Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Speciální pedagogika Obecná speciální pedagogika.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Speciální pedagogika Obecná speciální pedagogika."— Transkript prezentace:

1 Speciální pedagogika Obecná speciální pedagogika

2

3 2006/2007Jabok - Speciální pedagogika Definice, vymezení oboru Speciální pedagogika je orientována na výchovu a vzdělávání, na pracovní a společenské možnosti, na celkový osobnostní rozvoj zdravotně a sociálně znevýhodněných osob, a na řešení výzkumných problémů v tomto oboru.

4 2006/2007Jabok - Speciální pedagogika Klasifikace, speciální obory Psychopedie-pedagogika osob s mentálním postižením Somatopedie-pedagogika osob s tělesným postižením chronickým a dlouhodobým onemocněním Logopedie-pedagogika osob s narušenou komunikační schopností Surdopedie-pedagogika osob se sluchovým postižením

5 2006/2007Jabok - Speciální pedagogika Klasifikace, speciální obory Oftalmopedie-pedagogika osob se zrakovým postižením Specifické poruchy učení nebo chování Edukace jedinců s více vadami, kombinovaným postižením

6 2006/2007Jabok - Speciální pedagogika Historie péče o osoby s postižením Represivní přístup - zneužívání,zotročování Charitativní přístup - ochranitelství, pomoc Humanistický přístup - vědecké poznání, komplexní péče,specializace Rehabilitační přístup - propojení léčby s výchovou Preventivně-integrační přístup Inkluzivní přístup - přirozené začleňování do společnosti

7 2006/2007Jabok - Speciální pedagogika Vývoj terminologie Název oboru –Defektologie, nápravná pedagogika, léčebná pedagogika Označení osob –Defektní, invalidní –Handicap –Člověk s postižením (people first)‏, čl. bez postižení – opak? –Disabilita, člověk s disabilitou –Otherly abled (odlišně schopný), diverse abled (různým způsobem schopný) Označení konkrétních postižení –Mrzák, hluchý, slepý, debil…

8 Disabilita disabilita je souhrnným zastřešujícím pojmem pro omezení fungování na úrovni těla, aktivit člověka a jeho zapojení do společnosti, které vzniká, když se člověk se svou zdravotní kondicí střetává s bariérami fyzického, informačního, postojového, kulturního a jiného prostředí Význam pojmu odkazuje na podpůrné nebo omezující vlivy prostředí.

9 Mezinárodní klasifikace IDH, IAP Participation spoluúčast jaké sociální role ne/může zastávat Handicap znevýhodnění Activity aktivita v čem změna člověka ne/omezuje Disability omezení Impairment poškození funkční změna na úrovni orgánu,systému Impairment poškození Znění 1998Znění 1980

10

11 Mezinárodní klasifikace ICF klasifikace funkční schopnosti, disability a zdraví

12 Tělesné funkce (Body Funktions) b Tělesné struktury (Body Structures) s Aktivity a participace (Activities and Participions) d Faktory prostředí (Enviromental Factor) e

13 Osoby se zdravotním postižením podle Úmluvy o právech osob se ZP (článek 1) Osoby se zdravotním postižením zahrnují osoby mající dlouhodobé fyzické, duševní, mentální nebo smyslové postižení, které v interakci s různými překážkami může bránit jejich plnému a účinnému zapojení do společnosti na rovnoprávném základě s ostatními. Jednotlivé definice zdravotního postižení se mezi sebou v různých dokumentech více či méně liší v závislosti na účelu dokumentu.

14

15 2006/2007Jabok - Speciální pedagogika Metody speciální pedagogiky Reedukace - postupy, kterými se zmírňuje nebo odstraňuje vada či porucha Kompenzace - porušená, ztracená, nevyvinutá nebo zaniklá funkce je nahrazena funkcí jinou Rehabilitace - postupy, jejichž pomocí se upravují společenské vztahy

16

17 2006/2007Jabok - Speciální pedagogika Komprehenzivní rehabilitace představuje koordinovanou snahu znovu zařadit člověka postiženého na zdraví následkem nemoci, úrazu nebo vrozené vady do aktivního života. Jde o celospolečenský proces, na kterém se podílí více rezortů a oborů (ucelená rehabilitace). Podle OSN je kvalita úrovně rehabilitace kritériem kulturní úrovně společnosti.

18 2006/2007Jabok - Speciální pedagogika Druhy rehabilitace Léčebná - medikamenty, operace, rehabilitace, ergoterapie Výchovně-vzdělávací - všeobecné a odborné vzdělávání, výchovné poradenství Pracovní - možnosti zaměstnávání, rozvoj specifických schopností - tranzitní programy, tréninkové programy… Sociální - bydlení, doprava, volný čas…

19 2006/2007Jabok - Speciální pedagogika Integrace přístupy a způsoby zapojení osob s postižením, se zvláštními potřebami do majoritní společnosti (vzdělávání, zaměstnávání, volnočasové aktivity) Jedná se o proces, hledáme možnosti integrace Ve smyslu „byl vydělen a je začleňován zpět do hlavního proudu“

20 2006/2007Jabok - Speciální pedagogika Podmínky integrace ve školním prostředí/zaměstnávání Legislativa Odstranění bariér Nižší počet žáků ve třídě/úprava pracovního místa Informace pro okolí (ostatní děti a rodiče/spolupracovníci) Přístup rodičů dítěte s postižením Vzdělání učitelů/zaměstnavatelů, nadřízených…) Asistent pedagoga/pracovní konzultant Pomůcky pro učení, pro práci Finanční náročnost Speciálně pedagogické centrum/Národní fond pro podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením

21 2006/2007Jabok - Speciální pedagogika Inkluze Stav společnosti - rozumí odlišnostem a akceptuje je, lidé s postižením se mohou zapojovat do všech činností jako lidé bez postižení (možnost vzdělávat se, žít, pracovat…. v přirozeném prostředí) Adekvátní pomoc a podpora jen v situacích, kdy je to nutné Pokud chci, mám možnost, ale nemusím Rovné příležitosti

22 2006/2007Jabok - Speciální pedagogika Styly rodinné výchovy dítěte s postižením Protekcionistická výchova - nadměrná péče, nedostatečná kompetence Perfekcionistická výchova - nepřiměřené nároky, snaha o překonání handicapu Realistická výchova - motivace k dosahování maximálních hranic rozvoje, respektování omezení

23 Jabok – Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická Salmovská 8, 120 00 Praha 2, tel.: +420 211 222 440, fax: 211 222 441, e-mail: jabok@jabok.cz, www.jabok.cz 23 Formy služeb Pobytové Ambulantní Terénní

24 Jabok – Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická Salmovská 8, 120 00 Praha 2, tel.: +420 211 222 440, fax: 211 222 441, e-mail: jabok@jabok.cz, www.jabok.cz 24 Druhy služeb Sociální poradenství –Základní –Odborné Služby sociální péče Služby sociální prevence + vymezení základních činností při poskytování služeb

25 Jabok – Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická Salmovská 8, 120 00 Praha 2, tel.: +420 211 222 440, fax: 211 222 441, e-mail: jabok@jabok.cz, www.jabok.cz 25 Služby sociální péče „napomáhají osobám zajistit jejich fyzickou a psychickou soběstačnost, s cílem umožnit jim v nejvyšší možné míře zapojení do běžného života společnosti, a v případech, kdy toto vylučuje jejich stav, zajistit jim důstojné prostředí a zacházení. Každý má právo na poskytování služeb sociální péče v nejméně omezujícím prostředí.“ (par. 38)

26 26 Jabok – Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická Salmovská 8, 120 00 Praha 2, tel.: +420 211 222 440, fax: 211 222 441, e-mail: jabok@jabok.cz, www.jabok.cz Služby sociální péče pro osoby s mentálním postižením Osobní asistence Pečovatelská služba Podpora samostatného bydlení Chráněné bydlení Odlehčovací (respitní) služby Centra denních služeb Denní a týdenní stacionáře Průvodcovské a předčitatelské služby Domov pro osoby se ZP

27 Jabok – Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická Salmovská 8, 120 00 Praha 2, tel.: +420 211 222 440, fax: 211 222 441, e-mail: jabok@jabok.cz, www.jabok.cz 27 Služby sociální prevence „ napomáhají zabránit sociálnímu vyloučení osob, které jsou tímto ohroženy pro krizovou sociální situaci, životní návyky a způsob života vedoucí ke konfliktu se společností, sociálně znevýhodňující prostředí a ohrožení práv a oprávněných zájmů trestnou činností jiné fyzické osoby. Cílem je napomáhat osobám k překonání jejich nepříznivé sociální situace a chránit společnost před vznikem a šířením nežádoucích společenských jevů.“ (par. 53)

28 Raná péče Tlumočnické služby Sociálně aktivizační služby Sociálně terapeutické dílny Služby sociální prevence pro osoby s mentálním postižením

29 Děti se speciálními vzdělávacími potřebami Podle školského zákona 561/2004 platí jen do srpna 2016 –Osoba se zdravotním postižením –Osoba se zdravotním znevýhodněním –Osoba se sociálním znevýhodněním Speciální potřeby zjišťuje školské poradenské zařízení (SPC, PPP) Další podmínky v par. 16 zákona

30 Zdravotní postižení pro účely 561/2004 Mentální, tělesné, zraqkové nebo sluchové postižení, vady řeči, souběžné postižení více vadami, autismus a vývojové poruchy učení nebo chování

31 Zdravotní znevýhodnění pro účely 561/2004 Zdravotní oslabení, dlouhodobá nemoc nebo lehčí zdravotní poruchy vedoucí k poruchám učení a chování, které potřebují zohlednění při vzdělávání

32 Sociální znevýhodnění pro 561/2004 Rodinné prostředí s nízkým sociálně kulturním postavením, ohrožení sociálně patologickými jevy Nařízená ústavní výchova nebo ochranná výchova Postavení azylanta, osoby požívající doplňkové ochrany a účastníka řízení o udělení mezinárodní ochrany na území ČR podle zvláštního právního předpisu

33 Vzdělávání dětí, žáků a studentů se SVP Vyhláška MŠMT č. 73/2005 Počet dětí ve třídě Asistent pedagoga Individuální vzdělávací plán

34 (1) Dítětem, žákem a studentem se speciálními vzdělávacími potřebami se rozumí osoba, která k naplnění svých vzdělávacích možností nebo k uplatnění nebo užívání svých práv na rovnoprávném základě s ostatními potřebuje poskytnutí podpůrných opatření. …. Děti, žáci a studenti se speciálními vzdělávacími potřebami mají právo na bezplatné poskytování podpůrných opatření školou a školským zařízením. Podpůrná opatření se dělí do 5 stupňů. Role školských poradenských zařízení Děti se SVP od 1. 9. 2016

35 2006/2007Jabok - Speciální pedagogika Školy pro děti se ZP Primární integrace/inkluze Existují školy pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami - nyní MŠ,ZŠ Pro děti s mentálním postižením –Základní škola (praktická)‏ –Základní škola speciální –Praktická škola –Odborné učiliště

36 2006/2007Jabok - Speciální pedagogika Speciálněpedagogická centra Vykonávají diagnostiku Poskytují poradenství Zajišťují podklady pro integraci dětí Podporují integrované řáky, jejich rodiče a učitele Poskytují metodickou podporu škole

37 2006/2007Jabok - Speciální pedagogika Legislativa Zákon č. 108/2006 o sociálních službách Zákon č. 561/2004 „školský zákon“, poslední novela 2015 Zákon č. 563/2004 o pedagogických pracovnících Vyhláška č. 72/2005 o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních Vyhláška č. 73/2005 o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných

38 2006/2007Jabok - Speciální pedagogika Alternativní a augmentativní komunikace (AAK)‏ Augmentativní: podporují již existující, ale pro běžnou komunikaci nedostatečné schopnosti Alternativní: náhrada neexistující mluvené řeči Makaton,facilitace, mimika, gesta, předměty, fotografie, piktogramy, komunikační tabulky, počítače www.alternativnikomunikace.czwww.alternativnikomunikace.cz

39 39 Jabok – Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická Salmovská 8, 120 00 Praha 2, tel.: +420 211 222 440, fax: 211 222 441, e-mail: jabok@jabok.cz, www.jabok.cz Příklady systémů AAK Piktogramy komunikační tabulky komunikační knihy ozvučené tabulky

40 40 Jabok – Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická Salmovská 8, 120 00 Praha 2, tel.: +420 211 222 440, fax: 211 222 441, e-mail: jabok@jabok.cz, www.jabok.cz Bliss 26 základních grafických prvků Z nich lze vytvořit 2300 symbolů Lidé s postižením většinou ukazují

41 41 Jabok – Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická Salmovská 8, 120 00 Praha 2, tel.: +420 211 222 440, fax: 211 222 441, e-mail: jabok@jabok.cz, www.jabok.cz Výměnný obrázkový komunikační systém VOKS Náhrada i podpora Autismus Výměna obrázku za aktivitu, předmět… Nácvik, motivace, že dostanou to, co chtějí Slovo vyslovit - opakování

42 42 Jabok – Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická Salmovská 8, 120 00 Praha 2, tel.: +420 211 222 440, fax: 211 222 441, e-mail: jabok@jabok.cz, www.jabok.cz Makaton Asi 350 znaků, symbolů Znakování klíčových slov ve větě

43 Dávky pro osoby se zdravotním postižením Zákon 329/2011 o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením Vyhláška MPSV 388/2011 Příspěvek na mobilitu Příspěvek na zvláštní pomůcku Výpůjčka zvláštní pomůcky –Stropní zvedací systém –Schodišťové plošiny –Schodolez


Stáhnout ppt "Speciální pedagogika Obecná speciální pedagogika."

Podobné prezentace


Reklamy Google