Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Speciální pedagogika Obecná speciální pedagogika.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Speciální pedagogika Obecná speciální pedagogika."— Transkript prezentace:

1 Speciální pedagogika Obecná speciální pedagogika

2

3 2006/2007Jabok - Speciální pedagogika Definice, vymezení oboru Speciální pedagogika je orientována na výchovu a vzdělávání, na pracovní a společenské možnosti, na celkový osobnostní rozvoj zdravotně a sociálně znevýhodněných osob, a na řešení výzkumných problémů v tomto oboru.

4 2006/2007Jabok - Speciální pedagogika Klasifikace, speciální obory Psychopedie-pedagogika osob s mentálním postižením Psychopedie-pedagogika osob s mentálním postižením Somatopedie-pedagogika osob s tělesným postižením chronickým a dlouhodobým onemocněním Somatopedie-pedagogika osob s tělesným postižením chronickým a dlouhodobým onemocněním Logopedie-pedagogika osob s narušenou komunikační schopností Logopedie-pedagogika osob s narušenou komunikační schopností Surdopedie-pedagogika osob se sluchovým postižením Surdopedie-pedagogika osob se sluchovým postižením

5 2006/2007Jabok - Speciální pedagogika Klasifikace, speciální obory Oftalmopedie-pedagogika osob se zrakovým postižením Oftalmopedie-pedagogika osob se zrakovým postižením Specifické poruchy učení nebo chování Specifické poruchy učení nebo chování Edukace jedinců s více vadami, kombinovaným postižením Edukace jedinců s více vadami, kombinovaným postižením

6 2006/2007Jabok - Speciální pedagogika Historie péče o osoby s postižením Represivní přístup - zneužívání,zotročování Represivní přístup - zneužívání,zotročování Charitativní přístup - ochranitelství, pomoc Charitativní přístup - ochranitelství, pomoc Humanistický přístup - vědecké poznání, komplexní péče,specializace Humanistický přístup - vědecké poznání, komplexní péče,specializace Rehabilitační přístup - propojení léčby s výchovou Rehabilitační přístup - propojení léčby s výchovou Preventivně-integrační přístup Preventivně-integrační přístup Inkluzivní přístup - přirozené začleňování do společnosti Inkluzivní přístup - přirozené začleňování do společnosti

7 2006/2007Jabok - Speciální pedagogika Vývoj terminologie Název oboru Název oboru Defektologie, nápravná pedagogika, léčebná pedagogika Defektologie, nápravná pedagogika, léčebná pedagogika Označení osob Označení osob Defektní, invalidní Defektní, invalidní Handicap Handicap Člověk s postižením (people first)‏, čl. bez postižení Člověk s postižením (people first)‏, čl. bez postižení Disabilita, člověk s disabilitou Disabilita, člověk s disabilitou Označení konkrétních postižení Označení konkrétních postižení Mrzák, hluchý, slepý, debil… Mrzák, hluchý, slepý, debil…

8 Disabilita Disabilita je snížení funkčních schopnosti na úrovni těla, jedince nebo společnosti, která vzniká, když se občan se svým zdravotním stavem (zdravotní kondici) setkává s bariérami prostředí.

9 Mezinárodní klasifikace IDH, IAP Participation spoluúčast jaké sociální role ne/může zastávat Handicap znevýhodnění Activity aktivita v čem změna člověka ne/omezuje Disability omezení Impairment poškození funkční změna na úrovni orgánu,systému Impairment poškození Znění 1998Znění 1980

10

11 Mezinárodní klasifikace ICF klasifikace funkční schopnosti, disability a zdraví

12 Osoby se zdravotním postižením podle Úmluvy o právech osob se ZP (článek 1) Osoby se zdravotním postižením zahrnují osoby mající dlouhodobé fyzické, duševní, mentální nebo smyslové postižení, které v interakci s různými překážkami může bránit jejich plnému a účinnému zapojení do společnosti na rovnoprávném základě s ostatními.

13

14 2006/2007Jabok - Speciální pedagogika Metody speciální pedagogiky Reedukace - postupy, kterými se zmírňuje nebo odstraňuje vada či porucha Reedukace - postupy, kterými se zmírňuje nebo odstraňuje vada či porucha Kompenzace - porušená, ztracená, nevyvinutá nebo zaniklá funkce je nahrazena funkcí jinou Kompenzace - porušená, ztracená, nevyvinutá nebo zaniklá funkce je nahrazena funkcí jinou Rehabilitace - postupy, jejichž pomocí se upravují společenské vztahy (vztahuje se k handicapu)‏ Rehabilitace - postupy, jejichž pomocí se upravují společenské vztahy (vztahuje se k handicapu)‏

15

16 2006/2007Jabok - Speciální pedagogika Komprehenzivní rehabilitace představuje koordinovanou snahu znovu zařadit člověka postiženého na zdraví následkem nemoci, úrazu nebo vrozené vady do aktivního života. Jde o celospolečenský proces, na kterém se podílí více rezortů a oborů (ucelená rehabilitace). Podle OSN je kvalita úrovně rehabilitace kritériem kulturní úrovně společnosti. představuje koordinovanou snahu znovu zařadit člověka postiženého na zdraví následkem nemoci, úrazu nebo vrozené vady do aktivního života. Jde o celospolečenský proces, na kterém se podílí více rezortů a oborů (ucelená rehabilitace). Podle OSN je kvalita úrovně rehabilitace kritériem kulturní úrovně společnosti.

17 2006/2007Jabok - Speciální pedagogika Druhy rehabilitace Léčebná - medikamenty, operace, rehabilitace, ergoterapie Léčebná - medikamenty, operace, rehabilitace, ergoterapie Výchovně-vzdělávací - všeobecné a odborné vzdělávání, výchovné poradenství Výchovně-vzdělávací - všeobecné a odborné vzdělávání, výchovné poradenství Pracovní - možnosti zaměstnávání, rozvoj specifických schopností - tranzitní programy, tréninkové programy… Pracovní - možnosti zaměstnávání, rozvoj specifických schopností - tranzitní programy, tréninkové programy… Sociální - bydlení, doprava, volný čas… Sociální - bydlení, doprava, volný čas…

18 2006/2007Jabok - Speciální pedagogika Integrace přístupy a způsoby zapojení osob s postižením, se zvláštními potřebami do majoritní společnosti (vzdělávání, zaměstnávání, volnočasové aktivity) přístupy a způsoby zapojení osob s postižením, se zvláštními potřebami do majoritní společnosti (vzdělávání, zaměstnávání, volnočasové aktivity) Jedná se o proces, hledáme možnosti integrace Jedná se o proces, hledáme možnosti integrace Ve smyslu „byl vydělen a je začleňován zpět do hlavního proudu“ Ve smyslu „byl vydělen a je začleňován zpět do hlavního proudu“

19 2006/2007Jabok - Speciální pedagogika Podmínky integrace ve školním prostředí/zaměstnávání Legislativa Legislativa Odstranění bariér Odstranění bariér Nižší počet žáků ve třídě/úprava pracovního místa Nižší počet žáků ve třídě/úprava pracovního místa Informace pro okolí (ostatní děti a rodiče/spolupracovníci) Informace pro okolí (ostatní děti a rodiče/spolupracovníci) Přístup rodičů dítěte s postižením Přístup rodičů dítěte s postižením Vzdělání učitelů/zaměstnavatelů, nadřízených…) Vzdělání učitelů/zaměstnavatelů, nadřízených…) Asistent pedagoga/pracovní konzultant Asistent pedagoga/pracovní konzultant Pomůcky pro učení, pro práci Pomůcky pro učení, pro práci Finanční náročnost Finanční náročnost Speciálně pedagogické centrum/Národní fond pro podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením Speciálně pedagogické centrum/Národní fond pro podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením

20 2006/2007Jabok - Speciální pedagogika Inkluze Stav společnosti - rozumí odlišnostem a akceptuje je, lidé s postižením se mohou zapojovat do všech činností jako lidé bez postižení (možnost vzdělávat se, žít, pracovat…. v přirozeném prostředí) Stav společnosti - rozumí odlišnostem a akceptuje je, lidé s postižením se mohou zapojovat do všech činností jako lidé bez postižení (možnost vzdělávat se, žít, pracovat…. v přirozeném prostředí) Adekvátní pomoc a podpora jen v situacích, kdy je to nutné Adekvátní pomoc a podpora jen v situacích, kdy je to nutné Pokud chci, mám možnost, ale nemusím Pokud chci, mám možnost, ale nemusím Rovné příležitosti Rovné příležitosti

21 2006/2007Jabok - Speciální pedagogika Styly rodinné výchovy dítěte s postižením Protekcionistická výchova - nadměrná péče, nedostatečná kompetence Protekcionistická výchova - nadměrná péče, nedostatečná kompetence Perfekcionistická výchova - nepřiměřené nároky, snaha o překonání handicapu Perfekcionistická výchova - nepřiměřené nároky, snaha o překonání handicapu Realistická výchova - motivace k dosahování maximálních hranic rozvoje, respektování omezení Realistická výchova - motivace k dosahování maximálních hranic rozvoje, respektování omezení

22 2006/2007Jabok - Speciální pedagogika Služby sociální péče pro osoby s postižením Osobní asistence Osobní asistence Pečovatelská služba Pečovatelská služba Podpora samostatného bydlení Podpora samostatného bydlení Chráněné bydlení Chráněné bydlení Odlehčovací (respitní) služby Odlehčovací (respitní) služby Denní a týdenní stacionáře Denní a týdenní stacionáře Průvodcovské a předčitatelské služby Průvodcovské a předčitatelské služby Domov pro osoby se ZP Domov pro osoby se ZP

23 2006/2007Jabok - Speciální pedagogika Služby sociální prevence pro osoby s postižením Raná péče Raná péče Tlumočnické služby Tlumočnické služby Sociálně aktivizační služby Sociálně aktivizační služby Sociálně terapeutické dílny Sociálně terapeutické dílny

24 Děti se speciálními vzdělávacími potřebami Podle školského zákona 561/2004 Osoba se zdravotním postižením Osoba se zdravotním znevýhodněním Osoba se sociálním znevýhodněním Speciální potřeby zjišťuje školské poradenské zařízení (SPC, PPP) Další podmínky v par. 16 zákona

25 Zdravotní postižení pro účely 561/2004 Mentální, tělesné, zraqkové nebo sluchové postižení, vady řeči, souběžné postižení více vadami, autismus a vývojové poruchy učení nebo chování

26 Zdravotní znevýhodnění pro účely 561/2004 Zdravotní oslabení, dlouhodobá nemoc nebo lehčí zdravotní poruchy vedoucí k poruchám učení a chování, které potřebují zohlednění při vzdělávání

27 Sociální znevýhodnění pro 561/2004 Rodinné prostředí s nízkým sociálně kulturním postavením, ohrožení sociálně patologickými jevy Nařízená ústavní výchova nebo ochranná výchova Postavení azylanta, osoby požívající doplňkové ochrany a účastníka řízení o udělení mezinárodní ochrany na území ČR podle zvláštního právního předpisu

28 Vzdělávání dětí, žáků a studentů se SVP Vyhláška MŠMT č. 73/2005 Počet dětí ve třídě Asistent pedagoga Individuální vzdělávací plán

29 2006/2007Jabok - Speciální pedagogika Školy pro děti se ZP Primární integrace/inkluze Primární integrace/inkluze Existují školy pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami - nyní MŠ,ZŠ Existují školy pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami - nyní MŠ,ZŠ Pro děti s mentálním postižením Pro děti s mentálním postižením Základní škola (praktická)‏ Základní škola (praktická)‏ Základní škola speciální Základní škola speciální Praktická škola Praktická škola Odborné učiliště Odborné učiliště

30 2006/2007Jabok - Speciální pedagogika Speciálněpedagogická centra Vykonávají diagnostiku Vykonávají diagnostiku Poskytují poradenství Poskytují poradenství Zajišťují podklady pro integraci dětí Zajišťují podklady pro integraci dětí Podporují integrované řáky, jejich rodiče a učitele Podporují integrované řáky, jejich rodiče a učitele Poskytují metodickou podporu škole Poskytují metodickou podporu škole

31 2006/2007Jabok - Speciální pedagogika Legislativa Zákon č. 108/2006 o sociálních službách Zákon č. 108/2006 o sociálních službách Zákon č. 561/2004 „školský zákon“ Zákon č. 561/2004 „školský zákon“ Zákon č. 563/2004 o pedagogických pracovnících Zákon č. 563/2004 o pedagogických pracovnících Vyhláška č. 72/2005 o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních Vyhláška č. 72/2005 o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních Vyhláška č. 73/2005 o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných Vyhláška č. 73/2005 o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných

32 2006/2007Jabok - Speciální pedagogika Alternativní a augmentativní komunikace (AAK)‏ Augmentativní: podporují již existující, ale pro běžnou komunikaci nedostatečné schopnosti - Makaton, facilitace Augmentativní: podporují již existující, ale pro běžnou komunikaci nedostatečné schopnosti - Makaton, facilitace Alternativní: náhrada mluvené řeči - mimika, gesta, předměty, fotografie, piktogramy, komunikační tabulky, počítače Alternativní: náhrada mluvené řeči - mimika, gesta, předměty, fotografie, piktogramy, komunikační tabulky, počítače www.alternativníkomunikace.cz www.alternativníkomunikace.cz www.alternativníkomunikace.cz

33 Příklady systémů AAK Piktogramy Piktogramy komunikační tabulky komunikační tabulky komunikační knihy komunikační knihy ozvučené tabulky ozvučené tabulky

34 Bliss 26 základních grafických prvků Z nich lze vytvořit 2300 symbolů Lidé s postižením většinou ukazují

35 Výměnný obrázkový komunikační systém VOKS Náhrada i podpora Autismus Výměna obrázku za aktivitu, předmět… Nácvik, motivace, že dostanou to, co chtějí Slovo vyslovit - opakování

36 Makaton Asi 350 znaků, symbolů Znakování klíčových slov ve větě

37 Dávky pro osoby se zdravotním postižením Zákon 329/2011 o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením Zákon 329/2011 o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením Vyhláška MPSV 388/2011 Vyhláška MPSV 388/2011 Příspěvek na mobilitu Příspěvek na mobilitu Příspěvek na zvláštní pomůcku Příspěvek na zvláštní pomůcku Výpůjčka zvláštní pomůcky Výpůjčka zvláštní pomůcky Stropní zvedací systém Stropní zvedací systém Schodišťové plošiny Schodišťové plošiny Schodolez Schodolez


Stáhnout ppt "Speciální pedagogika Obecná speciální pedagogika."

Podobné prezentace


Reklamy Google