Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ASPŠ Novela zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ASPŠ Novela zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů."— Transkript prezentace:

1 ASPŠ Novela zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

2 Poslanecká novelka - schválena minulý týden Poslaneckou sněmovnou PČR - pouze – posun termínu pro zahájení studia nekvalifikovaných pedagogických pracovníků o dalších pět let (konec roku 2014) - změna § 34 – vypuštění první věty – správní řízení

3 Novela zákona o pedagogických pracovnících Problematika nekvalifikovaných pedagogických pracovníků Problematika nekvalifikovaných pedagogických pracovníků Odborná kvalifikace některých kategorií pedagogických pracovníků Odborná kvalifikace některých kategorií pedagogických pracovníků Volno k samostudiu Volno k samostudiu Přespočetné hodiny a jejich odměňování Přespočetné hodiny a jejich odměňování Pracovní doba pedagogických pracovníků Pracovní doba pedagogických pracovníků

4 Předmět a rozsah úpravy zákon se vztahuje na PP škol a školských zařízení zapsaných do rejstříku zákon se vztahuje na PP škol a školských zařízení zapsaných do rejstříku předpoklady pro výkon činnosti předpoklady pro výkon činnosti DVPP DVPP kariérní systém kariérní systém pracovní doba pedagogických pracovníků pracovní doba pedagogických pracovníků

5 § 2 – Pedagogický pracovník § 2 – Pedagogický pracovník § 2 Pedagogický pracovník koná přímou pedagogickou činnost koná přímou pedagogickou činnost je zaměstnancem školy je zaměstnancem školy a) učitel,b) vychovatel, c) speciální pedagog, d) psycholog, e) pedagog volného času,f) asistent pedagoga, g) trenér,i) pedagog v ZDVPP h) vedoucí pedagogický pracovník.

6 § 3 Předpoklady pro výkon činnosti pedagogického pracovníka § 3 Předpoklady pro výkon činnosti pedagogického pracovníka odborná kvalifikace odborná kvalifikace bezúhonnost – zůstává výpis z RT bezúhonnost – zůstává výpis z RT zdravotní způsobilost zdravotní způsobilost plná způsobilost k právním úkonům plná způsobilost k právním úkonům znalost českého jazyka – nemění se znalost českého jazyka – nemění se

7 § 4 Znalost českého jazyka Znalost se nevyžaduje na škole s jiným vyučovacím jazykem než českýmna škole s jiným vyučovacím jazykem než českým u osoby s maturitou z českého jazyka a literaturyu osoby s maturitou z českého jazyka a literatury při výuce cizího jazyka nebo konverzace v cizím jazyce – zůstává nezměněnopři výuce cizího jazyka nebo konverzace v cizím jazyce – zůstává nezměněno

8 § 5 Předpoklady pro výkon činnosti ředitele školy stejné jako pro pedagogické pracovníkystejné jako pro pedagogické pracovníky praxepraxe a) 3 roky – MŠ b) 4 roky – ZŠ, ZUŠ, školská zařízení (s výjimkou ústavní výchovy, …) (s výjimkou ústavní výchovy, …) c) 5 let – SŠ, jazyk. škola, konzervatoř, SŠ, školská zařízení pro výkon ústavní výchovy...

9 Odborná kvalifikace Učitel VVP základní školy, střední školy – magisterský studijní program 1) Vzájemná prostupnost 2) Učitelé cizího jazyka

10 Odborná kvalifikace Problematika vzájemné prostupnosti mezi učiteli prvního a druhého stupně ZŠ Stávající stav: rozšiřující studium nutno trvat na rozšiřujícím studiu s ohledem na naprosto rozdílné vysokoškolské přípravy učitelů 1. a 2. stupně?

11 Odborná kvalifikace Problematika vzájemné prostupnosti mezi učiteli 2. stupně ZŠ a učiteli SŠ stávající právní úprava: - absolvent učitelství VVP pro SŠ může automaticky učit na druhém stupni ZŠ - absolvent učitelství VVP pro druhý stupeň ZŠ musí absolvovat rozšiřující studium, aby mohl učit na SŠ - absolvent neučitelského MGR. (např. Ing.) + DPS pro příslušný druh školy (SŠ nebo 2. stupeň ZŠ)

12 Odborná kvalifikace Problematika vzájemné prostupnosti mezi učiteli 1. stupně ZŠ a učiteli SŠ stávající právní úprava: stávající právní úprava: prostupnost není žádná – nutno absolvovat celý magisterský studijní program prostupnost není žádná – nutno absolvovat celý magisterský studijní program

13 Odborná kvalifikace § 7 Učitel prvního stupně základní školy VŠ magisterský studijní program zaměřený naVŠ magisterský studijní program zaměřený na - přípravu učitelů prvního stupně ZŠ - přípravu učitelů prvního stupně ZŠ - pedagogiku předškolního věku + BC nebo CŽV(R) - pedagogiku předškolního věku + BC nebo CŽV(R) - přípravu učitelů VVP druhého stupně + BC nebo CŽV(R) nebo zkrácené studium (R) v rámci DVPP - přípravu učitelů VVP druhého stupně + BC nebo CŽV(R) nebo zkrácené studium (R) v rámci DVPP - speciální pedagogiku pro učitele - speciální pedagogiku pro učitele - podle § 12 jen pro výuku cizího jazyka + CŽV - oborová didaktika - podle § 12 jen pro výuku cizího jazyka + CŽV - oborová didaktika - přípravu učitelů VVP druhého stupně nebo SŠ + 10 let praxe - přípravu učitelů VVP druhého stupně nebo SŠ + 10 let praxe  speciální pedagogika (odst. 2)

14 Odborná kvalifikace § 8 Učitel druhého stupně základní školy VŠ magisterský stud. program zaměřený naVŠ magisterský stud. program zaměřený na - přípravu učitelů VVP druhého stupně - přípravu učitelů VVP druhého stupně - přípravu učitelů VVP druhého stupně a střední školy - přípravu učitelů VVP druhého stupně a střední školy - přípravu učitelů VVP střední školy - přípravu učitelů VVP střední školy - nepedagog. obor + DPS i pro SŠ (BC nebo CŽV) - nepedagog. obor + DPS i pro SŠ (BC nebo CŽV) - přípravu učitelů prvního stupně + BC nebo CŽV(R) nebo zkrácené studium (R) nebo 10 let praxe na druhém stupni ZŠ - přípravu učitelů prvního stupně + BC nebo CŽV(R) nebo zkrácené studium (R) nebo 10 let praxe na druhém stupni ZŠ - speciální pedagogiku pro učitele + BC nebo CŽV(R) - speciální pedagogiku pro učitele + BC nebo CŽV(R) - cizí jazyk - § 12 - cizí jazyk - § 12  speciální pedagogika (odst. 2)

15 Odborná kvalifikace § 9 Učitel všeobecně vzdělávacích předmětů střední školy VŠ magisterský stud. program zaměřený naVŠ magisterský stud. program zaměřený na - přípravu učitelů VVP střední školy - přípravu učitelů VVP SŠ a druhého stupně ZŠ - nepedagog. obor + DPS (BC nebo CŽV) - přípravu učitelů VVP 2. stupně ZŠ + Bc nebo CŽV(R) nebo zkrácené studium (R) - přípravu učitelů VVP druhého stupně ZŠ jen pro výuku na nižším stupni víceletého gymnázia - cizí jazyk podle § 12

16 Odborná kvalifikace § 9 Učitel odborných předmětů střední školy VŠ magisterský stud. program zaměřený naVŠ magisterský stud. program zaměřený na - přípravu učitelů odborných předmětů SŠ - přípravu učitelů odborných předmětů SŠ - nepedagogický obor (odpovídající vyuč. předmětu) + DPS (BC nebo CŽV nebo P22) - nepedagogický obor (odpovídající vyuč. předmětu) + DPS (BC nebo CŽV nebo P22)

17 Odborná kvalifikace Učitel praktického vyučování střední školy VŠ (obor) + DPS (BC nebo CŽV nebo P22)VŠ (obor) + DPS (BC nebo CŽV nebo P22) VO (obor) + DPS (BC nebo CŽV nebo P22)VO (obor) + DPS (BC nebo CŽV nebo P22) SŠ s maturitou + DPS (BC nebo CŽV nebo P22 s praxí v délce nejméně 3 let)SŠ s maturitou + DPS (BC nebo CŽV nebo P22 s praxí v délce nejméně 3 let)  speciální pedagogika  u zdravotnických studijních oborů – způsobilost k výkonu zdravotnického povolání (zákon č. 95 a 96/2004)

18 Odborná kvalifikace Učitel odborného výcviku střední školy Učitel odborného výcviku střední školy VŠVŠ VO + vyučení v oboruVO + vyučení v oboru SŠ s maturitouSŠ s maturitou  speciální pedagogika

19 Odborná kvalifikace § 9 Učitel odborného výcviku u zdravotnických oborů vzdělání se nevyžaduje vyučení

20 Odborná kvalifikace § 9 odst. 6 - učitel střední školy Učitel střední školy, který vzdělává ve třídě nebo škole zřízené pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, získává odbornou kvalifikaci vzděláním - VŠ magisterský studijní program – speciální pedagogika pro učitele - stanoveným pro učitele střední školy podle odstavců 1 až 5 + BC speciální pedagogika nebo CŽV speciální pedagogika

21 Odborná kvalifikace § 11 Učitel vyšší odborné školy Učitel VVP a OP – magisterský studijní program Praktické vyučování a odborná praxe VŠ VOŠVŠ VOŠ SŠ s maturitou + praxe v oboru min. 3 rokySŠ s maturitou + praxe v oboru min. 3 roky  u zdravotnických studijních oborů – způsobilost k výkonu zdravotnického povolání  nevyžaduje se pedagogická způsobilost  ředitel může od odborné kvalifikace upustit – vazba na umělecko-pedagogickou činnost a výkonné umělce

22 Odborná kvalifikace § 12 Učitelé jazykové školy s právem SJZ Učitelé cizích jazyků stávající právní úprava – magisterský studijní program a) učitelský b) neučitelský cizí jazyk + DPS c) jiný + DPS + rozšiřující studium cizího jazyka nová možnost: d) jiný + DPS + jazyková zkouška C1

23 Odborná kvalifikace § 16 Vychovatel -VŠ (v oblasti pedagogických věd – vychovatelství, sociální a speciální pedagogika, učitelství) - VŠ jiné + DPS (BC nebo CŽV nebo P22) -VO (vychovatelství nebo sociální pedagogika) -VO (jiné) + DPS (BC nebo CŽV nebo P22) - ST s maturitou (příprava vychovatelů) - ST s maturitou (příprava učitelů MŠ) + § 113 ŠZ -ST s maturitou + DPS (CŽV)

24 Odborná kvalifikace § 16 odst. 2 Vychovatel Vychovatel, který vykonává přímou pedagogickou činnost ve školském výchovném a ubytovacím zařízení nebo v jeho oddělení zřízeném pro děti a žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, ve školském zařízení pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy, nebo ve školském zařízení pro preventivně výchovnou péči - VŠ speciální pedagogika pro vychovatele nebo sociální pedagogika - VO speciální pedagogika pro vychovatele - podle odstavce 1 + speciální pedagogika (BC nebo CŽV)

25 Odborná kvalifikace § 21 Trenér VŠ (magisterský studijní program) – příprava učitelů TV nebo obor TV a sportVŠ (magisterský studijní program) – příprava učitelů TV nebo obor TV a sport VŠ (bakalářský) – zaměřený na TV a sportVŠ (bakalářský) – zaměřený na TV a sport VOŠ – zaměřený na sportovní, tělovýchovné a pohybové činnostiVOŠ – zaměřený na sportovní, tělovýchovné a pohybové činnosti SŠ s maturitou nebo SŠ s výučním listem + trenérská škola FTVSŠ s maturitou nebo SŠ s výučním listem + trenérská škola FTV  II. trenérská třída

26 Odborná kvalifikace § 20 odst. 1 Asistent pedagoga Asistent pedagoga, který vykonává přímou pedagogickou činnost ve třídě nebo škole zřízené pro děti a žáky se speciálními vzdělávacími potřebami nebo ve škole zajišťující vzdělávání dětí a žáků formou individuální integrace - VŠ v oblasti pedagogických věd - VŠ jiné + DPS (CŽV nebo P22) - VO s pedagogickým zaměřením - VO jiné + DPS (CŽV nebo P22) - ST s maturitou (příprava asistentů, učitelů MŠ, vychovatelů) - ST s maturitou jiné + DPS (CŽV nebo P22)

27 Odborná kvalifikace § 20 odst. 2 Asistent pedagoga Asistent pedagoga, který vykonává pomocné výchovné práce ve škole nebo školském výchovném a ubytovacím zařízení nebo ve školském zřízení podle zákona č. 109/2002 Sb. - podle odstavce 1 - ST s VL + DPS (P22) - ST zaměřené na přípravu asistentů - ST + DPS (P22) - Z + kurz pro asistenty

28 Odborná kvalifikace § 22 – studium pedagogiky studium pedagogiky pro učitele – 120 hodinstudium pedagogiky pro učitele – 120 hodin studium pedagogiky pro vychovatele, pedagoga volného času a asistenta – 80 hodinstudium pedagogiky pro vychovatele, pedagoga volného času a asistenta – 80 hodin Dosud mohla realizovat pouze zařízení pro DVPP – navrhuje se zpřístupnit toto studium i vysokým školám

29 Odborná kvalifikace § 22 odst. 2 – zkrácené studium k rozšíření odborné kvalifikace pro absolventy magisterských učitelských programů § 22 odst. 2 – zkrácené studium k rozšíření odborné kvalifikace pro absolventy magisterských učitelských programů - v systému DVPP budou realizovat pouze vysoké školy a zařízení pro DVPP - v systému DVPP budou realizovat pouze vysoké školy a zařízení pro DVPP - obsah + rozsah stanoví vyhlášky č. 317/2005 Sb. - obsah + rozsah stanoví vyhlášky č. 317/2005 Sb.

30 Odborná kvalifikace § 22 odst. 4 – nové pravidlo: Splňuje-li pedagogický pracovník předpoklad odborné kvalifikace pro výkon přímé pedagogické činnosti v nadpoloviční části ředitelem stanoveného týdenního rozsahu přímé pedagogické činnosti, považuje se pro pracovněprávní účely předpoklad odborné kvalifikace za splněný. Dosud řešeno pouze výkladem.............

31 Přespočetné hodiny a způsob jejich odměňování § 23 Týdenní rozsah hodin přímé pedagogické činnosti stanoví ředitel školy pedagogickému pracovníkovi na období školního vyučování nebo na pololetí školního vyučování. Ředitel školy zřizované ministerstvem, krajem, obcí a svazkem obcí stanoví týdenní rozsah hodin přímé pedagogické činnosti podle prováděcího právního předpisu. Ředitel může nařídit pedagogickému pracovníkovi konání přímé pedagogické činnosti nad jemu stanovený rozsah nejvýše v rozsahu 4 hodin týdně, další hodiny s ním může dohodnout. Přímou pedagogickou činností nad stanovený rozsah je i přímá pedagogická činnost při zastupování nepřítomného pedagogického pracovníka.

32 Přespočetné hodiny a způsob jejich odměňování § 132 zákoníku práce Pedagogickému pracovníkovi přísluší za hodinu přímé pedagogické činnosti, kterou vykonává nad rozsah hodin stanovený ředitelem školy, ředitelem školského zařízení nebo ředitelem zařízení sociální péče, příplatek ve výši dvojnásobku průměrného hodinového výdělku.

33 Přespočetné hodiny a způsob jejich odměňování Možnosti řešení: - ponechat stávající právní úpravu (+ formulačně zpřesnit § 23, aby nebyly možné různé výklady) - návrat k vládnímu návrhu - jiný režim (např. stálé PH dvojnásobkem, ostatní průměrem...)

34 Přespočetné hodiny a způsob jejich odměňování Navržené řešení: změna – nové pojetí: přespočetnou hodinou bude hodina skutečně vykonané přímé pedagogické činnosti pouze v případě, že pedagog splnil celý ředitelem stanovený týdenní rozsah („týdenní inventura“ – např. u učitelů SŠ to bude 22. a každá další skutečně odučená hodina)

35 Přespočetné hodiny a způsob jejich odměňování U PP s kratší pracovní dobou je přímou pedagogickou činností nad stanovený rozsah přímá pedagogická činnost přesahující týdenní rozsah hodin přímé pedagogické činnosti odpovídající stanovené týdenní pracovní době U PP s kratší pracovní dobou je přímou pedagogickou činností nad stanovený rozsah přímá pedagogická činnost přesahující týdenní rozsah hodin přímé pedagogické činnosti odpovídající stanovené týdenní pracovní době

36 Volno k samostudiu K dalšímu vzdělávání uvedenému v odstavci 4 písm. b) pedagogickým pracovníkům přísluší volno v rozsahu 12 pracovních dnů ve školním roce, nebrání-li tomu vážné provozní důvody nebo účast na jiných formách DVPP; dobu čerpání volna určuje ředitel školy. Za dobu čerpání tohoto volna přísluší náhrada platu, která se rovná výši ušlého platu.........

37 Volno k samostudiu Volno k samostudiu se pro pracovněprávní účely považuje za překážku v práci na straně zaměstnance.

38 Akreditace DVPP § 25 až 28 nadále v režimu správního řízení, přesto, že jsou ze zákona vypuštěna všechna ustanovení, která vyplývají ze správního řádu (náležitosti žádostí, postup při nedoložení potřebných dokladů apod.) – odstranění duplicity právní úpravy – zásadní požadavek MV („čištění“právních předpisů)

39 Problematika nekvalifikovaných pedagogických pracovníků § 32 – stávající právní úprava: Fyzická osoba, která nesplňuje předpoklad odborné kvalifikace může vykonávat přímou pedagogickou činnost po dni nabytí účinnosti tohoto zákona a) pokud ke dni účinnosti tohoto zákona dosáhla 50 let věku a dlouhodobým výkonem přímé pedagogické činnosti na příslušném druhu nebo typu školy nejméně po dobu 15 let prokázala schopnost výkonu požadované činnosti, b) nejdéle po dobu pěti let, pokud v této době nezahájí studium, kterým potřebný předpoklad získá, a toto studium úspěšně ukončí,

40 Problematika nekvalifikovaných pedagogických pracovníků 1) Posun termínu pro zahájení studia 2) Zmírnění kritérií pro udělení výjimky z odborné kvalifikace 3) Plnění odborné kvalifikace v (nadpoloviční) části týdenního rozsahu

41 Problematika nekvalifikovaných pedagogických pracovníků § 32 Fyzická osoba, která nesplňuje předpoklad podle § 3 odst. 1 písm. b), může vykonávat přímou pedagogickou činnost po dni nabytí účinnosti tohoto zákona a) pokud k 1. lednu 2010 dosáhla 50 let věku a dlouhodobým výkonem přímé pedagogické činnosti (na příslušném druhu nebo typu školy) nejméně po dobu 15 let prokázala schopnost výkonu požadované činnosti, b) nejdéle do 31. prosince 2014, pokud v této době nezahájí studium, kterým potřebný předpoklad získá, a toto studium úspěšně ukončí předpoklad odborné kvalifikace se nepovažuje za splněný – možné výpovědi pro neplnění odborné kvalifikace

42 Problematika nekvalifikovaných pedagogických pracovníků zavedení nové subjektivní dvouleté lhůty pro zahájení studia pro nekvalifikované pedagogické pracovníky, kteří začnou poprvé vykonávat přímou pedagogickou činnost po 1. 1. 2010

43 Problematika nekvalifikovaných pedagogických pracovníků nové pravidlo – viz § 22 odst. 4 nové pravidlo – viz § 22 odst. 4 nadpoloviční část úvazku nadpoloviční část úvazku

44 Přechodná, společná, závěrečná ustanovení § 33 po nabytí účinnosti zákona může ředitel školy vykonávat funkci bez F I nejdéle 5 letpo nabytí účinnosti zákona může ředitel školy vykonávat funkci bez F I nejdéle 5 let ředitel školy, který je ve funkci 10 a více let nemusí absolvovat F Iředitel školy, který je ve funkci 10 a více let nemusí absolvovat F I § 34 na udělování akreditací se vztahuje správní řízenína udělování akreditací se vztahuje správní řízení o žádosti rozhodne MŠMT do 120 dnůo žádosti rozhodne MŠMT do 120 dnů

45 Pracovní doba pedagogických pracovníků (jejich přítomnost na pracovišti) Obecná úprava v zákoníku práce: § 81 odst. 3 – zaměstnanec je povinen být na začátku směny na svém pracovišti a odcházet z něho až po skončení směny § 2 odst. 4 (definice závislé práce) – možnost výkonu práce v pracovní době na jiném dohodnutém místě (než je pracoviště zaměstnavatele), na náklady zaměstnavatele a na jeho odpovědnost

46 Pracovní doba pedagogických pracovníků (jejich přítomnost na pracovišti) Úprava pracovní doby v pracovním řádu (§ 3 vyhlášky č. 263/2007 Sb.) Nejde-li o výkon přímé pedagogické činnosti, může pedagogický pracovník vykonávat práci i na jiném s ním dohodnutém místě.

47 Pracovní doba pedagogických pracovníků (jejich přítomnost na pracovišti) Možnosti řešení: 1) Speciální úprava pracovní doby tak, že výkon prací souvisejících s přímou pedagogickou činností bude možný i na jiném dohodnutém místě, než je pracoviště zaměstnavatele, aniž by zaměstnavatel „odpovídal a nesl náklady“ 2) Přiměřené použití § 317 ZP pro část pracovní doby, kdy pedagog vykonává práce související s přímou pedagogickou činností na jiném místě, než je pracoviště zaměstnavatele 3) Další možnosti řešení......

48 Pracovní doba pedagogických pracovníků (jejich přítomnost na pracovišti) Nový § 22a - s peciální úprava pracovní doby tak, že výkon prací souvisejících s přímou pedagogickou činností bude možný i na jiném dohodnutém místě, než je pracoviště zaměstnavatele, aniž by zaměstnavatel „odpovídal a nesl náklady“ – nesouhlas jiných resortů v rámci VPŘ (neodpovídá definici závislé práce v ZP a právu ES) – probíhají další jednání – hledá se řešení


Stáhnout ppt "ASPŠ Novela zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů."

Podobné prezentace


Reklamy Google