Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Impérium vrací úder Co chystá Daňové Impérium na Rebely v příštím roce? Richard Jahoda.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Impérium vrací úder Co chystá Daňové Impérium na Rebely v příštím roce? Richard Jahoda."— Transkript prezentace:

1 Impérium vrací úder Co chystá Daňové Impérium na Rebely v příštím roce? Richard Jahoda

2 ÚVOD DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY RUČENÍ ZA NEZAPLACENOU DAŇ – NESPOLEHLIVÝ PLÁTCE KONTROLNÍ HLÁŠENÍ KAUZA „KORDÁRNA“ DAŇ Z PŘÍJMŮ PŘIZNÁNÍ OSVOBOZENÝCH PŘÍJMŮ TRANSFEROVÉ CENY SPRÁVA DANÍ ELEKTRONICKÁ EVIDENCE TRŽEB PROKAZOVÁNÍ PŮVODU MAJETKU ZAJIŠŤOVACÍ PŘÍKAZY RŮZNÉ DISKUZE Impérium vrací úder Obsah

3 Cíl správy daní podle DŘ (§1 odst. 2): SPRÁVA DANĚ JE POSTUP, JEHOŽ CÍLEM JE SPRÁVNÉ ZJIŠTĚNÍ A STANOVENÍ DANÍ A ZABEZPEČENÍ JEJICH ÚHRADY. Některé základní principy správy daní podle DŘ: ZÁKONNOST – „povinnosti lze ukládat pouze zákonem“ PŘIMĚŘENOST (PROPORCIONALITA) – „SD šetří práva a právem chráněné zájmy DS“ ; „používá jen takové prostředky, které je nejméně zatěžují a ještě umožňují dosáhnout cíle správy daní“ ROVNOST – „rovnost DS před správcem daně“ SPOLUPRÁCE – „DS a SD vzájemně spolupracují“ RYCHLOST – „SD postupuje bez zbytečných průtahů“ NEVEŘEJNOST – „Správa daní je neveřejná“ OCHRANA INFORMACÍ – „Správce daně může shromažďovat osobní údaje a jiné údaje, jsou-li potřebné pro správu daní, a to jen v rozsahu, který je nezbytný pro dosažení cíle správy daní.“ Impérium vrací úder Úvod

4 REALITA: Účel světí prostředky Klientský přístup???! Správa daní jako monopolizovaný podnik diktující podmínky z pozice síly Sazby daní se nezvedají, ale …………. Studie Světové banky, IFC, PwC : Paying Taxes 2016: Čas nutný k splnění daňových povinností za rok Česká republika je 31. z 32 zemí EU & EFTA; průměr 173 hodin za rok, ČR 405 hodin !!!! PwC: Time to comply EU&EFTA Impérium vrací úder

5 systémové chyby v konstrukci zákona symptomatická léčba, nikoliv odstraňování příčin přenos odpovědnosti za výběr daně na plátce narušení právní jistoty plátců přenos odpovědnosti za chování dodavatelů i odběratelů v několika generacích obchodních řetězců návrh ČR: plošné reverse charge – návrat k dani z obratu EK zamítá; důvody ?: nereformovatelnost, financování Daň z přidané hodnoty

6 §109 a §106a ZDPH „věděl nebo vědět měl a mohl“ neobvyklá cena platba do zahraničí nebo na nezveřejněný účet od 1.1.2015 zpřísnění kritérií pro označení NESPOLEHLIVÝ PLÁTCE 9.12.2014 155 plátců 9.12.2015 3 240 plátců !!! Ručení za nezaplacenou daň Nespolehlivý plátce

7 účinné od 1.1.2016; §§101c – 101i ZDPH http://www.grinex.cz/cs/komentare/kontrolni-hlaseni podrobný rozpis všech obchodních operací DS má sloužit k včasnému odhalení řetězových podvodů IT projekt, vysoké náklady, časová investice, zejména u složitějších IT systémů nesmyslně krátké lhůty, nekompatibilita s přiznáním k DPH neodůvodněně vysoké zákonné sankce 1 – 50 tis. Kč + pokuty až 500 tis. Kč pouze elektronický formát.xml – komunikace přes Datové schránky nebo Daňový portál NOVELA: nesprávná forma a struktura podání má za následek neúčinnost riziko zneužití informací Kontrolní hlášení

8 Rozsudek NSS sp.zn. 7 Aps 3/2013-34 I. Uplatní-li plátce DPH nárok na nadměrný odpočet (§ 72 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty) a částka odpovídající tomuto nároku je mu v důsledku prověřování oprávněnosti nároku vyplacena později než v době tří měsíců od skončení zdaňovacího období, za něž nárok na odpočet uplatnil, náleží plátci za období od počátku čtvrtého měsíce od skončení zdaňovacího období, za něž nárok uplatnil, do dne uhrazení nadměrného odpočtu plátci úrok z oprávněně uplatněné částky ve výši stanovené podle § 155 odst. 5 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád. sazba = repo + 14% p.a. §254a odst. 2 ZDPH Úrok z daňového odpočtu daňovému subjektu náleží ode dne následujícího po uplynutí 5 měsíců ode dne zahájení postupu k odstranění pochybností, který trvá déle než 5 měsíců, do dne vrácení daňového odpočtu nebo jeho použití na úhradu nedoplatku, nejpozději však do uplynutí lhůty pro jeho vrácení. sazba = repo + 1% p.a. zahájené POP jsou správci daně v květnu 2015 „převraceny“ na daňové kontroly Kauza „Kordárna“

9 Rozsudek SDEU C-120/15 Kovozber s.r.o. 21 Členské štáty musia pri stanovení podmienok vrátenia nadmerného odpočtu DPH dbať na to, aby tieto podmienky nespochybňovali zásadu neutrality daňového systému DPH tým, že zdaniteľná osoba bude podľa nich povinná v celom rozsahu alebo sčasti znášať DPH. Konkrétne, uvedené podmienky musia umožniť, aby mohla byť zdaniteľnej osobe za primeraných podmienok vrátená celá suma vyplývajúca z nadmerného odpočtu DPH, čo znamená, že vrátenie sa uskutoční v primeranej lehote vyplatením finančnej hotovosti alebo porovnateľným spôsobom, pričom prijatý spôsob vrátenia nesmie v nijakom prípade pre zdaniteľnú osobu predstavovať žiadne finančné riziko Kauza „Kordárna“ (2)

10 §38v, §38w ZDzP – již účinné! poplatník daně z P fyzických osob jednotlivé příjmy přes 5 000 000 Kč; umělé dělení = obcházení zákona! v termínu pro podání přiznání, tj. 31.3. nebo 30.6.; letos poprvé! forma není předepsána; písemně, elektronicky nebo ústně do protokolu výše, popis okolností, datum pokuty 0,1%; 10% a 15% neoznámeného příjmu Důvodová zpráva: „V návaznosti na společenskou poptávku (projevenou například prostřednictvím petice) po opatřeních, která by vedla k větší transparentnosti majetkových transakcí a tím i podpořila boj proti daňovým únikům a rozkrývání transakcí odehrávajících se v "šedé" či "černé" části ekonomiky, se navrhuje zavést oznamovací povinnost pro příjmy, které jsou osvobozeny od daně.“ Přiznání osvobozených příjmů

11 změna §23, odst.7 ZDP účinná od 1.1.2014 „Liší-li se ceny………..správce daně upraví základ daně“; nově:“ …upraví se základ daně…..“ nová příloha k přiznání k DPPO; již pro rok 2014!!! Tisková zpráva MF ČR ze dne 18. 11. 2015: „Kontrolní akce zaměřená na převodní ceny zatím přinesla zjištění v podobě doměření daně v hodnotě více než 170 mil. Kč“ „Kontrolní akce na převodní ceny nadále pokračuje a bude pokračovat i v roce 2016, také v souvislosti s vytipováním dalších vhodných subjektů za účelem prověření transakcí a obchodních vztahů ve skupině.“ Transferové ceny

12 sněmovní tisk 513, 514; probíhá právě 3. čtení účinnost prvním dnem 8. měsíce po vyhlášení zákona; přípravné práce již od 5. měsíce pokud bude vyhlášen v prosinci 2015: 1. fáze: stravovací a ubytovací služby od 1.8.2016 2. fáze: maloobchod a velkoobchod od 1.11.2016 3. fáze: ostatní obory od 1.2.2017 sleva na dani z P 5 000 Kč ; přeřazení stravovacích služeb do 15% DPH; evidované tržby = hotovost, šeky, směnky, dárkové karty, poukázky, stravenky, bitcoiny, zápočty kaucí předmětem evidence jsou příjmy ze samostatné činnosti u FO a z podnikání u PO, vyloučeny jsou ojedinělé příjmy (podrobnější definice ojedinělosti není ani v DZ k návrhu zákona) spropitné? Elektronická evidence tržeb

13 vládní návrh zákona, sněmovní tisk 504; zatím v 1. čtení SPOUŠTĚČ: důvodná pochybnost, že rozdíl mezi příjmy a nárůstem jmění, spotřebou nebo jiným vydáním je vyšší než 7 milionů Kč Poplatník je povinen prokázat skutečnosti požadované ve výzvě k prokázání příjmů, ledaže prokáže, že nastaly v období prekluze prohlášení o majetku Důvodová zpráva k §38y: „Pokud to bude v daném případě odůvodněné, lze zjištěné údaje v souladu s §53 odst. 2 daňového řádu využít také jako podnět pro orgány činné v trestním řízení z hlediska možného podezření na zkrácení daně nebo jiného v úvahu připadajícího trestného činu (např. trestného činu legalizace výnosů z trestné činnosti podle §216 trestního zákoníku). Daný nástroj, tj. možnost správce daně dotázat se poplatníka na skutečnosti, u kterých není zřejmé, zda nastaly před uplynutím prekluzivní lhůty, a následná povinnost poplatníka tyto skutečnosti prokázat, by však neměl být správcem daně používán samoúčelně nebo proto, aby suploval vyšetřovací činnost orgánů činných v trestním řízení.“ Neprokázání = pomůcky nebo zvláštní pomůcky + penále až 100% Prokazování původu majetku

14 Sporné okruhy návrhu: 1.retroaktivita 2.porušení zákazu sebeobvinění 3.duplicita s DŘ –pomůcky, penále 4.v jakých cenách se bude poměřovat nárůst jmění, spotřeby a jiných vydání 5.vymezení spotřeby a jiných vydání 6.široký prostor pro uvážení správce daně (důvodné pochybnosti, předběžné posouzení) Prokazování původu majetku (2)

15 §167 DŘ: Je-li odůvodněná obava, že daň, u které dosud neuplynul den splatnosti, nebo daň, která nebyla dosud stanovena, bude v době její vymahatelnosti nedobytná, nebo že v této době bude vybrání daně spojeno se značnými obtížemi, může správce daně vydat zajišťovací příkaz. §103 ZDPH: Hrozí-li nebezpečí z prodlení, je zajišťovací příkaz účinný a vykonatelný okamžikem jeho vydání. Správce daně současně s vydáním zajišťovacího příkazu učiní pokus vyrozumět vhodným způsobem daňový subjekt o vydání zajišťovacího příkazu a sepíše o tom úřední záznam. NSS ČR 10 Afs18/2015-48 ze dne 11.6.2015 „Pro nynější věc bohatě postačí, že stěžovatelka součástí podvodného řetězce byla (pozn. aut. tedy je to důvodem zajištění), aniž by to nevyhnutelně znamenalo, že jí také bude doměřena DPH.“ KS Hradec Králové č.j. 52 Af40/2014-90 ze dne 17.12.2014 „Pokud jde o test proporcionality, je proporcionalita zajištěna právě zjištěním důvodné obavy.“ Proč taková přísnost v kauze? Exotická komodita = kontextuální příběh nad fakta Zajišťovací příkazy

16 Trestnost přípravy trestného činu krácení daně Nepřekažení trestného činu krácení daně Rozhodnutí RS NSS ze dne 24. listopadu 2015 sp.zn. 4 Afs 210/2014 – daňové penále je trestem – odkaz na judikaturu ESLP (Jussila proti Finsku, Nykänen proti Finsku a Lucky Dev proti Švédsku) a Listinu základních práv a svobod – zákaz dvojího trestání – nemožnost udělit trest za krácení daně bez ohledu na to zda penále bylo zaplaceno RŮZNÉ

17 Výběr daní se stává hlavním společenským tématem MF se staví do role ochránce veřejného zájmu (definovaného médii) Výbor pro veřejné blaho (Kobra, medializace atd.) Téma DANÍ vystřídalo téma KORUPCE bez jakékoliv objektivní změny ve společnosti Výsledkem bude komplikovaný, nákladný a demotivující systém – úpadek podnikatelské aktivity Jistá míra daňových úniků je nutná a „zdravá“, za hranicí efektivnosti výběru Podnikatelé místo tvorby hodnot soustředí úsilí pouze na jejich udržení ZÁVĚR

18 Ať Vás Síla provází! Richard Jahoda richard.jahoda@grinex.czrichard.jahoda@grinex.cz daně, transakční poradenství www.grinex.cz Milan Němecmilan.nemec@grinex.czaudit, znalecký ústavmilan.nemec@grinex.cz Mojmír Pavlíčekmojmir.pavlicek@grinex.cz outsourcing informačních procesůmojmir.pavlicek@grinex.cz Soňa Raplovásona.raplova@grinex.czHR poradenstvísona.raplova@grinex.cz


Stáhnout ppt "Impérium vrací úder Co chystá Daňové Impérium na Rebely v příštím roce? Richard Jahoda."

Podobné prezentace


Reklamy Google