Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Odbor zahraničních vztahů 16. března 2016 ERASMUS+ 2016/2017 praktické stáže prezentace pro nominované uchazeče.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Odbor zahraničních vztahů 16. března 2016 ERASMUS+ 2016/2017 praktické stáže prezentace pro nominované uchazeče."— Transkript prezentace:

1 Odbor zahraničních vztahů 16. března 2016 ERASMUS+ 2016/2017 praktické stáže prezentace pro nominované uchazeče

2 ERASMUS+ úvodem  program Evropské unie pro podporu:  mobility jednotlivců na všech úrovních  strategických partnerství mezi vzdělávacími institucemi a podniky  reforem v oblasti vzdělávání  navazuje na předchozí LLP a Socrates I+II  trvání programu: 2014/15-2020/2021  aktivity jako v LLP: studijní pobyty/praktické stáže

3 PODMÍNKY VÝJEZDU  nominace k účasti ve výběrovém řízení  po celou dobu pobytu řádné aktivní studium v akreditovaném programu (prezenční i kombinovanou formou)  délka pobytu v době od 1.6.2016 do 30.9.2017  předchozí účast: suma všech studijních i pracovních pobytů v programech Erasmus+ i předchozího LLP/Erasmus nesmí překročit 12 měsíců, resp. 360 dní v daném stupni studia

4 ZAPOJENÉ ZEMĚ 28 států EU3 země ESVO 2 kandidátské země

5 PRAKTICKÁ STÁŽ (traineeship, SMP)  pracovní praxe v zahraničním podniku  interinst. smlouva podniku a VUT se nevyžaduje  podnikem se rozumí jakákoliv organizace, která:  má v cílové zemi právní subjektivitu  její předmět činnosti odpovídá oboru studenta  nepatří mezi úzkou skupinu tzv. neoprávněných institucí (orgány EU, instituce spravující EU programy)  délka pobytu min. 60 dní, max. 360 dní  rozsah v ekvivalentu plného pracovního úvazku  pracovní stáž může probíhat v rámci daného akademického roku, tj. 1.6.2016 – 30.9.2017

6 POSTUP PŘED VÝJEZDEM – SMP i SMS (1)  nominace k účasti na Erasmu ve výběrovém řízení  student potřebuje po VŘ bezpečně znát 3 věci 1. KAM je nominován (země, u SMS také univerzita) 2. NA JAK DLOUHO je nominován (v měsících) 3. NA JAKÉ OBDOBÍ je nominován (ZS/LS/AR, prázdniny 2016, prázdniny 2017) → uvedené má vliv zejména na výši finanční podpory a termíny  zajišťování formalit  ve spolupráci s fakultou (zejm. akademické záležitosti)  ve spolupráci s OZV (zejm. smluvní a finanční zajištění)  individuálně (ubytování, pojištění, víza, ISP apod.)

7 POSTUP PŘED VÝJEZDEM – SMP (2)  individuální dojednávání stáže v hostujícím podniku  potřeba oslovit podniky v předstihu  v maximální možné míře dodržet cílovou zemi dle nominace (změny v důvodných případech možné se souhlasem fakulty a OZV Rektorátu)  detailní vyplnění TA  zajištění podpisů fakulty VUT a podniku  včasné zajištění ubytování, pojištění atd.

8 POSTUP PŘED VÝJEZDEM – SMP (3)  sestavení Traineeship Agreementu (TA)  student s podnikem dojednává a vyplňuje:  jasnou identifikaci smluvních stran (student, VUT, podnik)  délku stáže v přesných datech od-do (do max. výše nominace)  konkrétní a podrobný plán pracovních činností, monitoringu činností, hodnocení apod.  případná další pracovně-právní ujednání  podpis TA ze strany odpovědného zaměstnance podniku  s fakultou student dojednává a vyplňuje:  zda je stáž součástí jeho studijního programu  jak proběhne uznávání (přidelěním kreditů a/nebo zápisem do DS)  podpis ze strany garanta stáže na fakultě  podpisy na TA je možné vyřizovat elektronicky (čitelně!)

9 POSTUP PŘED VÝJEZDEM – SMP (4)  závazné nahlášení sjednání stáže do termínu:  stáže v létě 2016 zahájené mezi 1.6. – 31.8. 2016 do 30.4.2016  stáže zimního semestru zahájené od 1.9.2016 dále do 1.8.2016  stáže zahájené od 1.1.2017 dále do 30.11.2016  stáže zahájené mezi 1.6. – 31.8.2017 do 30.4.2017  případná další administrativa na fakultě  ISP (je-li potřeba)  zápis do dalšího ročníku (zvláště v případě výjezdů během léta)

10 POSTUP PŘED VÝJEZDEM – SMP (5)  podpis účastnické smlouvy  osobně na OZV Rektorátu (ve výjimečném nutném případě v zastoupení dle plné moci)  doporučeno 2-3 týdny před plánovaným odjezdem  text smlouvy i kvalifikačních podmínek k nahlédnutí na webu (jen na pročtení, tisknou se až na OZV)  s sebou:  kopii oboustranně schváleného Traineeship Agreementu  případnou žádost o potvrzení zadaného účtu v EUR (viz dále)  data stáže od-do:  musí být jasně uvedená v TA  vyznačují první a poslední den pracovní činnosti v hostujícím podniku (nerozhodují letenky, ubytovací smlouvy apod.)

11 ÚČASTNICKÁ SMLOUVA - SMP  obsahuje zejména:  identifikaci smluvních stran (kdo)  specifikaci praktické stáže (kdy, kde)  popis oprávněné aktivity, časový rámec  stanovení povinností účastníka před/během/po mobilitě  finanční ujednání  termíny pro odevzdávání dokumentace  popis možných opatření při neplnění  množství příloh, klíčové zejména: příloha A: finanční vypořádání příloha D: kvalifikační podmínky (na webu)

12 POSTUP PŘED VÝJEZDEM – SMP i SMS (6)  vyplnění online jazykového testu v OLS  cca 40 minut  povinné před a po mobilitě (!)  odkaz pro přihlášení přijde na kontaktní e-mail po sepsání ÚS nebo nejpozději při zahájení mobility  dle vyhodnocené dosažené úrovně je možné přidělit během pobytu licenci na online jazykový kurz (zdarma)  u úrovně B1 a nižší se přidělí online kurz automaticky  co dělat když …  link na OLS test z nějakého důvodu nelze ve schránce najít  a) díváte se na školní e-mail?  b) nespadlo to do spamu?  pokud nepomohlo a/b, nutno IHNED napsat na OZV a sdělit tuto skutečnost, bude následně řešena  nesplnění OLS důvodem k vratce celé finanční podpory (!)

13 POSTUP PŘED VÝJEZDEM – SMP i SMS (7)  ODJEZD!

14 POSTUP BĚHEM POBYTU – SMP  písemné vyřízení změn v TA (velmi vzácné)  vyřídit neprodleně poté, co nastanou  formulář Changes to Traineeship Agreement  opět nutné podpisy všech stran  nahlášení případného zkrácení pobytu  viz dále  případné žádosti o prodloužení pobytu  viz dále

15 ZMĚNY PODNIKU/MÍSTA – SMP  standardně nelze, právě 1 podnik  2 specifické případy:  změna místa konání stáže  = změna pracoviště v rámci téhož podniku  v případě jiné země grant nadále dle země původní  typicky vztah centrála-pobočka  změna přijímajícího podniku  = jiná mobilita  podléhá výběrovému řízení, vyjma případů vyšší moci

16 POSTUP PO NÁVRATU - SMP  odevzdání Traineeship Certificate  dokument, vyžádaný od podniku na samotném konci stáže  vzor na centrálním webu OZV  dokládá skutečnou délku stáže a hodnocení práce stážisty podnikem  OZV Rektorátu se odevzdává originál, fakultě (vyžaduje-li) kopie  termín do 15 dní od ukončení stáže  vyplnění závěrečné zprávy (EU Survey)  online v aplikaci Evropské komise  odkaz na zprávu přijde automatickým e-mailem po skončení stáže  termín do 15 dní od obdržení výzvy k vyplnění  vyplnění závěrečného online testu z pracovního jazyka v OLS  obdobně jako před pobytem, srovnávací test  vyřízení uznávání stáže na fakultě  dle dohody v TA

17 PRODLUŽOVÁNÍ POBYTŮ  potenciálně možné, nicméně …  … prioritní jsou případné další nominace  žádost o prodloužení (Application for Extension)  se podává na OZV Rektorátu vyplněná a oboustranně potvrzená  nejpozději 30 dní před koncem původní doby pobytu  den podání = dodání na Rektorát dle podmínky výše  výlučně z důvodu pokračování a rozšíření praxe  doba prodlouženého pobytu nesmí překročit v součtu 12 měsíců všech studentových Erasmus pobytů nebo 30.9.2017 – cokoliv nastane dříve  NEzakládá automaticky nárok na dodatečný grant

18 NA CO SI DÁT POZOR  termíny  Rektorátu OZV (dle účastnické smlouvy)  fakulty (termíny zápisů, žádostí o uznání apod.)  OLS!  pojištění, příp. víza  student je povinen si zřídit pojištění léčebných výloh pro cílovou zemi, u praktické stáže také pojištění odpovědnosti za škodu a úrazové pojištění  student může mít povinnost zřídit si víza, příp. specifické pojištění (Turecko)  splnění pracovního plánu  splnění plánu praxe (SMP)  nesplnění vede k vratce části nebo celého stipendia  výjimky pouze v případech tzv. vyšší moci, které schválí NA

19 ZKRÁCENÍ/ZRUŠENÍ POBYTU  zkrácení praktické stáže  možné do minimální délky 60 dní  nutné splnění požadavků ÚS a TA  úprava účastnické smlouvy dodatkem  zrušení pobytu  nežádoucí, nominace je závazná  jen z vážných důvodů  nutno nahlásit bez prodlení fakultě  nutno nahlásit rovněž OZV Rektorátu

20 FINANČNÍ ZAJIŠTĚNÍ (1)  student je na základě nominace způsobilý obdržet na dobu svého pobytu finanční podporu pro realizaci mobility v paušální výši dle cílové země a délky pobytu ve dnech dle nástroje pro výpočet dnů  zdroje financování: grant EU, příspěvek na internacionalizaci ze státního rozpočtu nebo kombinace  cílové země rozděleny dle relativních nákladů do tří skupin  finanční podpora je pouze příspěvkem, počítá se s finanční spoluúčastí studenta!

21 FINANČNÍ ZAJIŠTĚNÍ (2) SMP EUR 30 dní 600 500 400

22 FINANČNÍ ZAJIŠTĚNÍ (3)  základní finanční podpora je dále vyjma prostředků dalších programů EU slučitelná s:  případnými příspěvky fakulty  případnými příspěvky Rektorátu VUT (u SMP nerelevantní) (aktuálně dle Rozhodnutí rektora 16/2015)  finanční podporou pro studenty se specifickými potřebami (žádost zasílaná na DZS prostřednictvím Rektorátu, vyúčtování dle skutečných nákladů)  mzdou či jiným plněním od hostujícího podniku

23 PLATEBNÍ PODMÍNKY  finanční podpora je vyplácena v jedné nebo dvou splátkách:  1 splátka pokud celý pobyt spadá do 1 kalendářního roku (tj. krátké letní stáže, podzim s koncem stáže do Vánoc, všechny jarní pobyty … )  2 splátky pokud pobyt přesahuje přelom kal. roku (1. splátka od začátku pobytu do prosince 2016 vč., druhá splátka v lednu na zbytek pobytu)  OZV učiní maximum pro výplatu splátky finanční podpory nejpozději ke dni zahájení stáže, pokud:  student vyřídí dokumentaci vč. ÚS včas  nenastane nic mimořádného na straně poskytovatele grantu  finanční podpora je vyplácena na studentův účet:  vedený v CZK v kterékoliv bance na území ČR  vedený v EUR v Komerční bance, a.s.

24 ORGANIZAČNÍ (1): Kompetence  Fakulta  výběrové řízení  schvalování pracovních plánů, příp. jejich změn  uznávání praktických pobytů  OZV Rektorátu VUT  smluvní a finanční zajištění celého projektu  účastnické smlouvy s účastníky, přidělování financí  průběžná a závěrečná vyúčtování  Obě složky  vedení dokumentové agendy účastníků  společné řešení příp. problémů, rozhodných pro finanční agendu  propagace programu, informační servis

25 ORGANIZAČNÍ (2): Originál nebo kopie?  OZV Rektorátu eviduje originály od:  účastnických smluv  případných dodatků k nim (dodatky, vratky)  certifikátů ze stáží  = TA pro účely sepsání ÚS stačí v kopii  = příp. žádosti o prodloužení také stačí v kopii  od certifikátu si přineste vždy kopii/e pro svou fakultu (vyžaduje-li) a pro sebe

26 ORGANIZAČNÍ (3): Kontaktní hodiny  kontaktní hodiny OZV i fakult najdete na centrálním webu OZV  kontaktní hodiny v pracovní dny 8 – 12 (prosíme o dodržování)  v nutných případech domluva na jindy možná (předem telefonicky nebo e-mailem)  kontaktní hodiny platí celoročně  zastupitelnost při nepřítomnosti

27 ORGANIZAČNÍ (4): Kontakt s Vámi  telefonní kontakt se uvádí do TA  e-mail:  primární vždy ŠKOLNÍ schránka (*.vutbr.cz)  během Erasmu proto potřeba:  nemít zcela zaplněnou schránku  buď (i) školní mail pravidelně číst  nebo jej přesměrovat na soukromý  občas kontrolovat spam (někdy tam padají generované maily z OLS či EU Survey)

28 ORGANIZAČNÍ (5): Než napíšete či zavoláte  web OZV Rektorátu http://www.vutbr.cz/studium/studium-a-staze-v-zahranici/prakticke-staze-studentu-erasmus-plus  text účastnické smlouvy  kvalifikační podmínky  související vnitřní normy  Často kladené dotazy http://www.vutbr.cz/studium/studium-a-staze-v-zahranici/prakticke-staze-studentu-erasmus-plus/pracovni-staze-faq

29 KONTAKTY  ODBOR ZAHRANIČNÍCH VZTAHŮ Bc. Tomáš Lády institucionální koordinátor Erasmus+ Rektorát VUT v Brně, Antonínská 1 - kancelář 1.34 (přízemí vpravo) Tel: +420 541 145 145; E-mail: lady@ro.vutbr.cz Silvie Doubravská (zástupce) koordinátorka mobilitních programů Rektorát VUT v Brně, Antonínská 1 - kancelář 1.35 (přízemí vpravo) Tel: +420 541 145 116, E-mail: doubravska@ro.vutbr.cz  FAKULTNÍ KOORDINÁTORKY https://www.vutbr.cz/studium/studium-a-staze-v-zahranici/fakultni- koordinatori-mobilit

30 WEB OZV – praktické stáže Erasmus+  aktualizováno k 16.3.2016  najdete zde:  dokumenty ke stažení  kompletní postup  často kladené dotazy http://www.vutbr.cz/studium /studium-a-staze-v- zahranici/prakticke-staze- studentu-erasmus-plus

31 DALŠÍ INFORMACE  Newsletter OZV (na webu, sloupec vpravo)  Facebook OZV Go International with BUT https://www.facebook.com/BUTinternational  www stránky DZS k programu Erasmus+ http://www.naerasmusplus.cz/  databáze závěrečných zpráv studentů http://erasmus-databaze.naep.cz/modules/erasmus/  Erasmus Intern http://erasmusintern.org

32 CO JEŠTĚ DĚLÁME  FOTOSOUTĚŽE  NEWSLETTER  INFORMAČNÍ SCHŮZKY

33 DĚKUJI ZA POZORNOST DOTAZY + DISKUZE


Stáhnout ppt "Odbor zahraničních vztahů 16. března 2016 ERASMUS+ 2016/2017 praktické stáže prezentace pro nominované uchazeče."

Podobné prezentace


Reklamy Google