Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Workshop „Aktuální informace k Operačnímu programu Výzkum, vývoj a vzdělávání“ 5. února 2015 Centrum řízení projektů operačních programů.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Workshop „Aktuální informace k Operačnímu programu Výzkum, vývoj a vzdělávání“ 5. února 2015 Centrum řízení projektů operačních programů."— Transkript prezentace:

1 Workshop „Aktuální informace k Operačnímu programu Výzkum, vývoj a vzdělávání“ 5. února 2015 Centrum řízení projektů operačních programů

2 OP VVV

3 Prioritní osa 1 – nové rozdělení specifických cílů Specifický cíl 1: Zvýšení mezinárodní kvality výzkumu a jeho výsledků Specifický cíl 2: Budování kapacit a posílení dlouhodobé spolupráce výzkumných organizací s aplikační sférou Specifický cíl 3: Zkvalitnění infrastruktury pro výzkumně vzdělávací účely na VŠ Specifický cíl 4: Zlepšení strategického řízení výzkumu na národní úrovni Centrum řízení projektů operačních programů

4 Prioritní osa 2 Specifický cíl 1: Zvýšení kvality vzdělávání na vysokých školách a jeho relevance pro potřeby trhu práce – důraz na bakalářské a magisterské programy a obory zaměřené na praxi Specifický cíl 2: Zvýšení účasti studentů se specifickými potřebami, ze socio- ekomicky znevýhodněných skupin a z etnických minorit na vysokoškolském vzdělávání, a snížení studijní neúspěšnosti studentů Specifický cíl 3: Zkvalitnění podmínek pro celoživotní vzdělávání na vysokých školách Specifický cíl 4: Nastavení a rozvoj systému hodnocení a zabezpečení kvality a strategického řízení vysokých škol Centrum řízení projektů operačních programů

5 Prioritní osa 2 Specifický cíl 5: Zlepšení podmínek pro výuku spojenou s výzkumem a pro rozvoj lidských zdrojů v oblasti výzkumu a vývoje Specifický cíl ERDF: Zkvalitnění vzdělávací infrastruktury na vysokých školách za účelem zajištění vysoké kvality výuky, zlepšení přístupu znevýhodněných skupin a zvýšení otevřenosti vysokých škol. Centrum řízení projektů operačních programů

6 Prioritní osa 3 Začlenění investiční priority 9.2 Socio-ekonomická integrace marginalizovaných skupin, jako jsou Romové (čl 3. bod 1 b) ii) nařízení o ESF). Investiční priorita 1 Specifický cíl 1: Zvýšení kvality předškolního vzdělávání včetně usnadnění přechodu dětí na ZŠ Specifický cíl 2: Zlepšení kvality vzdělávání a výsledků v klíčových kompetencích Specifický cíl 3: Rozvoj strategického řízení a hodnocení kvality ve vzdělávání Specifický cíl 4: Zkvalitnění přípravy budoucích a začínajících pedagogických pracovníků Specifický cíl 5: Zvyšování kvality vzdělávání a odborné přípravy včetně posílení jejich relevance pro trh práce Centrum řízení projektů operačních programů

7 Prioritní osa 3 Investiční priorita 2 Specifický cíl 1 – Kvalitní podmínky pro inkluzivní vzdělávání Investiční priorita 3 Specifický cíl 1 – Sociální integrace dětí a žáků včetně začleňování romských dětí do vzdělávání:  zkvalitnění vzdělávání zejména v obcích se sociálně vyloučenými lokalitami  řešení specifických situací v inkluzivním vzdělávání romských dětí žáků a ostatních dětí, které čelí podobným překážkám ve vzdělávání v běžných školách hlavního vzdělávacího proudu Centrum řízení projektů operačních programů

8 Pojetí územní dimenze v OP VVV Místní akční plány Krajské akční plány Strategie VŠ Strategie RIS3 Centrum řízení projektů operačních programů

9 Základní východiska Důraz na Specifická doporučení Rady pro ČR – intervence z OP VVV musí prioritně směřovat k naplňování cílů těchto Specifických doporučení. Důraz na koncentraci vynakládaných prostředků a podložení jejich potřebnosti analýzou či strategií s nutností zohlednit intervence z období 2007 – 2013. Každá oblast musí být podložena strategií (např. oblast VaV bude pokryta RIS 3, strategie jednotlivých VŠ, pro oblast regionálního školství KAP a MAP – zhodnocení dosavadních intervencí z OP, koncentrace, efektivita, využitelnost). Návaznost na předchozí programové období. Důkladná příprava výzev a zaměření intervencí, včetně přípravy projektů. Zjednodušení administrativní náročnosti v průběhu realizace projektů – maximální využití zjednodušených forem vykazování („šablony“ pro MŠ, ZŠ, SŠ, VOŠ). Centrum řízení projektů operačních programů

10 Infrastruktury V regionech mimo Prahu není možné budovat nová vědecká centra. Dobudování, modernizace nebo upgrade: Dobudování – rozšíření nebo dokončení existující kapacity VaV centra vázané na pořízení či využívání nových technologií, pokud možno v rámci existujících budov. Nelze financovat – sklady, koleje, menzy, administrativní budovy a další obslužnou infrastrukturu, která neslouží k věcným aktivitám. V rámci rekonstrukcí – pláště, střechy, provozní technologie (kotle, vytápění apod.). Centrum řízení projektů operačních programů

11 Infrastruktura VŠ Infrastruktury pro rozvoj výzkumně zaměřených studijních programů. Výstavba nové infrastruktury bude podporována v případech vzniku nových oborů (především technických), které jsou poptávány výzkumnými organizacemi a odvětvími náročnými na znalosti. Ze strany vysokých škol žádajících o podporu bude nutné jak u nových, tak u dobudovávaných infrastruktur doložit informace o aktuálním využívání a vytížení stávajících objektů a infrastruktur dané VŠ, včetně plánu na jejich další využívání, o plánovaných investicích VŠ v novém programovém období, včetně dopadů na využití/vytíženost stávajících objektů a infrastruktur i analýzy očekávaného vývoje počtu studentů v budoucích letech, o plánovaných způsobech kofinancování předložených projektů i o řešení udržitelnosti plánovaných nově vybudovaných infrastruktur. Centrum řízení projektů operačních programů

12 Infrastruktura VŠ Infrastruktura pro vzdělávání Výstavba nové infrastruktury bude podporována v případech vzniku nových oborů, které jsou poptávané na trhu práce, či v případech rozšíření kapacit pro stávající obory, kde poptávka na trhu práce výrazně převyšuje nabídku absolventů. Ze strany vysokých škol žádajících o podporu bude nutné jak u nových, tak u dobudovávaných infrastruktur doložit informace o aktuálním využívání a vytížení stávajících objektů a infrastruktur dané VŠ, včetně plánu na jejich další využívání, o plánovaných investicích VŠ v novém programovém období, včetně dopadů na využití/vytíženost stávajících objektů a infrastruktur i analýzy očekávaného vývoje počtu studentů v budoucích letech, o plánovaných způsobech kofinancování předložených projektů i o řešení udržitelnosti plánovaných investic. Centrum řízení projektů operačních programů

13 Krajské akční plány (KAP)

14 RSK, RAP, ITI, KAP Další oblasti Doprava Regionální akční plán kraje Oblast vzdělávání KAP Krajský akční plán z rozvoje sebevzdělávání ITI IPRÚ Další strategie kraje Regionální stálá konference Strategie regionálního rozvoje 2014+ 1: Schéma Regionální stálé konference Centrum řízení projektů operačních programů

15 Krajské akční plány - priority Krajské akční plány rozvoje vzdělávání jsou zaměřené na vzdělávání, včetně neformálního a zájmového vzdělávání, které je vázáno na regionální specifika. Základní priority MŠMT: Inkluzivní vzdělávání – podpora slabých škol a žáků – napříč tématy Podnikavost a iniciativa Polytechnické vzdělávání (STEM vč. EVVO) Odborné vzdělávání včetně spolupráce škol a zaměstnavatelů Kariérové poradenství Školy jako centra dalšího vzdělávání Další témata: Klíčové kompetence a rozvoj cizích jazyků napříč tématy, regionální specifika. Centrum řízení projektů operačních programů

16 Harmonogram výzev Harmonogram výzev OP VVV 2015 Centrum řízení projektů operačních programů

17 Strategie inteligentní specializace (RIS3 Účelem RIS3 strategie je efektivní zaměření zacílení finančních prostředků – evropských, národních, krajských a soukromých – na aktivity vedoucí k posílení inovační kapacity a do prioritně vytýčených perspektivních oblastí s cílem plně využít znalostní potenciál na národní i krajské úrovni a v jejich kombinaci, a tak podpořit snižování nezaměstnanosti a posílit konkurenceschopnost ekonomiky. Centrum řízení projektů operačních programů

18 Vertikální prioritní oblasti – technologické domény V souladu s konceptem inteligentní specializace (RIS3 – Výzkumná a inovační strategie pro inteligentní specializaci), na základě něhož byla RIS MSK 2014-2020 zpracována, byly v rámci analytické části identifikovány následující oblasti výzkumné specializace (vertikální priority či „technologické domény“), na jejichž naplnění budou průřezově soustředěny jednotlivé specifické cíle definované v rámci jednotlivých horizontálních prioritních oblastí. Technologické domény byly v listopadu 2013 projednány a odsouhlaseny Radou pro inovace Moravskoslezského kraje. Centrum řízení projektů operačních programů

19 1.Pokročilé materiály a materiály s nízkou energetickou náročností, jejich vývoj, výroba a technologie zpracování (vč. využití nanotechnologií) a vzájemného spojování (slitiny, ušlechtilé oceli, kompozity, hliník, plasty, přírodní materiály) – tato oblast reprezentuje tradičně silný materiálový výzkum typický pro MSK, jehož výsledky jsou průřezově uplatnitelné v širokém portfoliu zpracovatelského průmyslu (strojírenství, automobilový průmysl, elektrotechnika, aj.) vč. energetiky a nově také lékařských oborů. 2.Speciální stroje, zařízení a technologické postupy průmyslové automatizace pro výrobu a zkušebnictví – tento výzkumný směr reaguje na rostoucí požadavky firem (zejména v oboru strojírenství a automobilového průmyslu) po technicky sofistikovaných a zároveň nákladově optimálních výrobních zařízeních integrujících prvky měření a průběžné kontroly kvality vyráběných komponentů. Centrum řízení projektů operačních programů

20 3.Mechatronické systémy a zařízení (vč. souvisejícího modelování a simulací) – jedná se o perspektivní výzkumný obor kombinující prvky strojírenství, elektrotechniky a IT, jehož výstupy jsou uplatnitelné v řadě technologických aplikací či konkrétních produktů napříč zpracovatelským průmyslem, energetikou i medicínským inženýrstvím. 4.Regenerativní medicína, genomika a nové přístupy při analýze dat – výzkumné téma regenerativní medicíny má obrovský aplikační potenciál v lékařské praxi (zejména v oblasti kmenových buněk a návazné personalizované medicíny), pro dosažení odpovídajících kvalitativních výsledků úspěšnosti léčebných metod regenerativní medicíny jsou klíčovými podpůrnými oblastmi také výzkum v oblasti genomiky a multikriteriálně strukturované datové sklady a sofistikované statistické analýzy biologických dat (bioinformatika, biostatistika). Centrum řízení projektů operačních programů

21 5.Zpracování a využití druhotných surovin a odpadů v podmínkách ostravské aglomerace (s využitím infrastruktury původních těžebních zařízení, bývalých průmyslových objektů – brownfields, aj.), vývoj bezodpadových výrobních technologií – tato problematika zahrnuje vývoj a aplikaci technologií pro nakládání s průmyslovými, biologickými odpady a dalšími alternativními surovinami (použité oleje, apod.) pocházejících z výrobních procesů a starých ekologických zátěží pro jejich další uplatnění v průmyslové výrobě a energetických procesech vč. nových technologických postupů pro předcházení vzniku průmyslových odpadů (zejména v hutnictví, strojírenství a automobilovém průmyslu). 6.Smart grids a smart cities s využitím specifik MSK v procesu změn jeho technologického profilu - geotermální energie, metan, kogenerace a akumulace, podzemní infrastruktura – téma inteligentních energetických sítí a jejich širšího uplatnění v rámci konceptů inteligentního managementu toku energií a ekologických dopravních technologií v municipalitách má vysoký potenciál uplatnění v podmínkách MSK, vezmeme-li v úvahu rozvinutou „klasickou“ energetickou infrastrukturu v kombinaci s novými možnostmi výroby energie z alternativních a obnovitelných zdrojů (kogenerační technologie - kombinovaná výroba el. energie a tepla), kterých je v MSK dostatek; s tím souvisí i problematika efektivního skladování, distribuce a regulace energií (elektrická i tepelná energie); u vývoje sofistikovaných inteligentních energetických technologií je samozřejmě potenciál uplatnění jeho výsledků i mimo MSK. Centrum řízení projektů operačních programů

22 7.Integrované bezpečnostní systémy (vývoj komplexních bezpečnostních systémů pro soukromý i veřejný sektor) se zahrnutím prvků environmentální prevence a ochrany (škodliviny, epidemiologické jevy) – tato výzkumná tématika zahrnuje široké spektrum bezpečnostních technologií pro potřeby průmyslu (pro předcházení škod na majetku, produkci a lidském zdraví) a také veřejnoprávních institucí pro účely předcházení a eliminace živelných pohrom (povodně, požáry, apod.) včetně technologií monitoringu a modelování průběhu negativních environmentálních jevů ohrožujících veřejné zdraví. 8.Superpočítačové metody pro řešení inženýrských úloh, aplikace v přírodních a technických vědách, modelování a simulace jevů a situací s dopadem na lidskou činnost – tyto metody poskytují technickou podporu pro výzkumné aktivity popsané ve výše uvedených oblastech výzkumné specializace, avšak kromě nich také i pro další aktivity vědecko-výzkumné či socio-ekonomické povahy. 9.SPOLEČENSKÉ VĚDY - ABSENCE Centrum řízení projektů operačních programů

23 Seznam společných projektů s VŠB – TU a OU – záměr RIS3 Centrum řízení projektů operačních programů

24 Revize fišé za SU do 10.2.2015 do 8:00 hodin. Centrum řízení projektů operačních programů řešitel OU, spoluřešitel VŠB-TU, SU Celkový objem (v mil. Kč) Podpora internacionalizace univerzit v regionu 84 SU - Internacionalizace výzkumných aktivit Centra Alberta Einsteina pro gravitaci a Podpora příchodu kvalitních pracovníků ve VaV do regionu 505 Inovace studijních oborů na ostravských univerzitách ve vztahu ke znalostní ekonomice 442 SU - Inovace a popularizace vysokoškolského vzdělávání, vědy a výzkumu v oblasti historických věd SU - Inovace vysokoškolského vzdělávání a posílení mezioborových vazeb (vzdělávání pro praxi) s podporou VaV na FPF SU SU - Inovace cicích jazyků na SU Zkvalitnění vzdělávací infrastruktury na vysokých školách za účelem profilace vysokých škol 1 467 SU - Modernizace stávající infrastruktury pro výuku spojenou s výzkumem ve fyzikálních, informatických a uměleckých doktorských i magisterských studijních programech SU - Rozšíření/přístavba gastronomického centra SU v Opavě SU - Venkovní divadelní scéna SU - Rekonstrukce areálu Na Vyhlídce – 2. etapa Regionální centrum podpory CŽV 155 SU - Rozvoj Centra celoživotního vzdělávání SU jako součást dalšího profesního růstu Škola hrou - popularizace vzdělávání a vědy 110 řešitel VŠB - TU, spoluřešitel OU, SU Celkový objem (v mil. Kč) (TechAréna) Green Light Start up Akcelerátor 20,5 Program dlouhodobých letních stáží studentů 305,1 Regionální kontaktní organizace pro HORIZON2020 16,1 Identifikace a zapojení nadaných studentů do VaVaI (Výzkumu, vývoje a inovací) 211 řešitel SU Celkový objem (v mil. Kč) Vybudování pracoviště pro přípravu krizových manažerů 1,2 Slezské centrum pro výzkum historické krajiny 25 Spolupráce s praxí 112

25 Děkujeme za Vaši pozornost! Centrum řízení projektů operačních programů


Stáhnout ppt "Workshop „Aktuální informace k Operačnímu programu Výzkum, vývoj a vzdělávání“ 5. února 2015 Centrum řízení projektů operačních programů."

Podobné prezentace


Reklamy Google