Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 Odbor statistiky průmyslu, stavebnictví a energetiky ENERGO 2004 PREZENTACE VÝSLEDKŮ.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 Odbor statistiky průmyslu, stavebnictví a energetiky ENERGO 2004 PREZENTACE VÝSLEDKŮ."— Transkript prezentace:

1 ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 www.czso.cz Odbor statistiky průmyslu, stavebnictví a energetiky ENERGO 2004 PREZENTACE VÝSLEDKŮ VÝBĚROVÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ

2 ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 www.czso.cz JAKÉ BYLY CÍLE ZJIŠŤOVÁNÍ ENERGO 2004?  Výběr bytů podle jejich průměrných charakteristik Výběr bytů podle jejich průměrných charakteristik a parametrů  Zjištění vybavenosti bytů energetickými spotřebiči  Zjištění peněžních vydání domácností na paliva a energie  Zjištění energetické spotřeby bytů  Zjištění měrné spotřeby paliv a energie podle účelu užití  Využívání obnovitelných zdrojů energie v domácnostech  Zjištění vybavenosti domácností automobily  Posouzení validity dat

3 ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 www.czso.cz REALIZACE ZJIŠŤOVÁNÍ 1.Využití zkušeností z výběrového zjišťování ENERGO 1997 2.Charakteristika a rozsah výběrového souboruCharakteristika a rozsah výběrového souboru 3.Dotazník A 4.Dotazník B 5.Vysvětlivky k dotazníkům 6.Průběh zjišťováníPrůběh zjišťování 7.Organizace zjišťování ENERGO 2004 8.Zpracování zjištěných dat

4 ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 www.czso.cz Charakteristika a rozsah výběrového souboru Výběrový soubor zvolen na úrovni cca 1 % trvale obydlených bytů, tj.přibližně 40 000. Jeho struktura odpovídala struktuře základního souboru 3 668 360 trvale obydlených bytů v ČR. Výběr náhodný dvoustupňový podle zadaných parametrů: lokality městská/venkovská, byty rodinné/v bytových domech, druhy vytápění dálkové/městské a ústřední/lokální, při dodržení podílu používaných paliv a energie. Nezbytná byla nutnost vyšetření náhradních ekvivalentních bytů pro zajištění potřebného počtu vyšetřených bytů

5 ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 www.czso.cz Průběh zjišťování 1. Přípravná fáze – tj. zpracování: dotazníku,harmonogramu, ekonomických otázek, výběrového souboru respondentů, tisk materiálů Období: říjen 2003 až březen 2004 2.Výběr a proškolení 140 krajských administrátorů (řídili přímo t azatele) a nábor tazatelů, zpracování technického projektu Termín: duben 2004 3.Vlastní zjišťování v terénu – Rozsah 39 957 dotazníků šetřilo 1085 tazatelů Termín: květen 2004 4.Kontrola dat z dotazníků, oprava podezřelých dat, naskenování a sumarizace dat Termín: září 2004 5.Zpracování výsledků zjišťování – zpracováno 39 930 dotazníků do výstupních tabulek Termín: únor 2005

6 ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 www.czso.cz ORGANIZACE ZJIŠŤOVÁNÍ ENERGO 2004

7 ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 www.czso.cz ZPRACOVÁNÍ ZJIŠTĚNÝCH DAT 1.Převod dat zapsaných v dotaznících (skenování) do elektronické formy umožňující jejich zpracování výpočetní technikou 2.Identifikace chybějících dat a jejich doplnění 3.Identifikace „podezřelých“ dat a jejich opravy 4.Vlastní zpracování dat (zejména jejich třídění podle struktury požadovaných výstupů)

8 ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 www.czso.cz PREZENTACE VÝSLEDKŮ ENERGO 2004  Charakteristika a průměrné parametry bytů  Vybavenost bytů energetickými spotřebiči  Peněžní vydání domácností na paliva a energie  Energetická spotřeba bytů  Měrné spotřeby paliv a energie podle užití  Využívání obnovitelných zdrojů energie v domácnostech  Vybavenost domácností automobily

9 ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 www.czso.cz CHARAKTERISTIKA A PRŮMĚRNÉ PARAMETRY BYTŮ Prezentovaná data byla zpracována v členění podle městské/venkovské lokality. Část dalších (zde neprezentovaných) dat byla zpracována v členění podle krajů a za ČR. Z údajů v této tabulce je zřejmé, že základní charakteristiky bytů v městských a venkovských lokalitách se významně liší. Například průměrné obytné a vytápěné plochy venkovských bytů jsou vyšší než bytů městských, a naopak podíl izolace u městských domů je vyšší než u domů ve venkovské lokalitě.

10 ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 www.czso.cz GRAF PARAMETRŮ A CHARAKTERISTIK ŠETŘENÝCH BYTŮ Obrázek poskytuje informaci o rozdělení šetřených bytů podle velikosti vytápěné plochy. Obsahuje histogram absolutních a relativních četností počtu bytů v jednotlivých intervalech velikosti vytápěné plochy. V šetřeném souboru má 85,4% bytů vytápěnou plochu v rozmezí 31 až 110 m 2 a v užším intervalu 51 až 90 m 2 se nachází 58,2 % bytů. Méně než 2% šetřených bytů má vytápěnou plochu větší než 191 m 2. Histogram je zpracován pro celý soubor šetřených bytů, tj. za ČR.

11 ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 www.czso.cz VYBAVENOST BYTŮ ELEKTRICKÝMI SPOTŘEBIČI

12 ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 www.czso.cz TABULKY VYBAVENOSTI BYTŮ ENERG. SPOTŘEBIČI Jako příklad je uvedena vybavenost energetickými spotřebiči na ekologická (zemní plyn) a častěji užívaná paliva (hnědé uhlí a palivové dřevo). Z uvedených údajů je patrné, že významně vyšší vybavenost spotřebiči na zemní plyn je v městské lokalitě, jmenovitě v Praze. Naproti tomu podstatně větší vybavenost spotřebiči na hnědé uhlí a dřevo je ve venkovské lokalitě.

13 ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 www.czso.cz PENĚŽNÍ VYDÁNÍ DOMÁCNOSTÍ NA PALIVA A ENERGIE Komentář

14 ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 www.czso.cz Komentář k tab. Peněžní vydání domácností Celkové průměrné roční náklady na spotřebovaná paliva a energie jsou ovlivněny především velikostí bytů v jednotlivých krajích (vliv podílu menších bytů v městských lokalitách a větších bytů situovaných ve venkovských lokalitách), úrovní cen elektřiny, zemního plynu a dodávkového tepla, které jsou diferencovány v jednotlivých krajích. Dále pak řadou dalších faktorů (zateplení domů, měřiče spotřeby tepla a TUV, vybavenost bytů energetickými spotřebiči, ve venkovských lokalitách vytápěné bazény a zimní zahrady atd.). Nejvyšší je hodnota těchto nákladů v Praze, o 20% jsou např. nižší náklady vynaložené na krytí všech energetických potřeb v pardubickém kraji. Vliv velikosti bytu je eliminován v údajích o celkových nákladech bytů na paliva a energii, které jsou vztaženy na m 2 vytápěné plochy. V bytech situovaných ve městech jsou nejvyšší celkové/měrné náklady v kraji karlovarském/libereckém, nejnižší pak v kraji pardubickém. Z bytů situovaných ve venkovských lokalitách vykazuje nejvyšší měrné náklady kraj středočeský, nejnižší pak kraj pardubický.

15 ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 www.czso.cz ENERGETICKÁ SPOTŘEBA BYTŮ Komentář

16 ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 www.czso.cz Komentář k tab. Energetické spotřeby bytů podle krajů V tabulce jsou uvedeny hodnoty celkové roční energetické spotřeby (která kryje všechny účely užití) na jeden byt v členění ČR, jednotlivé kraje a pro byty v městských a venkovských lokalitách včetně zemědělské a podnikatelské činnosti. V pravé části tabulky jsou uvedeny hodnoty pro byty bez této činnosti. Nejvyšší měrnou spotřebu z městských bytů vykazují byty v Praze, nejnižší pak v kraji olomouckém, a to o 18%. Příčinu tohoto rozdílu je možno pouze odhadovat – je zřejmě způsobena rozdílnou velikostí bytů a jejich vybavením energetickými spotřebiči. Nejvyšší spotřebu bytů situovaných na venkově vykazuje kraj zlínský a to 120,7 GJ, nejnižší pak kraj královéhradecký (o 19% v porovnání s krajem zlínským)

17 ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 www.czso.cz ENERGETICKÁ SPOTŘEBA BYTŮ - graf Komentář

18 ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 www.czso.cz Komentář ke grafu energetické spotřeby bytů Tento obrázek dokumentuje závislost energetické spotřeby na velikosti vytápěné plochy, protože cca 80 % energetické spotřeby bytů je užito pro vytápění, které úzce souvisí s velikostí vytápěné plochy. Tvar závislosti je ovšem ovlivněn rovněž velikostí výběrového souboru a dále počtem bytů v městské, resp. venkovské lokalitě, kde tato závislost má poněkud odlišný charakter.

19 ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 www.czso.cz VÝPOČET MĚRNÉ SPOTŘEBY PALIV A ENERGIE PODLE ÚČELU UŽITÍ Komentář

20 ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 www.czso.cz Komentář k tabulce výpočet měrné spotřeby paliv Výsledky zjišťování neumožňují přímé rozčlenění energetické spotřeby bytu podle účelu užití, tj. na vytápění, přípravu teplé a užitkové vody (TUV), vaření, a tzv. nezaměnitelnou elektřinu (na svícení a provoz domácích elektrospotřebičů). Byla použita metoda hodnot měrné finální práce Tyto exogenní parametry jsou získávány měřením, z literatury a v našem případě hlavně z empiricky ověřovaných modelů spotřeby energie. Modelové propočty umožnily na základě výsledků mikrocensu u procesů topení a přípravy TUV diferencovat měrné spotřeby také podle základních skupin energonositelů. Tyto hodnoty signalizují značně rozdílnou efektivnost jejich využití v uvedených procesech. V případě tuhých paliv pro otop mají vypočtené měrné spotřeby natolik extrémní hodnoty, že je není možno vysvětlit jen nízkou účinností spalovacího procesu nebo nehospodárností v důsledku relativně nízkých cen tuhých paliv. Rozhodující vliv bude mít zřejmě nadhodnocený odhad celkové spotřeby tuhých paliv ve sledovaném souboru. Na rozdíl od ostatních energonositelů, kde existuje do jisté míry objektivní měření spotřeby, je možno spotřebu tuhých paliv odhadnout pouze na základě dodávek. Toto nadhodnocení spotřeby tuhých paliv pak významně ovlivňuje celkovou měrnou spotřebu sledovaného souboru.

21 ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 www.czso.cz VYUŽÍVÁNÍ OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE V DOMÁCNOSTECH – TEPELNÁ ČERPADLA

22 ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 www.czso.cz VYUŽÍVÁNÍ OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE V DOMÁCNOSTECH Komentář

23 ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 www.czso.cz Komentář k využívání obnovitelných zdrojů energie v domácnostech Solární energie byla využívána prostřednictvím solárních panelů v 30 bytech, ale v šesti případech byla data neúplná, takže charakteristiky uvedené v tabulce platí pro soubor 24 bytů, resp. zařízení. Ve třech bytech, kde byla solární energie využívána pro výrobu elektřiny, nejsou zjištěná data úplná a vyžadují dodatečnou verifikaci. Proto charakteristika solárních zařízení pro výrobu elektřiny není uvedena. Průměrná plocha solárních panelů byla 7,7 m 2 s odpovídajícím instalovaným tepelným výkonem 4,4 kW. V převážné většině sloužily solární panely k přípravě TUV, v menší míře k vytápění bytu či bazénu.

24 ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 www.czso.cz VYBAVENOST DOMÁCNOSTÍ AUTOMOBILY za domácnosti bez podnikatelské činnosti

25 ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 www.czso.cz VYBAVENOST DOMÁCNOSTÍ AUTOMOBILY za domácnosti bez podnikatelské činnosti Komentáře

26 ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 www.czso.cz Komentáře k vybavenosti domácností os. automobily Uvedená data se týkají domácností bez podnikatelské činnosti. Dotazník k mikrocensu ENERGO 2004 je strukturován v modulu týkajícím se osobních automobilů tak, že nedovoluje přiřadit zjištěnou měrnou spotřebu, druh hlavního paliva a roční proběh dvěma či více automobilům. Z tohoto důvodu jsou prezentovány údaje týkající se domácností, které používají jeden automobil. Struktura domácností vybavených automobily se významně liší, porovnáváme-li městské a venkovské byty. Podíl venkovských domácností bez automobilu je nižší, protože hustota sítě veřejné dopravy a četnost spojů mezi bydlištěm a místem zaměstnání nevyhovuje požadavkům obyvatel. Vybavenost domácností automobily, které používají byt i k podnikatelské činnosti, se u městských a venkovských bytů významně neliší. Domácnosti, které používají auto i k podnikání, vykazují dvojnásobný počet aut s diesel pohonem. Relace je logická z hlediska úspor provozních nákladů (poměr cen autobenzínů a motorové nafty, nižší měrná spotřeba u aut s diesel pohonem a vysoký roční proběh aut s diesel pohonem).

27 ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 www.czso.cz HODNOCENÍ VALIDITY DAT K hodnocení validity dat porovnáním s údaji z jiných informačních zdrojů uvádím, že zásadní příčiny případných numerických rozdílů mohou být tři:  Pracujeme s odhady středních hodnot sledovaného ukazatele pro výběrový soubor o velikosti zhruba 1% souboru základního. Pro odhad sledovaného parametru je třeba počítat s chybou ve výší +/- 20%  Údaje vykazované jiným informačním zdrojem/zdroji nemusí být metodicky zcela srovnatelné.  Porovnávané údaje se netýkají stejného roku. Vliv těchto faktorů na hodnoty porovnávaných dat a následné ocenění validity získaných údajů se provádělo případ od případu. Ve výběrovém šetření např. zjištěná průměrná hodnota obytné plochy je ve velmi dobré shodě s hodnotou zjištěnou v SLBD 2001. Validita tohoto parametru je dostatečně vysoká a totéž lze tvrdit i o ostatních průměrných hodnotách parametrů prezentovaných ve všech kapitolách, s výjimkou nadhodnocených odhadů spotřeb pevných paliv.

28 ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 www.czso.cz


Stáhnout ppt "ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 Odbor statistiky průmyslu, stavebnictví a energetiky ENERGO 2004 PREZENTACE VÝSLEDKŮ."

Podobné prezentace


Reklamy Google