Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

EVROPSKÉ DOTAČNÍ PŘÍLEŽITOSTI PRO SOCIÁLNÍ PODNIKY A NEZISKOVÉ ORGANIZACE.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "EVROPSKÉ DOTAČNÍ PŘÍLEŽITOSTI PRO SOCIÁLNÍ PODNIKY A NEZISKOVÉ ORGANIZACE."— Transkript prezentace:

1 EVROPSKÉ DOTAČNÍ PŘÍLEŽITOSTI PRO SOCIÁLNÍ PODNIKY A NEZISKOVÉ ORGANIZACE

2 PROGRAM SEMINÁŘE 1. Největší část bude věnována Operačnímu programu ZAMĚSTNANOST a jeho aktuálním výzvám s důrazem na výzvu týkající se sociálního podnikání. Svým zaměřením skýtá nejvíce možností pro neziskové organizace a sociální podniky. 2. Integrovaný regionální operační program – IROP – nabízí i neziskovým subjektům a sociálním podnikům řadu investičních možností, ale nebývají tolik využívány, protože žadatele odrazují větší náročnost zpracování žádosti a následná realizace. 3. V krátkosti vás seznámíme i s Operačním programem PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST (OPPIK). Je spojován především s dotacemi pro klasické komerční firmy a podnikatele, ale i zde mohou sociální podniky najít své možnosti. Dotazy jsou vítány v průběhu prezentací

3 OPERAČNÍ PROGRAM ZAMĚSTNANOST Hana Valová, DiS.

4 PODPORA AKTIVIT A PROGRAMŮ V RÁMCI SOCIÁLNÍHO ZAČLEŇOVÁNÍ ( Č. 022) - výzva je otevřena do 30.11.2015 - žádat může nestátní nezisková organizace působící v sociální oblasti - projekt může trvat max. 24 měsíců - cílová skupina – osoby sociálně vyloučené nebo ohrožené sociálním vyloučením (osoby se zdravotním nebo kombinovaným postižením / bezdomovci a osoby žijící v nevyhovujícím ubytování / oběti trestné činnosti / osoby pečující o malé děti / neformální pečovatelé / rodiče samoživitelé / osoby dlouhodobě nezaměstnané / osoby ohrožené předlužeností / osoby ohrožené domácím násilím a závislostmi / osoby v nebo po výkonu trestu / osoby opouštějící institucionální zařízení / imigranti a azylanti /osoby, které jsou znevýhodněny vzhledem k věku / národnostní menšiny) - max. rozpočet je 15 mil. Kč, z toho 25% nepřímé náklady (do 10 mil. Kč) nebo 20% nad 10 mil. Kč

5 PODPORA AKTIVIT A PROGRAMŮ V RÁMCI SOCIÁLNÍHO ZAČLEŇOVÁNÍ Podporované aktivity - Podpora komunitní sociální práce - Propojování podpory v oblasti bydlení, zaměstnání, sociální práce a zdravotní péče - Podpora profesionální realizace sociální práce - Aktivizační, asistenční a motivační programy - Aktivity směřující k podpoře mladým lidem ze znevýhodněného prostředí při vstupu do samostatného života - Aktivity a programy sekundární a terciární prevence pro osoby ohrožené závislostmi - Rozvoj aktivit, včetně vzdělávání a poradenství, na podporu neformální péče - Podpora dobrovolnických aktivit - Programy právní a finanční gramotnosti - Programy prevence sociálně patologických jevů, prevence kriminality - Programy pro osoby opouštějící zařízení pro výkon trestu odnětí svobody - Programy a aktivity v oblasti sociálně- právní ochrany dětí - Zapojování osob ohrožených sociálním vyloučením nebo sociálně vyloučených do prevence a do rozhodovacích procesů na místní úrovni

6 PODPORA PROCESŮ VE SLUŽBÁCH A PODPORA ROZVOJE SOCIÁLNÍ PRÁCE (Č. 023) - výzva je otevřena do 30.11.2015 - žádat může nestátní nezisková organizace, poskytovatel sociálních služeb, vzdělávací instituce - projekt může trvat max. 24 měsíců - cílové skupiny – poskytovatelé soc. služeb / pracovníci v soc. službách/ soc. pracovníci / zaměstnanci veřejné správy / neformální pečovatelé a dobrovolníci - max. rozpočet je 10 mil. Kč, z toho 25% nepřímé náklady

7 PODPORA PROCESŮ VE SLUŽBÁCH A PODPORA ROZVOJE SOCIÁLNÍ PRÁCE Podporované aktivity 1. Rozvíjení a zkvalitňování sociálních služeb, sociální práce a sociálně-právní ochrany dětí - Rozvoj sociálních služeb podporujících sociální začleňování a podpora využívání sdílené péče - Zavádění komplexních programů, zavádění nástrojů mezioborové a mezirezortní spolupráce při řešení situace osob - Standardizace činností v sociálních službách, sociální práci a v sociálně právní ochraně dětí - rozvoj a rozšiřování systému kvality, standardizace činností, včetně vytváření kontrolních mechanismů 2. Rozvíjení a zkvalitnění výkonu činností sociální práce ve veřejné správě

8 BUDOVÁNÍ KAPACIT A PROFESIONALIZACE NNO ( č. 031) - výzva je otevřena do 31.12.2015 - žádat může nestátní nezisková organizace (dále NNO) působící v oblasti sociálního začleňování, která existuje min. 2 roky - projekt může trvat max. 24 měsíců - cílová skupina - zaměstnanci NNO - max. rozpočet je 5 mil. Kč, z toho 25% nepřímé náklady - výzva je zacílena na budování kapacit NNO a profesionalizaci jejich zaměstnanců - organizace si nechá zpracovat audit, který definuje její slabé a silné stránky. Na slabé stránky jsou pak soustředěny další aktivity projektu.

9 BUDOVÁNÍ KAPACIT A PROFESIONALIZACE NNO – FÁZE PROJEKTU 1. Přípravná fáze - Zadání a vytvoření procesního auditu – se žádostí o podporu se odevzdá procesní audit/ procesní analýzu a jeho resumé. - Zapojení expertů (povinný je alespoň jeden v projektu) 2. Realizace projektu – aktivity jsou realizovány na základě resumé auditu = všechny nejsou povinné Strategie organizace, poslání / Financování, fundraising / Lidské zdroje / Marketing a PR / Kvalita služeb/produktů

10 PODPORA SOCIÁLNÍHO PODNIKÁNÍ (Č. 015) - výzva je otevřena do 30.11.2015 - projekt může trvat max. 24 měsíců – doporučený začátek je nejdříve květen 2015 - komplementarita: Doplňuje se s výzvou IROP: IP 9c, specifický cíl 2.2: Vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání – bude vyhlášena v říjnu 2015. - max. rozpočet projektu je 6 mil. Kč - z toho 85% dotace, 15% spolufinancování - 25% tvoří nepřímé náklady - výzva je v režimu de minimis - příjemce musí naplňovat principy a charakteristiky sociálního podnikání

11 PODPORA SOCIÁLNÍHO PODNIKÁNÍ – OPRÁVNĚNÍ ŽADATELÉ a) Osoba samostatně výdělečně činná OSVČ) dle zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění; b) Obchodní korporace vymezené zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích: o veřejná obchodní společnost o komanditní společnost o společnost s ručením omezeným o akciová společnost o družstva (družstvo, sociální družstvo, evropská družstevní společnost) Žadatel může podat více žádostí. - je přípustný pouze partner bez finančního příspěvku

12 PODPORA SOCIÁLNÍHO PODNIKÁNÍ – PRINCIPY Společensky prospěšný cíl - zaměstnávání a sociální začleňování osob znevýhodněných na trhu práce I. sociální prospěch - min. podíl zaměstnanců ze znevýhodněných skupin činí 30 %, min. úvazek zaměstnance je 0,4 na PS nebo DPČ; účast zaměstnanců a členů na směřování podniku; důraz na rozvoj pracovních kompetencí znevýhodněných zaměstnanců II. ekonomický prospěch – více než 50 % případného zisku je reinvestováno do rozvoje podniku; nezávislost v manažerském rozhodování a řízení na externích zakladatelích nebo zřizovatelích; alespoň 30 % podíl tržeb z prodeje výrobků a služeb na celkových výnosech III. environmentální prospěch – zohledňování environmentálních aspektů výroby i spotřeby; jsou formulované zásady šetrného úřadování a provozu a naplňování v praxi IV. místní prospěch – přednostní uspokojování potřeb místní komunity a místní poptávky; využívání přednostně místních zdrojů; spolupráce sociálního podniku s místními aktéry Všechny principu sociálního podniku jsou pro příjemce dotace závazné v plném rozsahu a budou sledovány v průběhu realizace projektu.

13 PODPORA SOCIÁLNÍHO PODNIKÁNÍ – CÍLOVÉ SKUPINY 1) Osoby dlouhodobě či opakovaně nezaměstnané 2) Osoby se zdravotním postižením - invalidita 1.-3. stupně nebo osoby zdravotně znevýhodněné 3) Osoby po výkonu trestu - osoby opouštějící výkon trestu odnětí svobody, a to do 12 měsíců po opuštění výkonu trestu 4) Osoby opouštějící institucionální zařízení - zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy, a to do 12 měsíců od opuštění zařízení V případě výběru osob z více cílových skupin, je nutné je poté opravdu zaměstnat.

14 PODPORA SOCIÁLNÍHO PODNIKÁNÍ – PODPOROVANÉ AKTIVITY Vznik a rozvoj (rozšíření kapacity podniku) nových podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání. V žádném případě nelze z dotace financovat stávající podnikatelské aktivity žadatele! Novou aktivitou se rozumí: - podnikatelská aktivita nově vzniklého subjektu, - podnikatelská aktivita jako nově zřízená živnost subjektu již existujícího, - rozšíření o nový obor činnosti v rámci stávajícího oprávnění k podnikání, - rozvoj = rozšíření (personální a současně produkční) kapacity sociálního podniku v rámci stávajícího oprávnění k podnikání. Musí dojít k vytvoření nových pracovních míst pro osoby z cílových skupin tak, aby byl splněn 30% podíl zaměstnanců z cílových skupin z celkového počtu zaměstnanců sociálního podniku, tzn. že celá společnost musí splňovat principy sociálního podnikání.

15 PODPORA SOCIÁLNÍHO PODNIKÁNÍ – KLÍČOVÉ AKTIVITY 1. vytvoření a zachování pracovních míst pro zaměstnance z cílových skupin a pro zaměstnance mimo cílovou skupinu nezbytných pro fungování podniku v souladu principy sociálního podnikání U zaměstnanců mimo cílovou skupinu je možné hradit pouze pozice, které zajišťují podporu zaměstnancům z cílových skupin (např. vedoucí/mistr/předák cílové skupiny, psycholog), zajišťují marketing sociálního podniku (např. marketingový pracovník) a řídí podnik (např. manažer sociálního podniku). Pracovní místa pro zaměstnance z cílových skupin musí příjemce vytvořit a obsadit nejpozději do 3 měsíců od zahájení realizace projektu, úvazek min. 0,4.

16 PODPORA SOCIÁLNÍHO PODNIKÁNÍ – KLÍČOVÉ AKTIVITY 2. vzdělávání zaměstnanců z cílových skupin a vzdělávání ostatních zaměstnanců sociálního podniku financovaných z přímých nákladů projektu Vzděláváním zaměstnanců sociálního podniku se rozumí především kurzy pro zefektivnění práce s cílovou skupinou, nebo kurzy zaměřené na rozvoj kompetencí v řízení podniku (např. kurzy pro řízení gastroprovozu, obchodní dovednosti, marketing). Lze hradit i kurzy jako např. finanční gramotnost. V rámci projektu nelze hradit počítačové, jazykové a rekvalifikační kurzy.

17 PODPORA SOCIÁLNÍHO PODNIKÁNÍ – KLÍČOVÉ AKTIVITY 3. marketing sociálního podniku např. kampaně na podporu prodeje, reklama – doporučeno žadatelům, aby na marketing vyčlenili min. 10 % rozpočtu projektu

18 PODPORA SOCIÁLNÍHO PODNIKÁNÍ – KLÍČOVÉ AKTIVITY 4. provozování sociálního podnikání Tzn. působení podniku na trhu včetně naplňování principů sociálního podnikání v praxi – žadatel detailněji rozvede v podnikatelském plánu. Zahájení vlastního podnikání do max. 3 měsíců od zahájení realizace projektu. Součástí klíčové aktivity jsou vedle činností spojených s prokazováním naplňování principů sociálního podnikání i činnosti spojené s evaluací výzvy. V rámci toho se příjemce zúčastní šetření formou dotazníků nebo rozhovorů, zprostředkuje šetření u cílových skupin, případně zajistí sběr specifických ukazatelů nezbytných pro vyhodnocení přínosů pro cílové skupiny. Zjištěné informace budou plně k dispozici příjemci pro zlepšování fungování sociálního podniku. Na evaluaci je doporučeno vyčlenit1% z rozpočtu.

19 PODPORA SOCIÁLNÍHO PODNIKÁNÍ – ZPŮSOBILÉ VÝDAJE Celkové způsobilé náklady projektu = přímé náklady + nepřímé náklady I. Přímé náklady  1. Osobní náklady – pouze pozice pracující přímo pro projekt a cílovou skupinu  2. Cestovní náhrady – pouze pro zahraniční cesty  3. Zařízení, vybavení a spotřebního materiál – vybavení pro výrobu – např. linka  4. Nákup služeb – marketingové služby, vzdělávací kurzy, poradenství k soc. podnikání, nájemné prostor pro cílovou skupinu  5. Drobné stavební úpravy (do 40 tis. Kč) – např. úprava prac. místa, které usnadní přístup OZP  6. Přímá podpora CS – mzdy  7. Křížové financování – max. 20% II. Nepřímé náklady – 25 % - včetně administrativních pozic – projektový a fin. manažer

20 PODPORA SOCIÁLNÍHO PODNIKÁNÍ – ZAJÍMAVOSTI - pro nově založené subjekty je maximální výše rozpočtu projektu stanovena na 2 mil. Kč - subjekty bez historie a zkušeností s cílovou skupinou mohou tyto zkušenosti prokázat formou partnera nebo propojeného subjektu - z této výzvy lze zakoupit automobil - nelze hradit poskytování sociálních služeb podle zákona o sociálních službách - nelze hradit zemědělskou prvovýrobu - v rámci křížového financování lze uplatnit výdaje na stavební úpravy, které jsou rekonstrukcí nebo modernizací nad 40 tis. Kč, a které jsou prováděny za účelem usnadnění přístupu a pohybu osobám se zdravotním postižením nebo úpravy pracovních prostor pro osoby se zdravotním postižením. Nemovitost nemusí být ve vlastnictví žadatele.

21 PLÁNOVANÁ VÝZVA Odložení vyhlášení výzvy zaměřené na rozvoj služeb zaměstnanosti Vyhlášení výzvy č. 122 OPZ, které mělo proběhnout dnes, bylo z důvodu dodatečných úprav textu výzvy přesunuto na 19. 10. 2015.

22 Děkuji za pozornost.


Stáhnout ppt "EVROPSKÉ DOTAČNÍ PŘÍLEŽITOSTI PRO SOCIÁLNÍ PODNIKY A NEZISKOVÉ ORGANIZACE."

Podobné prezentace


Reklamy Google