Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

JEDNÁNÍ MONITOROVACÍ SKUPINY projektu Podpora procesů v soc. službách dne 22.9.2010.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "JEDNÁNÍ MONITOROVACÍ SKUPINY projektu Podpora procesů v soc. službách dne 22.9.2010."— Transkript prezentace:

1 JEDNÁNÍ MONITOROVACÍ SKUPINY projektu Podpora procesů v soc. službách dne 22.9.2010

2 Program přivítání, zahájení jednání podání informace o roli monitorovací skupiny a spolupracujících organizací, projednání statutu a jednacího řádu monitorovací skupiny podání informace o projektu Podpora procesů v sociálních službách (dále jen projekt) podání informace o aktuálním dění v rámci projektu - podání informace o plánu práce na 1. čtvrtletí a výhledu na 2. čtvrtletí v rámci projektu projednání způsobu zapojení expertních pracovních skupin v rámci projektu různé

3 Monitorovací skupina monitorovací orgán - podílí se na monitoringu projektu, iniciaci změn v projektu a připomínkování výstupů činnost upravena statutem způsob jednání upraven jednacím řádem složena z předsedy, členů předsednictva MS a dalších členů MS, celkem 17 členů

4 MS – seznam členů jméno organizace člennáhradník Ing. David KafkaxMPSV Mgr. Martin ŽárskýPhDr. Radek SudaMPSV Ing. Helena PetrokováMgr. Veronika PrajerováMPSV Pavel PetráčekMgr. Ivana StráskáKomise Rady Asociace krajů ČR pro sociální záležitosti PhDr. Jiří AltmanIng. RSDr. Svatomír RecmanKomise Rady Asociace krajů ČR pro sociální záležitosti PhDr. Běla HejnáMgr. Petr KrčálKomise Rady Asociace krajů ČR pro sociální záležitosti Ing. Pavel DušekIng. Radka SoukupováUnie zaměstnavatelských svazů CR Ing. Jiri Horecký, B.A. (Hons)Mgr. Marcela VitovaUnie zaměstnavatelských svazů CR PhDr. Jindřich KadlecIng. Milan ČernýUnie zaměstnavatelských svazů CR Bc. Dagmar ŽitníkováIng. Ivana BřeňkováOdborový svaz zdravotnictví a sociální péče ČR Ing Tomáš HavlásekIng. Terezie PísařováOdborový svaz zdravotnictví a sociální péče ČR Jaromír JechMgr. Petr SchlesingerSvaz měst a obcí České republiky Ing. Jarmila FuchsováIng. Radmila MaláMinisterstvo financí ČR RNDr. Jiří Schlanger Ministerstvo zdravotnictví ČR Bc. Martin ŠimáčekJUDr. Pavel PtáčníkÚřad vlády ČR Pavel NovákMatěj LejsalSKOK Bc. Václav KrásaIng. Jana HrdáNárodní rada osob se zdravotním postižením ČR

5 MS - předsednictvo jméno organizace člennáhradník Ing. David KafkaxMPSV Ing. Helena PetrokováMgr. Veronika PrajerováMPSV PhDr. Jiří Altman Ing. RSDr. Svatomír Recman Komise Rady Asociace krajů ČR pro sociální záležitosti PhDr. Běla HejnáMgr. Petr Krčál Komise Rady Asociace krajů ČR pro sociální záležitosti Pavel PetráčekMgr. Ivana Stráská Komise Rady Asociace krajů ČR pro sociální záležitosti Ing. Pavel DušekIng. Radka SoukupováUnie zamestnavatelskych svazu CR Ing. Jiří Horecký, B.A. (Hons),Mgr. Marcela VítováUnie zamestnavatelskych svazu CR Bc. Dagmar ŽitníkováIng. Ivana Břeňková Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče ČR

6 Monitorovací skupina - role je průběžně informována o postupu při realizaci projektu a provádění jednotlivých aktivit, podílí se na monitorování průběhu jednotlivých aktivit projektu, má možnost vyjádřit se/připomínkovat výstupy jednotlivých aktivit projektu, má k dispozici relevantní výstupy aktivit projektu a projektu, má možnost iniciovat změny při realizaci projektu,může navrhnout témata pro jednání MS, podílí se na medializaci výstupů projektu a provádění publicity projektu (semináře, konference)

7 Zasazení MS v rámci projektu

8 Spolupracující organizace Asociace krajů ČR Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče ČR Unie zaměstnavatelských svazů ČR Činnost: –podílet se na monitorování aktivit projektu v rámci MS a předsednictva, –podílet se na vypracování zadání pro příslušné aktivity projektu (bez VŘ) a realizaci příslušných aktivit projektu v rámci expertních/ pracovních skupin, –vyjadřovat se k relevantním výstupům jednotlivých aktivit projektu a má tyto výstupy k dispozici, –možnost iniciovat změny při realizaci projektu, –možnost navrhnout experty pro realizaci relevantních aktivit projektu, –spolupodílet se na medializaci výstupů projektu a provádění publicity projektu (semináře, konference).

9 Statut monitorovací skupiny Upravuje: –činnost MS –působnost –role a činnosti předsedy a členů –činnost sekretariátu

10 Jednací řád monitorovací skupiny vydává se na základě schváleného Statutu Monitorovací skupiny upravuje zejména způsob svolávání, účasti, jednání, hlasování, přijímání usnesení a činnost sekretariátu

11 Podpora procesů v sociálních službách hlavní cíl: podpořit dostupnost sociálních služeb vůči jejich uživatelům prostřednictvím efektivního a transparentního prostředí řízení, distribuce a monitoringu finančních prostředků z veřejných rozpočtů do sociálních služeb realizace: území celé České republiky bez území hl. města Prahy období: 1.6.2010 – 31.5.2015 Projekt schválen instrukcí ředitelky odboru 81 č.30/2010 dne 10.9.2010

12 Aktivita č. 1 Česká a evropská legislativní úprava systému soc. služeb, včetně jejich financování, v kontextu směřování služeb v obecném zájmu Popis a cíle klíčové aktivity: –analýza systému soc. služeb včetně jejich financování v ČR v evropském kontextu –financování soc. služeb v legislativním kontextu hospodářské soutěže, veřejné podpory, služeb v obecném zájmu Harmonogram aktivity: –září 2010 – duben 2011 Celkové náklady: –3 197 500,- Kč

13 Aktivita č. 1 Česká a evropská legislativní úprava systému soc. služeb, včetně jejich financování, v kontextu směřování služeb v obecném zájmu Výstupy aktivity: –dvě analytické právní studie sociální služby jakožto služby obecného zájmu dle české legislativní úpravy analýza práva Evropských společenství –expertní platforma pro aplikaci závěrů z analytických právních studií –právně bezvadné prostředí ČR pro distribuci finančních prostředků poskytovatelům sociálních služeb z veřejných rozpočtů

14 Aktivita č. 1 - Česká a evropská legislativní úprava systému sociálních služeb, včetně jejich financování, v kontextu směřování služeb v obecném zájmu příprava a vyhlášení veřejné zakázky na zpracování právních analýz (studií) – do října 2010 vytvoření expertní platformy pro průběžné expertní připomínkování dílčích výstupů, včetně zpracování expertních posudků, účasti na kulatých stolech –nominace členů (včetně profesních životopisů) – do 10/2010 –vytvoření expertní platformy – max.do 12/2010 (v návaznosti na výběr dodavatele zakázky) zpracování jednotlivých právních analýz dodavatelem – do dubna 2011 připomínkování dílčích výstupů – průběžně po dobu trvání zakázky 3 kulaté stoly – dílčí + závěrečný

15 Aktivita č. 2 Identifikace a vyhodnocování problematických soc. jevů a vlivů sociálních služeb na řešení těchto jevů Popis a cíle klíčové aktivity: –identifikace sociálních jevů, které způsobují/prohlubují sociální vyloučení osob na národní/krajské úrovni na základě multidisciplinární spolupráce –vyhodnocování identifikovaných jevů - dynamický model řešení potřeb osob v nepříznivé sociální situaci Harmonogram aktivity: –říjen 2010 – ukončení projektu Celkové náklady: –12 640 350,- Kč

16 Aktivita č. 2 Identifikace a vyhodnocování problematických soc. jevů a vlivů sociálních služeb na řešení těchto jevů Výstupy aktivity: –analýza dostupných datových a informačních zdrojů ve vztahu k identifikaci a sledování vývoje sociálních jevů –nastavení multidisciplinární spolupráce na národní a krajské úrovni pro návrh řešení a sledování identifikovaných sociálních jevů –teoretické prognózy vývoje – modelace vývoje z hlediska potřeb, zdrojů, metod a rozsahu sociálních služeb, modelace vývoje neformální péče, modelace vývoje z hlediska regionálního a místního, modelace tvorby cen/nákladovosti soc. služeb –model intervencí a jejich dopadů u identifikovaných sociálních jevů včetně sledování jejich změn

17 Aktivita č. 2 Identifikace a vyhodnocování problematických soc. jevů a vlivů sociálních služeb na řešení těchto jevů 2 pilíře – 1. datová struktura –zjistit jaká data sledovat a jak jsou provázána –sledování sociálních jevů na základě „objednávky“ společnosti co řeší/chce řešit příprava a zadání „metodologické studie“ k ověření dat a informačních zdrojů, sestavení průřezové pracovní skupiny a multidisciplinárních týmů (školství, zdravotnictví, vnitřní bezpečnost, regionální rozvoj, soc. služby a soc. politika) – listopad/prosinec 2010 –sestavení matrice pro práci PS 35 sestavení pracovních skupin pro „stanovených“ 35 hypotéz (PS 35), vč. stanovení leadera skupiny, podle charakteristik sociálních služeb (+ N/F péče a LTC) – listopad/prosinec 2010 studie a identifikace/popis významných skutečností jevů pro sociální služby, tj. kdo a jaký rozsah pomoci člověk vyžaduje

18 Aktivita č. 2 Identifikace a vyhodnocování problematických soc. jevů a vlivů sociálních služeb na řešení těchto jevů v rámci PS 35 tvorba manuálů a informačních textů v návaznosti na činnost průřezových pracovních skupin –při práci na identifikaci jevů a zajištění vstupních dat – po celý rok 2011 (prvé pracovní setkání leden/únor 2011) příprava a vyhlášení veřejné zakázky na expertní návrh dat pro zjišťování potřeb (modelace jevů a informačních dat a elektronizaci systému) – listopad/prosinec 2010 zahájení činnosti multidiciplinárních tématických skupin – superiorní rada „starších“ – listopad/prosinec 2010 Kulatý stůl (březen 2011)

19 Aktivita č. 3 Definice sociálních potřeb vyplývající z identifikovaných soc. jevů a zdroje pro jejich řešení Popis a cíle klíčové aktivity: –definice hlavních potřeb cílových skupina a společnosti, které vyplývají z identifikovaných problematických sociálních jevů –v návaznosti na zjištěné potřeby stanovit, které druhy sociálních služeb na tyto potřeby reagují a jak přispívají k řešení daného sociálního jevu Harmonogram aktivity: –říjen 2010 – červen 2012 Celkové náklady (společně s aktivitou č. 4): –18 608 750,- Kč

20 Aktivita č. 3 Definice sociálních potřeb vyplývající z identifikovaných soc. jevů a zdroje pro jejich řešení Výstupy aktivity: –analýza potřeb cílové skupiny a společnosti vážící se k řešení daného sociálního jevu jednotlivými druhy sociálních služeb –zmapování charakteru intervencí vykonávaných sociálními službami přispívajících k řešení daného soc. jevu –rozbor kapacity soc. služeb s ohledem na rozsah a náročnost poskytovaných služeb –analýza nákladů jednotlivých druhů sociálních služeb –analýza zdrojů – příjmy a výdaje veřejných rozpočtů a analýza soukromých zdrojů –navržení a pilotní ověření komparativní analýzy potřeb, kapacit, nákladů a zdrojů –analýza již existujících systémů pro sledování výkonů a efektivity služeb

21 Aktivita č. 4 „Karty“ sociálních služeb Popis a cíle klíčové aktivity: –vytvoření souboru dat (informací) požadovaných od poskytovatelů sociálních služeb, oblastí potřeb uživatele, které služba zabezpečuje a intervencí, kterými tyto potřeby pokrývá –Realizace prostřednictvím expertních pracovních skupin Harmonogram aktivity: –červen 2010 – prosinec 2011 Celkové náklady (společně s aktivitou č. 3): –18 608 750,- Kč

22 Aktivita č. 4 „Karty“ sociálních služeb Výstupy aktivity: –karty sociálních služeb (tj. jednotlivých druhů sociálních služeb), –karta dlouhodobé péče a karta neformální péče

23 Aktivita č. 3 a 4 – Definice potřeb vyplývající z identifikovaných sociálních jevů a zdroje pro jejich řešení a Karty sociálních služeb Příprava a sestavení pracovních skupin pro pilotáž a analýzu oblastí potřeb cílové skupiny a společnosti vážící s k řešení daného sociálního jevu jednotlivými druhy soc. služeb – listopad/prosinec 2010 –vytvoření vstupního manuálu pro práci PS a zadání - - - - - - - Příprava a vyhlášení veřejné zakázky pro vstupní analýzu existujících systémů pro sledování výkonů a efektivity soc. služeb (prosinec 2010) Srovnávací studie – mezinárodní zkušenosti – nastavení systému pro hlášení „problémového jevu“ (leden 2011) Kulatý stůl aktivita č. 4 (únor 2011)

24 Aktivita č. 3 a 4 – Definice potřeb vyplývající z identifikovaných sociálních jevů a zdroje pro jejich řešení a Karty sociálních služeb Příprava a vyhlášení veřejného zakázky pro pilotáž ověřující u vybraných druhů sociálních služeb způsob mapování intervencí, sledování činností, rozsahu a náročnosti práce –¼ roku 2011 Příprava a vyhlášení veřejné zakázky pro vydefinování oblastí potřeb a provádění činností pro 33 druhů soc. služeb –½ až ¾ roku 2011 Kulatý stůl aktivita č. 3 (březen 2011)

25 Aktivita č. 5 Plánování dostupnosti sociálních služeb a efektivní distribuce finančních prostředků na jejich zajištění Popis a cíle klíčové aktivity: –provázání rozhodování o finančních prostředcích na zajištění soc. služeb na úrovni územních samospráv a národní úrovni s procesy plánování dostupnosti těchto služeb –nastavení systému „síťování“ sociálních služeb na místní úrovni; možné varianty přístupu k síťování; existující kapacity sociálních služeb a jejich využití; potřeby osob a specifika jednotlivých krajů Harmonogram aktivity: –červen 2010 – leden 2012 Celkové náklady: –3 159 600,- Kč

26 Aktivita č. 5 Plánování dostupnosti sociálních služeb a efektivní distribuce finančních prostředků na jejich zajištění Výstupy aktivity: –analýza existujících SPRSS –analýza parametrů systému „síťování“ sociálních služeb na místní úrovni, –metodika pro „síťování“ sociálních služeb v území –metodika pro podobu plánování finančních prostředků na zajištění sociálních služeb v rámci vytvářených SPRSS –návrh jednotné podoby SPRSS (především jeho finančních kapitol)

27 Aktivita č. 5 Plánování dostupnosti sociálních služeb a efektivní distribuce finančních prostředků na jejich zajištění tvorba zadávací dokumentace – vedoucí aktivity – expert pro aktivitu (září/říjen 2010) výběr dodavatele – vedoucího aktivity ( listopad 2010) návrh expertů (září – prosinec 2010) výběr expertů a jejich oslovení (leden – duben 2010) PS – max. 10 osob, sejdou se cca 10x tvorba zadání veřejné zakázky – 2 zakázky Analýza existujících SPRSS a Analýza parametrů síťování soc. služeb; rešerše vytvořených krajských SPRSS a jejich zhodnocení (prosinec 2010 - leden 2011) tvorba analýz (únor – duben 2011)

28 Aktivita č. 5 Plánování dostupnosti sociálních služeb a efektivní distribuce finančních prostředků na jejich zajištění Schvalování výstupů ve vztahu k zadávací dokumentaci (květen 2011) Kulatý stůl (květen 2011) Tvorba zadání pro PS (květen 2011) PS (červen – prosinec 2011) Kulatý stůl (říjen 2011) Připomínkování výstupů (leden 2012) Kulatý stůl (únor 2012 Tisk metodik (únor – březen 2012)

29 Aktivita č. 6 Systém finanční podpory poskytování soc. služeb v ČR Popis a cíle klíčové aktivity: –vyhodnocení variant finanční podpory poskytování soc. služeb z veřejných rozpočtů –stabilizace a zvýšení adresnosti financování sociálních služeb –zvýšení dostupnosti soc. služeb Harmonogram aktivity: –říjen 2010 – ukončení projektu Celkové náklady: –5 442 820,- Kč

30 Aktivita č. 6 Systém finanční podpory poskytování soc. služeb v ČR Výstupy aktivity: –zajištění jednotného a koordinovaného procesu při nastavení systému financování soc. služeb – vypracování variant systému financování soc. služeb a jejich vyhodnocení –analýza neformální péče a využívání příspěvku na péči –vytvoření systému monitorování a kontroly financování soc. služeb – periodické hodnotící zprávy

31 Aktivita č. 6 Systém finanční podpory poskytování soc. služeb v ČR sestavení pracovní skupiny (kraje, SMO, sociální partneři) PS 17 – nominace a oslovení – listopad 2010 příprava a vyhlášení veřejné zakázky k analýze neformální péče – říjen 2010 expertní pracovní skupina PS 5 práce PS 17 – od ledna 2011

32 Aktivita č. 7 Technická podpora sledovaných jevů a finančních prostředků Popis a cíle klíčové aktivity: –vytvoření systému sledování sociálních jevů, charakteru, rozsahu a náročnosti intervencí (činností) –Výkaznický systém: zajištění efektivního systému vkládání, sledování a vyhodnocování žádostí o finanční podporu průběžná kontrola a inovace spektra sledovaných sociálních jevů a jejich jednotek zvýšení dostupnosti soc. služeb vytváření systému tzv. karty sociální služby Harmonogram aktivity: –říjen 2010 – ukončení projektu Celkové náklady: –13 116 360,- Kč

33 Aktivita č. 7 Technická podpora sledovaných jevů a finančních prostředků Výstupy aktivity: –informační systém poskytující porovnání všech ukazatelů sociálních služeb včetně nákladovosti jednotlivých služeb –zajištění informačního systému vkládání žádostí o financování služby do jednotného informačního systému od dotačního řízení na rok 2012 –informační systém karty sociálních služeb a karty dlouhodobé a neformální péče

34 Aktivita č. 8 Strukturní změny v systému sociálních služeb – podpora procesů, legislativních změn a metodické činnosti MPSV Popis a cíle klíčové aktivity: –na základě dílčích výstupů z realizace projektu paralelně připravovat podklady pro legislativní a další určující strategické kroky, které budou směřovat ke stabilizaci systému sociálních služeb –1. okruh – návrh legislativních úprav v zák. č. 108/2006 Sb., prováděcí předpisy –2. okruh – implementace (odbor 22, meziresortní spolupráce) Harmonogram aktivity: –září 2010 – ukončení projektu Celkové náklady: –1 448 700,- Kč

35 Aktivita č. 8 Strukturní změny v systému sociálních služeb – podpora procesů, legislativních změn a metodické činnosti MPSV Výstupy aktivity: –praktická doporučení pro legislativní, metodické a ekonomické úpravy systému sociálních služeb –dvě výzkumné studie – validační na začátku realizace projektu a evaluační v průběhu realizace –studie realizace inspekce sociálních služeb a vyhodnocení působení jednotlivých standardů kvality na kvalitu poskytovaných sociálních služeb

36 Aktivita 8 - Strukturní změny v systému sociálních služeb – podpora procesů, legislativních změn a metodické činnosti MPSV vytvoření počáteční studie k soc.službám –vytvoření zadání a oslovení dodavatele – do 11/2010 –realizace a vyhodnocení zakázky – do 2/2011 vytvoření studie realizace inspekce sociálních služeb… –vytvoření a vyhlášení zakázky – do 3/2011 –realizace a vyhodnocení zakázky – do 12/2011

37 Aktivita č. 9 Studie proveditelnosti k nastavení evropských účetních a ekonomických standardů Popis a cíle klíčové aktivity: –expertní vyhodnocení možnosti zavedení evropských účetních a ekonomických standardů do oblasti poskytování soc. služeb v rámci procesu transformace soc. služeb Harmonogram aktivity: –listopad 2010 – prosinec 2011 Celkové náklady: –530 000,- Kč Výstupy aktivity: –srovnávací studie proveditelnosti k nastavení evropských účetních a ekonomických standardů pro oblast sociálních služeb

38 Aktivita 9 Studie proveditelnosti k nastavení evr. účetních a ekonomických standardů pro oblast soc. služeb nominace a oslovení expertů k účasti (PS) (říjen 2010) – cca 5 expertů příprava a vyhlášení veřejné zakázky studie proveditelnosti (listopad – prosinec 2010) realizace veřejné zakázky (2011) vyhodnocení veřejné zakázky (12/2011)

39 Aktivita č. 11 Publicita a osvěta Popis a cíle klíčové aktivity: –průběžnou prezentaci a medializaci výstupů z jednotlivých aktivit projektu –aktivní práce s médii Harmonogram aktivity: –červen 2010 – ukončení projektu Celkové náklady: –2 675 000,-Kč

40 Aktivita č. 11 Publicita a osvěta Výstupy aktivity: –průběžné konference –závěrečná konference –vytvoření a realizace plánu komunikační strategie (zejména práce s médii) –povinná publicita –tvorba a provoz specializovaných www stránek –tisk a grafická úprava informačních materiálů

41 Aktivita 11 Publicita a osvěta výběr PR pracovníka (0,25 DPČ – do 12/2010) zpracování a vyhlášení zakázky na zajištění informační a propagační strategie projektu – říjen 2010 uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem – prosinec 2010 realizace zakázky – jednotlivých propagačních nástrojů (vytvoření plánu informační a komunikační strategie, webové stránky, konference, propagační předměty atd.)


Stáhnout ppt "JEDNÁNÍ MONITOROVACÍ SKUPINY projektu Podpora procesů v soc. službách dne 22.9.2010."

Podobné prezentace


Reklamy Google