Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Seminář: DOTACE NA ZATEPLENÍ, ZDROJE TEPLA A PASIVNÍ DOMY Výstaviště Č

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Seminář: DOTACE NA ZATEPLENÍ, ZDROJE TEPLA A PASIVNÍ DOMY Výstaviště Č"— Transkript prezentace:

1 Seminář: DOTACE NA ZATEPLENÍ, ZDROJE TEPLA A PASIVNÍ DOMY Výstaviště Č
Seminář: DOTACE NA ZATEPLENÍ, ZDROJE TEPLA A PASIVNÍ DOMY Výstaviště Č.Budějovice, ENERGY CENTRE České Budějovice Přednášející: Lubomír Klobušník, energetický poradce ECČB ……………

2 Zelená úsporám Program podpory obnovitelných zdrojů
Dotační program Zelená úsporám Program podpory obnovitelných zdrojů a úspor energie v obytných budovách

3 Nově dotace na projektovou dokumentaci a energetické hodnocení
Výše dotace rodinné domy - pro oblast A energetické hodnocení Kč (Úspory energie na vytápění) projektová dokumentace Kč bytové domy - pro oblast A energetické hodnocení Kč na jeden dům (Úspory energie na vytápění) projektová dokumentace Kč na bytovou jednotku výstavba domů - pro oblast B pořízení projektu RD i BD Kč na jeden dům (Výstavba pasivních obytných domů) rodinné domy - pro oblast C energetické hodnocení Kč (Využití OZE pro ÚT a TUV) projektová dokumentace Kč bytové domy - pro oblast C energetické hodnocení Kč na celý dům (Využití OZE pro ÚT a TUV) projektová dokumentace Kč na celý dům Energetické hodnocení (pro oblast C) znamená spočítat měrnou potřebu tepla a z toho vypočítat velikost zdroje. Projektová dokumentace značí zapojení zdroje a způsob řízení vytápění. Modelové příklady aneb jak na to, abychom technicky dosáhli na dotace

4 Dotace na projekt solárních termických kolektorů (slunečního zařízení)
U solárních termických kolektorů sloužících výhradně k ohřevu teplé užitkové vody bude poskytována pouze dotace na projektovou dokumentaci u rodinných domů ve výši Kč u bytových domů ve výši Kč. Pokud bude solární kolektor sloužit i k přitápění a bude nutný výpočet měrné potřeby tepla na vytápění, bude poskytnuta dotace shodně s oblastí podpory A. Dotace na energetické hodnocení se přitom při kombinaci opatření poskytuje pouze jednou. Dotace na přípravu projektu se vždy sčítá. Poznámka: V celém programu se ruší tzv. uznatelné náklady. Tím pádem není třeba se obávat, jaký náklad je uznatelný a který nikoliv. Podpora bude poskytována do 31. března 2010 nebo do vyčerpání 50 milionů Kč. Podporu lze také využít na zabezpečení odborného dozoru při provádění realizace podpořeného opatření. Modelové příklady aneb jak na to, abychom technicky dosáhli na dotace

5 Modelové příklady aneb jak na to, abychom technicky dosáhli na dotace

6 Modelové příklady aneb jak na to, abychom technicky dosáhli na dotace

7 A.1 Komplexní zateplení obálky budovy
Jaké požadavky musíme splnit a jak toho dosáhneme? A.1 Komplexní zateplení obálky budovy dosažení měrné potřeby tepla na vytápění 55 kWh/m2 (bytové domy), 70 kWh/m2 (rodinné domy), minimální úspora 40% proti původnímu stavu dosažitelné kvalitním zateplením bez instalace nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla dosažení měrné potřeby tepla na vytápění 30 kWh/m2 (BD), 40 kWh/m2 (RD) zvýhodněno vyšší dotací na m2 dosažitelné s použitím systému nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla. Modelové příklady aneb jak na to, abychom technicky dosáhli na dotace

8 A.2 Dílčí zateplení dosažení alespoň 20% snížení vypočtené hodnoty měrné roční potřeby tepla na vytápění po realizaci zateplení oproti stavu před jeho realizací. Vyšší podpora je poskytována v případě dosažení alespoň 30% snížení vypočtené hodnoty měrné roční potřeby tepla na vytápění. Každé z opatření (zateplení vybraných částí obálky budovy – vnějších stěn, střechy, podlahy nebo jejich částí, výměna nebo úprava vybraných otvorových výplní, instalace systému nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla), která přispívají k dosažení požadavku na snížení hodnoty měrné roční potřeby tepla na vytápění musí splňovat následující parametry: Modelové příklady aneb jak na to, abychom technicky dosáhli na dotace

9 a) doporučenou hodnotu součinitele prostupu tepla danou částí obálky budovy UN podle ČSN (znění duben 2007) pro zateplení částí obálky budovy a výměnu otvorových výplní, přičemž pro hlavní stavební prvky jsou tyto hodnoty následující: – zateplení vnějších stěn UN<=0,25 W/(m2·K), – zateplení střechy nebo nejvyššího stropu UN<=0,16 W/(m2·K), – zateplení podlahy přiléhající k zemině UN<=0,30 W/(m2·K), zateplení stropu nevytápěného sklepa, podlahy nad nevytápěným prostorem nebo stěn mezi vytápěným ..a nevytápěným prostorem: UN<=0,40 W/(m2·K), – výměna nebo úprava oken: UW<=1,2 W/(m2·K), – dveří mezi vytápěným a nevytápěným prostorem UD<=1,2 W/(m2·K), – dveří mezi vytápěným a částečně vytápěným prostorem s dosažením UD<=2,3 W/(m2·K).

10 b) minimální účinnost rekuperace odpadního tepla alespoň 75 % a dodržení podmínky, že v objektu jsou instalována těsná okna s celoobvodovým kováním a těsné vnější dveře (spárová průvzdušnost okenních a dveřních spár bude nejvýše iLV=0, m3/(s.m.Pa 0,67) pro instalaci systému nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla. U bytových domů je požadováno provedení stavebně-technického posouzení budovy před podáním žádosti o podporu v této oblasti podpory. Modelové příklady aneb jak na to, abychom technicky dosáhli na dotace

11 B. Bytové a rodinné domy v pasivním energetickém standardu
dosažení konečné roční měrné potřeby tepla na vytápění do 15 kWh/m2 (BD), resp. do 20 kWh/m2 (RD) a další kritéria (např. vzduchotěsnost konstrukce, průměrná hodnota U) Modelové příklady aneb jak na to, abychom technicky dosáhli na dotace

12 C.1 Náhrada neekologického vytápění
náhrada zdrojů na tuhá a kapalná fosilní paliva a elektrického vytápění za účinné nízkoemisní zdroje na biomasu splnění emisních požadavků na nové zdroje, které budou platné po 2014 zvýhodněny jsou automatické zdroje na pelety a ruční kotle na palivové dřevo s akumulační nádrží (min. objem akumulační nádrže 50 l/kW) za účinná tepelná čerpadla splnění minimálního topného faktoru dotace jako fixní částka Modelové příklady aneb jak na to, abychom technicky dosáhli na dotace

13 C.2 Instalace ekologického vytápění do novostaveb
novostavba musí dosáhnout nízkoenergetického standardu: měrná potřeba tepla na vytápění nemá být vyšší než 55 kWh/m2 (Tento požadavek neplatí pro budovy dokončené před ) za účinné nízkoemisní zdroje na biomasu splnění emisních požadavků na nové zdroje, které budou platné po 2014 pouze automatické zdroje a ruční s akumulační nádrží (min. objem 50 l/kW) za účinná tepelná čerpadla splnění minimálního topného faktoru dotace jako fixní částka Modelové příklady aneb jak na to, abychom technicky dosáhli na dotace

14 C.3 Instalace solárně-termických kolektorů
instalace na rodinné a bytové domy pro ohřev teplé vody i přitápění min. roční předpokládaný zisk energie 350 kWh/m2 kolektorové absorpční plochy celkem 1500 kWh na rodinném domě, nebo celkem 1000 kWh/byt na bytovém domě (Instalace, která slouží zároveň k přitápění se požadované hodnoty vypočteného ročního solárního zisku pro celou instalaci zvyšují 1,3 krát). dotace jako fixní částka Žadatel se čestným prohlášením zaváže provozovat a udržovat zařízení podpořené z tohoto programu po dobu 15 let nebo jej vyměnit za zařízení se stejnými nebo lepšími ekologickými parametry. Modelové příklady aneb jak na to, abychom technicky dosáhli na dotace

15 Výpočet tepelných ztrát
Jak zjistíme, jaká je měrná potřeba tepla ? Měrná potřeba tepla na vytápění je čistá výpočtová potřeba tepla na prostorové vytápění bez vlivu účinnosti otopné soustavy a zdroje tepla Výpočet tepelných ztrát Dříve se prováděl výpočet tepelných ztrát podle ČSN Ten je již v současné době nahrazen výpočtem podle ČSN EN a lze jej provádět pomocí dostupných profesionálních výpočtových programů. Modelové příklady aneb jak na to, abychom technicky dosáhli na dotace

16 Jak zjistíme, jaká je měrná potřeba tepla ?
A. Úspory energie na vytápění A.1 – Celkové zateplení výpočet měrné roční potřeby tepla na vytápění podle harmonizovaných technických norem EN ENB výpočet potřeby energie na vytápění a chlazení a případně s použitím metody výpočtu a okrajových podmínek podle TNI (rodinné domy) a TNI (bytové domy), a dosažená míra snížení této hodnoty; A.2 – Dílčí zateplení posouzení tepelně technických vlastností konstrukcí budov (součinitele prostupu tepla konstrukcemi); výpočet měrné roční potřeby tepla na vytápění podle harmonizovaných technických norem a případně s použitím metody výpočtu a okrajových podmínek podle TNI (rodinné domy) a TNI (bytové domy), a dosažená míra snížení této hodnoty; Modelové příklady aneb jak na to, abychom technicky dosáhli na dotace

17 Modelové příklady aneb jak na to, abychom technicky dosáhli na dotace

18 Modelové příklady aneb jak na to, abychom technicky dosáhli na dotace

19 Jaký je vliv dodatečné tepelné izolace stávajícího RD?
Modelové příklady aneb jak na to, abychom technicky dosáhli na dotace

20 Modelové příklady aneb jak na to, abychom technicky dosáhli na dotace

21 Modelové příklady aneb jak na to, abychom technicky dosáhli na dotace

22 Modelové příklady aneb jak na to, abychom technicky dosáhli na dotace

23 Modelové příklady aneb jak na to, abychom technicky dosáhli na dotace

24 Praktický příklad návrhu zateplení RD a výpočtů měrné potřeby tepla
Rodinný dům v obci Vidov u Českých Budějovic postavený cihelnou technologií v 80. letech Vytápění a TUV – zajišťuje plynový kotel

25 ZÁKLADNÍ KOMPLEXNÍ TEPELNĚ TECHNICKÉ
POSOUZENÍ STAVEBNÍ KONSTRUKCE – stávající stav podle ČSN EN ISO 13788, ČSN EN ISO 6946, ČSN a STN Skladba konstrukce podlahy I. NP (od interiéru) : Číslo Název D[m] L[W/mK] C[J/kgK] Ro[kg/m3] Mi[ Ma[kg/m2] 1 Dlažba keramická 2 Malta cementová 3 Beton hutný 4 Pěnový polystyren 5 A 400 H Tepelný odpor a součinitel prostupu tepla dle ČSN EN ISO 6946: Tepelný odpor konstrukce R : m2K/W Součinitel prostupu tepla konstrukce U : W/m2K Součinitel prostupu zabudované kce U,kc : / 1.18 / 1.23 / 1.33 W/m2K Uvedené orientační hodnoty platí pro různou kvalitu řešení tep. mostů vyjádřenou přibližnou přirážkou dle poznámek k čl. B.9.2 v ČSN

26 ZÁKLADNÍ KOMPLEXNÍ TEPELNĚ TECHNICKÉ
POSOUZENÍ STAVEBNÍ KONSTRUKCE – stávající stav podle ČSN EN ISO 13788, ČSN EN ISO 6946, ČSN a STN Skladba konstrukce podlaha II. NP (od interiéru) : Číslo Název D[m] L[W/mK] C[J/kgK] Ro[kg/m3] Mi[-] Ma[kg/m2] 1 Vlysy 2 Beton hutný 3 Pěnový polystyren 4 Perlit beton 5 Beton hutný 6 Keramický strop 7 Omítka vápenná Tepelný odpor a součinitel prostupu tepla dle ČSN EN ISO 6946: Tepelný odpor konstrukce R : m2K/W Součinitel prostupu tepla konstrukce U : W/m2K Součinitel prostupu zabudované kce U,kc : / 0.74 / 0.79 / 0.89 W/m2K Uvedené orientační hodnoty platí pro různou kvalitu řešení tep. mostů vyjádřenou přibližnou přirážkou dle poznámek k čl. B.9.2 v ČSN

27 ZÁKLADNÍ KOMPLEXNÍ TEPELNĚ TECHNICKÉ
POSOUZENÍ STAVEBNÍ KONSTRUKCE – stávající stav podle ČSN EN ISO 13788, ČSN EN ISO 6946, ČSN a STN Skladba konstrukce obvodového zdiva (od interiéru) : Číslo Název D[m] L[W/mK] C[J/kgK] Ro[kg/m3] Mi[-] Ma[kg/m2] 1 Omítka vápenná 2 Zdivo CD 440-týn 3 Omítka vápenocem Okna – stávající stav - Součinitel prostupu tepla konstrukce UW : W/m2K Tepelný odpor a součinitel prostupu tepla dle ČSN EN ISO 6946: Tepelný odpor konstrukce R : m2K/W Součinitel prostupu tepla konstrukce U : W/m2K Součinitel prostupu zabudované kce U,kc : / 0.81 / 0.86 / 0.96 W/m2K Uvedené orientační hodnoty platí pro různou kvalitu řešení tep. mostů vyjádřenou přibližnou přirážkou dle poznámek k čl. B.9.2 v ČSN

28 ZÁKLADNÍ KOMPLEXNÍ TEPELNĚ TECHNICKÉ
POSOUZENÍ STAVEBNÍ KONSTRUKCE – stávající stav podle ČSN EN ISO 13788, ČSN EN ISO 6946, ČSN a STN Skladba konstrukce stropu (od interiéru) : Číslo Název D[m] L[W/mK] C[J/kgK] Ro[kg/m3] Mi[-] Ma[kg/m2] 1 Omítka vápenná 2 Keramický stro 3 Potěr cementov 4 Pěnový polysty 5 A 330 H 6 Potěr cementov Tepelný odpor a součinitel prostupu tepla dle ČSN EN ISO 6946: Tepelný odpor konstrukce R : m2K/W Součinitel prostupu tepla konstrukce U : W/m2K Součinitel prostupu zabudované kce U,kc : / 0.58 / 0.63 / 0.73 W/m2K Uvedené orientační hodnoty platí pro různou kvalitu řešení tep. mostů vyjádřenou přibližnou přirážkou dle poznámek k čl. B.9.2 v ČSN

29

30 Průměrný součinitel prostupu tepla (stávající stav budovy)
Součet měrných tepelných toků prostupem jednotlivými zónami Ht: 460,2 W/K Plocha obalových konstrukcí budovy: 505,3 m2 Limit odvozený z U,req dílčích konstrukcí... Uem,lim: 0,44 W/m2K Průměrný součinitel prostupu tepla obálky budovy U,em: 0,91 W/m2K Modelové příklady aneb jak na to, abychom technicky dosáhli na dotace

31 Výpočet měrné potřeby tepla – stávající stav
Potřeba tepla na vytápění za rok Q,H,nd: (104,921 GJ) ,145 MWh Objem budovy stanovený z vnějších rozměrů: 612,0 m3 Celková podlahová plocha budovy: 191,7 m2 Měrná potřeba tepla na vytápění budovy (na 1 m3): 47,6 kWh/(m3.a) Měrná potřeba tepla na vytápění budovy: 152 kWh/(m2.a) Poznámka: Měrná potřeba tepla je stanovena bez vlivu účinností systémů výroby, distribuce a emise tepla.

32

33 ZÁKLADNÍ KOMPLEXNÍ TEPELNĚ TECHNICKÉ
POSOUZENÍ STAVEBNÍ KONSTRUKCE – nový stav podle ČSN EN ISO 13788, ČSN EN ISO 6946, ČSN a STN Skladba konstrukce podlahy I. NP (od interiéru) : - beze změny Číslo Název D[m] L[W/mK] C[J/kgK] Ro[kg/m3] Mi[ Ma[kg/m2] 1 Dlažba keramická 2 Malta cementová 3 Beton hutný 4 Pěnový polystyren 5 A 400 H Tepelný odpor a součinitel prostupu tepla dle ČSN EN ISO 6946: Tepelný odpor konstrukce R : m2K/W Součinitel prostupu tepla konstrukce U : W/m2K Součinitel prostupu zabudované kce U,kc : / 1.18 / 1.23 / 1.33 W/m2K Uvedené orientační hodnoty platí pro různou kvalitu řešení tep. mostů vyjádřenou přibližnou přirážkou dle poznámek k čl. B.9.2 v ČSN

34 ZÁKLADNÍ KOMPLEXNÍ TEPELNĚ TECHNICKÉ
POSOUZENÍ STAVEBNÍ KONSTRUKCE – nový stav podle ČSN EN ISO 13788, ČSN EN ISO 6946, ČSN a STN Skladba konstrukce podlaha II. NP (od interiéru) : beze změny Číslo Název D[m] L[W/mK] C[J/kgK] Ro[kg/m3] Mi[-] Ma[kg/m2] 1 Vlysy 2 Beton hutný 3 Pěnový polystyren 4 Perlit beton 5 Beton hutný 6 Keramický strop 7 Omítka vápenná Tepelný odpor a součinitel prostupu tepla dle ČSN EN ISO 6946: Tepelný odpor konstrukce R : m2K/W Součinitel prostupu tepla konstrukce U : W/m2K Součinitel prostupu zabudované kce U,kc : / 0.74 / 0.79 / 0.89 W/m2K Uvedené orientační hodnoty platí pro různou kvalitu řešení tep. mostů vyjádřenou přibližnou přirážkou dle poznámek k čl. B.9.2 v ČSN

35 ZÁKLADNÍ KOMPLEXNÍ TEPELNĚ TECHNICKÉ
POSOUZENÍ STAVEBNÍ KONSTRUKCE – nový stav podle ČSN EN ISO 13788, ČSN EN ISO 6946, ČSN a STN Skladba konstrukce obvodového zdiva (od interiéru) : + tepelná izolace Číslo Název D[m] L[W/mK] C[J/kgK] Ro[kg/m3] Mi[-] Ma[kg/m2] 1 Omítka vápenná 2 Zdivo CD 440-týn 3 Omítka vápenocem 4 Pěnový polystyren 5 Lepicí stěrka 6 Silikátová omítka Okna – nový stav - Součinitel prostupu tepla konstrukce UW : W/m2K Tepelný odpor a součinitel prostupu tepla dle ČSN EN ISO 6946: Tepelný odpor konstrukce R : m2K/W Součinitel prostupu tepla konstrukce U : W/m2K Součinitel prostupu zabudované kce U,kc : / 0.27 / 0.32 / 0.42 W/m2K Uvedené orientační hodnoty platí pro různou kvalitu řešení tep. mostů vyjádřenou přibližnou přirážkou dle poznámek k čl. B.9.2 v ČSN

36 ZÁKLADNÍ KOMPLEXNÍ TEPELNĚ TECHNICKÉ
POSOUZENÍ STAVEBNÍ KONSTRUKCE – nový stav podle ČSN EN ISO 13788, ČSN EN ISO 6946, ČSN a STN Skladba konstrukce stropu (od interiéru) : + tepelná izolace Číslo Název D[m] L[W/mK] C[J/kgK] Ro[kg/m3] Mi[-] Ma[kg/m2] 1 Omítka vápenná 2 Keramický strop 3 Potěr cementový 4 Pěnový polystyren 5 A 330 H 6 Potěr cementový 7 Minerální vlákno Tepelný odpor a součinitel prostupu tepla dle ČSN EN ISO 6946: Tepelný odpor konstrukce R : m2K/W Součinitel prostupu tepla konstrukce U : W/m2K Součinitel prostupu zabudované kce U,kc : / 0.19 / 0.24 / 0.34 W/m2K Uvedené orientační hodnoty platí pro různou kvalitu řešení tep. mostů vyjádřenou přibližnou přirážkou dle poznámek k čl. B.9.2 v ČSN

37 Průměrný součinitel prostupu tepla (nový stav budovy)
Součet měrných tepelných toků prostupem jednotlivými zónami Ht: 197,0 W/K Plocha obalových konstrukcí budovy: ,8 m2 Limit odvozený z U,req dílčích konstrukcí...Uem,lim: 0,43 W/m2K Průměrný součinitel prostupu tepla obálky budovy U,em: 0,37 W/m2K Modelové příklady aneb jak na to, abychom technicky dosáhli na dotace

38 Výpočet měrné potřeby tepla – nový stav
Potřeba tepla na vytápění za rok Q,H,nd: (38,651 GJ) ,736 MWh Objem budovy stanovený z vnějších rozměrů: 704,0 m3 Celková podlahová plocha budovy: 191,7 m2 Měrná potřeba tepla na vytápění budovy (na 1 m3): 15,3 kWh/(m3.a) Měrná potřeba tepla na vytápění budovy: 56 kWh/(m2.a) Snížení měrné potřeby tepla o 63% proti stáv. stavu bez zateplen Poznámka: Měrná potřeba tepla je stanovena bez vlivu účinností systémů výroby, distribuce a emise tepla.

39

40 Každý dům by měl být velmi dobře tepelně izolován, vybaven slunečním zařízením na výrobu tepla a elektřiny, mikrokogenerační jednotkou, vlastní studnou i vlastní čističkou odpadních vod. Právo šetřit paliva a energie a být soběstačný při výrobě tepla a elektřiny, by mělo být legislativně podpořeno cenovým zvýhodněním a zpřístupněním tepelně-izolačních stavebních materiálů i technologií na bázi OZE, které šetří naše životní prostředí. Každý by měl tak možnost postavit si energeticky nenáročný dům a instalovat vlastní zdroje energie dle jeho skutečných potřeb. Úspora primárních zdrojů paliv a energie by byla značná. Zároveň by byla vyřešena otázka nezaměstnanosti lidí pracujících nejen v dosavadních energetických odvětvích, protože by se mohli podílet na výstavbě i prováděné decentralizaci zdrojů energie.

41 Děkuji vám za pozornost!
Lubomír Klobušník energetický poradce ENERGY CENTRE České Budějovice Náměstí Přemysla Otakara II. 87/25 České Budějovice Tel.: (00420) Fax: (00420)


Stáhnout ppt "Seminář: DOTACE NA ZATEPLENÍ, ZDROJE TEPLA A PASIVNÍ DOMY Výstaviště Č"

Podobné prezentace


Reklamy Google