Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Podpora sociálního podnikání ze strukturálních fondů EU investiční podpora Výzva č. 8 Integrovaného operačního programu (IOP): investiční podpora neinvestiční.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Podpora sociálního podnikání ze strukturálních fondů EU investiční podpora Výzva č. 8 Integrovaného operačního programu (IOP): investiční podpora neinvestiční."— Transkript prezentace:

1 Podpora sociálního podnikání ze strukturálních fondů EU investiční podpora Výzva č. 8 Integrovaného operačního programu (IOP): investiční podpora neinvestiční podpora Výzva č. 30 Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost (OPLZZ): neinvestiční podpora Tyto výzvy jsou propojené tak, aby žadatel mohl získat podporu na investiční i neinvestiční část svého podnikatelského záměru.

2 Informace k výzvě č. 30 OP LZZ •Oblast podpory: 3.1 •Ukončení příjmu žádostí: 28. června 2013 •Cíl podpory: Sociální začleňování sociálně vyloučených osob a osob ohrožených •sociálním vyloučením, včetně odstraňování bariér v jejich přístupu k zaměstnání. •Alokovaná částka pro výzvu: Kč Informace k výzvě č. 8 IOP •Oblast intervence: 3.1 •Ukončení příjmu žádostí: 30. června 2013 •Specifický cíl 3.1c) Zajištění udržitelného zaměstnání znevýhodněných skupin v •běžném podnikatelském prostředí včetně jejich individuálního rozvoje a podpory •poskytování sociálních služeb •Alokovaná částka pro výzvu: ,- Kč

3 Zaměření výzev Obě výzvy jsou orientovány na podporu vzniku a rozvoje nových podnikatelských aktivit zaměřených na sociální podnikání a současně umožňují sociálně vyloučeným osobám či osobám ohroženým sociálním vyloučením vstup na trh práce. V rámci těchto výzev nelze z dotací podpořit: 1.poskytování sociálních služeb podle zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů a to jak v rozsahu základních, tak i fakultativních činností. 2.podnikání v obl. zemědělské prvovýroby Projektový záměr  vytvoření nového podnikatelského subjektu, resp. nové podnikatelské aktivity s cílem zaměstnání osob ze znevýhodněných cílových skupin (podmínkou výzvy č. 8 IOP je vytvořit alespoň 40% úvazků pro osoby z cílových skupin)  vytvoření nové podnikatelské aktivity osob samostatně výdělečně činných (bez zaměstnanců), které jsou zároveň osobami uvedenými v cílových skupinách  rozšíření stávajícího podnikatelského subjektu o nový obor činnosti, o nově zřízenou živnost nebo rozšíření personální a produkční kapacity

4 Propojení IOP a OPLZZ = investiční a neinvestiční podpora 1 podnikatelského záměru ze 2 programů V obou programech jsou stejné: • cílové skupiny • oprávnění žadatelé • podporované aktivity Celková výše podpor v režimu de minimis 1 příjemci je max € (tzn. projekt IOP a projekt OPLZZ žádají dohromady o max €) Projekty podané do obou programů jsou hodnoceny stejnými externími hodnotiteli (proces hodnocení kvality) a projednávány na stejné výběrové komisi. Projekty podané do obou programů mají 1 podnikatelský plán – jde o 1 záměr tvořený investiční a neinvestiční částí. Žádost může být podána samostatně do IOP, nebo samostatně do OPLZZ.

5 Oprávnění žadatelé V IOP i OPLZZ mohou mít oprávnění žadatelé sídlo v Praze, ale projekt musí být realizován mimo území hlavního města Prahy: •fyzické osoby (OSVČ) •podnikatelské právnické osoby: společnost s ručením omezeným, akciová společnost, komanditní společnost, družstvo, veřejná obchodní společnost a podnikatelské právnické osoby podnikající na základě oprávnění podle zvláštních právních předpisů •NNO: obecně prospěšná společnost a evidovaná církevní právnická osoba

6 Cílové skupiny  osoby se zdravotním postižením  mládež a mladí dospělí (věková skupina let) - ohrožení sociálně patologickými jevy  osoby bez přístřeší  osoby opouštějící zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy a osoby opouštějící výkon trestu odnětí svobody;  oběti trestné činnosti, oběti domácího násilí, oběti obchodu s lidmi, osoby komerčně zneužívané;  osoby pečující o osobu blízkou ohroženou sociálním vyloučením, které se samy díky této péči dostávají do situací, kdy jsou znevýhodněny v přístupu ke službám či na trh práce;  osoby se zkušeností se závislostí na návykových látkách  osoby dlouhodobě nezaměstnané  další nespecifikované sociálně vyloučené nebo sociálním vyloučením ohrožené osoby, které byly či jsou uživateli registrované sociální služby

7 Způsobilé výdaje v IOP •pořízení, technické zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku, •pořízení dlouhodobého nehmotného majetku, •pořízení dlouhodobého drobného hmotného a nehmotného majetku, •výdaje na nákup služeb souvisejících s pořízením dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku (služby tvořící součást ocenění dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku a náklady na zaškolení pracovníků), •výdaje na propagační opatření do výše ,- Kč, •daň z přidané hodnoty (DPH) u neplátců DPH, •daň z přidané hodnoty, pokud příjemce neuplatňuje nárok na odpočet daně na vstupu.

8 Způsobilé výdaje v OPLZZ Celkové způsobilé náklady projektu = přímé náklady + nepřímé náklady •Přímé náklady 1. Osobní náklady 2. Cestovní náhrady 3. Zařízení a vybavení (max. 20%) 4. Služby (max. 49%) 5. Stavební úpravy (do 40 tis. Kč) 6. Přímá podpora (20% kromě mzdových příspěvků) 7. Křížové financování – v této výzvě nelze uplatnit!! •Nepřímé náklady – náklady, které nejsou nebo nemohou být přímo spojené s konkrétní aktivitou daného projektu; náklady, které souvisí s prací s cílovou skupinou, nicméně vznikají ale v rámci běžných činností organizace

9 Kontakty Kontaktní místo pro podávání informací pro zpracování žádostí: Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Odbor sociálních služeb a sociálního začleňování, oddělení implementace ESF a IOP Na Poříčním právu Praha 2 Nabízíme Vám možnost konzultací žádostí. Kontaktní osoby pro výzvu č. 8 IOP (MPSV, budova Podskalská ul. 19, Praha 2): Mgr. Monika Žďánská – projektová manažerka tel.: Ing. Václava Dobiášová – finanční manažerka tel.: Kontaktní osoby pro výzvu č. 30 OPLZZ (MPSV, budova Podskalská ul. 19, Praha 2): Mgr. et Mgr. Svatava Škantová – projektová manažerka tel.: Mgr. Jitka Podplešská – finanční manažerka tel.:


Stáhnout ppt "Podpora sociálního podnikání ze strukturálních fondů EU investiční podpora Výzva č. 8 Integrovaného operačního programu (IOP): investiční podpora neinvestiční."

Podobné prezentace


Reklamy Google