Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1. Správná výrobní praxe ve farmaceuticko-chemické výrobě.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1. Správná výrobní praxe ve farmaceuticko-chemické výrobě."— Transkript prezentace:

1 1. Správná výrobní praxe ve farmaceuticko-chemické výrobě

2  Jištění nebo lépe zajištění kvality – Quality assurance představuje činnosti a opatření, jimiž provozovatel zajišťuje trvale vysokou kvalitu procesů. Jde např. o  práce na kvalifikovaných zařízeních,  validované a dokumentované metody  reprodukovatelné technologie,  dokumentované požadavky na používané materiály  systémy řízené dokumentace  definované výrobní, laboratorní prostředí,  udržované a kalibrované zařízení,  promyšlený a funkční systém vzdělávání, zacvičený a zkušený personál,  postupy kontrol, monitorování systémů atd. VŠCHT JKTP pd v. 2016

3  Na celou problematiku jištění (zabezpečení, řízení ) kvality resp. farmaceutického systému jakosti ( Dle VYR 32 verze 4_pokyny ICH Q10 ) se musíme dále dívat komplexně jako na soubor zásad a činností.  Zabezpečování kvality tedy představuje : Správnou výrobní praxi (SVP, GMP) VYR 32 a další dokumenty Systémem standardů managementu kvality dle ISO 9001 Ochranu výrobního prostředí Bezpečnost práce a protipožární ochrany Ochranu okolí (Environment ) Zlepšování kvality produktu Zvyšování efektivnosti procesů Úsporu nákladů ve všech oblastech činnosti VŠCHT JKTP pd v. 2016

4  Farmaceutická výroba: výroba léků, léčivých přípravků a výroba aktivních farmaceutických substancí, léčivých látek se řídí specifickými zásadami, které vycházejí z oborových znalostí a znalostí získaných dlouhodobými zkušenostmi spojenými se správnou manipulací s materiálem a se souvisejícími operacemi.  Způsob jak vyrábět léky a léčivé přípravky je znám jako Správná výrobní praxe. VŠCHT JKTP pd v. 2016

5 SVP- Správní výrobní praxe resp. GMP- Good Manufacturing Practice GxP - zkratka používaná pro činnosti relevantní správné praxi v oblastech výroby, laboratoří, transportu, inženýrské praxe ap. (Manufacturing, Laboratory, Transport, Engineering, …) c GxP -zkratka přibírá předponu c což znamená „current“ tento symbol související s průběžným zlepšováním VŠCHT JKTP pd v. 2016

6  Co je to tedy Správná výrobní praxe – SVP, GMP  Správná výrobní praxe je součást jištění kvality zaměřená na sledování toho, zda léčiva jsou trvale vyráběna v kvalitě vhodné pro zamýšlený účel.  SVP je souhrn doporučení, požadavků a norem, jejichž realizace zabezpečuje produkci jakostních léčiv.  SVP je systém ochrany spotřebitele, který minimalizuje riziko, že se na trh dostane lék nevyhovující kvality či nevhodný pro zamýšlené použití.  Správnou výrobní praxí se rozumí soubor pravidel, která zabezpečují, aby se výroba a kontrola léčiv, popřípadě výroba pomocných látek, uskutečňovaly v souladu s požadavky na jejich jakost, se zamýšleným použitím a příslušnou dokumentací.  SVP jsou postupy, které zajišťují stálou, řízenou a dokumentovanou produkci účinné látky a léčivého přípravku podle standardů vhodných pro jejich účel a v souladu s regulatorními požadavky autorit. VŠCHT JKTP pd v. 2016

7  Evropská léková agentura (European Medicines Agency). EMA resp. EMEA.  Evropská agentura pro léčivé přípravky je agentura Evropské unie, která se nachází v Londýně. Agentura odpovídá za vědecké hodnocení léčivých přípravků vyvinutých farmaceutickými společnostmi pro použití v Evropské unii. Začala fungovat v roce 1995.  Hlavním úkolem Evropské lékové agentury je ochrana a podpora veřejného zdraví prostřednictvím hodnocení a kontroly léčivých přípravků pro humánní a veterinární použití. VŠCHT JKTP pd v. 2016

8 Citace z Wikipedie 01 2016  „Evropská léková agentura (anglicky European Medicines Agency, zkráceně EMA, dříve EMEA [1] ) je agentura Evropské unie pro schvalování léčiv v Evropské unii. Byla založena v roce 1995 a sídlí v Londýně ve Spojeném království. Do roku 2004 se nazývala Evropská agentura pro hodnocení léčiv (European Medicines Evaluation Agency). [2]anglicky [1]agentura Evropské unieléčivEvropské uniiLondýněSpojeném království [2]  Smyslem její existence je usnadnit a zlevnit schvalování léků napříč Evropskou unií a také bránit protekcionismu států, tedy neschvalování léků konkurenčních k lékům domácích výrobců. Skutečnost, že je financována z větší části farmaceutickými společnostmi, je poukazována jejími kritiky. [2]protekcionismu [2]  Do jisté míry plní společně s Evropským úřadem pro bezpečnost potravin podobnou funkci, kterou ve Spojených státech amerických realizuje Úřad pro kontrolu potravin a léčiv.( FDA ) Vědecká práce agentury je decentralizovaná, v rámci České republiky s agenturou spolupracuje Státní ústav pro kontrolu léčiv“Evropským úřadem pro bezpečnost potravinSpojených státech americkýchÚřad pro kontrolu potravin a léčivČeské republikyStátní ústav pro kontrolu léčiv VŠCHT JKTP pd v. 2016

9 Zákon č. 378/2007 Sb., Zákon o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech) – nabyl účinnosti dne 31.12.2007.. Aktuální verze SbCR-2013c033z070 :Zákon 70 ze dne 19. února 2013, kterým se mění zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů. + Vyhláška 255/2014. Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropské unie a upravuje v návaznosti na přímo použitelné předpisy Evropské unie: a) výzkum, výrobu a přípravu, kontrolu, distribuci, a odstraňování léčivých přípravků a léčivých látek, b) registraci, poregistrační sledování, předepisování a výdej léčivých přípravků, prodej vyhrazených léčivých přípravků a poskytování informací, c) mezinárodní spolupráci při zajišťování ochrany veřejného zdraví a vytvářeníjednotného trhu léčivých přípravků Evropské unie, d) vedení dokumentace o činnostech uvedených v písmenech a) a b). VŠCHT JKTP pd v. 2016

10  Součástí novely jsou zejména změny v oblasti farmakovigilance +), ochrany před padělky a úprava některých legislativních nedostatků.  Novela zákona zahrnuje např.:  nově pravomoc SÚKL posuzovat klamavost názvu přípravku ve vztahu k cílové skupině a obsahu SPC++) při registraci;  možnost udělení podmíněné registrace léčivého přípravku;  mění podmínky klasifikace humánních léčivých přípravků pro výdej a prodej vyhrazených léčiv + zavedení nové kategorie výdeje léčivého přípravku na lékařský předpis s omezením;  zavedení nemocniční výjimky pro léčivé přípravky pro moderní terapie;  doplnění pravidel a definic pojmů v souvislosti s realizací neintervenčních poregistračních studií;  držitel rozhodnutí o registraci má nově hradit provozovatelům prokázané náklady na stažení přípravků + náklady zdravotních pojišťoven a pacientů;  rozšíření správních deliktů a zvýšení sankcí → nejvyšší sankce až 20 mil. Kč (např. nezajištění služby kvalifikované osoby), další limit 5 mil. Kč, 2 mil. Kč, 300 tis. Kč a 100 tis. Kč atd.  nová definice „padělaného léčivého přípravku“, zavedení ochranných prvků na obalu;  úprava pravidel pro výrobu, dovoz, distribuci i využití účinných látek, nová pravidla pro zprostředkování;  nové povinnosti distributora – např. ověřit, zda distributor, od kterého nakupuje, dodržuje správnou distribuční praxi, že přípravky nejsou padělané apod.  +) Farmakovigilance: dozor nad léčivými přípravky za účelem zajištění maximálních léčivých účinků při minimálním riziku nežádoucích účinků  ++) Osvědčení o dodatkové ochraně; SPC supplementary protection certificate VŠCHT JKTP pd v. 2016

11 Vyhláška o výrobě a distribuci léčiv 229/2008 Sb, která zapracovává příslušné předpisy Evropských společenství (Commission Directive 2003/94/EC a Commission Directive 91/412/EEC) a upravuje pravidla správné výrobní praxe a správné distribuční praxe ve smyslu Pravidel pro léčivé přípravky v Evropském společenství, EUDRALEX +) svazek 4 – Humánní a veterinární léčivé přípravky: Správná výrobní praxe (The rules governing medicinal products in the European Community, EUDRALEX Volume 4 – Medicinal Products for Human and Veterinary Use: Good Manufacturing Practice) v aktuální verzi zveřejněné Evropskou komisí, která jsou detailně uveřejněna v VYR-32 aktuální verze jehož specifickou součástí je VYR 26 s pokyny pro výrobu léčivých látek. +) EudraLex je sbírka pravidel a předpisů pro léčivé přípravky v Evropské unii VŠCHT JKTP pd v. 2016

12  EudraLex je sbírka pravidel a předpisů pro léčivé přípravky v Evropské unii  Eudralex,The Rules Governing Medicinal Products in the European Union, European Communities Commission. Directorate-General for Industry, Pharmaceuticals and Cosmetics. EUROPEAN COMMISSION DIRECTORATE-GENERAL FOR HEALTH AND FOOD SAFETY  EudraLex is the collection of rules and regulations governing medicinal products in the European Union:EudraLex consists of 10 volumes:medicinal productsEuropean Union  Concerning Medicinal Products for Human use:  Volume 1 - Pharmaceutical Legislation.  Volume 2 - Notice to Applicants.  Volume 2A deals with procedures for marketing authorisation.  Volume 2B deals with the presentation and content of the application dossier.  Volume 2C deals with Guidelines.  Volume 3 - Guidelines.  Concerning Medicinal Products for human use in clinical trials (investigational medicinal products).clinical trials  Volume 10 - Clinical trials.  Concerning Veterinary Medicinal Products:  Volume 5 - Pharmaceutical Legislation.  Volume 6 - Notice to Applicants.  Volume 7 - Guidelines.  Volume 8 - Maximum residue limits.  Concerning Medicinal Products for Human and Veterinary use:  Volume 4 - Good Manufacturing Practices.Good Manufacturing Practices  Volume 9 - Pharmacovigilance.Pharmacovigilance VŠCHT JKTP pd v. 2016

13 Pravidla VYR jsou vydávána Státním ústavem pro kontrolu léčiv (SUKL ) formou pokynu Dle EudraLex – Volume 4 Good manufacturing practice (GMP) Guidelines IntroductionVYR-32Obsah Part I Část I Chapter 1Pharmaceutical Quality SystemVYR-32 Kapitola 1Farmaceutický systém jakosti Chapter 2PersonnelVYR-32 Kapitola 2Pracovníci Chapter 3Premise and EquipmentVYR-32 Kapitola 3Prostory a zařízení Chapter 4DocumentationVYR-32 Kapitola 4Dokumentace Chapter 5ProductionVYR-32 Kapitola 5Výroba Chapter 6Quality ControlVYR-32 Kapitola 6Kontrola jakosti Chapter 7Contract Manufacture and AnalysisVYR-32 Kapitola 7Smluvní výroba a laboratorní kontrola Chapter 8Complaints and Product RecallVYR-32 Kapitola 8Reklamace a stahování přípravků Chapter 9Self InspectionVYR-32 Kapitola 9Vnitřní inspekce

14 Part IIBasic Requirements for Active Substances used as Starting Materials VYR-26Pokyny pro správnou výrobní praxi při výrobě léčivých látek Part IIIGMP related documents Site Master File Q9 Quality Risk Management ICH : INTERNATIONAL CONFERENCE ON HARMONISATION OF TECHNICAL REQUIREMENTS FOR REGISTRATION OF PHARMACEUTICALS FOR HUMAN USE VYR-32 Doplněk 20 Řízení rizik pro jakost Q10 Note for Guidance on Pharmaceutical Quality System VŠCHT JKTP pd v. 2016

15 Annexes Doplňky Annex 1Manufacture of Sterile Medicinal Products VYR-32 Doplněk 1Výroba sterilních léčivých přípravků Annex 2Manufacture of Biological Medicinal Products for Human Use VYR-32 Doplněk 2Výroba léčivých přípravků biologického původu Annex 3Manufacture of Radiopharmaceuticals VYR-32 Doplněk 3Výroba radiofarmak Annex 4Manufacture of Veterinary Medicinal Products other than Immunological Veterinary Medicinal Products Výroba veterinárních léčiv (jiných než imunologických) – pokyn Ústavu pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv Annex 5Manufacture of Immunological Veterinary Medicinal Products Výroba imunologických veterinárních léčiv - pokyn Ústavu pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv Annex 6Manufacture of Medicinal Gases VYR-32 Doplněk 6Výroba medicinálních plynů Annex 7Manufacture of Herbal Medicinal Products VYR-32 Doplněk 7Výroba rostlinných léčivých přípravků Annex 8Sampling of Starting and Packaging Materials VYR-32 Doplněk 8Vzorkování výchozích látek a obalových materiálů VŠCHT JKTP pd v. 2016

16 Annex 9Manufacture of Liquids, Creams and Ointments VYR-32 Doplněk 9Výroba tekutých lékových forem, krémů a mastí Annex 10Manufacture of Pressurised Metered Dose Aerosol Preparation for Inhalation VYR-32 Doplněk 10Výroba aerosolových přípravků pro inhalační použití Annex 11Computerised SystemsVYR-32 Doplněk 11Systémy řízené počítačem Annex 12Use of Ionising Radiation in Manufacture of Medicinal Products VYR-32 Doplněk 12Používání ionizujícího záření ve výrobě léčivých přípravků Annex 13Manufacture of Investigational Medicinal Products VYR-32 Doplněk 13Výroba hodnocených léčivých přípravků Annex 14Manufacture of Products derived from Human Blood or Human Plasma VYR-32 Doplněk 14Výroba léčivých přípravků pocházejících z lidské krve nebo lidské plazmy Annex 15Qualification and ValidationVYR-32 Doplněk 15Kvalifikace a validace Annex 16Certification by a Qualified Person and Batch Release VYR-32 Doplněk 16Schvalování a propouštění šarží kvalifikovanou osobou Annex 17Parametric ReleaseVYR-32 Doplněk 17Parametrické propouštění Annex 19Reference nad Retention Samples VYR-32 Doplněk 19Referenční a retenční vzorky VŠCHT JKTP pd v. 2016

17  Lékopis je základní farmaceutický nástroj – publikace, která je závazným podkladem k tvorbě bezpečných léků. Za správnost textů lékopisu v České republice odpovídá Lékopisná komise Ministerstva zdravotnictví České republiky.  Lékopisy se vydávají ve všech kulturních zemích světa. Představují soubor norem a předpisů, které se týkají léčivých látek a léků. Lékopis je závazný pro všechny, kteří se odborně podílejí se na přípravě, výrobě, kontrole,uchovávání, předpisování a vydávání léků, léčivých látek a všeobecně zdravotnických prostředků. VŠCHT JKTP pd v. 2016

18  První jednotný domácí lékopis platný na celém území habsburské monarchie vznikl za vlády Marie Terezie roku 1774 – Pharmacopoeia Austriaco-provincialis  Historicky byl první československý lékopis připraven již před druhou světovou válkou v roce 1937, ale vyšel až v roce 1952 pod označením ČsL 1. Pak byly pravidelně vydávány lékopisy Československu až do roku 1987 (ČsL 4). V současné době se v České republice vydává a aktualizuje lékopis, který je v plném souladu s Evropským lékopisem. Poslední vydání Českého lékopisu je z roku 2009, včetně Doplňků.  Tendence sjednocování kvalitativních požadavků na léčiva jsou patrné v celém světě. Z mezinárodního pohledu jsou významné vedle zmíněného Evropského lékopisu European Pharmacopoeia lékopis vydávaný v USA United States Pharmacopeia označovaný USP, Britský lékopis British Pharmacopoeia označovaný BP, japonský lékopis Pharmacopoeia of Japan a další. VŠCHT JKTP pd v. 2016

19  Obsah:..\Literatura a přílohy k přednáškám\Články, předpisy, vyhlášky\Lékopis Obsah_ČL_2009[1].pdf VŠCHT JKTP pd v. 2016

20 ..\Literatura a přílohy k přednáškám\Články, předpisy, vyhlášky\Porovnání zákona 378_2007 a 70_2013.doc..\Literatura a přílohy k přednáškám\Články, předpisy, vyhlášky\Vyhláška 229_2008 platná 2012.doc..\Literatura a přílohy k přednáškám\Články, předpisy, vyhlášky\Zákon 378_2007 Sb. (znění 2.7.2013).pdf VŠCHT JKTP pd v. 2016

21  SVP: Tento systém se využíval hlavně ve farmaceutickém průmyslu již v letech šedesátých a to po některých vysloveně závažných a po tragických případech jako např. případ Thalidomidu...\Literatura a přílohy k přednáškám\Články, předpisy, vyhlášky\Thalidomid.docx Takže první pravidla GMP orientovaná na zásady Správné praxe (vývojové, klinické, laboratorní, výrobní, atd.) se objevují v USA po roce 1965. Rozpracovává se zavádí v US ústavem FDA v 70. letech. V Československu pak od počátku 80. let...\Literatura a přílohy k přednáškám\Články, předpisy, vyhlášky\Thalidomid.docx  Systém standardů spojených s kvalitou vzniká postupně v rámci mezinárodních standardů označovaných jako ISO normy (International Organization for Standardization) založená v roce 1947. Řada ISO 9000 se zrodila v roce 1987.  Systém ISO a GMP jsou systémy vedoucí k jištění a řízení kvality. My se budeme orientovat pouze na ty prvky, které jsou spojeny bezprostředně s výrobou a jejich procesní podporou k realizaci kvalitního produktu. VŠCHT JKTP pd v. 2016

22 Porovnejme oba systémy jištění kvality o kterých se zde začalo hovořit:  Systém ISO a GMP jsou systémy vedoucí k jištění a řízení kvality  Jsou základní rozdíly mezi ISO a GMP:  ISO je mezinárodní norma  GMP ( jako pojem ) je používán mezinárodně. Existují rozdílnosti v interpretacích a některých detailech v jednotlivých zemích - není to tudíž mezinárodní standard, i když se v mnoha věcech zcela shoduje. Dá se říci, že v Evropě jsou prakticky v každé zemi shodné požadavky na GMP ( EudraLex vydává EUROPEAN COMMISSION DIRECTORATE-GENERAL FOR HEALTH AND FOOD SAFETY)  ISO normy jsou určeny pro průmysl obecně  GMP je používána pro farmaceutický průmysl, zpracování krevních derivátů a v některých zemích ( USA ) pro potravinářský průmysl.  GMP předpisy jsou formou Zákonů v jednotlivých zemích stanoveny. GMP předpisy mají sílu zákona ve Spojených státech  ISO standardy jsou zcela dobrovolné.  VŠCHT JKTP pd v. 2016

23  GMP resp SVP je systém, který má podporu v zákoně každého příslušného státu. Výroba resp. s ní spojené procesy musí být tedy v souladu s těmito zásadami.  Na druhé straně ISO je dobrovolný systém jakosti a certifikace, kterou společnost může získat při dodržení norem a je výhodná pro jejich provoz a / nebo marketingové strategie.  V současné době ISO je přijímaný systém jakosti jako standard pro Evropské společenství, Austrálii a Jižní Ameriku.  GMP a ISO : pokud je dosaženo GMP pak firma má 75% splněno v rozsahu doporučení ISO. VŠCHT JKTP pd v. 2016

24 Tedy jaké jsou prvky ISO: Udržování dokumentace vč. Záznamů: zde je jasná shoda : přísnost na obou stranách SVP je základ systému jakosti. ISO vyžaduje přípravu, přijetí, zavedení systému jakosti. ISO audit je prováděn krok po kroku podle kontrolního protokolu. ISO vyžaduje existenci Příručky pro politiku řizení jakosti a to pro všechny činnosti a to i pro ty, které se netýkají bezprostředně procesů výrobních resp přímo nebo nepřímo podporujících tyto výrobní procesy..Podle Kapitoly 1, VYR 32, Farmaceutický systém jakosti se uvádí, že má být připravena Příručka jakosti či obdobná dokumentace, jež má obsahovat popis systému řízení jakosti včetně odpovědnosti vedení. ISO vyžaduje projektové řízení dlouhodobých cílů ke zlepšování. Očekávají se milníkové harmonogramy. Reálnost cílů Při auditech ISO se vyžaduje přítomnost zpravidla vedoucího auditovaného útvaru. Pro GMP audity platí obdobně, ale nejde o zcela rigorozní požadavek. Pro řízení kvality ve smyslu ISO se zpravidla požaduje existence výboru kvality Školení ISO norem. To platí i o zásadách GMP. Časové nároky na dosažení souladu s ISO. U GMP je nedílnou součástí produkce. ISO je věcí až formální shody. Dosažení ISO s využitím externích poradců. S výhodou se znalostí ISO i zkušenosti s GMP. VŠCHT JKTP pd v. 2016

25 Porovnání kapitol Názvy základních kapitol dle ISO 9001 : 2008; výběr klíčových bodů_ soulad s GMP:  Systém managementu kvality ( požadavky na dokumentaci; příručka jakosti ). GMP Řízená dokumentace. Záznamy. Identifikace dokumentů. Dohledatelnost. Stahování dokumentace;  Odpovědnosti managementu ( angažovanost; zákazník ;politika kvality; plánování; odpovědnosti; přezkoumání systému managementu); dodržování zákonů; požadavků; respektování zákazníka; stanovení politiky specifické pro firmu_ GMP analogicky; cíle kvality _ není expl. V GMP kvalita musí odpovídat registraci; jasné pravomoci a odpovědnosti_ obecné. Průkazné dokladování kvality managementu společnosti; přezkoumávání průběžně _ analogie interních auditů; prokazatelné důkazy: záznamy.  Management zdrojů ( poskytování zdrojů; lidské zdroje ; infrastruktura; pracovní prostředí) zdroji se míní prostředky ke zlepšování zvyšování efektivnosti a spokojenosti zákazníka; pracovníci kompetentní, vzdělaní, vycvičení, zkoušení; školení; záznamy. Infrastruktura: budovy; pracovní prostory a prostředí; technické vybavení; hw a sw; podpůrné: přeprava a komunikace. VŠCHT JKTP pd v. 2016

26  Realizace produktu (plánování realizace produktu; procesy týkající se zákazníka; návrh a vývoj; nákup; výroba a poskytování služeb vč. Validace; řízení monitorovacího a měřícího zařízení) plány; kvalita _ technika a tady technologie; ověřování; validace; monitorování; měření; kontroly ( QA); normy ; důkazy o výrobě : výrobní dokumentace; požadavky zákazníka: předpisy; zákony…Registrace; soulad;vnitřní předpisy organizace; přezkoumání …QA; atd. nastavení a změny požadavků na produkt; komunikace se zákazníkem; vývoj; validace vývoje a jeho stupňů; stanovení vstupů míní se kvalita např. surovin; schválení výstupů vývoje : ověření a validace… ; kritéria přejímky vývoje; bezpečnost a správnost používání výrobku; záznamy o ověření; řízení změn ; nákup musí vyhovovat požadavkům s ohledem na následné zpracování; hodnocení dodavatele; informace pro nákup; požadavky na nákup dtto jako pro vlastní produkci : tedy audity dodavatelů; vstupní kontrola kvality materiálu; schvalování; výroba informace; pracovní instrukce; zařízení; monitorování; IPC a konečná kontrola ; validace všech procesů, které ovlivní kvalitu produktu; kvalifikace lidí; zařízení…..průběžné identifikace produktu. Péče o majetek svěřený např. zákazníkem ( to není GMP, ale může být…) Uchovávání produktu – míní se skladování; způsob balení atd. monitorování a měření kalibrace; justování zabezpečení….záznamy; sw a ověření; VŠCHT JKTP pd v. 2016

27  Měření, analýza a zlepšování (monitorování a měření; řízení neshodného produktu; analýza dat; zlepšování ) měření výkonnosti systému jakosti ( GMP: PQR (Process Quality Review)…); interní audity; plánování auditů; záznamy ; nápravná opatření; ověřování splnění ; měření procesů systému managementu; měření charakteristik produktu_IPC; uvolnění produktu : GMP Kvalifikovaná osoba; řízení neshod - komise kvality ….Analýza obecná: spokojenost zákazníka; shody na produkt; charakteristiky a trendy : PQR…Neustálé zlepšování: kvalita; politika; CAPA; rozbory příčin neshod ; nápravná a preventivní opatření. VŠCHT JKTP pd v. 2016

28 (HSE health and safety and environment ; OHSAS, Occupational health and safety management systems )  Certifikace systému managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle OHSAS 18001 (Svou strukturou a systematickým přístupem je v souladu s normami normy ISO 9001 a ISO 14001)  umožňuje efektivně prokázat:  závazek k zajišťování a zlepšování systému bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci přijatý na všech úrovních a všemi funkcemi v organizaci, zejména vrcholovým vedením;  systematické omezování rizik, resp. nebezpečí, které ohrožují bezpečnost a zdraví všech osob ovlivňovaných činnostmi, výrobky nebo službami organizace;  omezení výskytu nemocí z povolání a pracovních úrazů;  zvýšení výkonnosti a následné snížení nehodovosti a prostojů při práci  snížení nákladů spojených s nehodami na pracovišti;  závazek k plnění zákonných požadavků a požadavků předpisů týkajících se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci;  zavedení samoregulujícího systému reagujícího pružně na změny požadavků z legislativních předpisů, bezpečnostních požadavků i změn uvnitř organizace (např. nových technologií, organizačních změn apod.). VŠCHT JKTP pd v. 2016

29  Léčivo ( léčivá látka, aktivní farmaceutická látka - API ) je látka nebo soustava látek, která má schopnost interagovat s organismem a výsledkem této interakce je poznání chorob, ochrana před nimi, mírnění příznaků onemocnění a jejich léčení. Dále chápáno jako surovina.  Lékem nebo léčivým přípravkem míníme produkt získaný z léčiv a farmaceutických pomocných látek určitým technologickým postupem, všestranně uzpůsobený na to, aby léčivo, které obsahuje mohlo vstoupit do interakce s organismem. Dále chápáno jako výrobek, produkt.  Léková forma je daná potřebou podání ( užití nebo použití ) léku a koexistencí v ní potřebných léčiv a pomocných látek. Do tohoto pojmu se zahrnuje tvar, složení a fyzikální strukturu. Jde např. o tablety, tobolky, injekce, masti, krémy, čípky.  Pomocné látky jsou chemicky jednotné či nejednotné látky popř. jejich směsi potřebné k přípravě léčivých přípravků a léků, které jsou buď jejich součástí (farmaceutické pomocné látky (excipienty)) nebo v hotovém přípravku- léku nejsou obsaženy, byly pouze součástí technologie výroby. Pomocné látky dělíme také na ty, které dávají přípravku jeho konstituci ( masťové základy, voda na injekci apod.) toto jsou tzv. vehikula a dále na látky dodávající smyslové vjemy ( barviva, chuťové látky), potřebné pro konzervaci apod. VŠCHT JKTP pd v. 2016

30  Ostatní technické prostředky jsou další materiály, používané pro výrobu konečného produktu a mezi ně patří materiály pro balení, dávkování, označování apod.  Konečné léčivé přípravky a léčivé látky budeme nadále označovat jako produkty.  Jakýkoliv stupeň předcházející konečnému produktu budeme označovat jako meziprodukty (intermediáty,polotovary )  Veškeré objekty jak neopracované suroviny ať aktivní či pomocné, částečně opracované suroviny, obaly apod. budeme označovat materiál  Technologie léků je farmaceutický vědní obor, který se zabývá složením, formulací, výrobou, hodnocením a jištěním jakosti léků. Studuje podmínky za nichž je možné léčiva a pomocné látky přetvářet na léky. VŠCHT JKTP pd v. 2016

31  Systém registrací zajišťuje hodnocení přípravků příslušnými orgány, čímž je zajištěna shoda se současnými požadavky na bezpečnost, jakost a účinnost např.:  SUKL - Státní ústav pro kontrolu léčiv,  FDA - Food and Drug Administration  EMA - European Medicines Agency  Systém povolení výroby (Vyhláška č. 229/2008 Sb., o výrobě a distribuci léčiv § 43) zajišťuje, aby všechny přípravky registrované na evropském trhu vyráběli pouze schválení výrobci, jejichž činnost podléhá pravidelným inspekcím ze strany příslušných orgánů. Držiteli povolení k výrobě mají být všichni farmaceutičtí výrobci v Evropském společenství bez ohledu na to, zda jsou přípravky prodávány v rámci Společenství nebo mimo něj VŠCHT JKTP pd v. 2016


Stáhnout ppt "1. Správná výrobní praxe ve farmaceuticko-chemické výrobě."

Podobné prezentace


Reklamy Google