Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Ministerstvo pro místní rozvoj Odbor politiky bydlení.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Ministerstvo pro místní rozvoj Odbor politiky bydlení."— Transkript prezentace:

1 Ministerstvo pro místní rozvoj Odbor politiky bydlení

2 Obsah Výzva, žádost, schvalovací proces, registrace Hana Pejpalová VO Blok prezentací k podprogramům – charakter podprogramu, podmínky pro získání dotace, výběrová kritéria, podmínky pro použití dotace Podpora regenerace panelových sídlišť Renáta Veisová Podpora výstavby technické infrastrukturyBc. Kateřina Kohoutková Podpora výstavby podporovaných bytůIng. Lenka Novotná Podpora výměny domovních olověných rozvodůBc. Marcela Frantíková Realizace akce, Rozhodnutí, čerpání, změny v realizaci Hana Pejpalová VO Dotazy, diskuze

3 Podprogramy Podpora regenerace panelových sídlišť _ 117D512 (RPS) Renata Veisová tel: 224 861 167 e-mail: Renata.veisova@mmr.czRenata.veisova@mmr.cz Podpora výstavby technické infrastruktury _ 117D513 (TI) Bc. Kateřina Kohoutková tel: 224 861 586 e-mail: Katerina.kohoutkova@mmr.czKaterina.kohoutkova@mmr.cz Podpora výstavby podporovaných bytů _ 117D514 (PB) Ing. Lenka Novotná tel: 224 861 704 e-mail: Lenka.novotna@mmr.czLenka.novotna@mmr.cz Podpora výměny domovních olověných rozvodů _ 117D515 (OR) Bc. Marcela Frantíková tel: 224 861 517 e-mail: Marcela.frantikov a @mmr.czMarcela.frantikov a @mmr.cz

4 Výzva vyhlášena 30. listopadu 2010 Lhůta pro doručení žádosti začíná běžet dnem 20. prosince 2010 a končí dnem 28. února 2011. Žádosti podané v rámci této výzvy musí splňovat podmínky stanovené ve znění podprogramu, ze kterého žadatel požaduje dotaci. Za přijetí žádosti je považováno razítko podatelny ministerstva s datem doručení. Žadatel o dotaci vyplní elektronický formulář žádosti umístěný na internetových stránkách na adrese: http://www3.mmr.cz/zad, data si uloží a vytiskne. Vytištěný a podepsaný formulář včetně požadovaných příloh v listinné podobě doručí do 28. února 2011 do 16 hod. do podatelny Ministerstva pro místní rozvoj.http://www3.mmr.cz/zad

5 Zdroje dat Znění podprogramu – charakter podpory, podmínky pro poskytnutí dotace, podmínky pro použití dotace, povinné náležitosti žádosti o dotaci; Kritéria hodnocení – jak se bude žádost hodnotit; Metodický pokyn – specifikace povinných náležitostí; Pokyn pro elektronickou žádost – návod na vyplnění elektronické žádosti; ISPROFIN/EDS – formuláře na změnu v průběhu realizace. Metodika pro ZVA Metodika pro nakládání s PB www.mmr.cz

6 Elektronická žádost  je umístěna na internetové adrese http://www3.mmr.cz/zad ;http://www3.mmr.cz/zad  k dispozici je návod na vyplnění „ Pokyny pro vyplnění elektronické žádosti“;  v případě technických problémů - kontaktovat společnost ASD Software, s.r.o. (tel. +420 583 300 724, e-mail hot-line@asd- software.cz);hot-line@asd- software.cz  v případě metodických problémů – kontaktovat správce programu;  elektronická žádost musí být vytištěna, podepsána a s přílohami odevzdána v termínu stanoveném výzvou na MMR. Tisknout poslední verzi !!!! Elektronická verze s vytištěnou se musí shodovat

7 Elektronická žádost

8 Přílohy žádosti  Žádost a stanovené přílohy předá žadatel v nerozebíratelném provedení (vyjma výkresů), přičemž všechny stránky budou vzestupně očíslovány a bude uveden celkový počet stran.  Soupis příloh a jejich specifikace – Metodický pokyn  Nepovinné přílohy – v případě nedodání je v relevantním kritérium hodnocena žádost 0.

9 Schvalování akcí Příjem žádostí 28.2.2011 Kontrola náležitostí Doplnění náležitostí do termínu stanoveném správcem Hodnocení žádostí Hodnotící komise 30. 4 2011 Rozhodnutí ministra Schválení žádostí Zamítnutí žádostí Vydání „Registračního listu“ Dodání doplňujících náležitostí stanovených v Registračním listu Vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace Realizace akce Předpokládané zveřejnění schválených akcí na www.mmr.cz – polovina května 2011 www.mmr.cz

10 Hodnocení žádostí  Žádosti, které splní všechny povinné náležitosti (doloží všechny přílohy a splní podmínky), budou hodnoceny dle hodnotících kritérií jednotlivých podprogramů  Kritérium „Místo realizace“ (strukturálně postižené regiony) společné pro RPS, PB, TI Zvýhodněny budou projekty, které se realizují v obci nacházející se v regionu se soustředěnou podporou státu na roky 2010 – 2013 dle usnesení vlády č. 141 ze dne 22. 2. 2010. Doklad – správce programu Váha hodnocení 10%

11 Registrace akce Schváleným akcím bude vydána „Registrace akce“ Náhradní akce – dopis s informací - možnost žádost nechat na MMR pro případné další kolo výběru Neschválené akce – nesplňující podmínky programu – zamítavý dopis a žádost vrácena žadateli

12 Registrace akce

13 Termín pro dodání doplňujících náležitosti

14 Pravidlo de minimis Dotace pro TI, PB a OR je poskytována v souladu s Nařízením komise Evropských společenství č.1998/2006 o použití článků 87 a 88 Smlouvy na podporu de minimis. Součet všech veřejných podpor poskytnutých žadateli podle pravidla „de minimis“ nesmí v tříletém období přesáhnout částku v Kč odpovídající 200 000 EUR v přepočtu kursem devizového trhu vyhlášeným Evropskou centrální bankou, platným ke dni schválení dotace Rozhodnutím ministra; Příloha v metodickém pokynu Prohlášení žadatele, že v současném a dvou předchozích fiskálních letech (současný fiskální rok: 2011, dva předchozí fiskální roky: 2010 a 2009) čerpal/nečerpal * dotaci podle pravidla „de minimis“: Od 1.1.2010 v provozu Registr podpor „de minimis“

15 Realizace schválených akcí

16 Rozhodnutí o poskytnutí dotace Do dodání doplňujících náležitostí – vydáno „Rozhodnutí o poskytnutí dotace“ V rozhodnutí jsou závazné – termíny, parametry, finanční částky Závaznost – minimální nebo maximální S „Rozhodnutí“ je zasílán i „Pokyn k nastavení limitu“

17 Rozhodnutí o poskytnutí dotace Termíny Finanční prostředky Parametry

18 Rozhodnutí o poskytnutí dotace

19 Realizace akce (projektu) stanovená poskytovatelem Ukončení realizace - předávací protokol (stanovené v podprogramu) Financování akce Ukončení - termín, po němž již příjemce nemůže provádět žádné další úhrady a musí mít ukončeno financování ze všech zdrojů. Tento následuje po termínu ukončení realizace projektu a předchází závěrečnému vyhodnocení akce. Závěrečné vyhodnocení akce Ukončení – termín do kterého je příjemce povinen provést v souladu s § 6 vyhlášky Ministerstva financí ČR č. 560/2006 Sb., o účasti státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku. (metodika k ZVA na www.mmr.cz ) www.mmr.cz Závaznost – maximální (v případě nedodržení = porušení rozpočtové kázně)

20 Čerpání dotace Dotace se čerpají přes „limitní účet“ přímo na dodavatelské faktury (mimo pořízení vstupního bytu); Limitní účet založí příjemce dotace u pobočky UniCredit Bank Czech Republik a.s. na základě předložení „Rozhodnutí o poskytnutí dotace“ a „Pokynu k nastavení limitu“ Výjimka U pořízení vstupních bytů budou finanční prostředky po doložení všech dokladů zaslány na účet příjemce.

21 Změna Rozhodnutí o poskytnutí dotace Pokud příjemce dotace zjistí, že nemůže zabezpečit realizaci v souladu s obsahem rozhodnutí, neprodleně o tom informuje správce. Požádat o změnu rozhodnutí lze v době platnosti údaje, který má být upraven. Změna je možná pouze na základě písemné žádosti se zdůvodněním a změnových formulářů Změnové formuláře – „EDS- ISPROFIN“ jsou uveřejněny na www.mmr.czwww.mmr.cz

22 Změna identifikačních údajů EDS-ISPROFIN identifikační údaje

23 Změna finančních prostředků Formulář EDS-ISPROFIN bilance Vyplňují se pouze žlutá pole

24 Vyúčtování se státním rozpočtem  Příjemce dotace je povinen ke dni 15. 2. následujícího roku provést finanční vypořádání se státním rozpočtem za období předcházejícího roku. Vypořádání se provádí podle § 10 odstavce 1 písm. a) vyhlášky č. 52/2008 Sb.  Týká se akcí, které nebyly ukončeny v roce schválení dotace.  Správce programu mailem informuje v předstihu o této povinnosti.  Doklad pro finanční vypořádání za rok 2011, doložit na MMR do 15. 2. 2012 na tiskopisech EDS/ISPROFIN uveřejněných na www.mmr.cz.www.mmr.cz

25 Technicko-ekonomické zdůvodnění stavby Obsahuje zdůvodnění navrženého technického řešení v souvislosti s náklady stavby. Při zpracování lze vycházet z dokumentace zpracované pro povolení stavby, konkrétně z Technické zprávy, která obsahuje popis technického řešení a z předpokládaného rozpočtu stavby nebo výkazu výměr a nákladů na měrnou jednotku. Vyjádření efektivnosti vložených prostředků Efektivnost vložených prostředků lze zdůvodnit výběrem dodavatele při dodržení zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. Technicko-ekonomické zdůvodnění stavby a efektivnost vložených prostředků

26 Děkuji Vám za pozornost Hana Pejpalová tel: 224 861 235 e-mail: Hana.pejpalova@mmr.czHana.pejpalova@mmr.cz Ministerstvo pro místní rozvoj Odbor politiky bydlení Staroměstské náměstí 6 110 15 Praha 1 www.mmr.cz


Stáhnout ppt "Ministerstvo pro místní rozvoj Odbor politiky bydlení."

Podobné prezentace


Reklamy Google