Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Obecná část finančního práva II 16. března 2016 doc. JUDr. Radim Boháč, Ph.D. katedra finančního práva a finanční vědy 36.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Obecná část finančního práva II 16. března 2016 doc. JUDr. Radim Boháč, Ph.D. katedra finančního práva a finanční vědy 36."— Transkript prezentace:

1 Obecná část finančního práva II 16. března 2016 doc. JUDr. Radim Boháč, Ph.D. katedra finančního práva a finanční vědy 36

2 Osnova 1.Finančněprávní vztahy 2.Finanční orgány 3.Ministerstvo financí 4.Česká národní banka 5.Nejvyšší kontrolní úřad 6.Orgány Finanční správy České republiky 7.Orgány Celní správy České republiky 2

3 1. Finančněprávní vztahy finanční vztahy regulované finančním právem prvky: 3 finanční orgány ostatní subjekty peněžní prostředky peněžní plnění předmět práva povinnosti obsah přírůstek majetku úbytek majetku majetkový aspekt

4 1. Finančněprávní vztahy 4 Finanční orgán Fyzická osobaPrávnická osoba Horizontální vztahy Vertikální vztahy

5 2. Finanční orgány 5 státníústřední I. Ministerstvo financíII. Česká národní banka III. Nejvyšší kontrolní úřad územní Generální finanční ředitelstvíOdvolací finanční ředitelstvíSpecializovaný finanční úřadGenerální ředitelství celfinanční úřadycelní úřady místní finanční výborykontrolní výbory

6 3. Ministerstvo financí ústřední správní úřad organizační složka státu působnost - § 4 kompetenčního zákona a.v oblasti rozpočtového práva b.v oblasti daňového práva (v širším smyslu) c.v oblasti měnového a devizového práva d.v oblasti práva finančního trhu e.ostatní 6

7 a. Oblast rozpočtového práva státní rozpočet státní závěrečný účet státní pokladna finanční kontrola přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků finanční hospodaření, hospodaření s majetkem státu a jeho privatizaci zjišťování účetních záznamů pro potřeby státu včetně sestavování účetních výkazů za Českou republiku 7

8 b. Oblast daňového práva daně poplatky clo od 2013 do 2017 - pojistné na důchodové spoření jedno inkasní místo – pojistné na sociální zabezpečení a pojistné na veřejné zdravotní pojištění ??? 8

9 c. Oblast měnového a devizového práva platební styk zavedení jednotné měny euro na území České republiky věci devizové včetně pohledávek a závazků státu vůči zahraničí ochrana zahraničních investic 9

10 d. Oblast práva finančního trhu finanční trh (s výjimkou dohledu nad finančním trhem v rozsahu působnosti České národní banky) příspěvek ke stavebnímu spoření státní příspěvek na doplňkové penzijní spoření 10

11 e. Ostatní účetnictví audit a daňové poradenství tomboly, loterie a jiné podobné hry ceny legalizace výnosů z trestné činnosti dovoz subvencovaných výrobků 11

12 4. Česká národní banka právnická osoba postavení veřejnoprávního subjektu čl. 98 Ústavy a zákon č. 6/1993 Sb. působnost i.péče o cenovou stabilitu ii.vydávání bankovek a mincí iii.vedení účtů iv.stanovení úrokových sazeb v.činnosti spojené s cennými papíry vi.činnosti v bankovnictví vii.devizové hospodářství viii.dohled nad finančním trhem 12

13 Nález Ústavního soudu 278/2001 Sb. rozhodování o zrušení těchto ustanovení zákona o ČNB (6/1993 Sb.): 1.§ 1 odst. 3 2.§ 2 odst. 2 písm. e) 3.§ 2 odst. 1 věta první 4.§ 5 odst. 2 písm. b) 5.§ 6 odst. 3 6.§ 35 písm. a) 7.§ 47 odst. 1 až 4 13

14 1. § 1 odst. 3 před novelou č. 442/2000 Sb. – Česká národní banka působí jako správní úřad v rozsahu stanoveném tímto zákonem a zvláštními zákony.1) po novele č. 442/2000 Sb. – České národní bance jsou svěřeny kompetence správního úřadu v rozsahu stanoveném tímto zákonem a zvláštními právními předpisy.1) 14

15 2. § 2 odst. 2 písm. e) před novelou č. 442/2000 Sb. – provádí další činnosti podle tohoto zákona a podle zvláštních zákonů. 1) po novele č. 442/2000 Sb. – provádí další činnosti podle tohoto zákona a podle zvláštních právních předpisů. 1) 15

16 3. § 2 odst. 1 věta první před novelou č. 442/2000 Sb. – Hlavním cílem České národní banky je zabezpečovat stabilitu české měny. po novele č. 442/2000 Sb. – Hlavním cílem České národní banky je zabezpečovat cenovou stabilitu. 16

17 4. § 5 odst. 2 písm. b) před novelou č. 442/2000 Sb. – Bankovní rada dále zejména b) schvaluje rozpočet České národní banky (§ 47); po novele č. 442/2000 Sb. – Bankovní rada dále zejména b) schvaluje rozpočet pro činnosti vykonávané při zabezpečování hlavního cíle České národní banky a sestavuje návrh provozního a investičního rozpočtu, 17

18 5. § 47 odst. 1-4 před novelou č. 442/2000 Sb. (1) Česká národní banka hospodaří podle rozpočtu schváleného bankovní radou. (2) Česká národní banka ze svých výnosů hradí nezbytné náklady na svoji činnost. Vytvořený zisk používá k doplňování rezervního fondu a dalších fondů vytvářených ze zisku a k ostatnímu použití v rozpočtované výši. Zbývající zisk odvádí do státního rozpočtu. (3) Roční zprávu o výsledku svého hospodaření Česká národní banka předkládá nejpozději do tří měsíců po skončení kalendářního roku ke schválení příslušnému orgánu Parlamentu. Pokud ji tento orgán neschválí, je Česká národní banka povinna do šesti týdnů předložit zprávu zpřesněnou a doplněnou podle jeho požadavku. 18

19 5. § 47 odst. 1-4 po novele č. 442/2000 Sb. (1) Rozpočet, který se týká činností vykonávaných při zabezpečování hlavního cíle České národní banky, schvaluje bankovní rada. (2) V části provozních a investičních výdajů hospodaří Česká národní banka podle rozpočtu schváleného Poslaneckou sněmovnou. Návrh tohoto rozpočtu sestavuje bankovní rada České národní banky a předkládá jej předsedovi Poslanecké sněmovny nejpozději 3 měsíce před začátkem rozpočtového roku. (3) Odmítne-li Poslanecká sněmovna návrh rozpočtu České národní banky, je bankovní rada povinna do 6 týdnů předložit návrh doplněný a zpřesněný podle požadavku Poslanecké sněmovny. (4) Není-li Poslaneckou sněmovnou vysloven souhlas s rozpočtem České národní banky na příslušný rozpočtový rok před prvním dnem rozpočtového roku, řídí se rozpočtové hospodaření v době od prvního dne rozpočtového roku do dne schválení rozpočtu na tento rozpočtový rok objemem příjmů a výdajů rozpočtu České národní banky schváleného pro předchozí rozpočtový rok. 19

20 6. § 35 písm. a) před novelou č. 442/2000 Sb. – Česká národní banka a) vyhlašuje kurs české měny k cizím měnám; po novele č. 442/2000 Sb. – Česká národní banka a) po dohodě s vládou stanovuje inflační cíl a režim kursu české měny k cizím měnám, 20

21 7. § 6 odst. 3 před novelou č. 442/2000 Sb. – nebylo po novele č. 442/2000 Sb. – Guvernéra, viceguvernéry a ostatní členy bankovní rady navrhuje vláda. 21

22 Závěry nálezu nezávislost České národní banky – institucionální – instrumentální – personální a organizační – hospodářská či finanční 22

23 Nález Ústavního soudu 285/2001 Sb. zda je třeba ke jmenování guvernéra a viceguvernéra ČNB kontrasignace 23

24 Ústava Čl. 62 písm. k) – Prezident republiky jmenuje členy Bankovní rady České národní banky Čl. 63 odst. 2 a 3 – Prezidentovi republiky přísluší vykonávat i pravomoci, které nejsou výslovně v ústavním zákoně uvedeny, stanoví-li tak zákon. – Rozhodnutí prezidenta republiky vydané podle odstavců 1 a 2 vyžaduje ke své platnosti spolupodpis předsedy vlády nebo jím pověřeného člena vlády. 24

25 Zákon o ČNB § 6 odst. 1 a 2 – Bankovní rada je sedmičlenná. Jejími členy jsou guvernér České národní banky, 2 viceguvernéři České národní banky a další 4 členové bankovní rady České národní banky. – Guvernéra, viceguvernéry a ostatní členy jmenuje a odvolává prezident republiky. 25

26 5. Nejvyšší kontrolní úřad nezávislý (kontrolní) orgán čl. 97 Ústavy, zákon č. 166/1993 Sb. výkon kontroly – hospodaření se státním majetkem – plnění státního rozpočtu nemožnost ukládat sankce de lege ferenda – kontrola hospodaření územních samosprávných celků? 26

27 6. Orgány finanční správy ČR 27 A. Generální finanční ředitelství B. Odvolací finanční ředitelství C. 14 finančních úřadů D. Specializovaný finanční úřad

28 A. Generální finanční ředitelství vznik od 1. ledna 2011 zákon č. 456/2011 Sb. správní úřad, organizační složka státu a účetní jednotka podřízeno ministerstvu financí místní působnost generální ředitel věcná působnost 28

29 B. Odvolací finanční ředitelství vznik od 1. ledna 2013 zákon č. 456/2011 Sb. správní úřad, organizační složka státu a vnitřní organizační jednotka Generálního finančního ředitelství podřízeno Generálnímu finančnímu ředitelství místní působnost ředitel věcná působnost 29

30 C. Finanční úřady upravuje zákon č. 456/2011 Sb. správní úřady, organizační složky státu a vnitřní organizační jednotky Generálního finančního ředitelství podřízeny Odvolacímu finančnímu ředitelství 14 finančních úřadů pro jednotlivé kraje územní působnost ředitel věcná působnost 30

31 D. Specializovaný finanční úřad územní působnost finanční úřad příslušný pro tzv. vybrané subjekty vybrané subjekty – obrat nad 2 mld. – banky, spořitelní a úvěrní družstva, pojišťovny, zajišťovny atd. některé daně nespravuje 31

32 7. Orgány celní správy ČR 32 A. Generální ředitelství cel B. 14 celních úřadů C. Celní úřad Praha Ruzyně

33 A. Generální ředitelství cel zákon č. 17/2012 Sb. správní úřad, organizační složka státu a účetní jednotka podřízeno ministerstvu financí místní působnost generální ředitel věcná působnost 33

34 B. Celní úřady upravuje zákon č. 17/2012 Sb. správní úřady, organizační složky státu a vnitřní organizační jednotky Generálního ředitelství cel podřízeny Generálnímu ředitelství cel 14 celních úřadů pro jednotlivé kraje územní působnost ředitel věcná působnost 34

35 C. Celní úřad Praha Ruzyně upravuje zákon č. 17/2012 Sb. jako „běžný“ celní úřad + speciální ustanovení celní prostor 35

36 e-mail: bohac@prf.cuni.cz web: www.radimbohac.cz tel.: +420221005530 16. března 2016 doc. JUDr. Radim Boháč, Ph.D. katedra finančního práva a finanční vědy 36


Stáhnout ppt "Obecná část finančního práva II 16. března 2016 doc. JUDr. Radim Boháč, Ph.D. katedra finančního práva a finanční vědy 36."

Podobné prezentace


Reklamy Google