Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Doc. JUDr. Radim Boháč, Ph.D. katedra finančního práva a finanční vědy PF UK 11. března 2015.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Doc. JUDr. Radim Boháč, Ph.D. katedra finančního práva a finanční vědy PF UK 11. března 2015."— Transkript prezentace:

1 doc. JUDr. Radim Boháč, Ph.D. katedra finančního práva a finanční vědy PF UK 11. března 2015

2 1. Finance 2. Finanční vztahy 3. Finanční činnost 4. Pojem finančního práva 5. Postavení finančního práva 6. Systém finančního práva 7. Prameny finančního práva 8. Finančněprávní vztahy 9. Finanční orgány 2

3  souhrn peněžních vztahů vznikajících při tvorbě, rozdělování a použití peněžní masy a jejích částí  finance x peníze  členění financí 3

4 4 Finance veřejné státnímístní soukromé právnických osob fyzických osob

5  peněžní vztahy, které souvisejí s vytvářením, rozdělováním, přerozdělováním a užitím peněžní masy  finanční vztahy x peněžní vztahy 5

6  soustřeďování, rozdělování, přerozdělování a používání peněžní masy  metody finanční činnosti 1.nenávratná metoda 2.návratná metoda 3.pojišťovací metoda 4.realizační metoda 6

7  soubor právních norem upravujících veřejné finance  pojem „finanční právo“ de lege lata ◦ § 121 soudního řádu správního ◦ § 8 odst. 2 zákona o auditorech 7

8  samostatné právní odvětví  část veřejného práva  § 1 odst. 1 věta druhá NOZ  Uplatňování soukromého práva je nezávislé na uplatňování práva veřejného. 8

9  obecná část  zvláštní část 1.rozpočtové právo 2.daňové právo v širším smyslu (berní právo / daňové právo / poplatkové právo / celní právo / právo povinných dávek / právo povinných plateb / právo povinných peněžitých plnění) 3.měnové právo 4.devizové právo 5.právo finančního trhu  bankovní právo, pojišťovací právo 9

10 I. ústavní zákony ◦ čl. 4 a 11 Listiny ◦ čl. 42, 33, 97, 101 a 98 Ústavy ◦ rozpočtová odpovědnost? II. mezinárodní smlouvy III. právní předpisy Evropsk é unie IV. zákony V. nařízení vlády VI. vyhlášky VII. (interní normativní instrukce) VIII. (judikatura) 10

11 Rozeslána dne 24. května 2002 198. Zákon o dobrovolnické službě a o změně některých zákonů (zákon o dobrovolnické službě) 210. Zákon, kterým se mění zákon č. 227/1997 Sb., o nadacích a nadačních fondech a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů (zákon o nadacích a nadačních fondech), a zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů 11

12 ČÁST PÁTÁ Změna zákona o daních z příjmů § 15 Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona č. 35/1993 Sb.,… …, zákona č. 128/2002 Sb. a zákona č. 210/2002 Sb., se mění takto: 2. V § 19 odst. 1 se tečka za písmenem zb) nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno zc), které zní: "zc) příjmy plynoucí v souvislosti s výkonem dobrovolnické služby poskytované podle zvláštního právního předpisu. 4h) ". 12

13 ČÁST DRUHÁ Změna zákona o daních z příjmů Čl.II Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona č. 35/1993 Sb., … …, zákona č. 128/2002 Sb. a zákona č. 198/2002 Sb., se mění takto: 2. V § 19 odst. 1 se tečka na konci nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno zc), které zní: "zc) příjmy poplatníků, kteří nejsou založeni nebo zřízeni za účelem podnikání, které jim plynou jako odvod části výtěžku loterií a jiných podobných her povolených podle § 4 odst. 2 zákona č. 202/1990 Sb. … 13

14 Obecná část finančního práva I JUDr. Radim Boháč Ph.D. 14

15 2. V § 37 odstavec 1 zní: „(1) Daň se vypočte jako součin základu daně a sazby daně… 5. V § 37 odst. 2 se slova „uvede způsobem podle § 28 odst. 2 písm. l)“ nahrazují slovy „může zaokrouhlit podle odstavce 1“. 6. V § 37 se odstavec 3 zrušuje. 7. Za § 37 se vkládá nový § 37a, který včetně nadpisu zní: … 8. V § 38 odstavec 4 zní: „(4) U propuštění zboží do režimu volného oběhu, aktivního zušlechťovacího styku… 10. V § 74 se doplňuje odstavec 3, který zní: „(3) V případě přijetí … 15

16 62. V § 37 odstavec 1 zní: „(1) Daň se vypočte jako součin základu daně a sazby daně… 63. V § 37 odst. 2 se slova „uvede způsobem podle § 28 odst. 2 písm. l)“ nahrazují slovy „může zaokrouhlit podle odstavce 1“. 64. V § 37 se odstavec 3 zrušuje. 65. Za § 37 se vkládá nový § 37a, který včetně nadpisu zní: … 66. V § 38 odstavec 4 zní: „(4) U propuštění zboží do režimu volného oběhu, aktivního zušlechťovacího styku… 103. V § 74 se doplňuje odstavec 3, který zní: „(3) V případě přijetí … 16

17  D-pokyny  jsou pramenem práva?  jsou právně závazné?  D-144  IV. ÚS 146/01  2 Ans 1/2005  I. ÚS 629/06  6 Ads 88/2006 17

18 Ústavní soud vychází ze skutečnosti, že lhůty pro vyřizování věcí sice nejsou stanoveny zákonem, nicméně postup, který územní finanční orgány pro svá rozhodování zvolily, nesvědčí o respektu k právům stěžovatele na spravedlivé vyřízení věci v přiměřené lhůtě. 18

19 Vytvořila-li se na základě pokynu Ministerstva financí č. D-144 z roku 1996, o stanovení lhůt pro uzavření vytýkacího řízení (§ 43 zákona ČNR č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků), správní praxe spočívající v tom, že vytýkací řízení se uzavírají v určitých lhůtách, případně ve lhůtách prodloužených podle přesně určených pravidel, vyplývá ze zásady zákazu libovůle a neodůvodněně nerovného zacházení (čl. 1 věta první Listiny základních práv a svobod), že pro správní orgán je takováto správní praxe právně závazná. 19

20 Přehodnocení interpretace ze strany správních úřadů nebo soudů, za nezměněného stavu interpretovaných právních předpisů, jistě není vyloučeno. Představuje však závažný zásah do právní jistoty a intenzitu tohoto zásahu je nutno posuzovat vždy ve světle individuální situace. Legitimita změny správní praxe závisí na otázce, do jaké míry mohl adresát normy rozumně počítat s tím, že se výklad dané normy změní, a to i za nezměněných právních předpisů. To platí zejména se zřetelem na ustálenost, jednotnost, dlouhodobost a určitost správní praxe, na význam daného výkladu práva pro adresáty právní normy, i s ohledem na změnu právních předpisů s danou správní praxí souvisejících a na eventuální změnu relevantních společenských okolností, které mohou objektivně přispívat k poznání správného výkladu práva (a tedy k poznání práva v materiálním smyslu). V každém případě ovšem platí, že změna dlouhodobé správní praxe nebo soudně-správní judikatury - za nezměněného stavu právních předpisů - může nastat jen ze závažných a principiálních důvodů směřujících k dosažení určité právem chráněné hodnoty. V žádném případě se však nesmí dít svévolně. 20

21 Správní praxe zakládající legitimní očekávání je ustálená, jednotná a dlouhodobá činnost (příp. i nečinnost) orgánů veřejné správy, která opakovaně potvrzuje určitý výklad a použití právních předpisů. Takovou praxí je správní orgán vázán. Jen taková správní praxe je doplněním psaného práva a je způsobilá modifikovat pravidla obsažená v právní normě. Správní praxi zakládající legitimní očekávání lze změnit, pokud je taková změna činěna do budoucna, dotčené subjekty mají možnost se s ní seznámit a je řádně odůvodněna závažnými okolnostmi. 21

22  finanční vztahy regulované finančním právem  prvky: 22 finanční orgány ostatní subjekty peněžní prostředky peněžní plnění předmět práva povinnosti obsah přírůstek majetku úbytek majetku majetkový aspekt

23 23 Finanční orgán Fyzická osobaPrávnická osoba Horizontální vztahy Vertikální vztahy

24 státníústřední I. Ministerstvo financí II. Česká národní banka III. Nejvyšší kontrolní úřad územní Generální finanční ředitelství Odvolací finanční ředitelství Specializovaný finanční úřad Generální ředitelství celfinanční úřadycelní úřady místní finanční výborykontrolní výbory 24

25  ústřední správní úřad  organizační složka státu  působnost - § 4 kompetenčního zákona a.v oblasti rozpočtového práva b.v oblasti daňového práva (v širším smyslu) c.v oblasti měnového práva d.v oblasti devizového práva e.v oblasti práva finančního trhu f.ostatní 25

26  státní rozpočet  státní závěrečný účet  státní pokladna  finanční kontrola  přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků  finanční hospodaření, hospodaření s majetkem státu a jeho privatizaci  zjišťování účetních záznamů pro potřeby státu včetně sestavování účetních výkazů za Českou republiku 26

27  daně  poplatky  clo  pojistné na důchodové spoření  jedno inkasní místo – i pojistné na sociální zabezpečení a pojistné na veřejné zdravotní pojištění ??? 27

28  platební styk  zavedení jednotné měny euro na území České republiky 28

29  věci devizové včetně pohledávek a závazků státu vůči zahraničí  ochrana zahraničních investic 29

30  finanční trh (s výjimkou dohledu nad finančním trhem v rozsahu působnosti České národní banky)  příspěvek ke stavebnímu spoření  státní příspěvek na doplňkové penzijní spoření 30

31  účetnictví  audit a daňové poradenství  tomboly, loterie a jiné podobné hry  ceny  legalizace výnosů z trestné činnosti  dovoz subvencovaných výrobků 31

32  právnická osoba  postavení veřejnoprávního subjektu  čl. 98 Ústavy a zákon č. 6/1993 Sb.  působnost i.péče o cenovou stabilitu ii.vydávání bankovek a mincí iii.vedení účtů iv.stanovení úrokových sazeb v.činnosti spojené s cennými papíry vi.činnosti v bankovnictví vii.devizové hospodářství viii.dohled nad finančním trhem 32

33  nezávislý (kontrolní) orgán  čl. 97 Ústavy, zákon č. 166/1993 Sb.  výkon kontroly ◦ hospodaření se státním majetkem ◦ plnění státního rozpočtu  nemožnost ukládat sankce  de lege ferenda ◦ kontrola hospodaření územních samosprávných celků? 33

34 A. Generální finanční ředitelství B. Odvolací finanční ředitelství C. 14 finančních úřadů D. Specializovaný finanční úřad 34

35  vznik od 1. ledna 2011  zákon č. 456/2011 Sb.  správní úřad, organizační složka státu a účetní jednotka  podřízeno ministerstvu financí  místní působnost  generální ředitel  věcná působnost 35

36  vznik od 1. ledna 2013  zákon č. 456/2011 Sb.  správní úřad, organizační složka státu a vnitřní organizační jednotka Generálního finančního ředitelství  podřízeno Generálnímu finančnímu ředitelství  místní působnost  ředitel  věcná působnost 36

37  upravuje zákon č. 456/2011 Sb.  správní úřady, organizační složky státu a vnitřní organizační jednotky Generálního finančního ředitelství  podřízeny Odvolacímu finančnímu ředitelství  14 finančních úřadů pro jednotlivé kraje  územní působnost  ředitel  věcná působnost 37

38  územní působnost  finanční úřad příslušný pro tzv. vybrané subjekty  vybrané subjekty ◦ obrat nad 2 mld. ◦ banky, spořitelní a úvěrní družstva, pojišťovny, zajišťovny atd.  některé daně nespravuje 38

39 A. Generální ředitelství cel B. 14 celních úřadů Celní úřad Praha Ruzyně 39

40  zákon č. 17/2012 Sb.  správní úřad, organizační složka státu a účetní jednotka  podřízeno ministerstvu financí  místní působnost  generální ředitel  věcná působnost 40

41  upravuje zákon č. 17/2012 Sb.  správní úřady, organizační složky státu a vnitřní organizační jednotky Generálního ředitelství cel  podřízeny Generálnímu ředitelství cel  14 celních úřadů pro jednotlivé kraje a Celní úřad Praha Ruzyně  územní působnost  ředitel  věcná působnost 41

42 doc. JUDr. Radim Boháč, Ph.D. katedra finančního práva a finanční vědy PF UK nám. Curieových 7 116 40 Praha 1 email: bohac@prf.cuni.czbohac@prf.cuni.cz www.radimbohac.cz www.radimbohac.cz tel.: +420221005530 42


Stáhnout ppt "Doc. JUDr. Radim Boháč, Ph.D. katedra finančního práva a finanční vědy PF UK 11. března 2015."

Podobné prezentace


Reklamy Google