Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

OKO – občanské kompetence občanům registrační číslo : CZ.1.07/3.1.00/50.0009.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "OKO – občanské kompetence občanům registrační číslo : CZ.1.07/3.1.00/50.0009."— Transkript prezentace:

1 OKO – občanské kompetence občanům registrační číslo : CZ.1.07/3.1.00/50.0009

2 Začátek podnikání

3 Obsah workshopu Podnikatelský záměr Majetek a jeho financování Účetnictví Daně a pojištění

4 Zahájení podnikání: je dvoustupňové: 1.Založení společnosti – sepsání smlouvy mezi společníky. 2. Vznik společnosti – zápis do OR.

5 Založení společnosti: Společenskou smlouvou podepsanou všemi společníky a notářsky ověřenou. Zakladatelskou listinou notářsky ověřenou.

6 Vznik společnosti: Dnem zápisu společnosti do OR. Návrh na zápis do OR musí být podán do 90 dnů od založení společnosti.

7 Podnikatelský záměr volba, v čem budu podnikat průzkum plán realizace zakladatelský rozpočet posouzení reálnosti založení podniku

8 Podnikatelský plán Je písemný dokument zpracovaný podnikatelem, který popisuje všechny podstatné vnější a vnitřní faktory související se zahájením podnikání, či fungování již existující firmy. Je plánovacím a kontrolním nástrojem, sloužící jako doklad k rozhodování. Je vyžadován před velkou investicí, možnosti státní nebo jiné podpory.

9 Struktura podnikatelského plánu není přesně stanovena, při tvorbě by měl být kladen důraz na přehlednost a srozumitelnost předkládaných informací a údajů, informace by měly být podpořeny analýzami a výpočty.

10 Návrh struktury podnikatelského plánu pro začínající podnikatele titulní strana – informace o obsahu plánu, název a sídlo společnosti, jméno podnikatele, druh podnikání, obsah – pro usnadnění orientace, popis firmy – představení firmy, produktu, údaje o fin. Situaci firmy, zdroje fin., u popisu produktu srovnání s konkurencí, odlišnosti na trhu od obdobných produktů, atd.

11 údaje o vlastnících firmy – osobní údaje, kvalifikační předpoklady, praktické zkušenosti v oboru, důvody pro založení podniku, analýza trhu – klíčová aktivita pro úspěch produktu, informace pro analýzu (výroční zpráva), přehled legislativy, marketingový plán – marketingové cíle, uvedení na trh, stanovení ceny s orientací na největší zisk, distribuční politika, prodejní oddělení, kalkulace prodejních nákladů, podpora prodeje a reklama, celková marketingová koncepce, SWOT analýza.

12 finanční plán – počáteční kapitál, počáteční rozvaha, plán nákladů, plán tržeb, plán cah- flow, hodnocení plánovaných výsledků, přílohy – přikládají se životopisy majitelů, společenská smlouva mezi společníky, certifikace, licence, živnostenská oprávnění, reference, výsledky průzkumu trhu, analýzy metod hodnocení investic atd.

13 Majetek dlouhodobý Dlouhodobý hmotný majetek - movitý (PC větší než 40 000 Kč) - nemovitý Dlouhodobý nehmotný majetek - PC větší než 60 000 Kč (licence, software) Dlouhodobý finanční majetek - cenné papíry - PC není určena, doba delší než 1 rok

14 Oceňování DM Pořizovací cenou (PC) – při nákupu od dodavatele, PC = cena pořízení + poř. náklady (např. doprava, montáž, pojištění, provize, clo), Cenou ve vlastních nákladech (VN) Reprodukční pořizovací cenou (RPC) (cena stanovena odhadcem, např. vklad)

15 Odepisování DM Odpis = opotřebení DM Opotřebení (fyzické, morální) ZC = cena snížená o oprávky Oprávky = součet odpisů Příklad: Počítač má vstupní cenu 60 000 Kč a dobu životnosti 3 roky. Z toho vyplývá, že roční odpis bude činit 60 000 : 3 = 20 000 Kč. Zůstatková cena po prvním roce odpisování bude činit 40 000 Kč.

16 Druhy odpisů Účetní odpisy – podnik používat může Daňové odpisy – podnik používat musí pro výpočet daně z příjmů a) rovnoměrné (lineární) = sazba b) zrychlené (degresivní) =koeficient Příklady doby odepisování: 3 roky – počítače, tiskárny…… 5 let – automobily, mycí stroje, jeřáby…… 20 let – dřevěné budovy, plynovody, ropovody…. 30 let – budovy, mosty, silnice, tunely, bazény…..

17 Jak pořídit DM Vlastní výroba Nákup Vklad majetku podnikatelem Dar Převod z osobního užívání Finanční leasing

18 Oběžný majetek Zásoby (materiál, polotovary, nedokončená výroba, výrobky, zboží, zvířata – včelstva, hejna hus, kachen atd. Peníze (peněžní forma) pokladna bankovní účet ceniny (kolky, stravenky, dálniční známky….) pohledávky = odběratelé krátkodobé cenné papíry (směnky, depozitní certifikáty)

19 Financování firmy Vlastní zdroje zisk odpisy vklady vlastníků vklady tichého společníka ostatní vlastní zdroje

20 Cizí zdroje krátkodobé závazky vůči dodavatelům závazky vůči státu krátkodobé úvěry zálohy od odběratelů Cizí zdroje dlouhodobé dlouhodobé bankovní úvěry finanční leasing ostatní zdroje – dotace, obligace

21 Účetnictví drobného podnikatele Účetnictví - vedou podnikatelé zapsání v OR - FO s obratem nad 25 mil. Kč - dobrovolně Daňovou evidenci - OSVČ, podnikatelé dle zákona o dani z příjmu. Základní účetní knihy: peněžní deník kniha pohledávek a závazků pomocné knihy (kniha jízd, evidence daní…..)

22 Účetní doklady Náležitosti: označení účetního dokladu popis obsahu peněžní částka popis účastníků datum vyhotovení účetního dokladu údaje o množství a ceně podpis osoby odpovědné za účetní operaci podpis příjemce

23 Zásady účetnictví Účetní období - kalendářní rok - hospodářský rok Podnikatel vede účetnictví ode dne podnikání a vede účetní knihy. Za účetnictví zodpovídá podnikatel. Dle zákona o UCE je podnikatel vést UCE: úplně průkazně správně

24 Daně Daně se rozdělují na přímé a nepřímé Přímé daně – sráží se z našich příjmů daň z příjmů FO, PO, srážková daň z nemovitostí, dědická, darovací daň z převodu nemovitostí daň silniční Nepřímé daně – obsaženy v cenách výrobků a služeb daň z přidané hodnoty (DPH) spotřební daně

25 Správa daní a poplatků Správce daně - FÚ (kromě spotřební daně) - celní úřad (spotřební daně, clo) Poplatník daně – osoby FO, PO, které daň platí Plátce daně – osoby, které daň odvádějí Plátci se musí registrovat u FÚ Registrace – správce přidělí plátci daně DIČ a vystaví mu osvědčení o registraci

26 Daňové přiznání a placení daní Placení daní se provádí na základě podaného daňového přiznání. Daňové přiznání se podává za zdaňovací období (roční, čtvrtletní, měsíční). Každá daň má stanoveny termíny odvádění – zálohy. Daňová povinnost – celková výše daně. Nedoplatek daně – přeplatek daně.

27 Pojištění Pojištění u zaměstnanců zajišťuje platbu pojistného zaměstnavatel, podnikatel si ho platí sami. Důchodové a nemocenské pojištění mají na starosti správy sociálního zabezpečení. Nemocenské pojištění – příslušná ZP.

28 Ukončení podnikání


Stáhnout ppt "OKO – občanské kompetence občanům registrační číslo : CZ.1.07/3.1.00/50.0009."

Podobné prezentace


Reklamy Google