Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách (vodní zákon) Ústí nad Labem 10/2009 Ing. Jaromír Vachta.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách (vodní zákon) Ústí nad Labem 10/2009 Ing. Jaromír Vachta."— Transkript prezentace:

1 Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách (vodní zákon) Ústí nad Labem 10/2009 Ing. Jaromír Vachta

2 Účel a předmět zákona Soulad s právem ES Chránit povrchové a podzemní vody Definovat podmínky pro hospodárné využívání vodních zdrojů Vytvářet podmínky ke zlepšení jakosti povrchových a podzemních vod Přispívat k ochraně vodních a suchozemských ekosystémů Určuje právní vztahy k užívání povrchových a podzemních vod

3 Vývoj legislativy - Související zákon č. 258/2000 Sb. - upravuje hygienické požadavky na pitnou H2O - požadavky na výrobky přicházející do styku s pitnou H2O - požadavky na kontrolu pitné vody v akreditovaných/autorizovaných laboratořích - Novelizace „vodního zákona“ - Zákon č. 20/2004 Sb. – transkripce Rámcové směrnice, tzv. euronovela vodního zákona - cílem dosáhnout výrazného zlepšení kvality vod do roku 2015, stanovení nebezpečných a prioritních látek, využití BAT technologií, integrovaná ochrana povodí - Program na snížení znečištění povrchových vod nebezpečnými látkami a zvlášť nebezpečnými závadnými látkami (do 31.12.2009) - Vyhláška č. 125/2004 Sb. stanoví vzor poplatkového hlášení a vzor poplatkového přiznání pro účely výpočtu poplatku za odebrané množství podzemní vody - Vyhláška č. 293/2002 Sb. ze dne 14. června 2002 o poplatcích za vypouštění odpadních vod do vod povrchových (Vyhláška č. 110/2005 Sb. mění vyhlášku MŽP č. 293/2002 Sb., o poplatcích za vypouštění odpadních vod do vod povrchových) - Vyhláška č. 450/2005 Sb. stanoví náležitosti nakládání se závadnými látkami, náležitosti plánu opatření pro případ havárie, způsob a rozsah hlášení havárií, jejich zneškodňování a odstraňování jejich škodlivých následků - Nařízení vlády č. 61/2003 Sb.o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací - Vyhláška č. 20/2002 Sb. o způsobu a četnosti měření množství a jakosti vody (normy EN)

4 Legislativa EU - Směrnice 2000/60/ES - Rámcová směrnice, Směrnice 2008/105 ES o normách enviromentální kvality - Rozhodnutím č. 2455/2001/ES Evropského parlamentu a Rady ze dne 20. listopadu 2001ustavujícím seznam prioritních látek v oblasti vodní politiky a pozměňujícím směrnici 2000/60/ES (Směrnice Rady 76/464/EHS ze dne 4. května 1976 o znečištění způsobeném určitými nebezpečnými látkami - Směrnice Rady 86/280/EHS, přílohy I a II) - Směrnice 2006/11/ES o znečišťování některými nebezpečnými látkami vypouštěnými do vodního prostředí, - Směrnice 2006/44/ES o zlepšení jakosti a ochrany vody pro život ryb - Směrnice Rady 80/68/EHS ze dne 17. prosince 1979 o ochraně podzemních vod před znečištěním určitými nebezpečnými látkami, Směrnice ES a Rady 2006/118/ES o ochraně podzemních vod před znečištěním a zhoršováním stavu

5 Základní pojmy Povrchovými vodami jsou vody přirozeně se vyskytující na zemském povrchu Podzemními vodami jsou vody přirozeně se vyskytující pod zemským povrchem v pásmu nasycení v přímém styku s horninami Vodním zdrojem jsou povrchové nebo podzemní vody, které jsou využívány nebo které mohou být využívány zejména pro pitné účely Nakládáním s povrchovými nebo podzemními vodami je využívání jejich potenciálu, též vypouštění odpadních vod Povrchové a podzemní vody nejsou předmětem vlastnictví

6 Nakládání s vodami Základní povinnosti – ochrana, hospodárné využití Povolení k nakládání s povrchovými a podzemními vodami – k vypouštění odpadních vod, k jejich čerpání Výjimky z povolení – hydrogeologický průzkum, měření vydatnosti zdrojů apod. Povolení k vypouštění odpadních vod nemůže být vydáno na dobu delší než 10 let, v případě vypouštění odpadních vod se zvlášť nebezpečnými látkami nebo nebezpečnými látkami podle přílohy č. 1 na dobu delší než 4 roky Práva a povinnosti vyplývající z povolení k nakládání s vodami, změny a zrušení povolení, zánik povolení, povolení k některým činnostem Povolení k vypouštění odpadních vod s obsahem zvlášť nebezpečné závadné látky do kanalizace

7 Cíle ochrany vod Pro povrchové vody snížení jejich znečištění nebezpečnými látkami a zastavení nebo postupné odstraňování emisí, vypouštění a úniků zvlášť nebezpečných látek uvedených v příloze č. 1 Pro podzemní vody zamezení nebo omezení vstupů nebezpečných, zvlášť nebezpečných a jiných závadných látek do těchto vod Zajištění vyváženého stavu mezi odběry podzemní vody a jejím doplňováním Odvrácení jakéhokoliv významného a trvajícího vzestupného trendu koncentrace nebezpečných, zvlášť nebezpečných a jiných závadných látek jako důsledku dopadů lidské činnosti Pro vybrané vodní útvary mohou být v plánech oblastí povodí určeny zvláštní cíle ochrany vod, které spočívají v prodloužení lhůt realizace, ve stanovení méně přísných požadavků

8 Odpadní vody Odpadní vody – vody použité v obytných, průmyslových, zemědělských, zdravotnických a jiných stavbách, zařízeních nebo dopravních prostředcích, pokud mají po použití změněnou jakost (složení nebo teplotu), jakož i jiné vody z nich odtékající, pokud mohou ohrozit jakost povrchových nebo podzemních vod Povinnost při nakládání s odpadními vodami - kdo vypouští odpadní vody do vod povrchových nebo podzemních musí zajišťovat jejich zneškodňování Při povolování vypouštění odpadních vod do vod povrchových stanoví vodoprávní úřad nejvýše přípustné hodnoty jejich množství a znečištění Program na snížení znečištění povrchových vod nebezpečnými závadnými látkami a zvlášť nebezpečnými závadnými látkami Možnost při povolování vypouštění odpadních vod uložit zneškodňování odpadních vod z jednotlivých dílčích výrob nebo chladících vod odděleně od ostatních odpadních vod

9 Závadné látky Závadné látky jsou látky, které nejsou odpadními ani důlními vodami a které mohou ohrozit jakost povrchových nebo podzemních vod Opatření k zacházení se závadnými látkami - vypracovat plán opatření pro případy havárie (dále jen "havarijní plán") a provádět záznamy o provedených opatřeních Seznam nebezpečných závadných látek - dále jen "nebezpečné látky") uveden v příloze č. 1 k tomuto zákonu; tento seznam obsahuje i zvlášť nebezpečné závadné látky (dále jen "zvlášť nebezpečné látky").

10 Zvlášť nebezpečné látky Povinnosti při zacházení se zvlášť nebezpečnými látkami nebo nebezpečnými látkami nebo kdo zachází se závadnými látkami ve větším rozsahu nebo kdy zacházení s nimi je spojeno se zvýšeným nebezpečím - umístit zařízení, v němž se závadné látky používají, zachycují, skladují, zpracovávají nebo dopravují tak, aby bylo zabráněno nežádoucímu úniku těchto látek do půdy nebo jejich nežádoucímu smísení s odpadními nebo srážkovými vodami, - nejméně jednou za 6 měsíců kontrolovat sklady a skládky a nejméně jednou za 5 let, pokud není technickou normou nebo výrobcem stanovena lhůta kratší, zkoušet těsnosti potrubí nebo nádrží určených pro skladování a prostředků pro dopravu zvlášť nebezpečných látek a nebezpečných látek - vybudovat a provozovat odpovídající kontrolní systém pro zjišťování úniku závadných látek, - vést záznamy o zacházení se zvlášť nebezpečnými látkami (množství, obsah)

11 Případy závažného zhoršení nebo mimořádného ohrožení jakosti povrchových nebo podzemních vod ropnými látkami, zvlášť nebezpečnými látkami, případně radioaktivními odpady, případy technických poruch a závad zařízení k zachycování, skladování a dopravě Povinnosti při havárii – nahlásit Hasičskému záchrannému sboru, rozsah hlášení o havárii Odstranění následků nedovoleného vypouštění odpadních vod, nedovoleného nakládání se závadnými látkami nebo havárií (dále jen "závadný stav") - uloží vodoprávní úřad nebo ČIŽP povinnost provést opatření k nápravě Náhradu za majetkovou újmu nebo omezení vzniklá vlastníkům při provádění opatření k nápravě na jejich pozemcích nebo stavbách hradí ten, jemuž bylo opatření k nápravě uloženo HavárieHavárie

12 Poplatky Poplatek za odebrané množství podzemní vody – nad 6000 m3/rok Poplatky za vypouštění odpadních vod do vod povrchových – za jednotlivé zdroje znečištění Výše poplatku za vypouštění odpadních vod do vod povrchových - příloha č. 2 zákona, odklad placení poplatků Sledování, měření a evidence znečištění odpadních vod Rozbory a kontrola znečištění odpadních vod – jen „oprávněná laboratoř Poplatkové hlášení – do 15.2. Poplatek za povolené vypouštění odpadních vod do vod podzemních

13 Sankce Detailní výčet porušení zákona Pokuta za nedovolené vypouštění odpadních nebo důlních vod se stanoví ve výši od 10 000 Kč do 10 000 000 Kč Pokuta za nedovolené nakládání se závadnými látkami se stanoví ve výši od 5 000 Kč do 5 000 000 Kč Pokuta za nedovolené odebrání povrchových vod se stanoví ve výši vypočtené násobkem sazby 10 Kč za 1 m 3 nedovoleně odebraných povrchových vod celkovým množstvím těchto povrchových vod Řízení o uložení pokuty lze zahájit nejpozději do 1 roku ode dne, kdy se ČIŽP dozvěděla o porušení zákona

14 Výkon správní činnosti Státní správu podle tohoto zákona vykonávají vodoprávní úřady a ČIŽP. Kontrolu nad jakostí povrchových vod stanovených vyhláškou ke koupání provádí KHS Vodoprávními úřady - obecní úřady - újezdní úřady na území vojenských újezdů - obecní úřady obcí s rozšířenou působností - krajské úřady - ministerstva jako ústřední vodoprávní úřad Pravomoci vodoprávního úřadu při mimořádných opatřeních ČIŽP - provádět kontrolní zjišťování jakosti a množství vypouštěných odpadních vod včetně zjišťování zdrojů znečišťování

15 Vybrané termíny Platnost povolení k odběru povrchových a podzemních vod vydaných do 2001 platila do 2007 Plán hlavních povodí České republiky musel být schválen nejpozději do 22. prosince 2006 Plány oblastí povodí musí být schváleny nejpozději do 22. prosince 2009. Obce, jejichž současně zastavěné území je zdrojem znečištění o velikosti nad 2 000 ekvivalentních obyvatel, nebo ty, které této velikosti dosáhnou do 31. prosince 2010, jsou povinny nejpozději do 31. prosince 2010 zajistit odkanalizování a čištění jejich odpadních vod Vlastníci vodních děl podle § 20 odst. 1 vodního zákona, ve znění tohoto zákona, jsou povinni nejpozději do 1. ledna 2011 předložit příslušnému katastrálnímu úřadu podklady potřebné pro zapsání těchto staveb a vyznačení ochranných pásem

16 Příloha č. 1 k zákonu I Zvlášť nebezpečné látky - jsou látky náležející do dále uvedených skupin látek, s výjimkou těch, jež jsou biologicky neškodné nebo se rychle mění na látky biologicky neškodné: 1. organohalogenové sloučeniny a látky, které mohou tvořit takové sloučeniny ve vodním prostředí, 2. organofosforové sloučeniny, 3. organocínové sloučeniny, 4. látky vykazující karcinogenní, mutagenní nebo teratogenní vlastnosti ve vodním prostředí nebo jeho vlivem, 5. rtuť a její sloučeniny, 6. kadmium a jeho sloučeniny, 7. persistentní minerální oleje a persistentní uhlovodíky ropného původu, 8. persistentní syntetické látky, které se mohou vznášet, zůstávat v suspenzi nebo klesnout ke dnu a které mohou zasahovat do jakéhokoliv užívání vod. Jednotlivé zvlášť nebezpečné látky jsou uvedeny v nařízení vlády 61/2003 Sb.; ostatní látky náležející do uvedených skupin v tomto nařízení neuvedené se považují za nebezpečné látky

17 Příloha č. 1 k zákonu II Nebezpečné látky - látky náležející do dále uvedených skupin: 1. Metaloidy, kovy a jejich sloučeniny: 1. zinek 6. selen 11. cín 16. vanad 2. měď 7. arzen 12. baryum 17. kobalt 3. nikl 8. antimon 13. berylium 18. thalium 4. chrom 9. molybden 14. bor 19. telur 5. olovo 10. titan 15. uran 20. stříbro 2. Biocidy a jejich deriváty neuvedené v seznamu zvlášť nebezpečných látek. 3. Látky, které mají škodlivý účinek na chuť nebo na vůni produktů pro lidskou spotřebu pocházejících z vodního prostředí, a sloučeniny mající schopnost zvýšit obsah těchto látek ve vodách. 4. Toxické nebo persistentní organické sloučeniny křemíku a látky, které mohou zvýšit obsah těchto sloučenin ve vodách, vyjma těch, jež jsou biologicky neškodné nebo se rychle přeměňují ve vodě na neškodné látky. 5. Elementární fosfor a anorganické sloučeniny fosforu. 6. Nepersistentní minerální oleje a nepersistentní uhlovodíky ropného původu. 7. Fluoridy. 8. Látky, které mají nepříznivý účinek na kyslíkovou rovnováhu, zejména amonné soli a dusitany. 9. Kyanidy

18 Příloha č. 2 k zákonu Sazby pro výpočet poplatku a hmotnostní a koncentrační limity zpoplatnění ----------------------------------------------------------------------------- Ukazatel Sazba Limit zpoplatnění hmotnostní koncentrační znečištění Kč/kg kg/rok a mg/l ----------------------------------------------------------------------------- 1. a) CHSK nečištěné odpadní vody do 31. 12. 2004 16 20 000 40 od 1. 1. 2005 16 8 000 40 b) CHSK čištěné odpadní vody 8 10 000 40 c) CHSK pro odpadní vody čištěné z výroby buničiny a ze zušlechťování bavlnářských a lnářských textilií 3 10 000 40 ----------------------------------------------------------------------------- 2. RAS 0,5 20 000 1200 ----------------------------------------------------------------------------- 3. nerozpuštěné látky47) 2 10 000 30 ----------------------------------------------------------------------------- 4. fosfor celkový do 31. 12. 2004 70 13 000 3 od 1. 1. 2005 70 3 000 3 ----------------------------------------------------------------------------- 5. dusík amoniakální do 31. 12. 2001 40 15 000 15 ----------------------------------------------------------------------------- 6. dusík Nanorg od 1. 1. 2002 30 20 000 20 ----------------------------------------------------------------------------- 7. AOX od 1. 1. 2002 300 15 0,2 ----------------------------------------------------------------------------- 8. rtuť 20 000 0,4 0,002 ----------------------------------------------------------------------------- 9. kadmium 4 000 2 0,01

19 NV č. 61/2003 Sb.o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací (č. 229/2007 Sb.)- I Stanoví: 1. ukazatele vyjadřující stav vody ve vodním toku 2. ukazatele a hodnoty přípustného znečištění povrchových vod 3. ukazatele a hodnoty přípustného znečištění odpadních vod 4. ukazatele a hodnoty přípustného znečištění odpadních vod pro citlivé oblasti a pro vypouštění odpadních vod do povrchových vod ovlivňujících kvalitu vody v citlivých oblastech 5. ukazatele a hodnoty přípustného znečištění pro zdroje povrchových vod, které jsou využívány nebo u kterých se předpokládá jejich využití jako zdroje pitné vody 6. ukazatele a hodnoty přípustného znečištění povrchových vod, které jsou vhodné pro život a reprodukci původních druhů ryb a dalších vodních živočichů 7. ukazatele a hodnoty přípustného znečištění povrchových vod, které jsou využívány ke koupání osob, 8. náležitosti a podmínky povolení k vypouštění odpadních vod,

20 NV č. 61/2003 Sb. II - Vymezení pojmů: - průmyslovými odpadními vodami - odpadní vody uvedené v části B přílohy č. 1 k tomuto nařízení, jakož i odpadní vody v této části přílohy neuvedené, jsou-li vypouštěny z výrobních nebo jim obdobných zařízení - emisními standardy - nejvýše přípustné hodnoty ukazatelů znečištění odpadních vod uvedené v příloze č. 1 k tomuto nařízení - emisními limity - nejvýše přípustné hodnoty ukazatelů znečištění odpadních vod, které stanoví vodoprávní úřad v povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových - imisními standardy - nejvýše přípustné hodnoty ukazatelů přípustného znečištění povrchových vod v jednotkách hmotnosti, radioaktivity nebo bakteriálního znečištění na jednotku objemu, které jsou stanoveny v příloze č. 3 k tomuto nařízení - poměrná množství vypouštěného znečištění v jednotkách hmotnosti - Náležitosti povolení k vypouštění odpadních vod:druh odpadních vod, charakteristiku výrobní činnosti (OKEČ), místa výpusti odpadních vod emisní limity, způsob provádění rozborů, BAT, dodržení emisních limitů - emisní standardy "p" a „m“, měření objemu vypouštěných odpadních vod a míry jejich znečištění atd Příl.1 Emisní standardy ukazatelů přípustného znečištění odpadních vod Průmyslové odpadní vody Tabulka 2: Emisní standardy: přípustné hodnoty znečištění pro odpadní vody vypouštěné z vybraných průmyslových a zemědělských odvětví (Výroba papíru a lepenky 4) CHSKCr mg/l 200 BSK5 mg/l 40 NL mg/l 40 AOX mg/l 5 AOX kg/t 0,5) Odpadní vody s obsahem uvedených zvlášť nebezpečných látek Tabulka 3: Emisní standardy: přípustné hodnoty ukazatelů znečištění odpadních vod s obsahem uvedených zvlášť nebezpečných látek (Výroba chloru a alkalických hydroxidů elektrolýzou Odpadní vody 2) měsíční průměr 1 g/t, 0,05 mg/l, denní průměr 4 g/t, 0,2 mg/l

21 NV č. 61/2003 Sb. III Příl.2 Požadovaný a cílový stav jakosti vody ve vodním toku – 0,1 mg Hg/kg čerstvé tkáně (svaloviny) Příl.3 Imisní standardy ukazatelů přípustného znečištění povrchových vod Tabulka 1: Imisní standardy: ukazatele a hodnoty přípustného znečištění povrchových vod (vodárenské, koupání, lososové, kaprové vody) – NH4+ – 0,03 – 05 mg/l, jednotlivé prvky, mikrobiologie Příl.4 Minimální roční četnosti odběrů vzorků vypouštěných odpadních vod pro sledování jejich znečištění (4 – 52 x), Prahová množství vypouštěných uvedených zvlášť nebezpečných látek Příl.5 Přípustný počet vzorků nesplňujících v jednotlivých ukazatelích znečištění statisticky formulované limity ("p") – na 40 vzorků 4 měření Příl.6 Základní údaje předávané znečišťovatelem vodoprávnímu úřadu, správci povodí a pověřenému odbornému subjektu

22 Vyhláška č. 293/2002 Sb. o poplatcích za vypouštění odpadních vod do vod povrchových - I Stanoví: - vymezení zdroje znečišťování - postup pro určování znečištění obsaženého v odpadních vodách, metody měření ukazatelů znečištění, zjišťování průměrné koncentrace znečištění a ročního objemu vypouštěných odpadních vod - provádění odečtů množství znečištění podle § 90 odst. 6 vodního zákona - provádění měření objemu vypouštěných odpadních vod a náležitosti provozní evidence - způsob sledování a měření znečištění odpadních vod - požadavky na způsobilost oprávněných laboratoří, kontrolních laboratoří a měřicích skupin k provádění rozborů ke zjištění koncentrace znečišťujících látek v odpadních vodách - vzor poplatkového hlášení a vzor poplatkového přiznání - náležitosti žádostí o povolení odkladu ČIŽP

23 Vyhláška č. 293/2002 Sb. o poplatcích za vypouštění odpadních vod do vod povrchových - II Příl.1 Podrobnosti k předběžné úpravě vzorků Příl.2 Analytické metody stanovení ukazatelů znečištění pro účely stanovení poplatků za vypouštění odpadních vod do vod povrchových Příl.3 Minimální roční četnost odběrů vzorků vypouštěných odpadních vod pro zjišťování koncentrace vypouštěného znečištění Příl. č. 4 Poplatkové hlášení / poplatkové přiznání za zdroj znečišťování

24 Vyhláška č. 450/2005 Sb. o náležitostech nakládání se závadnými látkami a náležitostech havarijního plánu, způsobu a rozsahu hlášení havárií, jejich zneškodňování a odstraňování jejich škodlivých následků I Stanoví: - náležitosti nakládání se závadnými látkami - náležitosti plánu opatření pro případ havárie (dále jen "havarijní plán") - způsob a rozsah hlášení havárií, jejich zneškodňování a odstraňování jejich škodlivých následků. Vymezení pojmů: nakládáním se závadnými látkami, zacházením se závadnými látkami ve větším rozsahu, zacházením se závadnými látkami, které je spojeno se zvýšeným nebezpečím pro povrchové nebo podzemní vody Havarijní plán - písemný dokument, vypracovávaný uživatelem závadných látek zacházejícím s nimi ve větším rozsahu nebo se zvýšeným nebezpečím pro povrchové nebo podzemní vody

25 Vyhláška č. 450/2005 Sb. - II Náležitosti havarijního plánu, hlášení havárií, postup při haváriích, Zneškodňování a odstraňování následků havárií Příloha k vyhlášce: Identifikační údaje o zvlášť nebezpečných závadných látek pro vedení evidence(identifikační údaje a vlastnosti ZNZL uváděných v havarijních lánech, toxicity, R a S věty, zdroje údajů apod.)


Stáhnout ppt "Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách (vodní zákon) Ústí nad Labem 10/2009 Ing. Jaromír Vachta."

Podobné prezentace


Reklamy Google