude:  obsahová stránka,  srozumitelnost sd ě lení  snaha obohatit ostatní spolužáky. Vzhledem k po č tu žák ů není možné v pr ů b ě hu výuky vyslechnout všechny referáty. Ve ř ejn ě prezentován bude vždy nejlepší referát, který ur č ím po jejich zhodnocení.

11 Odesílání referátů k hodnocení Referáty zasílejte výhradn ě elektronicky na adresu: 7weiser@seznam.cz v p ř edm ě tu zprávy napište vaše jméno, t ř ídu pomocí zkratky a název referátu. Referáty musíte odevzdat nejpozd ě ji v den, který byl stanoven k odevzdání Pozd ě jší odevzdání automaticky snižuje známku o jeden stupe ň

12 Ke zpracování referátu vám přeji Mnoho úsp ě ch ů !


Stáhnout ppt "Formální a obsahové požadavky na referát z odborných p ř edm ě t ů Referát Zpracoval Ing. Jan Weiser."

Podobné prezentace


Reklamy Google