Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Odbor politiky bydlení Seminář pro žadatele program Podpora bydlení.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Odbor politiky bydlení Seminář pro žadatele program Podpora bydlení."— Transkript prezentace:

1 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Odbor politiky bydlení Seminář pro žadatele program Podpora bydlení

2 1.Výzva, žádost, schvalovací proces, registrace, realizace Hana Pejpalová VO 2.Blok prezentací k podprogramům – charakter podprogramu, podmínky pro získání dotace, výběrová kritéria, podmínky pro použití dotace Podpora regenerace panelových sídlišť Bc. Renáta Veisová Podpora výstavby technické infrastrukturyBc. Kateřina Kohoutková Podpora výstavby podporovaných bytůIng. Lenka Novotná Podpora výměny domovních olověných rozvodů Ing. Marcela Frantíková 3. Dotazy, diskuze Obsah

3 Podpora regenerace panelových sídlišť _ 117D512 (RPS) Renata Veisová tel: 224 861 167 e-mail: Renata.Veisova@mmr.czRenata.Veisova@mmr.cz Podpora výstavby technické infrastruktury _ 117D513 (TI) Bc. Kateřina Kohoutková tel: 224 861 586 e-mail: Katerina.Kohoutkova@mmr.czKaterina.Kohoutkova@mmr.cz Podpora výstavby podporovaných bytů _ 117D514 (PB) Ing. Lenka Novotná tel: 224 861 704 e-mail: Lenka.Novotna@mmr.czLenka.Novotna@mmr.cz Ing. Martin Klouda tel: 224 861 168 e-mail: Martin.Klouda@mmr.czMartin.Klouda@mmr.cz Podpora výměny domovních olověných rozvodů _ 117D515 (OR) Bc. Marcela Frantiková tel: 224 861 517 e-mail: Marcela.Frantikova@mmr.czMarcela.Frantikova@mmr.cz Vedoucí oddělení administrativy národních programů a IOP Hana Pejpalová tel: 224 861 235 e-mail: Hana.Pejpalova@mmr.czHana.Pejpalova@mmr.cz Kontakty

4 Vyhlášena 15. listopadu 2011; lhůta pro doručení žádosti začíná běžet dnem 2. prosince 2011 a končí dnem 17. února 2012 v 16:00 hodin; za přijetí žádosti je považováno razítko podatelny ministerstva s datem doručení; žádosti podané v rámci této výzvy musí splňovat podmínky stanovené ve znění podprogramu, ze kterého žadatel požaduje dotaci; žadatel o dotaci vyplní elektronický formulář žádosti umístěný na internetových stránkách na adrese: http://www3.mmr.cz/zad, data si uloží a vytiskne. Vytištěný a podepsaný formulář včetně požadovaných příloh v listinné podobě doručí do 17. února 2012 do 16 hod. do podatelny Ministerstva pro místní rozvoj.http://www3.mmr.cz/zad Výzva k předkládání žádostí

5 Zdroje dat Znění podprogramu – charakter podpory, podmínky pro poskytnutí dotace, podmínky pro použití dotace, povinné náležitosti žádosti o dotaci; Kritéria hodnocení – jak se bude žádost hodnotit; Metodický pokyn – specifikace povinných náležitostí; Pokyn pro elektronickou žádost – návod na vyplnění elektronické žádosti; ISPROFIN/EDS – formuláře na změnu v průběhu realizace. Metodika pro ZVA Metodika pro nakládání s PB http://www.mmr.cz/Bytova-politika/Programy-Dotace

6 Bytová politika Dotace a programy

7 Elektronická žádost  je umístěna na internetové adrese http://www3.mmr.cz/zad ;http://www3.mmr.cz/zad  k dispozici je návod na vyplnění „ Pokyny pro vyplnění elektronické žádosti“;  v případě technických problémů - kontaktovat společnost ASD Software, s.r.o. (tel. +420 583 300 724, e-mail hot-line@asd-software.cz);hot-line@asd-software.cz  v případě metodických problémů – kontaktovat správce programu;  elektronická žádost musí být vytištěna, podepsána a s přílohami odevzdána v termínu stanoveném výzvou na MMR. Tisknout poslední verzi !!!! Elektronická verze s vytištěnou se musí shodovat

8 Elektronická žádost

9 Žádost a stanovené přílohy předá žadatel v nerozebíratelném provedení (vyjma výkresů), přičemž všechny stránky budou vzestupně očíslovány a bude uveden celkový počet stran. Soupis příloh a jejich specifikace – Metodický pokyn Nepovinné přílohy – v případě nedodání je v relevantním kritérium hodnocena žádost 0. Přílohy žádosti

10 Proces hodnocení a schvalování Příjem žádostí 17.2.2012 Kontrola náležitostí Doplnění náležitostí do termínu stanoveném správcem Hodnocení žádostí Hodnotící komise 20. 4. 2012 Rozhodnutí ministra Schválení žádostí Zamítnutí žádostí Vydání „Registrace akce“ Dodání doplňujících náležitostí stanovených v Registraci akce Vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace Realizace akce

11 Hodnocení žádostí Žádosti, které obsahují všechny přílohy a splní podmínky podprogramu, budou hodnoceny dle hodnotících kritérií Kritérium „Místo realizace“ (strukturálně postižené regiony) společné pro RPS, PB, TI Zvýhodněny budou projekty, které se realizují v obci nacházející se v regionu se soustředěnou podporou státu na roky 2010 – 2013 dle usnesení vlády č. 141 ze dne 22. 2. 2010. Doklad – správce programu Váha hodnocení 10%

12 Registrace akce Termín pro dodání doplňujících náležitosti

13 Režim de minimis Dotace pro TI, PB a OR je poskytována v souladu s Nařízením komise Evropských společenství č.1998/2006 o použití článků 87 a 88 Smlouvy na podporu de minimis. Součet všech veřejných podpor poskytnutých žadateli podle pravidla „de minimis“ nesmí v tříletém období přesáhnout částku v Kč odpovídající 200 000 EUR v přepočtu kursem devizového trhu vyhlášeným Evropskou centrální bankou, platným ke dni schválení dotace Rozhodnutím ministra; Příloha v metodickém pokynu Prohlášení žadatele, že v současném a dvou předchozích fiskálních letech (současný fiskální rok: 2012, dva předchozí fiskální roky: 2011 a 2010) čerpal/nečerpal * dotaci podle pravidla „de minimis“: Od 1.1.2010 v provozu Registr podpor „de minimis“

14 Po dodání doplňujících náležitostí –> vydání „Rozhodnutí o poskytnutí dotace“ V rozhodnutí jsou závazné – termíny, parametry, finanční částky Závaznost – minimální nebo maximální S „Rozhodnutí“ je zasílán i „Pokyn k nastavení limitu“ Realizace schválených akcí

15 Rozhodnutí o poskytnutí dotace Termíny Parametry Podmínky Finance

16 Čerpání dotace Dotace se čerpají přes „limitní účet“ přímo na dodavatelské faktury (mimo pořízení vstupního bytu); Limitní účet založí příjemce dotace u pobočky UniCredit Bank Czech Republik a.s. na základě předložení „Rozhodnutí o poskytnutí dotace“ a „Pokynu k nastavení limitu“ Výjimka U stavby svépomocí – finanční prostředky na účet příjemce po předložení soupisu prací U pořízení vstupních bytů budou finanční prostředky po doložení všech dokladů zaslány na účet příjemce.

17 Pokud příjemce dotace zjistí, že nemůže zabezpečit realizaci v souladu s obsahem rozhodnutí, neprodleně o tom informuje správce. Požádat o změnu rozhodnutí nebo stanovení výdajů lze v době platnosti údaje, který má být upraven, nejpozději však do ukončení financování. Změna je možná pouze na základě písemné žádosti se zdůvodněním a změnových formulářů. Změnové formuláře – „EDS- ISPROFIN“ jsou uveřejněny na www.mmr.cz.www.mmr.cz Změna v průběhu realizace

18 Změnové formuláře

19 Děkuji Vám za pozornost Hana Pejpalová tel: 224 861 235 e-mail: Hana.pejpalova@mmr.czHana.pejpalova@mmr.cz Ministerstvo pro místní rozvoj Odbor politiky bydlení Staroměstské náměstí 6 110 15 Praha 1 www.mmr.cz


Stáhnout ppt "MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Odbor politiky bydlení Seminář pro žadatele program Podpora bydlení."

Podobné prezentace


Reklamy Google