Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Nástroje dotační politiky pro zemědělce hospodařící udržitelným způsobem Ing. Pavel Sekáč náměstek ministra zemědělství Sekce pro společnou zemědělskou.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Nástroje dotační politiky pro zemědělce hospodařící udržitelným způsobem Ing. Pavel Sekáč náměstek ministra zemědělství Sekce pro společnou zemědělskou."— Transkript prezentace:

1 Nástroje dotační politiky pro zemědělce hospodařící udržitelným způsobem Ing. Pavel Sekáč náměstek ministra zemědělství Sekce pro společnou zemědělskou a rybářskou politiku EU 19.5.2016 Krajina jako zdroj ekosystémových služeb

2 Společná zemědělská politika Společná zemědělská politika přispívá k: udržitelné produkci potravin udržitelnému hospodaření s přírodními zdroji a k opatřením v oblasti klimatu vyváženému územnímu rozvoji Nástroje společné zemědělské politiky: cross compliance I. pilíř – přímé platby II. pilíř – Program rozvoje venkova

3 Cross compliance (kontrola podmíněnosti) Standardy Dobrého zemědělského a environmentálního stavu (DZES) půdy tematické okruhy – voda (DZES 1, DZES 2, DZES 3) - půda a zásoby uhlíku (DZES 4, DZES 5, DZES 6) - krajina a minimální úroveň péče (DZES 7) Povinné požadavky na hospodaření oblasti pravidel – životní prostředí, změna klimatu a dobrý zem. a env. stav - veřejné zdraví, zdraví zvířat a rostlin - dobré životní podmínky zvířat Dotčení žadatelé o přímé platby, vybrané podpory PRV a SOT.

4 I. PILÍŘ Greening (ozelenění) - činnosti příznivé pro klima a životní prostředí, nedílnou součástí SAPS (30 %), v roce 2016 cca 6,9 mld. Kč 3 složky greeningu:  diverzifikace plodin - od určité výměry o.p. povinnost pěstovat min. 2 resp. 3 plodiny  zachování stávajících TTP - zákaz rozorání environmentálně citlivých TTP (TTP v CHKO, oblastech zranitelných dusičnany apod.) - povinnost zpětného zatravnění při snížení celkové výměry TTP nad stanovenou mez  plocha využívaná v ekologickém zájmu (EFA) - od výměry 15 ha povinnost vyčlenit 5 % jako EFA

5 II. PILÍŘ – PROGRAM ROZVOJE VENKOVA Program rozvoje venkova schválen v květnu 2015 20.8.2015 vláda schválila navýšení kofinancování na 35 %  celkový rozpočet PRV činí 3,547 mld. EUR Nejdůležitější strategický cíl PRV: Zajištění udržitelného hospodaření s přírodními zdroji a opatření v oblasti klimatu

6 II. PILÍŘ – PROGRAM ROZVOJE VENKOVA Podíl prioritních oblastí na celkovém rozpočtu pozn.: ochrana životního prostředí je včetně opatření na lesní půdě

7 II. PILÍŘ – PROGRAM ROZVOJE VENKOVA A) Neinvestiční nástroje (plošná opatření):  Agroenvironmentálně-klimatická opatření  Ekologické zemědělství  Platby v oblastech Natura 2000 na z.p.  Platby LFA B) Investiční nástroje:  Pozemkové úpravy  Investice do hmotného majetku

8 II. PILÍŘ – PROGRAM ROZVOJE VENKOVA Agroenvironmentálně-klimatická opatření Cíl: hospodaření šetrné k životnímu prostředí Členění opatření: Integrovaná produkce ovoce Integrovaná produkce révy vinné Integrovaná produkce zeleniny a jahodníku Ošetřování travních porostů Zatravňování orné půdy Biopásy Ochrana čejky chocholaté Zatravňování DSO Rozpočet: 905 mil. EUR (včetně starých závazků)

9 II. PILÍŘ – PROGRAM ROZVOJE VENKOVA Ekologické zemědělství Cíl: podpořit hospodaření šetrné ke všem složkám životního prostředí Rozpočet: 340,7 mil. EUR (včetně starých závazků) Platby v oblastech Natura 2000 na z.p. Cíl: opatření pomáhá udržet hospodaření v nejcennějších lokalitách kompenzacemi za omezení intenzivních technologií, které se na tyto lokality vztahují Rozpočet: 4,2 mil. EUR (včetně starých závazků na lesní půdě) Platby pro oblasti s přírodními nebo jinými zvláštními omezeními Cíl: opatření pomáhá udržet hospodaření v oblastech s přírodním a jiným znevýhodněním, zabránění marginalizaci území Rozpočet: 785,6 mil. EUR (včetně starých závazků)

10 II. PILÍŘ – PROGRAM ROZVOJE VENKOVA Pozemkové úpravy Cíl: jedním z cílů je zlepšení ekologické stability krajiny, pestrosti a estetické hodnoty krajiny V rámci podpory realizace plánů společných zařízení podporována např.: - protierozní opatření, vodohospodářská a protipovodňová opatření, opatření pro omezení dopadu zemědělského sucha, ekostabilizační opatření Rozpočet: 130 mil. EUR

11 II. PILÍŘ – PROGRAM ROZVOJE VENKOVA Investice do zemědělských podniků Cíl: zlepšení konkurenceschopnosti zem. podniků, zvýšení jejich hospodářské výkonnosti a usnadnění jejich restrukturalizace a modernizace preferenční kritéria: - realizací nedojde k záboru zemědělské půdy - podpora investic do oblastí, které jsou ohroženy zemědělským suchem - podporu nákupu strojů, které přispívají k ochraně půdy, zařízení pro precizní zemědělství a/nebo strojů či technologií, které přispívají ke snížení emisí NH3 do ovzduší Rozpočet: 440 mil. EUR

12 Děkuji za pozornost!


Stáhnout ppt "Nástroje dotační politiky pro zemědělce hospodařící udržitelným způsobem Ing. Pavel Sekáč náměstek ministra zemědělství Sekce pro společnou zemědělskou."

Podobné prezentace


Reklamy Google